Підручники

Лубський В.І. Релігієзнавство:

Релігієзнавство як наука. Релігія як предмет дослідження та структура сучасних релігій. Основні теорії походження релігії. Філософія релігії. Психологія релігії. Соціологія релігії. Визначення релігії. Футурологія релігії. Характеристика релігій світу. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я. Хеттська релігія. Фрігійська релігія. Сирійсько-фінікійська релігія. Халдейська релігія. Іудаїзм. Релігії Індії. Ведична релігія. Брахманізм. Індуїзм. Релігії Китаю. Конфуціанство. Даосизм. Синтоїзм. Зороастризм. Джайнізм. Сикхізм. Брахманізм. Релігія античного світу. Світові релігії. Буддизм. Загальна характеристика священних книг іудаїзму, буддизму, індуїзму і зороастризму. Християнство. Християнське віровчення...

Ломачинська І.М. Бібліографознавство: Загальне поняття про бібліографію та бібліографознавство. Предмет дисципліни "Бібліографознавство". Історія розвитку бібліографічних знань. Зародження бібліографічних знань. Розвиток бібліографії в Україні. Історичний процес формування визначення бібліографії і бібліографознавства. Бібліографія як галузь діяльності. Поняття про бібліографію як системне утворення. Суб'єкти, об'єкти бібліографії. Сучасні визначення бібліографії і бібліографознавства. Поняття бібліографічної інформації: основні форми її закріплення і передачі. Загальне поняття бібліографічної інформації. Система "документ - споживач" як джерело виникнення бібліографічної інформації. Документально-бібліографічні потреби...
Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти: Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Стандарти - нормативна база управлінням якістю продукції і сертифікації. Загальні відомості про стандартизацію. Органи з стандартизації в Україні. Основні положення державної системи стандартизації України. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням. Вітчизняні системи стандартів. Роль уніфікації в промисловому виробництві. Нормоконтроль технічної документації. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості. Міжнародні стандарти ISO серії 9000...
Любіцева О.О. та ін. Туристичні ресурси України: Науково-методичні засади вивчення туристичних ресурсів. Глобальні тенденції розвитку туризму. Місце України на світовому туристичному ринку. Класифікація туристичних ресурсів. Інформаційні джерела та методи обробки інформації. Характеристика туристичних ресурсів. Природно-рекреаційні ресурси. Кліматичні ресурси та умови. Бальнеологічні ресурси. Водні туристичні ресурси. Туристичні ресурси природно-заповідного фонду України. Біотичні туристичні ресурси. Рельєф як туристичний ресурс. Культурно-історичні ресурси. Етнічні ресурси. Інфраструктурні умови використання туристичних ресурсів. Розвиток сфери гостинності. Санаторно-курортне господарство. Транспорт і транспортна інфраструктура. Туристичні підприємства...
Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (IX-XIX ст.). Україна очима іноземних мандрівників. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. Зародження готельної справи в Україні. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.). Виникнення в Україні перших туристських організацій. Рекреаційне освоєння Криму. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890 - 1915 рр.). Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях. Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний період (1918-1939 pp.). Створення централізованої системи управління туризмом. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні...
Дубравська Д.М. Основи психології: Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...
Злобін Ю.А. Основи екології: Загальна екологія. Екологія як загальнобіологічна та гуманітарна наука. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації.Ідея системності в екології. Соціальні аспекти екології.Об'єкти вивчення в екології. Методи екологічних досліджень. Метод моделювання в екології. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа. Екологія на межі XX та XXI століть. Біосфера. Поняття біосфери. Структура біосфери. Потік енергії на Земній Кулі. Біогеохімічні цикли. Місце людини в біосфері. Поняття середовища. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери. Екосистеми. Екосистеми - основні структурні одиниці біосфери. Абіотичні компоненти біосфери...
Мозгова Н. Г. Логіка: Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...
