Підручники

Роменець В. А. Історія психології XX століття: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1998. - 990 с.

Від видавництва ... 5
Володимир Андрійович Роменець (1926-1998): життя як вчинок і подія (В.О.Татенко, Т.М. Титаренко) ... 7
Вступ. Вчинок як осередок історичного поступу психологічної науки ... 39
Культурологічний підхід у тлумаченні історії психології ... 40
Ситуативний рівень) становленні психологічних знань ... 42
Конфліктна ситуація як принцип тлумачення психологічних знань у Стародавньому світі ... 43
Колізійна ситуація і формування психологічних знань ... 44
Мотиваційний рівень періодизації ... 46
Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип ... 48
Культурно-історична функція післядії у психології ... 49
Історична психологія XX століття ... 53
Післядія (рефлексія) як реакція на вчинкову дію та формування смисложиттєвих настановлень (інтеріоризація-катарсис-переображення) ... 72
Рефлексивність і вчинковий канон ... 75
Загальна структура післядії (рефлексії) ... 78
Частина перша
МЕТОДОЛОГІЯ РЕФЛЕКСИВНОСТІ В ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ XX СТОЛІТТЯ
Розділ 1. Феноменологічна психологія на ґрунті методологічного антипсихологізму. Інтенція та життєвий світ людини. Е. Гуссерль (1859-1938) ... 86
Розділ 2. Екзистенція як спосіб, ціль і зміст буття людини. Екзистенціалізм та його світоглядні настановлення. М. Гайдеггер (1889-1976) ... 105
Розділ 3. Конфлікт сучасної культури. Г. Зіммель (1858-1918) ... 114
Розділ 4. Символіка духу і психологічна система. "Образ" і "річ". Е. Кассірер (1874-1945) ... 116
Розділ 5. Критичні дослідження в галузі логіки наук про культуру. "Дзеркало часу". М.Вебер (1864-1920) ... 124
Розділ 6. Філософія культури і трансцендентальний ідеалізм. В. Віндельбанд (1848-1915) ... 126
Розділ 7. Науки про природу і науки про культуру. Всезагальні цінності та автономія історичного пізнання. Г. Ріккерт (1863-1936) ... 129
Розділ 8. Вчинкові засади рефлексивності: універсальність та відповідальність буття. М.М. Бахтін (1895-1975) ... 133
Розділ 9. Психіка як "внутрі-буття". Людина - вчинок - світ. С.Л. Рубінштейн (1898-1960) ... 139
Бібліографія ... 150
Частина друга
ПРИРОДНИЧІ СПРЯМУВАННЯ У ПСИХОЛОГІЇ. ПРИНЦИПИ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ ТА ЕКСТЕРІОРИЗАЦІЇ
Розділ 10. Екстеріоризація психічного: конституційна статика й динаміка вчинкової дії. Тілесний образ людини та характер її поведінки ... 154
Вчення про конституції та діатези. О.О.Богомолець (1881-1946) ... 154
Будова тіла і характер людини. Е. Кречмер (1888-1964) ... 158
Типологія людини. В. Шелдон ... 166
Факторний аналіз будови тіла у зв'язку з психічними особливостями людини. Дж. Таннер ... 168
Історіографічне порівняння типологій будови тіла. Р. Кнуссман ... 173
Розділ 11. Інтеріоризація вчинкової дії: від зовнішньої структури до внутрішньої. Ідея рефлексу як повернення до вихідної точки поведінки ... 176
Ідея сигналу в поведінкознавстні. Поведінка як вища нервова діяльність і "муки свідомості". І.П.Павлов(1849-1936) ... 178
Рефлексологічна теорія психіки та ідея індивідуації. В.М. Бехтерєв( 1857-1927) ... 184
Розвиток ідеї цілісності в рефлексологічному дослідженні організму людини. В.П.Протопопов ... 190
Рефлексологічне вчення про колектив. О.С. Залужний ... 193
Рефлексологічні ідеї біологічної та соціальної зумовленості людської поведінки. І.П. Соколянський ... 194
Спроби введення суб'єктивно-психічного моменту як предмета рефлексологічного дослідження: еклектизм та синтез ... 199
Реактологія: реакція як вихідна лапка поведінки. К.М.Корнілов (1879-1957) ... 202
Ідея рефлекторного кільця і функціональні механізми поведінки. М.О.Бернштейн (1896 -1966) ... 205
Теорія функціональних систем. П.К.Анохін (1898 -1974) ... 207
Розділ 12. Інтеріоризація вчинкової дії: поведінка під знаком стимулу. Біхевіоризм ... 210
Стимул і реакція: класичний біхевіорізм Дж. Вотсона (1878-1958) ... 210
Необіхсвіоризм: спроба подолати прямолінійність біхевіоризм класичного ... 212
"Цілеспрямований" біхевіоризм і "проміжні перемінні" замість психічного. Е. Толмен (І886-1959) ... 213
Оперантна поведінка на ґрунті її досягнень Б.Скіннер (1904 -1990) ... 215
Біхевіоризм - безвихідне спрямування психології ... 221
Розділ 13. Інтеріоризація вчинкової дії: гештальтпсихологія та інтеріоризація стимулу на базі його значення ...
