Підручники

Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу. Навчальний посібник. - Вінниця, Нова книга, 2002. - 564 с.

Вступ ... 9
Розділ 1. Міждержавні відносини та дипломатія на Давньому Сході ... 11
Давньоєгипетська держава в міжнародних відносинах ... 11
Єгипетська дипломатія в добу Нового царства ... 14
Міждержавні відносини та дипломатія в давньому Межиріччі ... 17
Хетська держава в міжнародних відносинах ... 19
Зовнішня політика Ассирійської держави в II тис. до н. е ... 22
Боротьба з антиассирійськими коаліціями ... 23
Ассирійська дипломатія VII ст. до н. е ... 25
Характер міжнародно-правових відносин ... 29
Дипломатія давньої Індії ... 29
Давньокитайська дипломатія ... 32
Експедиції Чжан Цяня. Започаткування Великого шовкового шляху ... 35
Дипломатичні зв'язки країн Далекого Сходу ... 37
Ідеологія зовнішньої політики Давнього Китаю ... 38
Література ... 41
Розділ 2. Давньогрецька дипломатія ... 43
Міжнародні відносини в Егейсько-Малоазійському світі в другій половині II тис. до н. е ... 43
Міждержавні відносини та дипломатія в архаїчній Греції ... 46
Форми міжнародних зв'язків у давній Греції ... 48
Греко-перські війни ... 51
Калліїв мир 449 р. до н. е ... 53
Дипломатична боротьба в епоху Пелопоннеської війни ... 55
Піднесення Македонії. Експансія на півночі Егеїди ... 57
Втручання Македонії в грецькі справи. Коринтський конгрес ... 58
Перський похід Александра. Механізми його успіху ... 60
Дипломатія Александра Македонського в Центральнії Азії та в Індії ... 64
Література ... 65
Розділ 3. Дипломатія в елліністичному світі ... 67
Боротьба діадохів за владу після смерти Александра Македонського ... 67
Антимакедонська війна в Греції. Указ Полісперхонта ... 68
Антимакедонський рух в Індії. Договір Селевка з Чандрагуптою ... 70
Війна між: Антігоном та коаліцією. Битва при Іпсі ... 71
Формування елліністичних держав ... 73
Боротьба елліністичних держав за впливу Східному Середземномор'ї ... 74
Елліністичні держави і Рим: боротьба за вплив на Балканах та Східному Середземномор'ї ... 75
Організація дипломатичної служби в елліністичних державах ... 78
Міждержавні договори в елліністичному світі ... 79
Дотримання норм дипломатичного етикету ... 79
Міжнародноправові норми ... 81
Крах елліністичної дипломатії ... 83
Література ... 85
Розділ 4. Дипломатія Давнього Риму ... 86
Міжнародні відносини в Західному Середземномор'ї в VIII -- III ст. до н. е ... 86
Основні риси римської дипломатії ... 88
Мессанський конфлікт 264 р. до н. е ... 89
Римська дипломатія в Першій Пунічній війні ... 90
Міжнародні відносини в Західному Середземномор'ї в 30-20-х рр. ІІІ ст. до н. е ... 92
Двобій римської та картагенської стратегій й дипломатії у роки
Другої Пунічної війни ... 94
Дипломатія Риму в ході Македонських війн ... 96
Експансія Риму в Східному Середземномор'ї ... 96
Дипломатія Юлія Цезаря ... 98
Зовнішня політика Риму за принципату Августа ... 100
Ідеологія римського імперіалізму ... 101
Підкорення Британії й Дакії ... 103
Війни з Парфією ... 105
Література ... 107
Розділ 5. Візантійська дипломатія ... 109
Римська імперія й варвари ... 109
Постаті візантійської дипломатії V ст ... 110
Дипломатія Юстиніана ... 112
Боротьба з Іраном у VI - першій третині VII ст ... 113
Посольська справа у Візантії в VI - Х ст ... 116
Доктрина зовнішньої політики ... 117
Візантійська дипломатія й слов'яни в VI-Х ст ... 120
Візантійська дипломатія на Сході в IX - ХІІІ ст ... 122
Зовнішня політика імперії за династії Комнінів ... 125
Четвертий хрестовий похід і доля Візантійської імперії ... 128
Дипломатія згасаючої імперії ... 130
Література ... 134
Розділ 6. Церква в міжнародних відносинах в добу середньовіччя ... 135
Церковна дипломатія в добу раннього християнства ... 135
Пошуки компромісу між церковними течіями ... 137
Виділення Рима та Константинополя як церковних центрів ... 138
Християнська церковно-політична доктрина ... 140
Альянс римських єпископів та франкських королів ... 141
Рим і Київська Русь ... 143
Розрив Західної та Східної церков ... 143
Церковна політика німецьких королів ... 145
Клюнійський рух. Зміцнення позицій папства ... 146
Боротьба імператорів і пап за інвеституру ... 147
Вормський конкордат ... 150
Боротьба між імператорами та папами в XII - XIII ст ... 151
Початок занепаду папського універсалізму ... 152
Дипломатична служба римської курії ... 153
Хрестові походи в міжнародних відносинах ХІ-ХІІІ ст ... 154
Політичний вплив римської курії в ХІІІ-ХІV ст ... 155
Церковні собори ХIII-ХV ст ... 157
Пошуки шляхів до церковної єдності ... 160
Література ... 162
Розділ 7. Дипломатія арабо-мусульманських країн ... 163
