Підручники

Возняк M.X. Історія української літератури. У 2 книгах: Навч.вид. - Вид. 2-ге, перероб. Кн. 1. - Львів: Світ, 1992. - 696 с.

озняк і його "Історія української літератури" ... 3-30
ВСТУПНІ ЗАМІТКИ ... 31-58
1. Україна ... 31-32
2. Племінне походження українського народу ... 33-35
3. Українські племена ... 35-36
4. Українська народність ... 36-38
5. Україна та східне слов'янство ... 38-41
6. Історична доля і роль України ... 41-43
7. Українська мова ... 44-48
8. Справа української літературної мови ... 48-52
9. Усна словесність і письменність ... 52-53
10. Література ... 54-56
11. Поділ історії української літератури на доби ... 56-58
ДАВНЯ ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 59-285
I. Основи давньої доби української літератури ... 59-98
1. Християнство ... 59-61
2. Два типи християнства ... 62-64
3. Виникнення церковнослов'янської літератури ... 64-69
4. Болгарська література ... 69-72
5. Мова церковнослов'янської літератури й письмо ... 72-77
6. Література передхристиянської доби ... 77-80
7. Двовір'я ...
8. Чужоземні впливи ... 86-90
9. Культурні, осередки й освітній рівень ... 90-96
10. Справа збереженості пам'яток літератури ... 96-98
II. Перекладне письменство ... 99-134
1. Вступні уваги ... 99-101
2. Святе Письмо ... 101-102
3. Богослужебне й житійне письменство ... 102-104
4. Твори святих отців ... 104-106
5. Збірники ... 106-108
6. Історичні твори ... 109-110
7. Природознавчі географічні твори ... 110-114
8. Повісті ... 114-121
9. Апокрифи ... 121-130
10. Загальний погляд на перекладне письменство ... 130-131
11. Від перекладного письменства до оригінального ... 131-134
III ... Оригінальне письменство духовного змісту ... 135-185
1. Початки оригінального письменства ... 135-138
2. Митрополит Іларіон ... 138-143
3. Ігумен Печерського монастиря Теодосій ... 144-146
4. Печерський монах Григорій ... 146-147
5. Справа літературної діяльності Клима Смолятича ... 147-150
6. Кирило Турівський ... 150-156
7. Юрій Зарубський ... 156-156
8. Проповіді невідомих авторів ... 157-158
9. Повчання Володимира Мономаха ... 159-163
10. Справа Житія Антонія ... 163-164
11. Справа літературної діяльності Якова Мономаха ... 164-168
12. Агіографічні писання Нестора ... 169-173
13. "Києво-Печерський Патерик4 ... 174-181
14. Данило Паломник ... 181-185
IV. Літописи ... 186-215
1. Походження літописів ... 186-187
2. Найдавніший київський звід ... 188-190
3. "Перший Києво-Печерський звід" ... 191-192
4. Другий Києво-Печерський звід, або Початковий звід ... 192-195
5. Літописець Нестор ... 195-198
6. Друга й третя редакції "Повісті временних літ" ... 198-206
7. "Київський літопис" ... 206-209
8. "Галицько-Волинський літопис" ... 209-213
9. Українські літописи як продукт українського духа ... 213-215
V. Поезія ... 216-249
1. Перехід до справжньої красної літератури ... 216-217
2 Лицарський епос ... 218-223
3. Інші народні пісні ... 223-225
4. Найдавніші українські поети ... 225-227
5. "Слово про похід Ігоря" ... 227-229
6. Зміст і будова "Слова про похід Ігоря" ... 229-238
7. Складові елементи "Слова про похід Ігоря" ... 238-242
8. Мова й форма "Слова про похід Ігоря" ... 242-243
9. Походження й ідея твору ... 243-245
10. Значення "Слова ... 245-246
11. Вплив "Слова...** на пізнішу літературу ... 246-249
VI. Занепад літературного життя ... 250-285
1. Погляд на дотеперішній розвиток літератури ... 250-253
2. Занепад літератури через татарське лихоліття ... 253-256
3. Відгомін татарщини в пам'ятках письменства ... 256-257
4. Серапіон ... 258-260
5. Збірники й компіляції ... 260-263
6. Вплив відродженої літератури південних слов'ян ... 263-266
7. Письменський відгомін змагань до релігійної унії ... 266-274
8. Упадок духовної творчості ... 274-275
9. Так звані литовські літописи ... 275-279
10. Книжний засіб ... 279-281
11. Розвиток літератури на Україні й на Заході ... 281-285
СЕРЕДНЯ ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 286-603
І. Національне пробудження українського народу ... 286-387
1. На порозі нового літературного руху ... 286-294
2. "Святе Письмо" українською мовою ... 295-302
3. Під подувом протестантизму ... 302-308
4. Московські втікачі на українській землі ... 308-313
5. Нові часи - нові люди ... 313-315
6. Під гаслом винародовлення української нації ... 316-322
7. Церковна унія ... 322-329
8. Організація національної самооборони ... 330-333
9. Перші українські друкарні ... 333-337
10. Острог як культурний осередок ... 337-348
11. Львів як другий культурний осередок ... 348-358
2. Слідами Львова ... 358-364
13. Київ як третій з черги культурний осередок ... 364-372
14. Шкільні підручники ... 372-377
15. Петро Могила та його колегія ... 377-383
16. Могилянський Атеней ... 384
II. Від давніх до нових течій в письменстві ...
1. Зв'язок письменства з національним життям ...
2. Ісаія (Йоаким) з Кам'янця ...
3. Герасим Смотрицький ... 395
4. Іван Вишенський ... 39
5. Коротка повість про латинські спокуси ...
6. Виявлення диявола світодержця ...
7. Послання Вишенського до всіх у Ляцькій землі ...
8. Послання до Острозького та всіх православних ...
9. Послання до єпископів ...
10. Послання до Острозького та всіх православних ...
11. Порада Вишенського ... 418
12. Збірник писань Вишенського ...
13. Відповідь Вишенського Скарзі ... 424
14. Вплив подорожі на Україну на Вишенського ...
15. Останні послання Вишенського ... 432
16. Характеристика та вплив Вишенського ... 434
17. "Пересторога" ... 438
18. Ісаія Копинський ... 444
19. Кирило Транквіліон Ставровецький ...
20. Пам'ятки віршового письменства ...
Циліолемічне, письменство ...
1. Вступні уваги до полемічного письменства ...
2. Погляд на полемічні пам'ятки до Берестейської унії ...
3. Степан Зизаній ...
4. "Апокрізіс" Філалета ...
5. Клирик Острозький ... 475
6. Іпатій Потій ... 480
7. Мелетій Смотрицький і його "Тренос" ... 486
8. Захарій Копистенський і його "Палінодія" ... 495
9. Про роль патріарха Теофана ... 509
10. Причини переходу Смотрицького на унію ... 520
11. Тріумф українського православ'я ... 530
12. Касіян Сакович ... 533
13. Участь київських учених у релігійній полеміці ... 545
IV. Київська схоластика ... 552
1. Вплив Київської академії на українське письменство ... 552
2. Іннокентій Пзель ...
3. Лазар Баранович ... 563
4. Йоанникій Галятовський ... 572
5. Антін Радивилівський ... 580
6. Перенесення київської освіти в Московщину ... 585
7. Дмитро Тупталенко ... 591
Синхроністичні таблиці письменства давньої доби ... 604
Синхроністичний переклад релігійної полеміки ... 612
Важніша література предмету ... 633
Покажчик змісту ... 677

