Підручники

Роменець В. А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. - 614 с.

Передмова ... 4
Вступ ... 8
Історична психологія та формування культурологічних засад історії психології ... 8
Матеріальне та ідеальне єство людини і принципи взаємної доповнюваності о історичній психології та історії психології ... 31
Частина перша ОБРАЗ ЛЮДИНИ: АКАДЕМІЧНИЙ СТИЛЬ
Розділ І. Наукова і сцієнтнетська психологія XIX - початку XX століття ... 35
Ідея волюнтаризму у психології XIX століття. Людська особистість у світі між волею та уявленням. А. Шопепгауер (1788-1860) ... 30
Наука та філософські засади оптимізму й песимізму. Дедал та Ікар. Суперечка Б. Рассела і Дж. Холдейна ... 47
Наукова думка як планетне явище. Наука і філософія. Сцієнтизм. Ідейний світ В. І. Вернадського ... 55
Структура наукових революцій у міркуваннях Т. Купа ... 58
Загальний поділ історико-психологічного процесу на ґрунті принципу дії ... 59
Розділ II. Мета вчинкової дії ... 70
Психологія як наука про виникнення і структуру суб'єктивного досвіду ... 70
Специфічна енергія органів чуття. Й. Мюллер (1801 -1858) ... 83
Психофізіологія органів чуття та образ світу. Г. Гельмгольц (1821 - 1891) ... 88
"Мова - це світ, що лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини". В. Гумбольдт (1707 - 1835) ... 91
Душа і слово - божественні властивості людини. М. О. Максимович (1804-1873) ... 96
Мова народу та індивідуальна творчість мови. О. 0. Потебня (1835-1891) ... 101
Душа як мікрокосмос ... 111
Динаміка уявлень та механіка духу. Психологія Й. Ф. Гербарта (1776-1841) ... 111
Розкриття великого світу через світ малий. Г. Р. Лотце (1817-1881) ... 111
Психічний світ. Позиція бачення світу і його самоспоглядання. М. М. Лапге (1858-1921) ... 127
Психологія, свідомості як науковий напрям ... 129
Встановлення психофізичних закономірностей. Г. Т. Фехнер (1801 -1887) - поет, філософ, учений ... 129
Ідея самобутності психічних явищ і завдання психології. К. Д. Кавеліп (1818-1885) ... 136
Психологія як наука про "безпосередній досвід". В. Вундт (1832-1920) ... 140
Історична психологія світових воєн ... 155
Структурна психологія. Е. Б. Тітченер (1867-1927) ... 160
Емпіріокритицизм і психологія. Р. Авепаріус (18-13-1896) ... 162
Паралогізм психологічної загадки. Дослідження пам'яті. Г. Еббінгауо (1850-1909) ... 165
Психологія свідомості і самосвідомості як напрям, що долає психологізм. Теорія вчування. Т. Ліппс (1851-1914) ... 175
Інтуїтивізм творчої еволюції психічного та психофізіологічний паралогізм. А. Бергсон (1859-1941) ... 178
Прагматичні парадокси з "психологією свідомості". В. Джеме (1842-1910) ... 186
Психологія а емпіричної та інтенційної точок зору. Ф. Брентапо (1838-1917) ... 198
Розділ III. Засіб дії. Психіка як знаряддя пристосування до середовища. Психологія як природнича наука ... 201
Теорії пасивного пристосування ... 205
Принцип адаптації та еволюційний підхід у психології. Г. Спенсер (1820-1903) ... 205
Походження психічних властивостей людини від тваринних форм психічного та диферепційнпй перехід між нами. Ч. Дарвін (1809-1882) ... 212
Рефлекторна теорія психічного та вирішального впливу середовища па формування психіки. ЇМ. Сеченов (1829-1905) ... 219
Теорії активного пристосування ... 235
Принцип руху та визначальна роль спадковості у формуванні психічного. Т. Рібо (1839-1916) ... 235
Теорії, коригуючого пристосування ... 249
Систематичний виклад теорії людського духу на засадах природничонаукової психології. О. Бея (1818-1903) ... 249
Поняття рефлекторного кільця у психології. Дж. Дьюї (1859-1952) ... 255
Розділ IV. Характер дії. Психологія людського духу ... 258
Співвідношення мети і засобу в структурі вчинкової дії на осадах принципу взаємного доповнення ... 258
Людська душа як предмет педагогічної антропології. Антропологічний принцип у психології. К. Д. Ушовський (1824-1870) ... 261
Серце і вчинок. Психологія П. Д. Юркевича (1826-1874) ... 269
Психічний ортобіоз в оптимістичному тлумаченні. Наукова правда - в цілісному, раціональному баченні природі ЛЮДИНИ, І. І. Мечников (1845-1916) ... 275
Мета і засіб у вчинковій дії: колективні та індивідуальні форми психічного ... 279