Арабські племена в обставинах візантійсько-іранського протистояння в VI ст ... 163
Дипломатія Мухаммеда ... 164
Дипломатія арабів під час військового натиску на Сасанідів ... 166
Договори з підкореним населенням ("мирне" завоювання) ... 168
Прийняття посла при дворі халіфа в Х-ХІ ст ... 170
Організація посольської служби ... 171
Військово-політичний союз Єгипту й Золотої Орди ... 173
Обмін посольствами ... 174
Дипломатичні відносини між Єгиптом та Арагоном
наприкінці ХІІІ - в першій чверті XIV ст ... 176
Характерні риси дипломатичного листування ... 176
Література ... 179
Розділ 8. Дипломатія Китаю, Монгольської імперії та Індії
в середні віки ... 180
Обшири міжнародних відносин на межі античности й середньовіччя ... 180
Дипломатія Китаю періоду династій Суй і Тан ... 181
Дипломатія династії Сун (960-1279 рр.) ... 183
Об'єднання Монголії під владою Чингісхана.
Підкорення Східного Туркестану та Китаю ... 184
Ідеологія зовнішньої політики Монгольської імперії ... 186
Організація зовнішньої політики в Монгольській імперії ... 187
Завоювання монголами держави Хорезмшахів, Закавказзя та Передкавказзя ... 188
Утворення держави Хулагуідів. Похід монгольського війська в Європу ... 189
Дипломатія Китаю за династії Мін ... 191
Прийняття посольства в середньовічному Китаї ... 192
Чжен Хе: флотоводець і дипломат ... 193
Дипломатія Індії в середні віки ... 195
Дипломатичне листування між володарями Сефевідського Ірану
та Імперією Великих Моголів ... 197
Література ... 199
Розділ 9. Європейська дипломатія IX - XIII ст ... 200
Дипломатія Арнульфінгів ... 200
Дипломатичні зносини Франкської держави за Карпа Великого ... 202
Дипломатія в Європі періоду феодальної роздробленості ... 204
Боротьба за вплив на Адріатиці в ХІ-ХІІ ст ... 205
Хрестові походи і міжнародні відносини в XI-XII ст ... 207
Дипломатія Республіки Св. Марка на Близькому Сході ... 208
Договори Візантії з італійськими республіками ... 209
Зростання впливу Німецької імперії в другій половині XII ст.
Ідеологія імперського домінування ... 210
Боротьба Фридриха і Барбаросси за політичне домінування в Італії ... 212
Четвертий хрестовий похід: дипломатичний аспект ... 214
Утворення імперії Плантагенетів. Наростання англо-французьких суперечностей у ХІІ-ХІІІ ст ... 217
Початок боротьби Капетингів з Плантагенетами. Паризький договір 1259 р ... 219
Дипломатична місія Плано Карпіні до Каракорума ... 220
Подорож Рубрука ... 221
Дипломатичні відносини з монголами в другій половині XIII ст ... 221
Література ... 223
Розділ 10. Дипломатія Київської Руси та Галицько-Волинської держави ... 225
Походи русько-варязьких дружин на Візантію. Визнання Руси Константинополем ... 226
Русько-візантійські договори X ст ... 227
Розширення міжнародних зв'язків Руси наприкінці X ст. Прийняття Руссю християнства ... 231
Київська дипломатія у відносинах з Польщею та Німеччиною в першій половині XI ст ... 233
Русько-візантійські відносини в середині XI- XII ст ... 234
"Шлюбна дипломатія " київських князів ... 236
Русь - Польща - Німеччина в другій половині XI ст ... 237
Русь у міжнародних відносинах XII-початку XIII ст ... 237
Посилення впливу Галицького князівства в XII - на початку XIII ст ... 239
Данило Галицький у боротьбі з угорсько-польською експансією ... 240
Відносин й Галицько-Волинської держави з Ордою в середині XIII ст ... 242
Дипломатія Риму й проблема боротьби з Ордою ... 242
Зовнішня політика Галицької Руси за наступників короля Данила ... 244
Організація зовнішньої політики ... 245
Наступ Литви на Русь у XIV ст ... 246
Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинські землі ... 248
Література ... 251
Розділ 11. Дипломатія західноєвропейських держав у ХІV-ХV ст ... 253
Загострення англо-французьких суперечностей у першій третині XIV ст ... 253
Французька та англійська дипломатії в пошуку союзників ... 254
Початок Столітньої війни ... 255
Катастрофа при Пуатьє. Миру Бретиньї ... 256
Дипломатична боротьба на другому етапі війни ... 257
Двобій англійської та французької дипломатії наприкінці XIV ст ... 259
Воєнні поразки Франції на початку XV ст. Договір у Труа (травень 1420 р.) ... 260
Дипломатична боротьба на переломному етапі війни ... 261
Завершення війни. Дипломатична поразка Англії ... 262
Луї ХІ і Шарль Сміливий. Філіпп де Коммін ... 264
Дипломатична служба: погляд сучасника ... 267
Дипломатія італійських держав ... 269
Від церковних соборів - до світських конгресів ... 272
Література ... 274
Розділ 12. Дипломатична боротьба в добу Італійських війн. Іспанська гегемонія в Європі ... 276
Міждержавні суперечності в Європі наприкінці XV ст.
