Підручники

Ушакова Н.Г., Помінова I.I. Соціально-економічні типи країн:

Теоретичні основи типологізації та класифікації країн. Предмет курсу «Соціально-економічні типи країн», методика типології. Структуризація та типологізація економічних систем. Товарні економічні системи: еволюція, риси. Класифікації соціально-економічних систем. Національні (країнові) моделі економічного розвитку. Типологія моделей економічної трансформації. Практична реалізація моделей економічної трансформації. Азійські нові індустріальні країни (Індонезія, Таїланд, Південна Корея). Китайська модель реформування економіки. Еволюція «латиноамериканської моделі» трансформації економіки. Індійський шлях економічного реформування. Модель економічного зростання України...

Мухін В.М. Фізична реабілітація: Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу. Становлення реабілітації. основи реабілітації. Деякі загальні питання реабілітації. Завдання, мета і принципи реабілітації. Види, періоди і етапи реабілітації. Фізична реабілітація. Лікувальна фізична культура. Механізми лікувальної дії фізичних вправ. Засоби лікувальної фізичної культури. Форми лікувальної фізичної культури. Періоди застосування лікувальної фізичної культури. Загальні вимоги до методики проведення занять з ЛФК. Рухові режими. Ефективність застосування ЛФК. Лікувальний масаж. Механізми лікувальної дії масажу. Вплив масажу на окремі системи організму. Форми і методи лікувального масажу. Фізіотерапія...
Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС): Концептуальні засади митно-тарифного регулювання в теорії і практиці міжнародної торгівлі. Сутність та генезис митно-тарифного регулювання міжнародної торгівлі. Система митно-тарифних відносин. Об'єкт митно-тарифних відносин. Основні суб'єкти митно-тарифних відносин. Сутність митного тарифу. Генезис митної економіки. Митно-тарифна політика в умовах глобалізації у контексті норм та правил ГАТТ/СОТ. Основні напрями глобалізації. Цілі і завдання зовнішньоекономічної політики. Міжнародна економічна інтеграція. Основні фактори митних економічних відносин. Системний рівень митно-тарифних відносин. Вплив митно-тарифних інструментів на розвиток економіки. Роль митного тарифу у торговельному та платіжному балансі...
Архівознавство / За ред. Я. С. Калакури: Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкт і методи архівознавства. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами. Джерельна база та історіографія архівознавства. Історія архівної справи в Україні. Початок архівів в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви литовсько-польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVH-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIH-XIX ст. Архіви України в контексті проектів архівних реформ у Росії XIX - початку XX ст. Архіви та архівна справа доби Української революції...
Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Система управління охороною праці в галузі, її складові та функціонування. Система управління охороною праці в галузі. Загальні вимоги до побудови СУОПГ. Функції та структура СУОПГ. Інформаційний чинник організації управління безпекою праці. Організація робіт з охорони праці. Планування заходів з охорони праці. Система навчання нормам і правилам охорони праці. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами. Система забезпечення безпечних умов праці. Організація паспортизації і атестації робочих місць згідно умов охорони праці. Роль соціально-психологічних чинників у СУОПГ. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі. Стан умов праці в галузі. Чинники, що формують умови праці...

Покровский Василий Иванович

Покровский (Василий Иванович) - земский статистик и экономист. Родился 21 декабря 1838 г. в Ржевском уезде, Тверской губернии, где отец его был священником. Учился в тверской гимназии и Московском университете; был преподавателем истории в Москве, потом служил при ржевском и тверском окружных судах; в 1871 г. был приглашен тверским губернским земством заведующим статистическими работами; таким образом Покровский вместе с Н.Н. Романовым , был одним из первых по времени земских статистиков в России. Литературную деятельность Покровский начал в 1859 г. в "Московских Ведомостях" (редакции В.Ф. Корша ); в 1868 - 1873 гг. поместил ряд статей в "Отечественных Записках"; более крупные из них: "Из истории последнего пятидесятилетия", "Очерк статистики народов и государств", "Личность и общество" (первое на русском языке подробное изложение сочинения Д.С. Милля: "О свободе"). Как земский статистик и тверской гласный, Покровский принимал участие во всех лучших начинаниях тверского губернского земства; много лет был также секретарем местного губернского статистического комитета. Труды Покровского по изучению Тверского края составляют более 20 томов, из которых более половины - его единоличная работа. Он один из первых принял экспедиционный способ исследования, но до 1883 г. работы его носили скорее характер анкет, причем обследованию подвергались в отдельных местностях как самое население, так и земля (землевладение, стоимость земельных угодий и пр.); в первом случае Покровский обыкновенно применял способ подворного описания. К сплошному описанию губернии Покровский приступил с 1883 г.; оно было окончено под его руководством в 1889 г. Исследование Тверской губернии (по крайней мере большинства уездов) отличается от других земско-статистических работ подробностью сплошного описания как территории, так и экономического положения населения и частновладельщицких хозяйств. Покровским и его сотрудниками по тверским работам впервые был произведен сплошной учет землевладения. Другие труды Покровского: "О ценности и доходности земель Весьегонского уезда" (Тверь, 1876, 2-е изд.); "Генеральное соображение по Тверской губернии 1783 - 84 г." - рукопись, найденная и изданная Покровским в 1873 г., причем в предисловии он дал интересный очерк положения Тверской губернии за последние 100 лет; "Историко-статистическое описание Тверской губернии" (том I, 1880; том II, вып. 1, 1880); "Материалы для оценки земельных угодий Тверской губернии" (2-е изд., 1892). В 1878 - 1881 гг. Покровский был фактическим редактором выходившей в Твери еженедельной газеты "Тверской Вестник". В 1893 г. Покровский занял должность управляющего статистическим отделением города Санкт-Петербурга; изданный им "Статистический Ежегодник Санкт-Петербурга за 1892 г." (СПб., 1894) составляет совершенно переработанный по новой программе труд. С 1895 г. Покровский занимает должность статистика департамента таможенных сборов Министерства финансов. Кроме редактирования издаваемых департаментом ежемесячных и годичных обзоров, он издал книгу: "К вопросу об устойчивости активного баланса русской внешней торговли" и составил "Краткий очерк внешней торговли и таможенных доходов России" (СПб., 1896). Принимал участие в коллективном труде, изданном под редакцией профессора А.И. Чупрова и А.С. Посникова : "Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства" (СПб., 1897), поместив в нем статью: "Влияние колебаний урожая и хлебных цен на естественное движение населения". Для настоящего Словаря Покровский написал статью о Населении и Незаконнорожденных. С 1894 г. состоит председателем статистической комиссии при Императорском Вольном экономическом Обществе.


© 2009-2022  librarium.inf.ua