Психологія народів та її складові ... 279
Психологія "колективної свідомості". Е. Дюркгейм (1858 -1917) ... 290
Психологія "колективних уявлень". Л. Леві-Бриль (1857-1939) ... 297
Частина друга ОБРАЗ ЛЮДИНИ: КОЛІЗІЙНО-ДРАМАТИЧНИЙ СТИЛЬ
Розділ V. Характер дії: психологія людського духу ... 304
Співвідношення, мети й засобу у вчинку на. засадах класової ідеології та інквізиторської уніфікації ... 304
Марксизм як ідеологія та психологія людини. К. Маркс (1818-1883), Ф. Енгельс (1820-1895) ... 306
Про психологію Великого Інквізитора. Ф. М. Достоєвський (1821 -1881): попередники й наступники (Від казки до легенди. Центральний узагальнюючий архетип людського життя) ... 321
"Психологія народів і мас", зрештою, психологія людний. Г. Лебон (1841-1931) ... 338
Психологія характеру та особистості ... 343
Принцип особистості бути самим собою та його моральна безпринциповість. "Пер Гюпт" Г. Ібсепа (1828-1906) ... 343
Особистість: тин аполлонівський і діонісійський. Звернення до надлюдино. - "Воля до влади". Ф. Нітше (1844 -1900) ... 350
Всеблаженство буття в собі та злиденність його сенсу. Історія психології та психологія спокуси. Г. Флобер (1821-1880), А. Франс (1844 - 1924) ... 359
Невроиатнчність геніальності. Ч. Ломброзо (1830-1909) ... 364
Психологічні ескізи з історії. П. І. Ковалевський (1849-1923) ... 367
Гармонійний розвиток у людській особистості естетичних та етичних засад. С. Кіркегор (1813-1855) ... 372
Характер особистості як співвідношення мети п засобу в характері дії. Вчення про нахили особистості. О. Ф. Лазурський (1874 -1917) ... 381
Особистість майбутнього. Футуризм - спосіб життя та ідеологія творчості. Ф. Марінетті та інші ... 391
Темпоральні елементи сучасності та відповідна духовна ситуація ... 397
Психологія особистості: діалектика життя, і творчості ... 400
Душа та особистість в екзистенційному висвітленні ... 400
Нове архітектурне середовище і психіка людини ... 411
Техніка і техніцизм щодо психології людини та її духовності ... 414
Психологічні засади розкриття художнього образу в літературі та мистецтві XIX і XX ст ... 418
Осьовий час мистецтва і художні пошуки прекрасного з негацією потворного ... 423
Мистецтво класицизму, романтизму, модернізму і постмодернізму та психологія вражені ... 426
Секрети поетичної творчості і людської душі. Іван Франко (1856-1916) ... 428
"Питання теорії та психології творчості". Творчість народна і творчість особистісна ... 433
Історична психологія особистості і творчості. Роль і межі переказу в становленні особистісної творчості. О. М. Веселовський (1838-1906) ... 435
Філософія винаходу і винаходи у філософії (Вступ до історії філософської творчості). І. І. Лапшин (1870-1955) ... 449
Сенс творчості. М. О. Бердяев (1874-1948) ... 455
"Щастя творити" (Р. Роллан) і "Фурія руйнування" (Гегель) - риси вчинку XIX і XX ст. Післядія і кара за дію. Політика і моралі ... 469
Характер любовного діалогу ... 483
"Заповіт Каїна" - "спадщина злочинів і страждань, які обтяжують людство". Л. фон Захер-Мазох (1836-1895) ... 483
Психологія переображеного Еросу. Б. П. Вишеславцев (1877-1954) ... 486
Психологія в історії звичаїв Е. Фукса. Еротизм: тілесне, психічне, духовне ... 193
Душа людини в аксіологічному тлумаченні ... 499
Описова психологія проти пояснювальної. В. Дільтей (1833-1911) ... 499
Душа людини в екстатичному пориванні до вищих рівнів буття. Психіка, яка сама себе долає. С. Л. Франк (1877-1950) ... 510
Софійність. або сенс учинку і життя ... 516
Сенс життя її структурі дії. М. М. Рубінштейн (1880-1953) ... 516
Вчинок як логічний осередок психологічного вчення. Г. 1. Челиапов (186І2- I93S) ... 521
Унікальність і відповідальність вчинку як засадної рефлексивності. М. М. Бахтіо (1895-1975) ... 521
Розділ VI. Теорія вчинку і шляхи розвитку психології XX ст ... 531
Пропедевтика психологічної теорії вчинку ... 531
Загальна природа вчинку ... 540
Детермінізм і свобода стосовно катаремсної концепції вчинку ... 582
Легенда про Ерос ... 591
Вчинковий осередок у психологи ... 594
Дія та післядія (рефлексія) - тлумачні принципи психології XIX п XX ст ... 591
Список використаної літератури ... 601

