Підручники

Максимюк С.П. Педагогіка:

Загальні основи педагогіки. Дидактика. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування. Стан освіти в Україні. Глобальна освіта й українська школа. Система освіти в Україні та її диференціація. Основні принципи організації освіти в Україні. Закон України «Про загальну середню освіту». Національна доктрина розвитку освіти (витяг). Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (витяг). Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія формування як самостійної науки. Визначення основних понять педагогіки. Методологія педагогіки. Структура педагогічної науки, її галузі. Зв'язок педагогіки з іншими науками...

Ярошовець В.І. Історія філософії: Методологічна рефлексія історико-філософського процесу. Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки. Морально-гуманістичні параметри у світоглядному горизонті української філософії. Світоглядно-гуманістична парадигма у сучасній філософії (постмодерний вимір). Тенденції розвитку світової філософії. «Суміш реальностей» у філософському доробку Е. Дюркгейма. «Самотній голос людини» у філософії Г. Марселя. «Негативна діалектика» Т. Адорно. Структуралізм та постструктуралізм: К. Леві-Стросс та М. Фуко. Трансцендентальний емпіризм Ж. Дельоза. Реконструкція та деконструктивізм (Ж. Дерріда). Концепція метанаративів Ж.-Ф. Ліотара. Американський постмодернізм (Ф. Джеймісон). Італійський постмодернізм...
Злобін Ю.А. Основи екології: Загальна екологія. Екологія як загальнобіологічна та гуманітарна наука. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації.Ідея системності в екології. Соціальні аспекти екології.Об'єкти вивчення в екології. Методи екологічних досліджень. Метод моделювання в екології. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа. Екологія на межі XX та XXI століть. Біосфера. Поняття біосфери. Структура біосфери. Потік енергії на Земній Кулі. Біогеохімічні цикли. Місце людини в біосфері. Поняття середовища. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери. Екосистеми. Екосистеми - основні структурні одиниці біосфери. Абіотичні компоненти біосфери...

ТХУК АН ЗЫОНГ-ВЫОНГ

Единственный царь Аулака (Северный Вьетнам), правивший в 257-207 гг. до Р. Х.
Ан Зыонг происходил из царского рода Шу, правившего в одноименном южнокитайском царстве. (Оно располагалось в районе большой излучины Янцзы, на ее северном берегу.) В 316 г. до Р. Х. царство Шу было завоевано западнокитайским царством Цинь. При этом часть армии шусцев, возглавляемая одним из принцев, отступила на юго-восток - в Юньнань и здесь, у границ ранневьетнамского царства Ванланг, создала новое царство Шу. В 280 г. до Р. Х. под напором другого южнокитайского царства, Чу, шусцы должны были отступить еще дальше на юг, покорили здесь вьетнамское племя тэйву и образовали одноименное царство. С этого времени между Тэйву и Ванлангом началась упорная борьба. Согласно традиции, причина войны была следующей. К дочери правителя Ванланга Хунг-выонгу XVIII посватался правитель Тэйву. Однако его даже не пустили на состязание женихов, так как приближенные Хунг-выонга считали, что сватовство служит лишь предлогом для захвата Ванланга. Война продолжалась 20 лет, причем войска Ванланга каждый раз одерживали победу. Но в 258 г. до Р. Х. внук первого царя Тэйву, известный под именем Фаня, внезапно напал на столицу Ванланга. В результате Хунг-выонг XVIII погиб, а власть в Ванланге перешла к правителю Тэйву, который образовал из двух своих царств новое государство - Аулак - и принял титул Тхук Ан Зыонг-выонга. Его счастливое правление продолжалось 50 лет. Но конец его царствования был таким же печальным, как и у императора Хунга. В 207 г. до Р. Х. севернее Аулака из трех отпавших от Китая областей образовалось царство Намвьет. В том же году правивший там Чиеу Да напал на Аулак. В сражении с ним Тхук Ан Зыонг потерпел поражение. Спасаясь от врагов, он бросился в море и погиб в его волнах.


© 2009-2022  librarium.inf.ua