Підручники

Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного:

Релігієзнавство - специфічна сфера гуманітарного знання. Релігієзнавство як наука. Предмет і об'єкт релігієзнавства. Структурні поділи і особливості релігієзнавства. Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства. Герменевтичний аспект релігієзнавства. Релігієзнавство і теологія. Принципи академічного релігієзнавства. Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени. Принцип об'єктивності. Принцип історизму. Принципи дуальності і загальнолюдськості. Зміна парадигм методологічного мислення в релігієзнавстві. Релігія як предмет наукового дослідження. Зародки науки про релігію. Вчення про релігію епохи середніх віків і Нового часу. Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання...

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Організація науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Завдання наукових досліджень у підготовці економістів і наукових кадрів. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Основи наукознавства. Поняття, зміст і функції науки. Наукознавство та його розвиток. Структура і класифікація науки. Організація науки і підготовка наукових кадрів. Методологія наукових досліджень. Об'єкти наукового дослідження та їх класифікація. Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень. Гіпотези у методологи наукових досліджень. Докази у наукових дослідженнях...

Костин, Александр Иванович

- русский, сын ротного фельдш., учащийся; род. 1 марта 1887 г. в с. Усмань, Воронежск. губ.; учился в учит. семинарии. В 1905 г. вошел в Воронежск. гр. Партии соц.-революционеров, участв. в орг. ученич. кружков, крестьянск. братств и крестьянск. союза. В 1906 г. краткосрочно арест. Второй арест в 1907 г. и после 1,5 м. тюрьмы исключен из семинарии, выслан в г. Елец, Орловск. губ. Вскоре возврат. в Воронеж и принял уч. в подготовке покуш. на жизнь губ. Бибикова. В авг. 1907 г. арест. и 16 июля 1909 г. Харьк. суд. палатой рсужд. по 2 ч. 102 ст. и 132 ст. уголовн. уложения за принадл. к Партии соц.-революционеров и хранение оружия в ссылку на поселение. Направл. в ссылку в Усть-Пит, Енис. губ., откуда неоднокр. бежал и подвергался за то арестам на разные сроки. За побег в 1910 г. Красноярск. окружн. суд. 21 мая 1911 г. пригов. к 3 г. каторги, которую отб. в Александр. централе. В 1913 г. выслан в с. Янды, Иркутск. губ.; до 1917 г. жил в Усть-Уде, Черемхове, Иркутске и Бодайбо. Работ. на угольн. копях, на кожев. з-де и служил в Союзе городов. Беспарт. Чл. бил. О-ва N1916.


© 2009-2022  librarium.inf.ua