Принципи гештальтпсихології. В. Кслер (1887 - 1967). К. Коффка (І886-1941) ... 224
Дослідження продуктивного мислення. М. Вертгаймер (1880-1943) ... 229
Поведінка як функція особистісних факторів і факторів оточення. Психологічна "теорія поля" і вектор інтеріоризації. К.Л. Левін (1890-1947) ... 231
Ейдетичний напрям у психології. Е. Йєнш ... 233
Розділ 14. Кібернетичний напрям у психології та суб'єктивістський відступ біхевіоризму ... 237
Кібернетика як феномен культури ... 237
Пропедевтика кібернетизму в психології: "розумний робот". ІІ. Вінер ... 239
Дзеркальна інтеріоризація на основі адаптивної поведінки ...
Логіко-кібернетичний напрям у психології. В. Ешбі ... 243
"Мови'' мозку, поведінки і свідомості. К. Прібрам ... 246
Розділ 15. Ідея когнітивної компенсації у поведінкознавстві: когнітивна психологія ... 256
Відродження когнітивного аспекту психічного ... 256
Механізми інтеріоризації в когнітивній психології. У. Найссер, Ж. Брунер, Дж. Гібсон та інші ... 262
Теорія когнітивного дисонансу. Л. Фестінгер ... 266
Розділ 16. Інтеріоризація як рух від дії до думки ... 273
Операціональна теорія інтелекту. Ж. Піаже (1896-1980) ... 274
Післядія як нова форма буття індивіда. Л.Валлон (1879-1962) ... 287
Думка і дія. С. Гемпшир ... 291
Відношення розуму, "Я" і суспільства. Дж. Мід (1863-1931) ... 299
Структура й типи людської особистості. Г. Айзенк, Р. Кеттсл ... 301
Етапи інтеріоризації та культура знака. Л.С.Виготський (1896-1934) ... 306
Інтеріоризація у світлі теорії системної локалізації вищих психічних функцій людини. О.Р. Лурія( 1902- 1975) ... 317
Настановчий смисл психічного як результат інтеріоризації. Д.М. Узнадзе (1886-1950) ... 320
Теорія провідної діяльності та розвиток психіки. О.М Леонтьев (1903-1979) ... 326
Теорія поетапного формування розумових дій. П.Я.Гальперін (1902 - 1988) ... 332
Психологія в "новому синтетичному людинознавстві. Людина як суб'єкт діяльності. Б.Г.Ананьев (1907- 1971) ... 335
Розділ 17. Кінець ідеї інтеріоризації. Психологія, ідеологія, культура ... 349
Психологія в Україні та українська культура XX століття ... 349
Культурно-гуманістична психологія в Україні ... 352
Психологія у власних межах. Роль суб'єктивності у провідній діяльності. Г.С.Костюк( 1899-1982) ... 356
Бібліографія ... 366
Частина третя
НАТУРАЛЬНЕ Й СОЦІАЛЬНЕ У ПСИХІЦІ ЛЮДИНИ:
КОНФЛІКТ МІЖ СВІДОМИМ І НЕСВІДОМИМ У ПСИХОАНАЛІТИЧНОМУ ТЛУМАЧЕННІ
Розділ 18. Психоаналіз як аналіз несвідомого післядії. Психоаналіз та суміжні напрями психології ... 372
Ерос і Танатос в їх протиставленні культурі. Катарсис як сублімація та перехід несвідомого у свідоме. 3.Фрейд (1856-1939) ... 373
Механізм індивідуалізації психічного. Компенсаційна форма катарсису. А. Адлер (1870-1937) ... 384
Колективне несвідоме та його архетипи. Аналітична психологія К.Г. Юнга (1875-1961) ... 390
Розділ 19. Егопсихологія. Захисні механізми" на службі катарсису в подоланні страху смерті. А.Фрейд (1895 -1982) ... 408
Розділ 20. Новий психоаналіз: зміщення акценту з природного на соціальне ... 416
Інтерперсональна теорія катарсису. Г. Саллівен (1892- 1949) ... 416
Конкуренція та порочне коло людської культури. Ілюзія катарсису в боротьбі за існування. К.Горні (1885 - 1952) ... 422