Одержати книгу
"Роменець В. А. Історія психології XIX - початку XX століття"

Словарь различных терминов:

Ковалик, С. Ф. - (род. в 1846 г.) - видный революционер-народник. В 1870 г. выдержал экзамен на степень кандидата математических наук при киевском универ...
Дан и Ивван - места в южной Аравии или Йемене, известные торговлею с Тиром, изделиями из железа, кассией и благовонной тростью (Иез. 27:19). Срав. "Уза...
Де-Сад, Маркиз - литературное имя графа Альфонса Франсуа де-Сада (1740 - 1814). Неоднократно судился и был приговорен к смерти за целый ряд половых пре...
Миклашевские - Миклашевские - малороссийский дворянский род, восходящий к началу XVII в. Михаил Андреевич Миклашевский был генеральным есаулом (1683 - 8...
Гильденштуббе - Гильденштуббе - эзельский дворянский род. Предок его Петр-Антон Кнутсен (умер в 1757 г.) возведен в 1708 г. в дворянское достоинство коро...
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ - Вымершая группа людей (человек неандертальский), которые появились около 150 000 лет назад на востоке Средиземноморья, распространились...
АМПЛИФИКАЦИЯ - (от лат. amplificatio - расширение), стилистическая фигура; эмоциональное усиление определения с помощью избыточных словесных конструкци...
КОНТРАФАКАЦИЯ - незаконное использование фирмами на своих товарных знаках обозначений, помещаемых на популярных товарах других фирм в целях недобросов...
Скотт Уннфилд - Скотт Уннфилд (Scott, Winfield) (1786-1866), амер. генерал. Вступил на воен. службу в 1808 г., отличился в англо-американской войне 1812-...
БОРИС И ГЛЕБ - (в крещении - Роман и Давид) - святые мученики-страстотерпцы, первые среди святых русской православной церкви. Русские князья, сыновья с...
Тоталитаризм - одна из форм государства (тоталитарное государство), характеризующаяся его полным (тотальным) контролем над всеми сферами жизни общест...
НАТУРФИЛОСОФИЯ - философия природы, умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности. Первая историческая форма философии вообще...
ПАРАД ПОБЕДЫ - парад войск 24.6.1945 в Москве на Красной площади в ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне. Участвовали сводны...
Храповицкие - Храповицкие - старинная дворянская белорусская фамилия, герба "Гоздава", происходящая от Даниила Х., жившего во второй четверти...
Фабий Максим - (Кунктатор, медлитель) (275- 203 гг. до н.э.) - древнеримский полководец. Избирался консулом и диктатором. Во время 2-й Пунической войн...

© 2009-2021  librarium.inf.ua