Одержати книгу
"Возняк M.X. Історія української літератури. Кн. 1."

Словарь различных терминов:

1906, 23.4. - Издание "Основных государственных законов Российской империи" (определение полномочий Государственного совета и Государственной думы)...
Гедиминовичи - Гедиминовичи. - Великий князь литовский Гедимин имел семь сыновей, из которых Монтвит, Кейстут, Кориат и Любарт имели потомство, угасшее...
Шер-шах Сури - Шер-шах Сури (Sher Shah Suri) (ок. 1486-1545), император Сев. Индии (1540-45). За свое недолгое пребывание у власти Ш., победивший моголь...
Демонтирование - (франц. demonter - разобрать) - вид стрельбы, применявшийся до XX в. и имевший целью сбить артиллерию противника с укреплений крепости...
Александр II - Александр II, император всероссийский, сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны . Родился в Москве 17 апреля 1818 год...
КРОВНАЯ МЕСТЬ - обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести и имущества рода. Состоял а обязанности родственников убитого отомстит...
СОЮЗ ИСТИННО РУССКИХ ЛЮДЕЙ - организация черносотенцев в России в 1905 г. (В. Мещерский др.), влилась в "Союз русского народа"...
РЕПАРТИМЬЕНТО - распределение - система порабощения в испанских колониях в Америке, заключавшаяся в распределении между колонистами земель вместе с пр...
Велио (WELHO) - Велио (Welho) - баронский род португальского происхождения, ведущий начало от придворного банкира Осипа Петровича Велио, сын которого Оси...
Родовой выкуп - право наследников умершего владельца родовой вотчины выкупить земельное владение у нового владельца. Имело безусловный характер. Дейст...
Мадианитяне - потомки Мадиана, четвертого сына Авраама от Хеттуры (Быт. 25:2) - арабское племя, родиной которого была, вероятно, страна к востоку от Ак...
Старообрядцы - совокупность религиозных групп, не принявших церковных реформ середины XVII в. и ставших оппозиционными или враждебными официальной пр...
Сато Эйсаку - Сато Эйсаку (Sato Eisaku) (1901-75), яп. гос. деятель. Будучи сторонником Есиды Сигэру, С. в первые послевоен. годы выступал за сотруднич...
Стрельцы - постоянное пехотное войско в составе русской армии XVI-XVII вв., одна из категорий служилых людей "по прибору". Сформированные в серед...
ВОЛЮТА - завиток - архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с "глазком" в центре. Составная часть ордерных капителей, архитектурная д...

© 2009-2021  librarium.inf.ua