Підручники

Матвеева В. Кадрова документація:

Организация работы кадровой службы на предприятии. Прием на работу. Заключение трудового договора. Установление испытательного срока. Прием на работу совместителей. Прием на работу временных работников. Заключение договоров подряда. Заключение договора о материальной ответственности. Заключение трудового договора между работником и физическим лицом, использующим труд наемных работников. Прием на работу иностранцев. Заполнение личной карточки. Особенности заполнения личной карточки и личного дела государственного служащего. Учет использования рабочего времени. Перевод на другую работу. Перевод внутри предприятия. Перевод на другое предприятие. Оформление отпусков. Оформление служебных командировок...

Дейтус К. Сміт, молодший. Посібник книговидавця: Книговидання і національний розвиток. Генеральна стратегія та головні цілі. Партнери у книгосвіті. Процес книговидання. Економіка книговидання. Редакційна робота: від ідей до книжок. Редагування рукопису. Оформлення книжки. Книговиробництво: друк і оправа. Книготоргівля. реклама: Як заохотити людей до купівлі книжок. Види книговидання. прибуткові видання та інші види книжок. Підручники. Дитяча література. Масове розповсюдження. Книжкові клуби та передплатні видання. Переклади - вікна у світ. Розбудовуючи майбутнє. Бібліотеки, розвиток письменності та читання. співробітництво видавців. Окремі питання. Видавничі права і контракти. Кілька нотаток про бухгалтерію. Книгарня. Навчання книгоіндустрії...
Посудін Ю.І. Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів: Якість сільськогосподарської продукції. Параметри якості рослинної продукції. Внутрішній склад. Густина. Визначення густини. Густина та критерій якості. Розмір. Форма і конфігурація. Текстура. Колір. Кондиція та дефекти. Смак. Запах. Безпека рослинних продуктів. Зараження рослинних продуктів. Фальсифікація рослинних продуктів. Фактори, що впливають на якість рослинних продуктів. Основні визначення. Фізичні стресові фактори. Механічні стресові фактори. Температурні стресові фактори. Водні стресові фактори. Світлові стресові фактори. Ультрафіолетові стресові фактори. Іонізаційні стресові фактори. Хімічні стресові фактори. Біологічні стресові фактори...
Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка: Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія в системі суспільних наук. Предмет політології. Структура та функції політології. Методологія політології. Політика як соціальне явище. Сутність, структура й функції політики. Політика й сучасний розвиток українського суспільства. Виникнення та еволюція світової політичної думки. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя. Політична думка Нового часу. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.). Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави...
Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець В.В. Юридична психологія: Юридична психологія в системі наукового знання. Предмет і завдання юридичної психології. Структура юридичної психології. Принципи і методи юридичної психології. Історія становлення і розвитку юридичної психології. Передумови виникнення юридичної психології. Оформлення юридичної психології як науки. Сучасний етап розвитку юридичної психології. Психологія особистості й діяльності. Психологія особистості. Психологія діяльності. Психологія юридичної діяльності. Психологічна специфіка юридичної діяльності. Морально-психологічні засади юридичної діяльності. Емоції, воля і мотиви в юридичній діяльності. Соціалізація особистості. Соціально-психологічна характеристика особистості...
Матвеева В. Кадрова документація: Организация работы кадровой службы на предприятии. Прием на работу. Заключение трудового договора. Установление испытательного срока. Прием на работу совместителей. Прием на работу временных работников. Заключение договоров подряда. Заключение договора о материальной ответственности. Заключение трудового договора между работником и физическим лицом, использующим труд наемных работников. Прием на работу иностранцев. Заполнение личной карточки. Особенности заполнения личной карточки и личного дела государственного служащего. Учет использования рабочего времени. Перевод на другую работу. Перевод внутри предприятия. Перевод на другое предприятие. Оформление отпусков. Оформление служебных командировок...
Муромцева Ю.І. Демографія: Демографія. Предмет і методи дослідження. Об'єкт і предмет демографії. Методологічні засади демографії. Міжпредметні зв'язки демографії. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Переписи населення. Вибіркові обстеження населення. Поточний статистичний облік населення. Чисельність населення та його склад. Абсолютна чисельність населення. Середня (середньорічна) чисельність населення. Статево вікова структура населення. Шлюбно-сімейна структура населення. Динаміка чисельності та складу населення України. Смертність і тривалість життя населення. Епідеміологічний перехід. Показники рівнів і структури смертності. Динаміка смертності й очікуваної тривалості життя в Україні. Народжуваність і репродуктивна поведінка...
Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Загальні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці". Основні поняття в галузі охорони праці. Основні терміни та визначення. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Класифікація виробничих травм. Правові основи охорони праці. Основні законодавчі акти про охорону праці. Закон України "Про охорону праці". Гарантії прав громадян на охорону праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. Найважливіші надбання закону "Про охорону праці". Відповідальність за порушення законодавства про ОП. Контрольні питання. Державні нормативно-правові акти з охорони праці...