Дипломатія династичних шлюбів ... 276
Дипломатична боротьба на першому етапі Італійських війн ... 279
Іспансько-англійський союз ... 280
Дипломатична боротьба на другому етапі Італійських війн ... 281
Маневри венеційської та папської дипломатії ... 282
Імперія Карпа V як фактор впливу в італійських війнах. Крах дипломатії італійських держав ... 284
Піратство та дипломатія ... 287
Французько-турецький союз ... : ... 288
Реформація в Німеччині й дипломатична боротьба в Західній Європі ... 290
Іспансько-англійський союз 1554-1559 рр ... 291
Завершення Італійських війн. Като-Камбрезійський мир ... 293
Боротьба французької та іспанської дипломатії за Геную ... 295
Іспанська дипломатична служба ... 296
Організація посольської служби ... 297
Соціальний статус посла та вимоги до нього ... 298
Підсумки переговорів. Ратифікація договорів ... 300
Засоби здобуття інформації ... 300
Література ... 302
Розділ 13. Європа - Османська імперія: війна і дипломатія ... 303
Виникнення Османської держави. Перші завоювання ... 303
Наступ османів у другій половині XIV ст. Битви на Косовому полі та при Нікополі ... 305
Ідеологія османських завоювань ... 306
Від катастрофи при Анкарі до падіння Константинополя ... 310
Антиосманські коаліції другої половини XV- XVI ст ... 313
Початок занепаду військової могутності Османської імперії ... 317
Відносини Османської імперії з Річчю Посполитою та Габсбургами на зламі ХVІ-ХVІІ століть ... 318
Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською загрозою ... 320
Османська імперія та європейські держави на початку Тридцятирічної війни ... 322
Османська дипломатія в Східній Європі в 20-40-х роках XVII ст ... 324
Турецько-татарська проблема в українській дипломатії другої половини XVII ст ... 327
Література ... 329
Розділ 14. Дипломатія держав Східної Європи в XV- першій половині XVII ст ... 331
Особливості міжнародних відносин у регіоні ... 332
Формування Литовської держави. Литва і Русь ... 323
Становлення дипломатії Кримського ханату ... 323
Протистояння Литви й Ордену. Унія Литви й Польщі 1385 р ... 335
Грюнвальдська битва. Торунський договір 1411 р.
Городельська унія Литви й Польщі ... 336
Торунський договір 1466 р ... 338
Основні напрями зовнішньої політики Кримського ханату ... 339
Татарська проблема в політиці Москви ... 341
Організація дипломатичної служби в Королівстві Польському ... 353
Дипломатична служба Великого князівства Литовського ... 344
Формування зовнішньополітичної служби в Московському царстві ... 347
Шлюбна дипломатія московських князів ... 349
Боротьба за києворуську спадщину. Ідеологія "Третього Рима" ... 350
Лівонська війна. Люблінська унія ... 351
Московсько-польські та московсько-шведські відносини наприкінці ХVІ-на початку XVII ст ... 353
Дипломатична боротьба в роки московської Смути ... 355
Московсько-шведське врегулювання ... 358
Урегулювання відносин Московської держави з Річчю Посполитою ... 358
Кримська дипломатія в XVII ст ... 360
Література ... 362
Розділ 15. Україна в міжнародних відносинах кінця XVI - XVII століть ... 364
Україна в політичній системі Східної Європи кінця XVI ст ... 364
Українське козацтво в міжнародних відносинах на зламі ХVІ-ХVII ст ... 366
Козацтво в полі зору європейської дипломатії в роки Тридцятирічної війни ... 368
Українська церква в міжнародних відносинах першої половини XVII ст ... 368
Українська дипломатія на початку Визвольної війни ... 371
У пошуках союзників ... 373
Зборівський та Білоцерківський договори з Польщею ... 374
Битва під Батогом.. Москва обіцяє дипломатичну підтримку ... 377
Переяславська угода ... 380
Організація дипломатичної служби ... 382
Дипломатична боротьба за цілісність України ... 384
Початок Руїни. Гадяцький трактат ... 386
Дипломатія гетьмана Петра Дорошенка ... 389
Література ... 393
Розділ 16. Дипломатія європейських держав наприкінці XVI - XVII ст ... 395
Формування єдиного європейського політичного простору ... 395
"Державний інтерес" як принцип політики ... 397
Органи зовнішньої політики й дипломатії ... 400
Іспансько-англійське протистояння. Розгром Непереможної Армади ... 401
Релігійно-політична боротьба у Франції та дипломатія католицького табору ... 404
Справа з визнанням французького короля Анрі IV ... 406
Початок французької гегемонії в Європі ... 407
Французька дипломатія першої половини XVII ст ... 408
Дипломатична боротьба в роки Тридцятирічної війни ... 411
Основні вузли суперечностей ... 414
Вестфальський конгрес ... 416
Французько-іспанська війна. Піренейський мир ... 418
Відновлення незалежностi Португалії ... 420
Зародження науки міжнародного права ... 422
Література ... 424
Основні дати ... 426