Коментар до одкровення Великого Інквізитора. Катарсис як "втеча від свободи". Е. Фромм( 1900- 1980) ... 430
Розділ 21. Новітні форми та ідеї психоаналізу ... 442
Психоаналіз вогню і фантазії Сублімація у творчості та катарсис. Г. Башляр (1884-1962) ... 442
Структурний психоаналіз. "'Феноменологія духу" Гегеля у світлі лібідозних потягів. Ж. Лакап(1901-1981) ... 448
Ерос і цивілізація. Феномен одновимірної людини в ідеології розвиненого індустріального суспільства. Г. Маркузе (1898-1979) ... 463
Розділ 22. Тріумф і крах психоаналізу. Дослідження з історії психоаналізу ... 472
3.Фрейд: життя для нашого часу. П. Гай ... 472
Сто років психоаналізу: здобутки та перспективи. А. Грюнбаум ... 476
Фрейдизм в Україні ... 483
Розділ 23. Психоаналіз і західна філософія XX століття ... 487
Герменевтика і психоаналіз: конфлікт інтерпретацій. П. Рікер (нар. 1913) ... 487
Психосинтез: від душевної кризи до вищого "Я". Р. Ассаджолі (1888-1974) ... 492
Популярний психосинтез: ким ми можемо бути? П. Феруччі ... 501
Бібліографія ... 516
Частина четверта
ЛЮДСЬКА ПСИХІКА В її СУБ'ЄКТИВНІЙ САМОДОСТАТНОСТІ: ГУМАНІСТИЧНЕ ВИСВІТЛЕННЯ
Розділ 24. Самопізнання особистості у здійсненні та нездійсненні катарсису ... 522
Особистість як настановлення на післядію та як логічний осередок психологічної системи ... 522
Гуманістична психологія ... 523
Відкриття людини в гуманістичній психології. Ф.Северин ... 525
Особистість як єдність багатоманітного. Персоналізм В. Штерна (1871-1938) ... 533
Соціальний атом та психодрама. Дж. Морено (1892-1974) ... 537
Персонологія без особистості. Г. Маррей ... 545
Психологічна теорія драми та реальна трагедія її автора. Ж.Політцер (1903-1942) ... 552
Психологія особистості. Клієнтцентрована терапія К. Роджерса (1902-1987) ... 555
Гештальттерапія та її джерела: екзистенціалізм і феноменологія. Ф. Перлз ... 564
Трансакційний аналіз. К.Берн. Т. Харріс ... 566
Розділ 25. Екстаз і творчість ... 570
Осьовий час історичної творчості та подолання історії. К. Ясперс( 1883-1969) ... 570
Людина в історичному діянні. А.Тойнбі (1889-1975) ... 575
Самопізнання на ґрунті вчинкової поведінки. Структуралізм у психології ... 589
Психологія u межах структурної антропології. К.Леві-Стросс ... 594
Постмодернізм, постструктуалізм і психологічні новації ... 603
Розділ 26. Екстатичний смисл самопізнання і смисл життя на ґрунті вчинкової поведінки ... 607
Смисл життя як психологічна проблема та життева стратегія особистості ... 607
Пошук людиною смислу і логотерапія у світогляді "трагічного оптимізму". І.З. Франкл (нар.1905) ... 624
Психологічний стан абсурду: розум і світ підтримують один одного, але не здатні об'єднатися. А.Камю (1913-1960) ... 627
Смисл життя і життя, відповідне смислу. Стрес без дистресу. Г.Сельє ( 1907-1982) ... 629
Людина, що грає. Й. Гейзінга( 1872-1945) ... 635
"Благоговіння перед житіям". А. Швейцер (1875-1965) ... 643
"Декларація" психолога. "Бліді коні Апокаліпсису". Ст. Цвейг (1881-1942) ... 646
Від смислу вчинку і життя до його стратегії. К.О. Абульханова-Славська ... 651
Розділ 27. Екстатичний смисл творчості: піднесення до вищого рівня буття у стані натхнення ... 657
Харківська школа. "Питання теорії та психології творчості" ... 657
Психологія творчості: від інтуїтивізму до гуманістичної традиції ... 661