Дубогай О. Д. та ін. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи: Резервні можливості організму, який перевіє захворювання. Фізичні вправи - основний засіб оздоровчо-лікувальної фізичної культури. Тонізуюча дія фізичних вправ. Вплив фізичних вправ на трофічні процеси. Формування компенсацій. Механізм нормалізації функцій. Реабілітація. Про деяку складність процесу навчання фізичним вправам. Організація і планування занять центрами спеціальних медичних груп. Оздоровчо-лікувальна фізична культура для студентів з порушенням зору. Комплекс вправ для профілактики прогресування короткозорості. Фізичні вправи при захворюваннях органів дихання. Захворювання органів дихання...
Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Теоретичне підґрунтя та об'єктивна основа визначення ціни товару. Механізм формування ринкової ціни товару (послуги), роль і функції ціни. Базова стратегія конкуренції та її вплив на формування ринкових цін. Стратегія зниження ціни продукту. Стратегія диференціації продукту. Стратегія сегментування ринку. Сутність стратегії нововведень. Сутність стратегії швидкого реагування на потреби ринку. Систематизація та класифікація цін на товари і послуги споживчого ринку. Загальні ознаки класифікації цін. Специфічні різновиди цін, які застосовуються у сфері туристичної діяльності. Характеристика комплексного туристичного продукту та послуг гостинності...

Пушкарёв Сергей Германович (1888-1984)

Русский историк, видный представитель первой волны российской эмиграции в Европе и США.
Родился в Казацкой слободе Старооскольского уезда Курской губернии. Из автобиографии: "Родители - Герман Иосифович (нотариус в Курске и землевладелец) и Александра Ивановна, урождённая Шатилова". Детство провёл в родовом имении матери Прохоровке. С. Г. Пушкарёв окончил Курскую гимназию с золотой медалью (1907) и поступил на историко-филологический факультет Харьковского университета, где учился с 1907 по 1910 г. В 1911-1914 гг. был студентом Гейдельбергского (философское отделение) и Лейпцигского (историческое отделение) университетов. Затем продолжил учёбу в Университете св. Владимира (1913-1914), но был исключён оттуда за принадлежность к РСДРП и хранение пропагандистской литературы; арестован, содержался под следствием несколько месяцев в курской и белгородской тюрьмах. Вернулся в Харьков в 1915 г., продолжил учёбу в университете и в 1917 г. был оставлен при кафедре русской истории, по предложению проф. М. В. Клочкова, для подготовки к профессуре. Прерывает учёбу, поступив юнкером в Виленское пехотное училище, расквартированное в Полтаве. После расформирования училища, возвращается в Прохоровку. С 1917 по 1919 г. готовился к магистерским экзаменам. В июне 1919 г. поступил добровольцем в Добровольческую армию в пехоту. Был тяжело ранен, после излечения служил на бронепоезде и в ноябре 1920 г. был эвакуирован с армией генерала Врангеля в Турцию.
В конце 1921 г. перебрался в Прагу, где получил стипендию для научной работы от Русской учебной коллегии. Под руководством проф. И. И. Лаппо завершил подготовку к магистерским экзаменам. Выдержав их, получил звание приват-доцента. В этом звании преподавал в Русском свободном университете в 1924-1941 гг. Был научным сотрудником Чешской Академии наук. Состоял членом нескольких академических организаций, основанных чешким правительством в помощь русской эмиграции (Русской учебной коллегии, Чешского славянского института, Русского заграничного исторического архива в Праге, Русского исторического общества там же). На их заседаниях выступил с целым рядом докладов на исторические темы: "Принципы торговой и промышленной политики Петра Великого" (1925); "Псковская церковь XIV-XV вв." (1928); "Историческое значение монастырей Московского государства" (1929); "Русско-турецкая война 1828-1829 гг. и Адрианопольский мир" (1929); "Донское казачество и русское государство в XVI и XVII столетиях" (1930); "Целовальники в государственном хозяйстве Московской Руси" (1932). На эти же и т. п. темы учёный напечатал в Праге первый цикл своих научных трудов.