Одержати книгу
"Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу"

Словарь различных терминов:

Тулуз-Лотрек - Тулуз-Лотрек - французско-русский графский род, происходящий от владетельных графов Тулузских, угасшего в старшей линии в 1249 г. Родонач...
Контрабандист - Контрабандист (smuggler), тот, кто занимается контрабандой - нелегальной транспортировкой товаров из одной страны в другую, избегая тамож...
МАШТАКОВ И. И. - (дон.) - род. 26 января 1899 г. ст. Гниловской; участник борьбы за Дон и эмигрант с 1920 г.; проживал в США и принадлежал к Некрасовской...
Монофизитство - христианское учение, возникшее в Византии в V в. Осуждено как ересь на Халкидонском вселенском соборе в 451 г. Стало господствующим в Ар...
Именей и Филит - лжеучители-гностики, которые говорили, что воскресение уже было, т.е. они отрицали воскресение тела (2 Тим. 2:17 и дал.) и прельщали м...
ПРОТЕСТАНТИЗМ - ( лат. protestans (protestantis) - возражающий, несогласный) - одно из основных направлений в христианстве. Откололся от католицизма в х...
Толмачев - бывший градоначальник Одессы. Активный деятель "союза русского народа". До назначения в Одессу служил на Кавказе. При содействии извес...
Никита (святой, память 15 сентября) -

Никита (святой, память 15 сентября) - см. в статье Никита (святые православной церкви) ...
Корнель, Пьер - (1606 - 1684) - в истории французского театра занимает одно из первых мест, как создатель национальной трагедии. До него французская дра...
Тавифа - т.е. серна, по греч. Доркас, ученица в Иоппии, которая "была исполнена добрых дел и творила много милостыни" . Петр воскресил ее из мерт...
1918, 6.1. - Разгон Учредительного собрания после отказа принять требование большевиков об утверждении представленной ВЦИК "Декларации прав трудящегос...
КРЕСТНЫЙ ХОД - торжественное шествие с крестом, хоругвями и иконами, сопровождаемое молебнами о милости Божией по тому или иному случаю. Поводами для к...
Тизенгаузен - барон - член третьей Государственной Думы от Московской губ.; октябрист. В третьей Думе был председателем рабочей комиссии, комиссии пут...
ДВОРЯНСТВО - одно из высших сословий общества (наряду с духовенством ), обладавшее закрепленными в законе и передаваемыми по наследству привилегиями...
Николай II - Николай II (Nicholas II) (1868-1918), последний император России (1894-1917). В 1894 г. заключил союз с Францией, его притязания на Дальн...

© 2009-2021  librarium.inf.ua