Підручники

Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Тандем, 2000. - 416 с.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО ... 5
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ... 13
1.1. Предмет соціальної філософії в його історії ... 14
1.2. Головне питання соціальної філософії в історичному розвитку ... 18
1.3. Проблема наукової інтерпретації історії соціально-філософського знання ... 21
1.4. Європоцентристська спрямованість гегелівської періодизації історії соціально-філософських вчень ... 27
1.5. Матеріалізм та ідеалізм в історії соціально-філософських вчень (К.Маркс, Ф. Енгельс) ... 32
1.6. К. Поппер про дві лінії розвитку соціальної філософії в історії: пошук демократичного суспільства (Демокріт, Ж.Ж. Руссо, І.Кант) та шлях до тоталітаризму (Геракліт, Платон, Г.Гегель. К.Маркс) ... 36
1.7. Головні етапи розвитку соціологічної думки в інтерпретації Р. Арона ... 39
1.8. Періодизація історії як загальне підґрунтя структуризації еволюції соціально-філософського знання в історії ... 44
1.9. Цілісність історії соціально-філософського знання ... 49
1.10. Парадигмальна гіпотеза еволюції соціально-філософського знання ... 52
Контрольні запитання та завдання ... 57
Рекомендована література ... 57
Розділ 2. ПЕРЕДІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ГОЛОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕОРЕТИКИ ДОНУЛЬОВОГО ЧАСУ ... 59
2.1. Західноєвропейська соціальна філософія як теоретичний феномен: проблема початку ... 61
2.2. Греція та давньоіндійська філософська думка ... 66
2.3. Давньокитайська філософія. Світоглядовий сенс вчення Лао-цзи про «дао» ... 68
2.4. Етико-моральна філософія Конфуція та конфуціанців ... 70
2.5. Природничо-наукова та політико-правова зумовленість античної соціальної філософії ... 72
2.6. Етико-раціоналістична спрямованість соціально-філософських поглядів Сократа ... 75
2.7. Проблема організації демократичного суспільства у філософії Демокріта ... 78
2.8. Соціально-філософські чари Платона: шлях до тоталітаризму чи пошук організованого суспільства ... 80
2.9. Суспільно-політична концепція Арістотеля ... 85
2.10. Суперечливі пошуки «суспільного ідеалу» філософами елліністичного та римського періодів ... 89
2.11. Загальносвітове значення соціальної філософії донульового часу ... 92
Контрольні запитання та завдання ... 94
Рекомендована література ... 94
Розділ 3. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ У ПОЛОНІ ТЕОЛОГІЇ ... 96
3.1. Історична та соціальна зумовленість «теологізації» соціальної філософії ... 97
3.2. Протиріччя становлення релігійної філософії ... 100
3.3. Християнська апологетика та патристика ... 105
3.4. Філософський зміст вчення Августина про «божественне передвизначення» та «два царства» ... 108
3.5. Суперечливий пошук суспільного ідеалу (ідеалу суспільного життя) теоретиками «післяавгустинівського» періоду ... 111
3.6. Соціальна філософія і теологія в країнах Близького Сходу та мусульманській Іспанії ... 118
3.7 ... Соціальна утопія Роджера Бекона ... 124
3.8. «Природне богослов'я» як найвищий злет релігійної філософії доби середньовіччя ... 127
3.9. Етико-соціальні ідеї філософів пізнього середньовіччя ... 131
3.10. Місце середньовічної соціальної філософії в історії інтелектуальних пошуків людства ... 133
Контрольні запитання та завдання ... 138
Рекомендована література ... 138
Розділ 4. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК СКЛАДОВА СВІТОВОЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ... 140
4.1. Соціально-практична зумовленість зміни парадигми соціального філософування за доби Відродження ... 141
4.2. Гуманістична культура та мистецтво як джерело формування і предмет осягнення нової, реалістичної філософії ... 144
4.3. Проблема людини, космосу та моралі як підґрунтя філософії доби Відродження ... 147
4.4. Революціонізуючий характер вчення Н. Макіавеллі про матеріальний інтерес як головний чинник людської життєдіяльності ... 152
4.5. Політологічна доктрина Н. Макіавеллі та макіавеллізм ... 155
4.6. Проблема реформування релігії, суспільства та держави в соціальних теоріях доби Відродження та Реформації ... 158
4.7. Гуманістичне переосмислення релігії (Е. Роттердамський) ... 163
4.8. Реалізм і фантазія ідеалу соціальних перетворень Т.Мора та Т.Кампанелли ... 167
Контрольні запитання та завдання ... 171
Рекомендована література ... 172
Розділ 5. ДЕРЖАВОТВОРЧА СПРЯМОВАНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ XVI -XVIII СТОРІЧ ... 173
5.1. Соціально-політичні орієнтації Нового часу: проблеми, пошуки, перспективи ... 175
5.2. Критичний реалізм соціальної філософії Ф. Бекона ... 178
5.3. Світоглядові принципи філософії Р.Декарта та картезіанців ... 182
5.4. Компромісна філософія П. Гассенді ... 185
5.5. Проблема державотворення і загроза політизації соціальної філософії (Т. Гоббс) ... 188
5.6. Секуляризація філософії та моралі: етико-соціальна концепція Б.Спінози ... 192
5.7. Філософія здорового глузду як підґрунтя виховання громадянина (Дж. Локк) ... 196
5.8. Роль французького Просвітництва (Ш.Монтеск'є, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Е. Кондільяк) у розробці «договірної теорії держави» ... 200
5.9 ... Людина та суспільство у філософії французьких матеріалістів XVIII сторіччя (Ж. Ламетрі, Д. Дідро, К. Гельвецій, П. Гольбах) ... 209
5.10. Соціально-філософські ідеї німецького Просвітництва (Х.Вольф, Г. Лессінг, Й. Гердер, Й.Гете) ... 219
5.11. Соціально-філософські надбання та прорахунки Нового часу ... 226
Контрольні запитання та завдання ... 229
Рекомендована література ... 229
Розділ 6. ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО: НІМЕЦЬКА КЛАСИКА ... 231
6.1. «Позапросвітницькі» передумови формування нової теоретичної моделі соціального (Дж. Беркліта Д. Юм) ... 233
6.2. Феномен І.Канта: правова держава, категоричний імператив, вічний мир в історії ... 238
6.3. Проблема діяльного суб'єкта, свободи та права у соціальній філософії Й. Фіхте ... 246
6.4. «Філософія прозріння» Ф. Шеллінга ... 253
6.5. Діалектична концепція соціального Г.Гегеля: «абсолютна ідея» та «хитрість розуму» ... 259
6.6. Філософія духу, історії та права як складова універсальної концепції соціального ... 265
6.7. Л.Фейєрбах як критик Г.Гегеля і фундатор антропологічного бачення соціального ... 271
6.8. К. Поппер про тоталітарну спрямованість гегелівської соціальної філософії ... 276
6.9. Історична доля соціальпо-філософського вчення Г.Гегеля ... 279
Контрольні питання та завдання ... 284
Рекомендована література ... 285
Розділ 7. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІАЛЕКТИЧНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО В МАРКСИЗМІ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ІДЕОЛОГІЯ ... 286
7.1 ... Соціально-історичні передумови та головні теоретичні джерела формування філософії марксизму ... 288
7.2. Соціальна утопія XVIII - XIX сторіч (А.Сен-Сімон, Ш.Фур'є, Р.Оуен)
7.3. Економічні обґрунтування будови соціуму (В.Петті, А.Сміт, Д.Рікардо) ... 295
7.4. Друга революція в суспільствознавстві: становлення соціальної доктрини марксизму ... 297
7.5. К.Маркс та Г. Гегель: діалог титанів ... 300
7.6. Сутність та головні засади марксистської соціальної філософії ... 307
7.7. Історична зумовленість «войовничості марксизму» та трагедія однозначності (ідеологізації) ... 309
7.8. Марксизм у Росії: Г. Плєхановта В.Ленін ... 316
7.9. Сталінізм як тоталітаризм ... 323
7.10. Багатовимірність марксизму ... 331
7.11. К.Поппер про «гуманістичні імпульси» та «тоталітарну спрямованість» марксизму ... 337
7.12. Марксизм «істинний» та «хибний»: варіант Р. Арона ... 341
7.13. М. Бердяев про роль та місце марксизму в історії суспільної думки ... 345
7.14 ... Марксизм та сучасність: перші підсумки ... 348
Контрольні запитання та завдання ... 352
Рекомендована література ... 353