Психологія творчості: від інтелектуалізму до біологізації ... 663
Творчість та фактори, що сприяють її зростанню. Е. Торранс ... 665
Риси творчості. Дж. Гілфорд ... 666
Біологічні корені творчості. Г. Гутман ... 669
Зв'язок теоретичного і практичного інтелекту в ПСИХОЛОГІЇ творчості. О.Я. Пономарьов та інші ... 671
Теорія бісоціації у психології творчості. А. Кестлер (1905-1983) ... 676
Творчий шлях людини. Р. Роллан (1866-1944) ... 684
Розділ 28. Екстатичний смисл еротизму ... 687
Гормічна психологія В.Мак-Доугалла (1871-1938) ... 687
Психологія "другої та першої статі". Моє буття у зв'язку з буттям іншого. С. де Вовуар( 1908-1986) ... 690
Суб'єктивність та її самопізнання на тлі цивілізації: божевілля і сексуальність. Герменевтика суб'єкта. М.Фуко (1926-1984) ... 693
Протилежність та спільність Сала й Захер-Мазоха. Ідея безконечності. Ж. Дельоз (нар. 1925) ... 703
Бібліографія ... 705
Частина п'ята
ПЕРЕОБРАЖЕННЯ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ: СТИХІЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІМАНЕНТНОСТІ ТА ПОШУКУ ВЧИНКОВОЇ ОПОРИ БУТТЯ
Розділ 29. Психософія вчинку - сходинки екстатичного буття ... 710
Розділ 30. Вчинок як прафеномен. Праструктура вчинку ... 722
Розділ 31. Вчинок і світ людини ... 726
Розділ 32. Вчинок як минуще ... 744
Розділ 33. Софійність учинку: вищі цінності й суєта ... 771
Розділ 34. Вчинок як основний пізнавальний осередок системи та історії психології ... 784
Розділ 35. Психологія у світлі вчинково-ситуаційних відношень. Т. Томашевський та інші ... 788
Розділ 36. Досвід систематизації психологічних знань. Психологія Ф. Зімбардо ... 799
Психологія серед інших наук ... 801
ІЦо роблять психологи? ... 801
Задачі (цілі) психології ... 802
Соціальне значення психологічного дослідження ... 806
Уявлення про психічну природу людини ... 806
Розділ 37. Паралогізми наукового пізнання психіки та вихід до нового психологічного мислення ... 812
Психіка і світ ... 813
Психіка й мозок ... 814
Активність психічного: проблема творчості її самотворення ... 815
Бібліографія ... 821
Частина шоста
КАНОНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - ПЕРЕХІД ВІД XX ДО XXI СТОЛІТТЯ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДУМАННІ
Розділ 38. Сцієнтизм і гуманістичні спрямування психології. Канонічна психологія як їхній підсумок, синтез і заперечення ... 824
Постання канонічної психології в історіогеиезі науки ... 829
Розділ 39. Система канонічної психології ... 836
Витоки канонічної психології ... 836
Структура канону ... 843
Від правчинку до канону ... 844
Канонічні форми психічного та психічних феноменів ... 845
Розділ 40. Психологія та ідеологія: взаємна неприязнь чи плідність взаємодії? ... 867
Ідеологія в структурі вчинкового осередку психологічної системи ... 867
Загальнолюдське, класове та індивідуальне в ідеології як психологічна проблема. О.М. Раєвський (1881-1971) ... 872
Смисл життя як провідна проблема ідеології. Смисл життя та "світове безглуздя". "Світогляду фарбах". Є.Трубецькой (1863 - 1920) ... 875
Смисл життя у його всеосяжній повноті. Підхід до єдності універсального та унікального. С.Л.Франк (1877 - 1950) ... 888
Ідеологія у психології ... 893
Розділ 41. Історико-психологічні дослідження XX століття: містерія пошуків, знахідок, сподівань ... 89?