Пережив в Праге немецкую оккупацию, при подходе весной 1945 г. советской и союзной армий, Пушкарёв с женой (Ю. Т. Поповой) и сыном Борисом ушли в американскую зону и оказались в лагере для перемещённых лиц. Там он работал директором и преподавателем средней школы для русских детей. В 1949 г. семья Пушкарёвых приехала в США, в г. Нью-Хейвен. С 1950 по 1972 гг. Сергей Германович работает преподавателем русского языка, заведует русским отделом библиотеки расположенного там Йельского университета. Профессор русской истории университета штата Коннектикут в том же Нью-Хейвене. С 1972 г. в отставке. Консультировал А. И. Солженицына, когда тот писал свой историко-литературный цикл "Красное колесо".
Почти ослепнув под конец своих дней, историк обработал свои рукописи для архивного хранения, после чего добровольно ушёл из жизни.
Вместе с другим историком-эмигрантом - Г. В. Вернадским основывает в США школу историков-русистов. "Вклад Пушкарёва в историческую науку и заслуги его в распространении знания русской истории в Америке не ограничиваются только печатными трудами. Большое значение имело... его личное общение с молодыми американскими профессорами и студентами, изучающими русскую историю", - подчёркивалось в редакционной статье "Нового журнала" (Нью-Йорк, 1969. № 96). Состоял членом Американской ассоциации историков, Американской ассоциации развития славяноведения.
Диапазон исторических исследований С. Г. Пушкарёва весьма широк: история русского крестьянства, общины; город-государство Псков; социально-классовые основы Московского царства; Донское казачество и его взаимоотношения с Москвой; значение церкви в истории России; И. Посошков; Петр Великий; роль В. И. Ленина и характер Октябрьского переворота; Советская Россия и Запад. Особое значение для широкого круга читателей, интересующихся русской историей, имеют общедоступные, но при этом глубоко документированные её обзоры, изданные Пушкарёвым в 1953 г. и затем переизданные по-английски. К этим учебникам примыкают составленные им же хрестоматия по отечественной истории и словарь исторических терминов, встречающихся в источниках (первый в своём роде и до сих пор единственный).
В работах, посвящённых отечественному средневековью и началу Нового времени в России, этот автор уделяет внимание судьбам Курского края и его обитателей.
В 1990-е гг. научные труды этого замечательного историка стали возвращаться на Родину, переиздаваться в России. В 1999 г. издательство "Народно-трудового союза" "Посев" в серии "Библиотечка россиеведения" вышли в свет "Воспоминания историка" С. Г. Пушкарёва, охватывающие все основные этапы его богатой впечатлениями и переживаниями жизни в России (включая колоритные курские страницы) и за границей.
Сын историка в 1990-е гг. вернулся на Родину, живёт в Москве. Неоднократно встречался с историками и краеведами Чернозёмного Центра страны, делился воспоминаниями об отце - "патриархе русской историографии в США" (Г. В. Вернадский).
С. Г. Пушкарёв - самый значительный по вкладу в историческую науку и общественно-политическую публицистику курянин по месту рождения и воспитания.
