Підручники

Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва:

Історія психології як совість психолога. Дослідження з питань періодизації історико-психологічних знань. Становлення логічного осередку в історії психології - дія та вчинок. Вчинковий осередок і періодизація історії психології. Ситуативний рівень періодизації. Мотиваційний рівень періодизації. Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип. Культурно-історична функція післядії у психології. Історія психології як історія розробки значущих проблем. Тотем і ранні людські спільноти. Ритуал і вчинок - засади психології у Давньому Китаї. Нірвана й нестримна чуттєвість - засади психології у Давній Індії. Людське і вселюдське в ідеології Пророчого руху...

Оборудование предприятий торговли и общественного питания / Под ред. В.А. Гуляева: Основные сведения о механизмах и машинах. Классификация торгово-технологического оборудования. Машина. Основные понятия, классификация, структурная схема. Структурная схема машины. Механизмы. Основные понятия, классификация, устройство. Рычажные механизмы. Фрикционные передачи. Ременные передачи. Цепная передача. Зубчатые передачи. Муфты. Опоры. Оси и валы. Соединение деталей. Привод машины. Тип и структура. Электромеханический привод. Кинематический и силовой расчет электропривода. Гидропривод. Пневмопривод. Основные технико-экономические характеристики торгово-технологического оборудования. Производительность, мощность и КПД машины. Мощность машины...
Ющук І. П. Українська мова: Сучасна українська мова як предмет вивчення. Походження української мови. Українська мова - державна. Стилі української мови. Мова як система. Фонетика і письмо. Звуки і фонеми. Звуки мови як фізичне явище. Звуки мови як фізіологічне явище. Членування мовленнєвого потоку. Звуки мови як соціальне явище. Фонеми в мовленнєвому потоці. ПИСЬМО. Виникнення і розвиток письма. Становлення писемності в Україні. Сучасний український алфавіт. Унормування українського правопису. Вживання великої букви. Транскрипція і транслітерація. Приголосні фонеми. Система приголосних фонем. Сонорні, дзвінкі і глухі приголосні. М'які і тверді приголосні. Вживання м'якого знака. Вживання апострофа. Подовження приголосних і подвоєння букв. Випадання приголосних...
Хоменко І.В. Логіка для юристів: Визначення логіки як науки. Історичні етапи розвитку логічного знання. Міркування і його структура. Правильні та неправильні міркування. Поняття про логічну помилку. Логічна форма міркування. Визначення логічної форми. Формалізована мова. Метод формалізації. Основні компоненти логічної форми міркувань. Значення логіки для юристів. Контрольні запитання і вправи. Семіотичний характер логіки. Поняття про знак. Види знаків. Семіотика як наука про знаки. Структура знакового процесу. Структура значення знака. Типові логічні помилки. Структура значення знака і специфіка мови права. 6. Виміри і рівні знакового процесу. Контрольні запитання і вправи. Логічний аналіз понять. Загальна характеристика поняття. Структура поняття. Види понять...
Максименко С.Д. Загальна психологія: Вступ до психології. Предмет психології. Предмет психології та її завдання. Рефлекторна природа психіки. Психіка і свідомість. Основні галузі психологічних знань. Зв'язок психології з іншими науками. Основні напрями в сучасній психології. Методи психології. Основні вимоги до методів психології. Основні методи психології. Спостереження, експеримент. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ. Розвиток психіки і свідомості. Виникнення та розвиток психіки. Розвиток механізмів психічної діяльності. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу...
Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: Загальна характеристика процесу обслуговування. Послуги закладів ресторанного господарства та вимоги до них. Характеристика методів і форм обслуговування. Торгівельні приміщення. Види торгівельних приміщень, їх призначення та характеристика. Взаємозв'язок торгівельних залів, виробничих та підсобних приміщень. Сучасний інтер'єр торгівельного залу та вимоги до нього. Характеристика буфету при ресторані, приміщення для нарізання хліба та сервізної. Організація роботи мийної столового посуду. Устаткування залів. Сучасні вимоги до меблів. Столовий посуд та набори. Столова білизна. Класифікація, вимоги до посуду. Характеристика порцелянового, фаянсового та керамічного посуду...

