Підручники

Кушнаренко Н.Н. Документоведение:

Теоретические основы документоведения. Понятие о документе. Сущность понятия «документ». Генезис и развитие понятия «документ». Документ как система. Характеристика документа как системного объекта. Свойства документа. Признаки документа. Функции документа. Информационная составляющая документа. Материальная (физическая) составляющая документа. Материальная основа документа. Форма материального носителя информации. Структура документа. Общая характеристика структуры. Внутренняя структура документа. Внешняя структура документа. Реквизиты документа. Методы и способы документирования. Общие положения. Кодирование информации. Понятие о языках. Знаковый метод фиксирования информации. Понятие о знаках. Классификация знаков...

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Теоретичні передумови активного соціально-психологічного навчання. Психологічні засоби групової психокорекційної роботи. Практична психологія і психокорекційна практика. Поняття психокорекції. Природа психічних явищ, які підлягають психокорекції. Спрямованість психокорекційного процесу АСПН. Поняття особистісної деструкції та особистісної проблеми спілкування. Особливості психокорекційного процесу в групі АСПН. Особливості процесуальної діагностики в групі АСПН. Результативність психокорекційного процесу в групі АСПН. Групова динаміка як чинник психокорекції. Поняття «дезінтеграція» та «інтеграція» в контексті групової психокорекції за методом АСПН. Механізми особистісних змін суб'єкта...
Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Митна справа в Україні. Поняття митної справи. Започаткування та становлення митної справи. Зміст митної справи. Митна політика України та її основні елементи. Принципи митного регулювання. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура. Митна політика і міжнародна торгівля. Митне право України. Поняття митного права. Предмет митного права. Метод митного права. Принципи митного права. Система митного права. Удосконалення митного права. Митно-правові відносини. Джерела митного права. Митні органи України. Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності. Державне регулювання діяльності митних органів...
Федорченко В.К. та ін. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Зародження екскурсійної діяльності на українських землях (друга половина XIX - початок XX ст.). Виникнення і розвиток освітянських екскурсій. Екскурсійна діяльність наукових товариств. Перше бюро подорожей та екскурсій. Екскурсійна діяльність у період Української революції (1917-1920 pp.). Підготовка кадрів екскурсоводів у дорадянський період. Екскурсійна діяльність в Україні в 20-30-х роках XX століття. Створення та розвиток системи екскурсійних закладів. Діяльність системи екскурсійних закладів. Екскурсійна діяльність навчальних закладів. Екскурсійна діяльність наукових установ. Екскурсія як засіб ідейно-політичного виховання в Радянській Україні...
Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Поняття про діловодство. Суть діловодного процесу. Нормативна база. Принципи організації діловодного процесу. Форми організації роботи з документами. Канцелярія та її функції. Документ з найдавніших часів до наших днів. Поняття про документ. Матеріали для виготовлення документів. Суть документальної інформації. Вимоги до документа. Класифікація документів. Ознаки і групи. Реквізити сучасних ділових документів та правила їх оформлення. Рівні стандартизації документів. Підготовка до складання службових документів. Мовний стиль ділового документа. Текст службових документів. Його складові частини. Композиційні особливості побудови службових текстів. Рубрикація та нумерація інформативного матеріалу. Оформлення титульної сторінки...
Загальна психологія: Загальні питання психології. Предмет і завдання психологічної науки. Предмет психології. Завдання психологічної науки. Місце психології в системі наук. Галузі психологічних знань. Мозок і психіка. Школи, напрями, концепції у психології. До історії психологічної думки. Дохристиянські часи - XVIII ст. Розвиток психологічної думки у XIX-XX ст. Методи психології. Загальні питання побудови психологічних досліджень. Загальнонаукові методи. Статистичний метод у психології. Конкретні наукові методи. Розвиток психіки та свідомості. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки. "Мова" і спілкування тварин...

Внешняя политика в 1920-1930е гг.

