Підручники

Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка:

Загальні засади національної макроекономіки. Методологія національної макроекономіки. Сутність національної макроекономіки. Питання національної макроекономіки в Конституції України. Національно-економічне мислення. Показники національної макроекономіки. Оцінка продуктивності та ефективності національної економіки. Національні продуктивні сили. Теорія формування і розміщення продуктивних сил. Сутність продуктивних сил. Економічні закони і розміщення продуктивних сил. Економічне районування і територіальна структура господарства. Методологія економічного районування. Методи аналізу територіальної організації економічної системи...

Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Теоретические основы документоведения. Понятие о документе. Сущность понятия «документ». Генезис и развитие понятия «документ». Документ как система. Характеристика документа как системного объекта. Свойства документа. Признаки документа. Функции документа. Информационная составляющая документа. Материальная (физическая) составляющая документа. Материальная основа документа. Форма материального носителя информации. Структура документа. Общая характеристика структуры. Внутренняя структура документа. Внешняя структура документа. Реквизиты документа. Методы и способы документирования. Общие положения. Кодирование информации. Понятие о языках. Знаковый метод фиксирования информации. Понятие о знаках. Классификация знаков...
Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XX століття: Французька література. Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж. П. Сартр, А. Камю. Модерністська проза початку XX століття. Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт. Тема війни у німецькій літературі XX століття. Е. М. Ремарк, Г. Белль. Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна. Австрійська література XX століття. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф.Кафка. Англійська література. Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг. Норвезька література. Г. Ібсен, К. Гамсун. Американська література. Джек Лондон. Ернест Міллер Хемінгуей. Особливості розвитку літератури США. Г. Лонгфелло, О' Генрі, Т.Драйзер. Латиноамериканська література. Г. Марксе. Література Сходу. Японія. Китай. Роман - антиутопія XX ст...
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Теоретичне підґрунтя та об'єктивна основа визначення ціни товару. Механізм формування ринкової ціни товару (послуги), роль і функції ціни. Базова стратегія конкуренції та її вплив на формування ринкових цін. Стратегія зниження ціни продукту. Стратегія диференціації продукту. Стратегія сегментування ринку. Сутність стратегії нововведень. Сутність стратегії швидкого реагування на потреби ринку. Систематизація та класифікація цін на товари і послуги споживчого ринку. Загальні ознаки класифікації цін. Специфічні різновиди цін, які застосовуються у сфері туристичної діяльності. Характеристика комплексного туристичного продукту та послуг гостинності...
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Роль документационного обеспечения в управлении. Развитие информационных технологий и документов. Роль документационного обеспечения управления в современной организации. Нормативно-правовая база документационного обеспечения управления. Реквизиты документов и общие правила их оформления. Придание юридической силы различным видам документов. Общие требования к бланкам. Особенности оформление наиболее распространенных видов документов. Системы и формы документов. Управление составом документов организации. Технологии документационного обеспечения управления. Типовые технологии документооборота. Структура баз данных документального фонда организации. Технологии работы с конфиденциальными документами...
Турковский О. Л. Организация продажи непродовольственных товаров: Построение и размещение розничной торговой сети. Торговое предприятие - основное звено розничной торговли. Понятие и функции розничных торговых предприятий. Виды розничной торговой сети. Типизация розничной торговой сети. Специализация розничной торговой сети. Развитие и размещение розничной торговой сети. Задачи и перспективы развития розничной торговой сети. Плановый характер размещения розничной торговой сети. Основные показатели, характеризующие розничную торговую I сеть. Размещение торговой сети в городах. Устройство и планировка розничных торговых предприятий. Виды торговых зданий и помещений. Проектирование торговых зданий. Планировка и технико-экономические расчеты площади магазина...
Загальна психологія: Загальні питання психології. Предмет і завдання психологічної науки. Предмет психології. Завдання психологічної науки. Місце психології в системі наук. Галузі психологічних знань. Мозок і психіка. Школи, напрями, концепції у психології. До історії психологічної думки. Дохристиянські часи - XVIII ст. Розвиток психологічної думки у XIX - XX ст. Методи психології. Загальні питання побудови психологічного дослідження. Загальнонаукові методи. Конкретні наукові методи. Статистичний метод у психології. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях. Надійність і валідність...
Любіцева О.О. та ін. Туристичні ресурси України: Науково-методичні засади вивчення туристичних ресурсів. Глобальні тенденції розвитку туризму. Місце України на світовому туристичному ринку. Класифікація туристичних ресурсів. Інформаційні джерела та методи обробки інформації. Характеристика туристичних ресурсів. Природно-рекреаційні ресурси. Кліматичні ресурси та умови. Бальнеологічні ресурси. Водні туристичні ресурси. Туристичні ресурси природно-заповідного фонду України. Біотичні туристичні ресурси. Рельєф як туристичний ресурс. Культурно-історичні ресурси. Етнічні ресурси. Інфраструктурні умови використання туристичних ресурсів. Розвиток сфери гостинності. Санаторно-курортне господарство. Транспорт і транспортна інфраструктура. Туристичні підприємства...