САБАНЕЕВ Леонид Леонидович

(1.10.1881, Москва - 3.5.1968, Ангиб, Франция) - музыковед, музыкальный критик, композитор. Из дворянского рода. Его отец, Леонид Павлович, помещик Ярославской губернии, был известным зоологом и специалистом по вопросам охоты; на собственные средства издавал научно-популярный журнал "Природа" (1873-77), был редактором и издателем журнала "Природа и охота" (1878-98). Брат - Борис Леонидович, стал преподавателем Московской консерватории.
Юность братьев Сабанеевых была суровой. Отец тяжело болел и умер в Ялте 25.1.1898. Мать, страдавшая психическим заболеванием, часто лежала в больнице. Сабанеевых поддерживал их преподаватель по классу композиции в Московской косерватории С.Танеев, который почти ежедневно навещал братьев и бесплатно занимался с ними, приглашал их на домашние "ассамблеи", где преподаватели и ученики поочередно исполняли новые музыкальные произведения. На собраниях присутствовали Рахманинов, Гольденвейзер, Игумнов, Скрябин, Катуар. Консерваторский педагог С. по классу фортепиано Зверев умер в 1893 и завещал братьям свою нотную библиотеку, что также помогло их музыкальному развитию.
После Зверева С. стал заниматься по фортепиано у П.Шлёцера, с которым много и плодотворно общался.
Одновременно с занятиями в консерватории С, изучал математику в Московском университете, в 1906 получил степень магистра математики.
Однако применить на практике полученные знания С. не пришлось: он безраздельно посвятил себя музыке, занимался композицией и особенно обстоятельно - музыкознанием. Постепенно увлечение С. музыкой Вагнера, а позже - Скрябина, активным пропагандистом которой он стал с 1906, отдалило его от Танеева, оставшегося верным русским классическим традициям. Годы, с 1909 по 1915, прошли у С. под знаком близости и дружбы со Скрябиным. По воспоминаниям С., именно тогда полюбил он "этого беспредельного мечтателя": "Это была именно крылатая душа, которая фантазировала, сама в это верила и действительно заражала кругом всех каким-то энтузиазмом веры или красивой мечты". В 1916 С. написал монографию "Скрябин" (2-е изд.
1925). Свои впечатления как "друга-наблюдателя" он изложил много позже в книге "Воспоминания о Скрябине" (М., 1925), где попытался воспроизвести высказывания композитора о творческих замыслах, о содержании произведений, имеющих философский характер. В 1923 С.
издал письма Скрябина.
В течение короткого времени С. стал музыкальным критиком и корреспондентом газет и журналов: "Голос Москвы" (1909-15), "Музыка" (1910-15), "Московская газета" (191315), "Театральная газета" (1914-17), "Музыкальный современник" (1915-16), "Театральная Москва" (1921-22), "К новым берегам" (1923), "Музыкальная культура" (1924), "Современная музыка" (1924-25), "Музыка и революция" (1927). Его многочисленные статьи охватывали широкий круг вопросов; в них С.
заявил о себе как о горячем последователе современных направлений в музыке.
Математическое образование дало ему возможность для более глубокого изучения научных аспектов музыки. Ранние работы С. содержат ряд теоретических изысканий по гармонии, ритму, мелосу, а также взаимоотношениям между звуком и цветом: "К вопросу об акустических основах гармонии Скрябина" (Музыка, 1911, № 16); "О звуко-цветовом соответствии" (Там же, № 9): "Наука о музыке" (Там же, 1912, № 74); "Эволюция гармонической идеи" (Пг.,1915); "Музыка речи: эстетическое исследование" (М., 1923). В работе "Психология музыкально-творческого процесса" (Искво, 1923, № 1) он делает попытку проанализировать сложный творческий механизм создания композитором музыкального произведения на основе личного опыта.
Музыкально-общественная деятельность С. проходила очень активно. С 1921 он- член правления и заведующий музыкальной секцией Академии художественных наук. В 1921-23председатель ученого совета Института музыкальной науки. Он - музыкальный обозреватель газет "Правда" и "Известия".
В 1926 С. уехал за границу и попеременно жил во Франции, Англии, Германии, США, затем окончательно обосновался в приморских Альпах. В первый год жизни в Париже (1927) публиковался в периодической печати СССР как парижский корреспондент ("Письма из Парижа"). Напечатал в ленинградской газете "Жизнь искусства" от 14 июня интервью с И.
Стравинским.
С. писал многочисленные работы в области истории музыки, монографии о многих композиторах: "Метнер" (1913); "Клод Дебюсси" (М. ,1922); "Рихард Вагнер и синтез искусства" (1923); "Национальная еврейская школа в музыке" (М" 1924): "Морис Равель" (1924); "История русской музыки" (М" 1924 и также на нем. яз., 1926); "Всеобщая история музыки" (19251: "Современные русские композиторы" (Нью-Йорк, 1927, на англ. яз.); "Александр Абрамович Крейн" (1928); "Сергей Танеев" (Париж, 1930, на рус. яз.); "Музыка к кинофильмам" (1935). Не все его работы сохранили свое значение, но "Воспоминания о Скрябине" и исследования в области теории музыки остаются актуальными и сегодня.
Параллельно с музыковедческой деятельностью С. много сочинял.
Находясь под сильным влиянием Скрябина, он пытался писать в том же творческом ключе, как и гениальный композитор. Однако он подвергся критике С.Прокофьева, считавшего, что Скрябину подражать невозможно, т.к. его индивидуальность неповторима. Среди сочинений С. балет "Летчица" ("LAviatrice", 1928, Париж), симфоническое сочинение "Морская лазурь" ("Plots dazur", 1936, Ницца), два трио (1907 и 1924), соната для скрипки и фортепиано, множество фортепианных сочинений: чаконна и фуга (1940), прелюды, этюды, экспромты, поэмы, фрагменты, листки из альбома; Кантата "Апокалипсис" для солистов, хора, органа и оркестра (1940). С. сделал переложение "Прометея" Скрябина для двух фортепиано в 4 руки. Отдавая дань уважения Скрябину, С. восстановил на основе отрывков манускрипта единственный романс композитора, посвященный Наталии Секериной - его юношескому увлечению.С. принадлежат ряд романсов на тексты К.Бальмонта, А.Апухтина, М.Сабашниковой.


© 2009-2022  librarium.inf.ua