Підручники

Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2005. - 916 с.

Алгебра і гармонія світової душі (В. Татенко, Т. Титаренко) ... 6
ВСТУП ... 41
Предмет і методологічні основи історії психології ... 42
Історичне формування предмета психології ... 42
Методологічні основи і становлення логічного осередку історії психології ... 48
Старовинна легенда як історико-психологічний феномен ... 55
Загальний поділ історії психології ... 84
Ситуативне визначення вчинку. Стародавній світ і Середні віки ... 84
Мотиваційне визначення вчинку - від Ренесансу до Просвітництва ... 98
Дійове визначення вчинку - від виникнення марксизму до сучасності ... 118
СИТУАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЧИНКУ В ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ ... 142
Розділ СИТУАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ: МІФОЛОГІЧНА І НАРОДНА ПСИХОЛОГІЯ ... 149
Психологічна природа анімізму ... 155
Виникнення і суть анімізму ... 155
Метемпсихоз і метаморфоза ... 164
Тотемістичне тлумачення психічної діяльності живих істот ... 170
Вірування в душу, похідні від анімізму ... 173
Фаталістичне уявлення про вчинкову ситуацію та зумовленість психічних подій ... 175
Магія - зворотна сторона вірувань у фатум ... 182
Подолання фаталізму і магії в межах ранніх психологічних уявлень ... 185
Ритуали як основа психологічних уявлень та їхнє місце у ситуації значень ... 189
Ініціації та пізнання вікових особливостей психіки ... 190
Табу і оргіастичні напади як рівень розуміння вольової регуляції поведінки ... 191
Ушанування мертвих і страх перед ними. Виникнення образу душі ... 196
Міфологічна психологія - продукт несвідомої творчості народів ... 198
Психологічна структура міфологічної творчості народів ... 199
Душа у віруваннях давніх єгиптян ... 203
Уявлення про душу в античній міфології ... 212
Амур і Психея ... 212
Діонісійський та аполлонівський характер психічного ... 218
Давньослов'янські міфологічні вірування в душу ... 219
Розділ СИТУАЦІЯ КОНФЛІКТУ: СТАРОДАВНІЙ СВІТ ... 231
Традиція і вчинок. Психологія у Давньому Китаї ... 235
Психологія "недіяння" і "правил поведінки": даосизм і конфуціанство ... 239
Теорії "співчувального вчинку" і "великого вибору" ... 244
Природжене й набуте, добре і зле в людській природі. Психологія самовдосконалення ... 246
Матеріалістичний підсумок давньокитайської психології ... 249
Страждання і звільнення від страждань (нірвана). Психологія у Давній Індії ... 254
Психологія Упанішад ... 262
Психологія буддизму. Бхагавадгіта ... 265
Психологічні осередки в межах філософських систем ... 275
Пізньоведійська психологія (веданта) ... 281
Матеріалістичні спрямування у психології Давньої Індії ... 282
Мікрокосмос і макрокосмос, ідеальне та матеріальне у структурі психічного. Антична психологія ... 289
Натурпсихологія, психологія софістики, сократівський принцип у психології ... 294
Принципове розділення великого і малого світів ... 302
Матеріалістична психологія атомізму ... 302
Ідеалістична психологія: Ерос і душа ... 305
Ідеалістична психологія: душа як форма тіла ... 321
Характер вирішення конфліктних відношень ... 330
Тропи інтелекту і незворушність поведінки ... 339
Взаємне визначення психологічного змісту життя і смерті ... 358
Конфлікт між "морально-прекрасним " і "корисним " у виборі способу життя ... 372
Життєва доля людини, згідна з природою ... 392
Еманація та екстаз. Поєднання мікрокосмосу і макрокосмосу в психології неоплатонізму ... 407
Перехід до психології колізійних протиставлень у ситуації вчинку ... 417
Розділ СИТУАЦІЯ КОЛІЗІЇ: СЕРЕДНІ ВІКИ ... 421
Феноменологічний поворот у тлумаченні зв'язку між мікрокосмосом і макрокосмосом ... 430
Моральна історія, або Феноменологія людської душі ... 430
Антропологічний принцип у ранньосередньовічній психології та його матеріалістична тенденція ... 438
Критика античних учень про душу ... 438
Моністичне тлумачення зв'язку тіла і душі ... 441
Структурна єдність компонентів психічного ... 459
Проблема розвитку в ранньосередньовічній психології ... 470
Абстрактно-категорійний принцип у західноєвропейській психології в період схоластики ... 477
Схоластично-категорійна розробка проблем середньовічної психології ... 486
Томізм і категорійна "сума" психології ... 495
"Божественна комедія" і людська форма пошуку вищих цінностей ... 502
Психологія Середніх віків і перехід до мотиваційного етапу в історії психології ... 508
Розділ ПРИНЦИП МОТИВАЦІЇ: ПСИХОЛОГІЯ ВІДРОДЖЕННЯ ... 511
Мотиваційне визначення вчинку в епохи Відродження, XVII століття і Просвітництва ... 512
"Фаустівська душа" як засада психології мотиваційного періоду ... 521
Формування мотиву і боротьби мотивів: психологія Відродження ... 528
Психологія Відродження у світлі історичної психології ... 533
Загальний поділ психології Ренесансу ... 564
Титанізм як принцип ренесансової психології ... 565
Принцип єдності та боротьби протилежностей у визначенні психічного ... 568
Гуманістична психологія Відродження ... 574
РЕНЕСАНСОВІ АКЦЕНТИ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЧЕННЯХ ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ КУЛЬТУР ... 582
Розділ ПСИХОЛОГІЯ КИТАЙСЬКОГО БУДДИЗМУ ... 591
5. "Любов до всього сутнього" і гуманістичне начало в китайській ренесансовій психології ... 595
Десять сокровенних воріт, що ведуть до "золотого лева". Психологія людини з позицій учення про дхарми та Єдине ... 599
"Подорож на Захід" за істиною психічного буття. Уособлення мотиваційного драматизму в боротьбі між абсурдністю чуттєвого світу і пристрасністю в досягненні звільнення від нього ... 604
Психічна рівновага та шляхи до неї. Саторі (осягнення) як зміст психічної рівноваги у чань-буддизмі ... 613
Розділ АРАБСЬКА ПСИХОЛОГІЯ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ ... 625
6. Знання як психологічний осередок і загальнокультурний феномен ... 628
Індивідуальний розвиток психіки та пошуки вищих цінностей життя ... 640
Психологічний енциклопедизм Ібн Сіни ... 650
Психологія аль-Газалі в системі наук про віру ... 666
Феноменологія любові. Психологія "фаустівської душі" в арабському світі. Аль-Фарід ... 675
Розділ ПСИХОЛОГІЯ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОГО
7. ПЕРЕДВІДРОДЖЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ ... 683
Життєвий шлях людини. Психологія в Київській Русі ... 688
Психологія народного ідеалу людини у писемних творах ... 704
Пантеїстична психологія на Русі: вільний переказ творів східної патристики ... 710
Розділ ПСИХОЛОГІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ ... 735
9 Принцип титанізму ... 742
Психологія в платонівській Академії у Флоренції ... 743
Принцип вільного вибору в самовизначенні людини. Піко делла Мірандола ... 751
Універсалізм та індивідуація у психології. Леонардо да Вінчі ... 754
Зворотний бік титанізму. Психологічне кредо. Лоренцо Валли ... 764
Ідейні засади історико-психологічного феномена. Великого Інквізітора Нікколо Мак'явеллі ... 771
Психологічна теорія і практика "героїчного ентузіазму". Джордано Бруно ... 777
Ренесансова психологія творчості ... 786
Принцип єдності та боротьби протилежностей ... 803
Збіг протилежностей у психічній природі людини. Ніколай Казанський ... 804
Боротьба мотивів і двоїстість людської природи. Мішель Монтень ... 817
Добро і зло в кожному з нас. Душа - безодня. Якоб Беме ... 828
Образ "героїчного сумніву". Мікеланджело ... 835
Принцип гуманізму ... 839
"Похвала Глупоті". Психологія реальної особистості. Еразм Роттердамський ... 840
Психологія життєвого і творчого шляху людини. Джероламо Кардано ... 850
Психологія минущості та великого примирення. Заперечення Великого Інквізитора. Шекспір як психолог ... 857
На шляху до нової, емпіричної психології ... 870
Відповідь на питання про залежність моральності від віри у смертність чи безсмертя душі. П'єтро Помпонацці ... 871
Проголошення емпіричної психології. Хуан Луїс Вівес ... 874
Методологічні засади індуктивної психології. Френсіс Бекон ... 877
Психологія як термін і дисципліна ... 887
"Я" та "інший": три феномени психології. Відродження ... 890
Бібліографія ... 898