Светоний Транквилл

Suetonius Tranquillus, Gaius, род. ок. 69 г. н. э., римский писатель. О жизни С. нам известно немногое. Он поддерживал дружесткие отношения с Тацитом и Плинием Младшим. Плиний, знаменитый литератор, человек богатый и влиятельный, был покровителем и советчиком С. Дружбу двух писателей подтверждают сохранившиеся письма Плиния 96-112 гг. н. э., в том числе адресованные Траяну и С. После смерти Плиния в 113 г. н. э., покровителем С. стал Септиций Клар, назначенный императором Адрианом в 119 г. н. э. префектом преториан. С. был обязан ему получением должности придворного секретаря, которая открыла ему доступ к императорским архивам. В 122 г. н. э. Септиций и С. ушли в отставку. Предположительно, дальнейшие годы С. посвятил литературной деятельности. - С. писал по-латыни и по-гречески. От его богатого и разностороннего творчества сохранились только Жизнеописания цезарей (De vita Caesarum) и часть сочинения О славных мужах (De viris illustribus). Некоторые из погибших работ называет Книга Суда и цитируют позднейшие писатели. Это были антикварные, грамматические, филологические, философские сочинения: о римском календаре, о римских праздниках и играх, о римских обычаях, о греческих играх, об администрации, о происхождении бранных выражений, о знаках в тексте, о телесных увечьях, о природе вещей, о знаменитых гетерах. Исторический характер носили сочинение о трактате Цицерона Республика и произведение О царях (De regibus), перечисляющее владык из Европы, Африки, Азии (сохранилось стихотворное переложение). Некоторые из этих работ могли быть частью сочинения Луг (Pratum) или О разном (De rebus variis). О славных мужах содержит множество ценных сведений о римской литературе. Этот труд делился на части, описывавшие в хронологическом порядке биографии знаменитых людей по категориям: поэты, ораторы, историки, филологи и риторы. Каждая часть начиналась кратким очерком истории данной сферы деятельности. Сохранился только раздел О грамматиках и риторах (De grammaticis et rhetoribus), и то, вероятно, в сокращенной версии. Текст начинался введением, которое затрагивало вопросы рождения и развития грамматики и риторики в Риме. Обзор писателей начинался Сервием Никанором и заканчивался Валерием Пробом. Из раздела о поэтах сохранились только краткие биографии Теренция, Горация, Лукана, Вергилия и Персия, из группы риторов - биография Пасиена, из историков - жизнеописание Плиния Старшего. Все произведение в целом было известно Иерониму, который использовал его для составления своей хроники. Эти биографии рассказывали о происхождении и воспитании, о способностях и характере, обстоятельствах жизни, сочинениях и преподавательской деятельности, о дате смерти, о семейных отношениях. Подобную же схему С. использовал и в изданных ок. 212 г. Жизнеописаниях цезарей (в рус. переводе: Жизнь двенадцати цезарей). Утрачены титульный лист, посвящение Септицию, предисловие и начало кн. I. Кн. I-VI содержали биографии 6 императоров династии Юлиев-Клавдиев: Цезаря, Августа, Тиберия, Калигулы, Клавдия, Нерона; кн. VII очерчивала образы правивших в 69 г. н. э.: Гальбы, Отона и Вителлия; кн. VIII была посвящена Флавиям: Веспасиану, Титу и Домициану. Композиционная схема всех биографий одинакова. Автор начинает с рассказа о происхождении цезаря, описания его рождения и сопутствовавших ему предзнаменований и обстоятельств, говорит о воспитании и образовании, перечисляет общественные должности, которые тот занимал, и наконец, описывает период правления. Далее следует так называемый species: разделы, описывающие физический и душевный облик, достоинства и пороки. С. детально рисует внешний облик своих героев, жесты, одежду, манеры, образ жизни, семейные отношения, отношения с друзьями и другими людьми. Каждая биография заканчивается описанием смерти героя, которой предшествуют знаки и приметы, предвещающие кончину. Разумеется, С. не везде твердо придерживается этой схемы. В зависимости от сведений, которыми автор располагает, а также от того, какие черты требуется подчеркнуть, некоторые пункты сокращены или вообще отсутствуют. Иногда С. отступает от хронологической последовательности, группирует и меняет местами факты, сознательно упуская из виду даже существенные события, чтобы красочней представить характер образа. Как императорский придворный секретарь, С. имел доступ в государственный архив, а следовательно, он использовал при написании своего произведения материал, содержавшийся в служебных документах, преторских эдиктах, протоколах Сената и императорской переписке. Многократно цитируя письма Августа, он сохранил их для нас в оригинале. Одновременно он часто основывается на устных сведениях, анекдотах, уличных песнях и представляет ряд деталей из жизни императоров, нередко непристойных, скандальных, сенсационных. В этих случаях трудно определить, являются такие факты подлинными, предполагаемыми или заведомо ложными. Несмотря на это, Жизнеописания цезарей представляются ценным историческим источником как единственное произведение, подробно описывающее историю первых императоров, поскольку История, как и Анналы Тацита сохранились лишь частично. Стиль С. ясный, простой и свободный от риторики. В греческой литературе триумф биографии как литературного жанра уже состоялся в эпоху эллинизма. В Риме предшественниками С. были Варрон и Непот. Однако С. придал новый характер исторической биографии. Полная анекдотов и скандальных сведений, она на много лет подменила подлинную историю. Композиционная схема жизнеописаний С. в течение долгого времени служила образцом для биографов, влияние которого прослеживается еще в Жизни Карла Великого (Vita Caroli Magni), вышедшей из-под пера Эйнхарда. Продолжателями дела С. были Марий Максим, а в основном - авторы Истории римских императоров.


© 2009-2022  librarium.inf.ua