Підручники

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка:

Загальні основи української етнопедагогіки. Поняття про педагогіку, народну педагогіку, етнопедагогіку. З історії розвитку української етнопедагогіки. Структура української етнопедагогіки. Основні принципи і засоби української етнопедагогіки. Педагогічні погляди народу на виховання підростаючого покоління. Мета, зміст та основні чинники виховання. Засоби та методи виховання. Принципи народного виховання. Самовиховання в житті людини. Етнопедагогіка - основа сучасної національної системи виховання. Виховний ідеал української народної педагогіки. Суть виховного ідеалу. Традиційний український ідеал людини. Тип досконалої людини в українській козацькій педагогіці. Виховний ідеал у творчості Г. Ващенка...

Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів: Характеристика роботи користувачів комп'ютерів з точки зору охорони праці. Охорона праці, як система заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності користувачів комп'ютерів. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів. Особливості роботи користувачів комп'ютерів. Розлади здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп'ютером. Зоровий дискомфорт. Перенапруження скелетно-м'язової системи. Ураження шкіри. Розлади центральної нервової системи (ЦНС). Порушення репродуктивної функції. Вплив на інші системи організму. Принципи професійного відбору операторів ВДТ. Працездатність операторів ВДТ. Аналіз системи "людина-комп'ютер-середовище"...
Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Цивільна оборона України - основа безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації. Основи класифікації надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Стихійні явища екзогенного походження. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: аварії і катастрофи. Транспортні аварії (катастрофи). Радіаційно небезпечні об'єкти. Хімічно небезпечні об'єкти. Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти. Об'єкти комунального господарства. Гідродинамічні аварії. Ліквідація наслідків аварій та катастроф. Надзвичайні ситуації терористичного походження. Пожежі. Гасіння пожеж. Осередок ядерного ураження. Вплив на людей, сільськогосподарські й лісогосподарські об'єкти. Елементи ядерної фізики. Ударна хвиля...
Бедь В.В. Юридична психологія, 2002: Предмет, завдання і система юридичної психології. Предмет і завдання юридичної психології. Історія розвитку юридичної психології. Система юридичної психології. Методологічні основи і методи юридичної психології. Методологічні принципи в юридичній психології. Методи пізнання в юридичній психології. Методи психологічного впливу на особистість. Загально-психологічні та соціально-психологічні основи в юридичній психології. Поняття про психіку і свідомість особистості. Психічні процеси. Психічні властивості особистості. Психічні стани особистості. Соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності. Правова психологія. Правова соціалізація. Правова соціалізація і правослухняна поведінка особистості...
Ющук І. П. Українська мова: Сучасна українська мова як предмет вивчення. Походження української мови. Українська мова - державна. Стилі української мови. Мова як система. Фонетика і письмо. Звуки і фонеми. Звуки мови як фізичне явище. Звуки мови як фізіологічне явище. Членування мовленнєвого потоку. Звуки мови як соціальне явище. Фонеми в мовленнєвому потоці. ПИСЬМО. Виникнення і розвиток письма. Становлення писемності в Україні. Сучасний український алфавіт. Унормування українського правопису. Вживання великої букви. Транскрипція і транслітерація. Приголосні фонеми. Система приголосних фонем. Сонорні, дзвінкі і глухі приголосні. М'які і тверді приголосні. Вживання м'якого знака. Вживання апострофа. Подовження приголосних і подвоєння букв. Випадання приголосних...

МЕДВЕДЕВ Николай Павлович

(26.11.1952). Начальник управления администрации Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина по работе с территориями в 1993 - 1994 гг. Родился в селе Анаево Зубово-Полянского района Мордовской АССР. Образование получил на физико-математическом факультете Мордовского государственного педагогического института (1973), в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ (1979), заочном отделении экономического факультета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (1987), в заочной аспирантуре этого университета (отчислен в 1990 г.). Кандидат политических наук. С 1973 г. работал в профессионально-техническом училище в Саранске. В 1973 - 1975 гг. служил в Советской Армии. С 1975 г. на комсомольской работе: секретарь комитета ВЛКСМ Саранского приборостроительного завода, первый секретарь Ковылкинского горкома ВЛКСМ, руководитель лекторской группы и заведующий отделом молодежного туризма Мордовского обкома ВЛКСМ. С 1983 г. на партийной работе: инструктор Саранского горкома КПСС, заведующий организационным отделом Октябрьского райкома КПСС Саранска, секретарь парткома Саранского приборостроительного завода. В апреле 1990 г. уволен с работы и исключен из КПСС "за практические действия по идейному и организационному расколу партии". Выступал за отмену конституционного закрепления руководящей роли КПСС. После публикаций в центральной прессе в его защиту бюро Саранского горкома КПСС отменило свое решение об исключении Н. П. Медведева из партии. В 1990 г. заместитель председателя Саранского городского Совета народных депутатов. Делегат ХХVIII съезда КПСС (июль 1990 г.). В 1990 - 1993 гг. народный депутат, член Президиума Верховного Совета РФ, председатель комиссии Совета национальностей Верховного Совета РФ по национально-государственному устройству и межнациональным отношениям. Входил в состав парламентской группы "Коммунисты за демократию" (председатель А. В. Руцкой), затем фракций "Смена - новая политика", "Коалиции реформ", "Левый центр - Сотрудничество". Был одним из разработчиков Федеративного договора и участников подготовки проекта Конституции РФ. Возглавлял ряд парламентских и правительственных комиссий по урегулированию конфликтов в Абхазии, Приднестровье, Чечне и Южной Осетии. С сентября 1993 г. начальник управления администрации Президента РФ по работе с территориями, представителями Президента РФ в регионах, связям с Верховным Советом РФ. Входил в состав комиссии по реорганизации Министерства безопасности в Федеральную службу контрразведки РФ. В 1994 - 1995 гг. заместитель министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва (1995 - 1999). Входил в депутатскую группу "Российские регионы", в феврале 1999 г. перешел во фракцию "Яблоко". Был членом Комитета Госдумы по делам федерации и региональной политике. Директор Московского института региональной политики. Издал ряд книг: "Становление федерализма в России", "Национальная политика России. От унитаризма к федерализму", "Межнациональные конфликты и политическая стабильность", "Национальное самоопределение или этнические чистки?", "Новые на Старой площади". В 1997 г. на родине, в селе Анаеве, был убит его отец. Н. П. Медведев считал, что это было заказное убийство, имевшее политическую подоплеку, и заявил, что не будет баллотироваться на должность Президента Республики Мордовии. Женат, есть сын и дочь.


© 2009-2022  librarium.inf.ua