Підручники

Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України:

Митна справа в Україні. Поняття митної справи. Започаткування та становлення митної справи. Зміст митної справи. Митна політика України та її основні елементи. Принципи митного регулювання. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура. Митна політика і міжнародна торгівля. Митне право України. Поняття митного права. Предмет митного права. Метод митного права. Принципи митного права. Система митного права. Удосконалення митного права. Митно-правові відносини. Джерела митного права. Митні органи України. Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності. Державне регулювання діяльності митних органів...

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Загальні основи педагогіки. Учитель і суспільство. Людина і суспільство. Роль учителя у суспільному розвитку. Функції учителя. Якості учителя-вихователя. Педагогічні вміння учителя-вихователя. Педагогічна майстерність. Предмет і завдання педагогіки. Предмет педагогіки, її категорії. Педагогіка в системі наук. Джерела розвитку педагогіки. Структура педагогічних наук. Методи науково-педагогічних досліджень. Розвиток і формування особистості. Поняття про розвиток і формування. Біологічне і соціальне у розвитку людини. Акселерація та ретардація. Вікова періодизація дітей. Мета і завдання виховання. Сутність виховання, його мета. Завдання складових виховання. Комплексний підхід до виховання...
Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності: Вступ до психології судової діяльності. Поняття психології судової діяльності та її закономірності. Передумови застосування психологічних знань у судочинстві. Розвиток наукових основ психології судової діяльності. Методи психології та можливості їх застосування у правозастосовчій практиці. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві. Психологія особистості в судовій діяльності. Поняття про особистість. Структура психічних властивостей та їх характеристика. Емоції і почуття. Психічні стани. Психологія судді. Поняття професіографії та професіограми. Професійна деформація та шляхи її усунення. Психологія потерпілого і свідка. Провокуюча поведінка...
Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Загальні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці". Основні поняття в галузі охорони праці. Основні терміни та визначення. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Класифікація виробничих травм. Правові основи охорони праці. Основні законодавчі акти про охорону праці. Закон України "Про охорону праці". Гарантії прав громадян на охорону праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. Найважливіші надбання закону "Про охорону праці". Відповідальність за порушення законодавства про ОП. Контрольні питання. Державні нормативно-правові акти з охорони праці...
Ломачинська І.М. Бібліографознавство: Загальне поняття про бібліографію та бібліографознавство. Предмет дисципліни "Бібліографознавство". Історія розвитку бібліографічних знань. Зародження бібліографічних знань. Розвиток бібліографії в Україні. Історичний процес формування визначення бібліографії і бібліографознавства. Бібліографія як галузь діяльності. Поняття про бібліографію як системне утворення. Суб'єкти, об'єкти бібліографії. Сучасні визначення бібліографії і бібліографознавства. Поняття бібліографічної інформації: основні форми її закріплення і передачі. Загальне поняття бібліографічної інформації. Система "документ - споживач" як джерело виникнення бібліографічної інформації. Документально-бібліографічні потреби...
Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: Екологічний туризм. Основні концепції, поняття та підходи. Екотуризм базові поняття і терміни. Принципи, функції та завдання екологічного туризму. Гносеологічні та історичні основи екологічного туризму. Розвиток теоретичних та практичних засад пізнавальних природознавчих та краєзнавчих подорожей в світі. Розвиток теоретичних та практичних засад пізнавальних туристсько-краєзнавчих подорожей і екскурсій в Україні. Екотуристська діяльність. конструктивно-географічні основи менеджменту в екотуризмі. Екотуристська діяльність. Конструктивно-географічні основи менеджменту в екотуризмі. Науково-методичні основи менеджменту в екотуризмі. Суспільно-економічні основи та економічний зміст стратегічного менеджменту в екотуризмі...
Ткач О.І. Політологія: Політологія у системі соціально-гуманітарного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Об'єкт і предмет вивчення політології. Закони і категорії політології. Функції політології. Генези політичної думки України. Питання для дискусій. Політика як суспільне явище. Сутність політики. Основні концепції політики. Структура і функції політики. Взаємозв'язок політики з іншими сферами громадського життя. Політика і мораль. Питання для дискусій. Теми доповідей і рефератів. Політична влада. Поняття, особливості політичної влади. Система влади: суб'єкт-об'єкт, засоби і форми державної влади. Проблема легітимізації політичної влади. Проблеми функціонування влади в Україні. Питання до дискусій. Теми доповідей рефератів...