Сочинения: Очерк истории крестьянского самоуправления в России. Прага, 1924; Как русский народ заселял Сибирь // Хозяин. 1925. № 9, 11, 15; Очерк истории донского казачества // Там же. 1926. № 51-52; 1927, № 1; Колонизация Сибири русским народом // Родное слово. Варшава, 1926; Россия и Европа в их историческом прошлом // Евразийский временник. 1927. Кн. 5; И. Т. Посошков и его значение в истории русской культуры // Записки РИО. 1927. Т. I; Свято-Троицкая Сергиева лавра. Исторический очерк. Прага, 1928; Крестьянский "мир" на Севере России в XVI-XVII вв. // Хозяин. 1928. № 12-13, 28-40; The political movement and political organization of the Ruussian peasantry in 20-th century // A Systematic Source Book in Rural Sociology / Ed. P. A. Sorokin. Vol. II. Mineapolis, 1931; Целовальники в суде и управлении Московской Руси // Записки Русского научного института в Белграде. Вып. 9. Белград, 1933; Целовальники в государственном хозяйстве Московской Руси // Там же. Вып. 13. Белград, 1936; Отношение церкви и государства в Древней Руси // День русской славы. Белград, 1933; Святой митрополит Алексей // Там же. 1935; Св. Сергий в истории России // Там же. 1938; Национально-государственная роль русской православной церкви в Смутное время // Там же. 1939; Мир и монастырь в древней Руси XIV-XVII вв. // Там же. 1953; Роль православной церкви в истории русской культуры и государственности. Ладомирово [Женева], 1938; Очерк истории русского государственного права. X-XVII вв. [Б.м., б.г.]; Происхождение крестьянской поземельно-передельной общины. Ч. 1-2. Прага, 1939, 1941; Обзор русской истории. Нью-Йорк, 1953; 2-е изд.: London-Ontario, 1987 (Переиздание: Ставрополь, 1993. В выходных данных искажено отчество автора); Россия в XIX веке (1801-1914). Нью-Йорк, 1953; Россия в XIX веке (1801-1914). Нью-Йорк, 1956; The mergence of Modern Russia, 1801-1917. New York, 1963; Russia and the West: Ideological and Personal Contact before 1917 // Russian Review. 1965. Vol. 24. № 2; Русская земля в безгосударственное время (1606-1613) // Записки Русской академической группы в США. Т. II. 1967; 1917 г. a memoire // Russian Review. 1967. Т. I; Октябрьский переворот 1917 г. без легенд // Новый журнал. 1967. Кн. 89; Россия и США // Новый журнал. 1967. Вып. 88; The Russian Peasants Reaction to the Emancipation of 1861 // Russian Review. 1968. Vol. 27. № 2; Донское казачество и Московское государство в XVII веке // Там же. Т. II. 1968; Ленин и США // Новый журнал. 1970. Кн. 100; Внешняя политика Ленина 1914-1922 // Записки Русской академической группы в США. Т. IV. 1970; Dicionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917. Yale, 1970; A Source Book for Russian History from Early Time to 1917. Vol. I-III. New York, 1972; Пётр Великий // Записки Русской академической группы в США. Т. VII. 1973; Крестьянская поземельно-передельная община в России. Newtonville, 1976; Ленин и Россия. Франкфурт-на-Майне, 1978; Самоуправление и свобода в России. Франкфурт-на-Майне, 1978; Донское казачество и Московское государство в XVII веке // Вопросы истории. 1994. № 11; Обзор русской истории. СПб., 1999; Воспоминания историка. 1905-1945. М., 1999; Россия 1801-1917: власть и общество. М., 2001.
Литература: [Некролог] // SIR. 1884. № 2; Магеровский Е. Л. Пророк, обёрнутый вспять: С. Г. Пушкарёв, 1888-1984 // Записки Русской академической группы в США. Т. XIX. 1986; Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1991. С. 54, 56, 158-159; Пушкарёв С. Г. Библиография / Вступ. Ст.: Семякина О. Н. Историк русского крестьянства // Библиография. 1994. № 4; Мелихов С. Г. [Вступительная статья: ] Пушкарёв С. Г. Донское казачество и Московское государство...; Вернадский Г. В. Русская историография. М., 1998. С. 341-347 (Автобиография С. Г. Пушкарева; обзор его трудов, составленный Г. В. Вернадским); Историческая наука российской эмиграции 20-30-х гг. XX в. (Хроника) / Сост. С. А. Александров. М., 1998. С. 40, 105, 127, 141, 163, 190; Архипова А. Воспоминания историка // Известия. 1999. 10 ноября. С. 7; Предисловие // Пушкарёв С. Г. Обзор русской истории. СПб., 1999; Потапов В. В. Историк русского зарубежья: Сергей Пушкарёв (к 115-летию со дня рождения) // Курский край. 2003. № 9-10 (41-42).
С. Щ.


© 2009-2022  librarium.inf.ua