Основными направлениями внешней политики Советского государства и большевистской партии в 1920е гг. стало укрепление позиций СССР на международной арене и разжигание мировой революции. Договоры, заключенные в 1920-1921 гг. с Ираном, Афганистаном, Монголией, Турцией и другими пограничными странами, положили начало широкому дипломатическому признанию Советской России. Возникли торговые связи с Англией, Германией, Италией.
В апреле - мае 1922 г. в Генуе (Италия) состоялась Международная экономическая и финансовая конференция европейских государств, на которую была приглашена Россия. Российская делегация выступала от имени всех советских республик. Руководителем делегации был Г. В. Чичерин, нарком иностранных дел с 1918 по 1930 гг. Капиталистические страны рассчитывали оказать экономический нажим и потребовали выплатить долги царской России, Временного правительства, белогвардейцев, отменить монополию внешней торговли, возвратить национализированные предприятия. Советская сторона соглашалась вернуть часть долгов при условии получения кредитов и возмещения ущерба, нанесенного интервенцией, что было отклонено западными странами. Однако советским дипломатам удалось, используя противоречия ведущих европейских держав с Германией, заключить в местечке Рапалло (недалеко от Генуи) двусторонний договор с Германией (апрель 1922 г.). Договор содержал условия о взаимном отказе от возмещения военных расходов, о возобновлении дипломатических отношений и развитии торговых отношений на основе принципа наибольшего благоприятствования. 1924 г. был назван "полосой признания СССР", поскольку тогда многие страны мира установили дипломатические отношения с Советским Союзом. США признали СССР в 1933 г.
В рамках III Интернационала (Коминтерна), созданного в 1919 г., в 20е гг. активизировалась деятельность советских коммунистов на международной арене. Была выдвинута задача скорейшего образования коммунистических партий в различных странах мира, создания массовых революционных организаций с целью активизации мирового революционного процесса. Коминтерн действовал до 1943 г.
В 1934 г. СССР был принят в Лигу Наций, что должно было помочь налаживанию дипломатических отношений с другими странами.
Еще в 1932 г. на международной конференции в Женеве СССР выдвинул идею коллективной безопасности в Европе и дал определение понятия "агрессор" (страна, вторгшаяся в другую страну и ведущая военные действия). Однако в конце 1930х гг. Англия, Франция, СССР и другие европейские страны изза существующих глубоких противоречий не сумели создать единый антифашистский блок коллективной безопасности. Каждая из стран стремилась столкнуть другие государства с фашистской Германией и тем самым спасти себя. Мюнхенское соглашение 1938 г., приведшее к аннексии Чехословакии Гитлером, стало фактически актом "поощрения агрессора" со стороны Англии и Франции. В августе 1939 г. в Москве велись переговоры о коллективной безопасности с представителями Англии и Франции, но они зашли в тупик. Провал переговоров подтолкнул советское руководство к активизации контактов с Германией. Министрами иностранных дел двух стран И. Риббентропом и В. М. Молотовым 23 августа 1939 г. был подписан Пакт о ненападении междуСССР и Германиейсроком на 10 лет, получивший название "пакт Молотова - Риббентропа". Пакт содержал секретный протокол, разграничивавший сферы влияния: в сферу влияния СССР входили Эстония, Финляндия, Бессарабия, Северная Буковина, а в сферу влияния Германии - Литва. 28 сентября 1939 г. в Москве был подписан советскогерманский договор "О дружбе и границе", определявший границы между договаривающимися сторонами.
СССР дважды дал отпор военным силам Японии: в 1938 г. у озера Хасан (южнее Владивостока), в 1939 г. - на реке ХалхинГол в Монголии.
1 сентября 1939 г. нападением на Польшу Германия развязала Вторую мировую войну. СССР не осудил агрессию, а 17 сентября вторгся в Польшу, став пособником фашистской Германии в войне. Земли Западной Украины и Западной Белоруссии были присоединены к СССР. Изза территориальных притязаний СССР вступил в войну с Финляндией (ноябрь 1939 г. - февраль 1940 г.). Война продемонстрировала слабость Красной Армии. СССР был исключен из Лиги Наций. В 1940 г. в состав Советского Союза были включены территории Финляндии к северозападу от Ленинграда. В качестве союзных республик присоединены Эстония, Латвия, Литва. К Молдавии присоединена большая часть Бессарабии.


© 2009-2022  librarium.inf.ua