Підручники

Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності:

Вступ до психології судової діяльності. Поняття психології судової діяльності та її закономірності. Передумови застосування психологічних знань у судочинстві. Розвиток наукових основ психології судової діяльності. Методи психології та можливості їх застосування у правозастосовчій практиці. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві. Психологія особистості в судовій діяльності. Поняття про особистість. Структура психічних властивостей та їх характеристика. Емоції і почуття. Психічні стани. Психологія судді. Поняття професіографії та професіограми. Професійна деформація та шляхи її усунення. Психологія потерпілого і свідка. Провокуюча поведінка...

Карпіловська С.Я. та ін. Основи професіографії: Теоретичні основи професіографії. Професіографія та її місце в системі професійної орієнтації населення. Класифікація професій. Методичні основи професіографії. Методи професіографії. Опитувальні листи для виявлення професійно важливих якостей спеціалістів. Професії типу "людина - людина". Загальна характеристика типу професій. Професіограма контролеракасира. Професіограма медсестри широкого профілю. Професіограма вихователя дитячого садка. Професії типу "людина - техніка". Загальна характеристика типу професій. Професіограма наладчика. Професіограма водія (на матеріалі дослідження праці водія міського транспорту). Професіограма токаря...
Мальська М.П. та ін. Основи туристичного бізнесу: Історичні передумови виникнення та розвитку туризму. Історія розвитку туризму в Україні. Туризм: види та форми. Поняття про туризм. Класифікації туризму. Туристична індустрія. Організатори туризму. Перевезення. Готельна індустрія. Система громадського харчування. Страхування. Система розваг. Банківські та фінансові послуги. Інформаційні послуги в туризмі. Безпека туристичної подорожі. Небезпека травмування. Вплив довкілля. Пожежна безпека. Біологічні чинники. Психофізіологічні навантаження. Небезпечні випромінювання. Хімічні чинники. Етап перевезення. Специфічні чинники ризику. Менеджмент у туризмі. Функція менеджменту "планування". Функція менеджменту "організація"...
Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Система управління охороною праці в галузі, її складові та функціонування. Система управління охороною праці в галузі. Загальні вимоги до побудови СУОПГ. Функції та структура СУОПГ. Інформаційний чинник організації управління безпекою праці. Організація робіт з охорони праці. Планування заходів з охорони праці. Система навчання нормам і правилам охорони праці. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами. Система забезпечення безпечних умов праці. Організація паспортизації і атестації робочих місць згідно умов охорони праці. Роль соціально-психологічних чинників у СУОПГ. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі. Стан умов праці в галузі. Чинники, що формують умови праці...
Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: Історія розвитку туризму. Початковий етап. Становлення туристичного бізнесу. Туризм як галузь індустрії. Монополізація туристичної індустрії. Історія розвитку туризму в Україні. Туризм: види та форми. Поняття про туризм. Класифікації туризму. Туристичні ресурси. Туристично-рекреаційні ресурси. Історико-культурні рекреаційні ресурси. Природні рекреаційні ресурси. Туризм і екологія. Екотуризм. Туристичне районування світу. Туристичне районування України. Туристична індустрія. Організатори туризму. Перевезення. Готельна індустрія. Система громадського харчування. Страхування. Система розваг. Банківські та фінансові послуги. Інформаційні послуги в туризмі. Безпека туристичної подорожі. Небезпека травмування...
Пальчевський С. С. Педагогіка: Загальні засади педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Філософські основи сучасної освіти. Розвиток, виховання та формування особистості. Логіка і методика науково-педагогічних досліджень. З історії педагогіки. Педагогіка Давнього світу. Школа і педагогічна думка в середньовічній Європі. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей в епоху Відродження та Реформації. Західноєвропейська педагогіка епохи буржуазних революцій та Просвітництва. Європейська класична педагогіка кінця XVIII - першої половини XIX ст. Світова педагогічна думка та практика кінця ХІХ-ХХ ст. Школа і педагогічна думка у Київській Русі (IX-XIV ст.) та періоду Відродження в Україні (XVI - середина XVIII ст.)...
Аболіна Т. Г. Етика: Предмет і завдання етики. Етика як філософська теорія моральності. Предмет етики й особливості етичних знань. Актуальні проблеми етики та їх значення для розв'язання загальнолюдських проблем. Основні етапи й напрями розвитку етики. Періодизація історії етики. Етична проблематика марксистської філософії. Основні лінії розвитку вітчизняної етичної думки. Типологізація етичної думки. Походження та історичний розвиток моралі. Значення філософсько-етичного дослідження процесу походження та розвитку моралі для духовно-морального самовизначення людини. Особливості морального життя в умовах первісно-родової общини. Історичне виділення моралі у сферу вільного вибору особистості між добром і злом...