ПАИН Эмиль Абрамович

(06.12.1948). Советник Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина с сентября 1996 г. по февраль 1999 г. Родился в г. Киеве. Образование получил на историческом факультете Воронежского государственного университета (1974), в аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова (1983). Кандидат исторических наук (1984). Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1976 г. занимался проблемами социологии в научно-исследовательских институтах. Работал социологом во Всероссийском НИИ труда и управления в сельском хозяйстве Министерства сельского хозяйства РСФСР, затем старшим научным сотрудником Центрального научно-исследовательского и проектного института по планировке и застройке сельских населенных пунктов и жилищно-гражданскому строительству на селе. В 1987 - 1991 гг. заведующий сектором социологических исследований Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству. В 1991 - 1993 гг. главный советник Внешнеполитической ассоциации. С 1993 г. руководитель Центра этнополитических и региональных исследований. С 11.02.1993 г. по 1997 г. постоянный член Президентского совета. В декабре 1993 г. баллотировался в депутаты Государственной думы РФ по списку Российского движения демократических реформ, но оно не преодолело пятипроцентного барьера. В 1994 - 1996 гг. руководитель направления аналитических исследований, заместитель начальника Аналитического управления при Президенте РФ Б. Н. Ельцине. 22.12.1994 г., будучи членом Президентского совета и заместителем руководителя аналитического центра при Президенте РФ, обратился к Б. Н. Ельцину с письмом, в котором настоятельно рекомендовал ему лично встретиться с президентом мятежной Чечни генералом Д. М. Дудаевым: "Снижение статуса переговоров с российской стороны, даже до уровня главы правительства, нецелесообразно, так как в случае провала переговоров и необходимости начала полномасштабных кровопролитных боев у российской и мировой общественности сложится мнение, что последний шанс не допустить трагедии так и не был использован" (Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. С. 619). 27.12.1994 г. выступил по проблеме политических последствий ввода российских войск в Чеченскую республику на заседании Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ. План урегулирования обстановки в Чечне, предложенный Советом безопасности (вариант С. М. Шахрая), охарактеризовал как утопию. Подчеркнул, что "вторжение" российских войск спасло Д. М. Дудаева политически, потому что его власть в Чечне находилась на волоске. По его мнению, только переговорный процесс может вывести Россию из чеченского кризиса, в противном случае ее ждут государственные перевороты, политические скандалы и пр. Без уступок Д. М. Дудаеву, заключил Э. А. Паин, любой план урегулирования в Чечне не будет успешным. Предложил свою идею разрешения чеченской проблемы: одна Чечня - две системы. В плоскостной части республики строятся больницы и детские сады, выдаются пенсии. На выборах чеченцы решают, что им больше нравится: жить без всего в независимой Чечне или жить обеспеченно в составе Федерации. С 05.03.1996 г. руководитель рабочей группы при Президенте РФ по завершению боевых действий и урегулированию ситуации в Чеченской республике. С 18.08.1994 г. член Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ. С сентября 1996 г. по февраль 1999 г. советник Президента РФ Б. Н. Ельцина по национальным вопросам. В феврале 1999 г. отправлен в отставку в связи с реорганизацией администрации Президента РФ. Основное направление научной деятельности - этнополитология. Автор работ по проблемам межнациональных отношений, предотвращению социальных конфликтов, социологическим и этнологическим вопросам градостроительства. Удостоен бронзовой (1985) и серебряной (1990) медалей ВДНХ СССР за научные работы, премии Международного центра Вудро Вильсона по научным исследованиям (США). Владеет английским языком. Увлекается плаванием. Женат, есть сын.


© 2009-2022  librarium.inf.ua