С.Л. Рубінштейн: проблеми історії психології та вчинковий осередок психологічної системи ... 897
Л.С. Виготський: відкритгя у психології, його перетворення н пояснювальний принцип психологічної системи та історичний рух психологічної думки ... 900
Г.С. Костюк: історія психології та історія людської культури у зв'язку З пояснювальним принципом детермінізму ... 902
Г. Мерфі: поняттєві контрверсії чи поступальний рух історико-психологічної думки? ... 903
І. Борінг: інсайт генія: Zeitgeist і наукова творчість у поступі експеримен тальної психології ... 905
Р. Вотсон: великі постаті, то сприяють поступальному рухові психології ... 907
Л.Виготський, С. Геллерштейн. Б.Фінгсрт, М. Ширвіпдт: основні напрями психології під знаком ідеології ... 909
Р. Вудвортс: історія психології як ґрунт для взаєморозуміння і творчого використання чужих ідей ... 914
М.Маркс: принципові засади та спеціальні проблеми характеру і типів психологічних досліджень ... 917
П. Каиретта: між Сциллою "емпіризму" та Харибдою "опозиції" ... 919
Л.В.Петровський: перший досвід монографічного дослідження історії радянської психології ... 921
М.С. Роговін: сцієнтизм періодизації історико-психологічної думки ... 922
Л. Робек і Т. К'єрнан: проста наочність як творча взаємодія ілюстрації з текстом в історико-психологічній літературі ... 924
Д.Клсйн: суттєвий перетин психології з філософією та іншими науками і непереборний пошук усе тих же метафізично тлумачених контроверсій ... 926
Ю.І. Гєтер: історична доля людства залежить від рівня психологічного знання та його належного використання ... 930
В.Шевчук: "ідеалістична блокада" розвитку психології з позицій прихильника діалектичного матеріалізму ... 931
Л.О.Смирнов: історія психології як рушійна сила цієї науки ... 934
Е. Сютіч і М. Віч: гуманістична психологія. ЇЇ критерії та безконечний поклик ... 936
М. Вертгаймер: історія психології могутнє знаряддя самопізнання вченого та відкриття скарбів минулого ... 941
Р. Ландін: теорії й системи психології та їхні історичні "антецеденти" ... 943
А.М. Ждан: періодизація становлення психологічних знань - провідна засада історії психології ... 948
М.Ганг: автор праць про сексуальну поведінку вдасться до історико-психологічної розвідки ... 949
Ф.Паро і М. Рішель: історико-психологічний та методологічний вступ до викладу системи психологічних знань ... 951
М.Г. Ярошевський: "історична рефлексія" у збагненні поступу психологічних знань ... 955
Бібліографія ... 962
Іменний покажчик ... 965

Одержати книгу
"Роменець В. А. Історія психології XX століття"

Словарь различных терминов:

Чехословакия - Чехословакия (Czechoslovakia), гос-во в Центр. Европе, возникшее в сев. части Австро-Венгерской империи после распада последней в конце 1...
ПАХАРЬ (оратай) - в русских преданиях и сказках один из почитаемых эпических героев. В былинах образ пахаря Микулы Селяниновича представлен более привлека...
КИРСАНОВ - Семён Исаакович (1906, Одесса - 1972, Москва), русский поэт. Окончил гимназию, публиковался в одесском журнале "Юголеф". В 1924 г. познак...
Монофелитство - (от греч. monos - один и phelema - воля) - догматическое учение, возникшее в начале VII века, утверждавшее, что Христос имел две природы...
Хукер Ричард - Хукер Ричард (Hooker, Richard) (ок. 1554-1600), англ, теолог. Его проповеди привлекавшие толпы прихожан, пользовались большой популярност...
ПРОТЕСТАНТИЗМ - публично доказывающий - одно из трех, наряду с католицизмом и православием, главных направлений христианства, представляющее собой сов...
отдание праздника - (Лев 23.36; Чис 29.35)-завершение праздника (в оригинале: "торжественное собрание", ср. 3Ц 8.65). (См. попразднество)...
Паерле Георг - Паерле (Георг) - нюрнбергский купец, оставил простые, но любопытные записки о пребывании в Москве в Смутное время (1606 - 1608); напечата...
ГОСУДАРЬ - 1) глава государства, царь, император: "всякий светский владыка, верховный глава страны, владетельная особа" (60). В Древней Руси это сл...
Гречаниновы - Гречаниновы - старинный русский дворянский род, происходящий от выехавшего в Россию в 1650 г., бывшего в 1661 г. казачьим и стрелецким го...
Белокопытовы - Белокопытовы - старинный дворянский род, восходящий к началу XVII в. Предки Белокопытовых при царе Алексее Михайловиче служили пушкарями...
Мертвый якорь - металлическая или железобетонная конструкция большой массы, служащая для удержания на месте с помощью якорь-цепи (бриделя) или троса ш...
ПОЛТАВА - город в Малороссии на р. Ворскла (левый приток Днепра). Впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1174 под названием "Лтава". В 1240-...
НОВЫЙ ЗАВЕТ - часть Библии, излагающая жизнеописание Иисуса Христа, а также содержание его проповедей и др. основы христианского вероучения; название...
Фритредерство - свободная торговля. Направление в экономической теории и политике, основными принципами которого являются требование свободы торговли...

© 2009-2021  librarium.inf.ua