Лабзин Александр Федорович

Лабзин, Александр Федорович - известный мистик. Родился в 1766 г. в дворянской семье. Учился в Московском университете. 14 лет уже участвовал в студенческом издании ""Вечерняя Заря"", а на шестнадцатом году подпал влиянию известного масона И.Г. Шварца , вместе с которым читал энциклопедистов, проверяя их взгляды сличением со Св. Писанием. В 1787 г. Лабзин поднес Екатерине II ""Торжественную песнь на прибытие в Москву из путешествия в Тавриду"" (М., 1787). Тогда же появились его переводы комедий Бомарше ""Женитьба Фигаро"" и Мерсье ""Судья"". В 1799 г. был назначен конференц-секретарем Академии Художеств, в 1805 г. - членом адмиралтейского департамента. Перевод ""Истории ордена святого Иоанна Иерусалимского"" Верто (СПб., 1799 - 1801), сделанный Лабзиным вместе с Вахрушевым, обратил на себя внимание императора Павла , назначившего Лабзина историографом ордена. Мистические книги издавались Лабзиным большей частью под буквами У. М., то есть ""ученик мудрости"". Из Эккарстгаузена Лабзин перевел: ""Путешествие младого Костиса от Востока к Полудню"" (СПб., 1801; 3-е издание, М., 1816); ""Важнейшие иероглифы для человеческого сердца"" (СПб., 1803; 2-е издание 1816); ""Облако над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет"" (СПб., 1804); ""Ключ к таинствам природы"" (СПб., 1804; 2-е издание, 1821) и многое другое, из Юнга Штиллинга - ""Приключения по смерти"" (СПб., 1805), неизвестного немецкого автора: ""Просвещенный пастух"" и т. д. (СПб., 1806). В 1806 - 1807 годах Лабзин издавал, под псевдонимом Феопемпта Мисаилова, религиозно-нравственный журнал ""Сионский Вестник""; в 1806 - 1815 годах выпустил 30 книжек под именем: ""Угроз Световостоков"". Успех этих книжек был огромный; они стали любимым чтением в благочестивых семьях; в светских гостиных говорили о помощи ближнему по советам ""Световостокова"", от его имени поступали крупные пожертвования в медико-филантропический комитет. В 1816 г. Лабзин получил Высочайший рескрипт и орден за издание духовных книг на отечественном языке. В том же году министром народного просвещения стал личный друг Лабзина, князь А.Н. Голицын ; мистицизм сделался преобладающим течением, и во главе его стал Лабзин, решившийся вновь приняться за издание ""Сионского Вестника"". Журнал начал выходить с 1817 г., с посвящением ""Господу Иисусу Христу"", и сразу получил значительное для того времени распространение. Голицын освободил ""Сионский Вестник"" от обыкновенной цензуры, заявив, что будет сам цензором Лабзина. Против мистиков стояли многие, в том числе начинавший входить в силу архимандрит Фотий ; являлась даже мысль о неблагонадежности мистицизма. Некоторые дальновидные люди, продолжая посещать Лабзина и участвовать в его молитвенных собраниях, втайне становились перебежчиками. К числу их принадлежал А.С. Стурдза ; получив от князя С.А. Ширинского-Шихматова критический разбор ""Сионского Вестника"", сделанный каким-то московским затворником Смирновым, он написал донос и подал его князю Голицыну. Журнал Лабзина обвинялся в произвольном толковании учения о благодати, отрицании значения книги Царств, кощунственном учении о первородном грехе и т. д. Голицын долго защищал своего друга, но, наконец, согласился со многими выводами Стурдзы и передал цензурование ""Сионского Вестника"" врагу мистиков, ректору петербургской духовной семинарии, архимандриту Иннокентию . Лабзин не мог и не хотел изменять направление своего журнала и вынужден был его прекратить. Литературная деятельность его тоже не могла идти успешно, и он с тех пор издал только: ""Зеркало внутреннего человека, в котором каждый себя видит, состояние своей души познавать и исправление свое по тому располагать может"" (СПб., 1821). Фотий продолжал интриговать против Лабзина, чем можно объяснить и последовавшую в 1821 г. его ссылку. Когда на собрании Академии Художеств зашла речь об избрании в почетные члены графа Д.А. Гурьева , Лабзин возражал против него, а на замечание о близости Гурьева к государю в горячности предложил избрать еще более близкого к нему человека - кучера Илью. На Лабзина поступил донос, и он был выслан в Сенгилей, откуда переведен в 1823 г. в Симбирск. Здесь он прожил, окруженный общим уважением, до смерти своей, в 1825 г. Богато одаренный от природы, Лабзин всю жизнь заботился о самообразовании и даже в старости изучал высшую математику. - Ср. П. Бессонов ""А.Ф. Лабзин"" (""Русский Архив"", 1866, № 6); М.А. Дмитриев ""Воспоминания об Александре Федоровиче Лабзине"" (ib.), ""Записки"" Струдзы (""Русская Старина"", 1876, т. XV), Витберга (ib., 1872, т. V); Скабичевский ""Очерки по истории русской цензуры"" (СПб., 1892); Н.Ф. Дубровин ""Наши мистики-сектанты"" (""Русская Старина"", 1894 и 1895); ""Русский Биографический Словарь"" (статья Б.Л. Модзалевского ); ""Воспоминания"" С.А. Лайкевича (""Русская Старина"", 1905 - 1910); Б.Л. Модзалевский ""К биографии Новикова"". Письма его к Лабзину, Чеботареву и др. (""Русский Библиофил"", 1913); ""Воспоминания"" А.Е. Лабзиной, под редакцией Б.Л. Модзалевского (СПб., 1914); Н.Н. Булич ""Очерки по истории русской литературы и просвещения"" (1912); ""Автобиография архимандрита Фотия"" (""Русская Старина"", 1894 - 1896).


© 2009-2022  librarium.inf.ua