ВЕДЫ И МИФЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

- веды (санскрит, веда - знание) - сборники древних гимнов и жертвенных формул (конец II - начало I тыс. до н.э.). Считается, что веды составили арийские племена, которые ок. 4 тыс.
лет назад завоевали Индию. Для. того чтобы не смешаться с местными жителями и не "загрязнять" свою веру их культами, арии собрали все свои священные гимны в Ригведу (Хвалебную веду, или Веду гимнов). Вначале Ригведу учили наизусть из поколения в поколение. Ок. тысячи лет назад ее записали. Ригведа состоит из 1028 мантр - гимнов, песен. Они сгруппированы в 10 мандалов, или книг. Отрывки и отдельные молитвы были позднее выписаны из Ригведы для удобства молений, и из них составлены две новые веды - Яджурведа (Веда жертвенных формул) и Самаведа (Веда напевов). Еще позднее была составлена на основе их еще одна книга священных гимнов - Атхарваведа (Веда магических заклинаний). В Индии в торжественные дни и сейчас исполняются отрывки из Ригведы. В Ригведе и других древнейших письменных источниках дается своя версия происхождения человека. В 10-й книге 129-я песня говорит так: Не было не-сущего, и не было сущего тогда.
Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним.
Что двигалось туда и сюда? Где? Под чьей защитой?.
Кто воистину знает? Кто здесь провозгласит? Откуда родилось, откуда это творение? Далее боги (появились) посредством сотворения этого (мира).
Так кто же знает, откуда он появился? Откуда это творение появилось: Может, само создало себя, может, нет, - Тот, кто надзирает над этим (миром) на высшем небе, Только он знает или же не знает.
В другой веде говорится о сотворении мира более конкретно: Закон и истина родились Из воспламенившегося жара.
Отсюда родилась ночь.
Отсюда - волнующийся океан.
Из волнующегося океана Родился год, Распределяющий дни и ночи, Владыка всего, что моргает.
Солнце и Луну сотворил Последовательно создатель, И день, и землю, И воздушное пространство, затем свет.
Другие мифы древних индийцев представляли творение мира и человека так.
Вначале не было ничего. Потом возникли воды. Воды породили огонь. Великой силой тепла в них рождено было Золотое Яйцо... Через год из Золотого Яйца возник прародитель Брахма. Он разбил яйцо, и оно раскололось надвое. Верхняя половина стала Небом, нижняя - Землею, а между ними, чтобы разделить их, Брахма поместил воздушное пространство. И он утвердил Землю среди вод, создал страны света и породил начало времени. Люди же появились из тела Пуруши - первозданного человека, которого боги принесли в жертву в начале мира. Они рассекли его на части. Из уст его возникли брахманы - жрецы, руки его стали кшатриями - воинами, из бедер его были созданы вайшью - земледельцы, а из ног родились шудры - низшее сословие. Из разума Пуруши возник месяц, из ока - солнце, огонь родился из его рта, а из дыхания - ветер. Воздух произошел из его пупа, из головы произошло небо, а из ушей создались страны света, ноги же стали землею. Так из великой жертвы вечные боги сотворили мир.
Древние греки иначе представляли себе происхождение человека. Вначале был Хаос, а потом родилась от него Гея - богиня Земли, и родила она Небо - Урана, а от их брака родились титаны... и страшные великаны... Возненавидел Уран своих детей-великанов и заключил их в недрах земли в глубоком мраке.
Младший из них, коварный Кронос (Время), хитростью низверг своего отца и отнял у него власть... Кронос боялся, что и против него восстанут дети, и повелел жене своей Рее приносить ему рождавшихся детей и безжалостно проглатывал их. Младшего сына Рея скрыла, дав Кроносу проглотить вместо него камень. Звали сына Зевс. Вырос Зевс, вскормленный из рога волшебной козы Амалфеи, и сверг Кроноса, заточил титанов в недра земли, а своих братьев и сестер освободил из чрева Кроноса. Поселились боги на Олимпе, и стали рождаться от богов люди.
В Библии о происхождении человека говорится так: "Вначале Бог создал небо и землю. Земля была бесформенна, пустынна и погружена в вечный мрак.
Всюду простирались только воды, а над ними носился Дух Божий. И сказал Бог: да будет свет! Увидев, что свет хорошо, он отделил его от тьмы и назвал днем, а тьму назвал ночью. На следующий день он сотворил небесный свод посреди вод, разделивший их на две части, на воды, которые были на земле под небом, и на воды, которые в виде туч и дождей повисли в небе. На третий день он собрал воды под небом в одно место, и тогда показалась суша... И повелел он тогда, чтобы на земле произросли многие виды растений, дающих семена, и деревьев, родящих плоды. На четвертый день он создал тела небесные... На пятый день он призвал к жизни чудища морские и всякую иную живую тварь, обитающую в воде, а также птиц, парящих над землей. И благословил их, сказав: плодитесь и размножайтесь и заполняйте как море, так и воздух. На шестой день создал он скотов и гадов и всяких других животных, передвигающихся по земле. И под самый конец сотворил человека по образу и подобию своему, чтобы властвовал над всею землею, над всем, что жило и росло на земле. На седьмой день Бог отдыхал после своей работы и день этот благословил и сделал его праздником на вечные времена".


© 2009-2022  librarium.inf.ua