Одержати книгу
"Роменець В. А. Історія психології"

Словарь различных терминов:

МИКВА, или МИКВЭ - Водоем или бассейн, наполненный водой, предназначенный для омовения тела с целью ритуального очищения. "Подобно тому, как М. о...
Брентано, Луйо - (род. в 1844 г.) - известный немецкий экономист. В 1872 г. был профессором экономических наук в Бреславле, позднее занимал кафедру полит...
Готия (Готфика) - название области, лежавшей к северу и востоку от византийского Херсона и охватывавшей в ранее средневековье значительную часть Юго-Зап...
Родзянко, М. В. - руководитель партии октябристов, поддерживавшей царское правительство в течение 10 лет. Родзянко отражал в этой партии интересы помещи...
Средневековье - Средневековье (Middle Ages), период в европ. истории, охватывающий прибл. 8-16 вв. После распада Римской империи и нашествий варваров в 5...
Арулен Рустик - (Quintus Iunius Arulenus Rusticus) - римский государственный деятель, философ-стоик и писатель второй половины I в. от Р.Х., претор в 69...
Жезл Ааронов - Когда израильтяне возроптали на Аарона, Моисей, по повелению Божию, приказал начальникам колен принести свои жезлы. На них Моисей написал...
Детский труд - Детский труд (child labour), наемный многочасовой труд детей, не достигших трудоспособного возраста. До промышленной революции дети часто...
Дриль, Д. Е. - (1846 - 1910) - русский криминалист, автор работ по вопросам трудовой помощи и защиты малолетних. Его главные труды: "Меры к оздоровлени...
Епископ - в Русской православной церкви высшее духовное лицо, представитель "белого духовенства". Глава церковно - административно - территориал...
Жураковские - Жураковские - польский и малороссийский дворянский род, герба Сас, восходящий к первой половине XVI в. Евстафий Иванович Жураковский в 15...
Исламов Бекмурза - (?-не ранее 1886), прапорщик милиции (к 1886), из малокабардинских узденей 1-й степени. Проживал в Малой Кабарде в ауле Исламова...
Рябушинский - один из заправил финансовой России, владел рядом текстильных фабрик. В годы до войны Рябушинский был известен своими политическими свя...
Коновницыны - Коновницыны - русский графский и дворянский род, происходящий от боярина Андрея Ивановича Кобылы. Потомок его в 5-м колене, Иван Семенови...
Мишле, Жюль - (1798 - 1874) - французский историк, друг А. И. Герцена. Читал лекции по истории в высшей нормальной школе, а с 1833 г. - в Сорбонне. За...

© 2009-2021  librarium.inf.ua