Одержати книгу
"Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст)"

Словарь различных терминов:

БУРГУСТАНСКАЯ - (терск.) - станица на левом берегу речки Бургута у ее истоков, в 23 клм. от Кисловодска и 18 клм. от Ессентуков; перед 1920 г. население...
ЗЛАТОВРАТСКИЙ - Николай Николаевич (1845, Владимир -1911, Москва), русский прозаик, публицист, мемуарист. В детстве помогал отцу в организации общедоступ...
Колумбам, св. - Колумбам, св. (Columbanus, St) (ок. 543 - 615), аббат и миссионер, ставший в юности монахом в Бангоре, Ир-ландия. Прибл. в 590 г. отправилс...
АБД ал-ХАМИД I - Турецкий султан из династии Османов, правивший в 1774-1789 гг. Сын Ахмада III. Род. 20 марта 1725 г. ? 7 апр. 1789 г. Абд ал-Хамид сме...
Трансильвания - Трансильвания (Transylvania), историч. обл. совр. Румынии. Стала ядром Римской Дакии после 106 г. н.э.; с момента ухода римлян ок. 270 г...
БЕСПАЛЫЙ Иван - (?-1718), гетман украинских казаков 1658-59, сражавшихся вместе с русским войском во главе с воеводой Г. Г. Ромодановским против сторонн...
Ковалик, С. Ф. - (1846-1926) - видный революционер-народник. В 1870 г. выдержал экзамен на степень кандидата математических наук при киевском университет...
КОНТРРАЗВЕДКА - деятельность, осуществляемая специальными органами государства для борьбы против разведок других государств, а также название этих орг...
Великогагины - Великогагины - угасший княжеский род, отрасль князей Ярославских. Родоначальник князей Великогагиных, правнук Ивана Васильевича Большого,...
ЕПИСКОП - (греч. Episkopos - "блюститель"), священноначальник епархии. Иерархическое деление епископов (с IV в.): викарный епископ (викарий), прав...
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ - первый в мире серийный 4-моторный самолет-биплан. Создан в 1913 И. И. Сикорским. Экипаж 4-8 человек. Применялся в 1-й мировой и Гражданс...
Зубатовщина - попытка введения в России полицейского социализма, проводившаяся с благословения Плеве (названа по имени начальника московского охранн...
КАПИТАН I РАНГА - военно-морской чин VI класса в 1713-1732, 1751-1917 гг. Соответствовал чинам полковника и коллежского советника. См. также Капитан...
Жоффр, Жозеф - (род. 1852 г.) - маршал Франции. Родился в семье мелкого виноторговца. В 1870 г. участвовал в обороне Парижа в качестве артиллерийского...
ЛЯН СЕВЕРНАЯ - Хуннская династия, правившая в 397-439 гг. в северокитайском царстве Северное Лян. Северное Лян со столицей в Чжанъе - одно из многих...

© 2009-2021  librarium.inf.ua