Підручники

Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В. С. Пономаренка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 544 с.

Список скорочень ... 10
1. Інформація як продукт і предмет управління об'єктами
1.1. Сутність та особливості економічної інформації ... 13
1.2. Види економічної інформації ... 15
1.3. Структура і властивості економічної інформації ... 18
1.4. Інформація як ресурс управління економікою ... 21
2. Сутність інформаційної системи в економіці
2.1. Призначення і роль інформаційної системи в економіці ... 26
2.2. Структура та функції інформаційної системи управління ... 29
3. Інформаційний процес в управлінні економікою як об'єкт автоматизації
3.1. Сутність інформаційного процесу управління ... 32
3.2. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес ... 36
3.3. Автоматизація документообігу в інформаційній системі ... 40
3.4. Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій ... 47
4. Організація автоматизованих інформаційних систем у менеджменті на основі сучасних засобів обчислювальної техніки
4.1. Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем ... 51
4.2. Структура автоматизованих інформаційних систем ... 57
4.3. Архітектура автоматизованих інформаційних систем ... 67
5. Організація інформаційного фонду об'єкта управління
5.1. Особливості та структура інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної системи ... 72
5.2. Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи ... 79
5.3. Формулювання та аналіз вимог до бази даних ... 82
Передпроектний аналіз ... 82
проблемної сфери ... 88
Оцінювання доцільності розробки інформаційної системи ... 91
5.4. Концептуальне інфологічне проектування бази даних ... 92
Проектування локальних інформаційних структур ... 92
Проектування глобальної інфологічної моделі ...
проблемної сфери ... 98
Прийняття попереднього рішення про види забезпечення інформаційної системи ... 104
5.5. Проектування реалізації бази даних ... 106
5.6. Фізичне проектування бази даних ... 118
5.7. Вибір системи управління базами даних ... 118
5.8. Проектування бази даних інформаційної системи "Формування замовлень на товари на фірмі" ... 123
Постановка задачі ... 123
Формулювання та аналіз вимог до бази даних ... 129
Концептуальне інфологічне проектування бази даних ... 142
Проектування реалізації бази даних ... 150
Розроблення інтерфейсу ... 162
Фізичне проектування ... 162
Автоматизація проектування бази даних ... 163
Перспектива розвитку розробленої бази даних ... 163
Висновки щодо розглянутого прикладу ... 163
6. Організація технологічного забезпечення автоматизоване інформаційної системи
6.1. Інформаційна технологія та її місце в інформаційній системі підприємства ... 164
6.2. Сутність технологічного забезпечення та його місце в автоматизованій інформаційній системі ... 169
6.3. Вплив параметрів задач АІС на оброблення економічної інформації ... 174
6.4. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну технологію ... 176
6.5. Методологічні особливості IT в різних умовах використання обчислювальної техніки ... 180
6.6. Технології робочого стола ... 189
Виправлення даних ... 200
6.7. Гіпертекстова та мультимедійна технології ... 207
6.8. Застосування нейромережних технологій в економічній діяльності ... 212
6.9. Мережні інформаційні технології оброблення економічної інформації ... 213
Концепція комутації пакетів як технологія передачі інформації в мережі ... 214
Технологія "клієнт-сервер" ... 218
Сутність розподілених технологій оброблення і зберігання даних ... 221
Електронна пошта як інформаційна технологія ... 226
Особливості спільної пам'яті й електронної дошки оголошень ... 231
Інформаційні технології спільного використання ресурсів у мережах третього покоління ... 234
Технологія створення Web-сторінок ... 240
6.10. Особливості інформаційної технології оброблення економічної інформації в корпоративних інформаційних системах ... 248
Технології оброблення інформації в розподілених корпоративних системах ... 248
Технологія сховищ даних ... 251
Пошарова технологія оброблення додатків у корпоративних системах ... 256
Методологічні основи проектування технології оброблення інформації в Intranet-системах ... 263
7. Організація автоматизованої інформаційної , системи у внутріфірмовому управлінні підприємством
7.1. Загальна характеристика і структура системи ... 267
'7.2. Автоматизація управління технічною підготовкою виробництва ... 276
7.3. Автоматизована 1С розроблення маркетингових стратегій розвитку підприємства ... 280
8. Організація автоматизованої інформаційної системи бухгалтерського обліку на підприємстві
8.1. Характеристика системи ... 302
5.2. Автоматизація розв'язання задачі "Облік касових операцій" ... 311
Постановка задачі ... 311
Характеристика задачі ... 319
9. Організація автоматизованої інформаційної системи в менеджменті банківської діяльності
9.1. Характеристика системи ... 337
9.2. Особливості функціональних підсистем ... 344
9.3. Організація автоматизованої інформаційної системи аналізу економічних нормативів банківської діяльності ... 351
Характеристика задачі ... 351
Вихідна інформація ... 361
Вхідна інформація ... 363
Внутрімашинна інформаційна база ... 363
Інформаційна модель розв'язання задачі "Автоматизація аналізу економічних нормативів банківської діяльності" ... 364
10. Організація автоматизованої , інформаційної ... ' системи в менеджменті фінансово-кредитних органів і страхових установ
10.1. Характеристика системи ... 367
10.2. Організація автоматизованої інформаційної системи в менеджменті страхових установ ... 371
Інформаційний процес управління страховою діяльністю ... 371
Система автоматизації управління страховою діяльністю організації ... 373
Організація АІС для розв'язання задачі "Планування технічних резервів страхової установи" ... 377
Інформаційне забезпечення ... 381
11. Організація автоматизованої інформаційної системи в менеджменті податкових установ
11.1. Загальна характеристика . інформаційної системи державної податкової служби України ... 392
11.2. Організація автоматизованої інформаційно-аналітичної системи державної податкової адміністрації ... 396
11.3. Автоматизована інформаційна система "Облік податків і платежів" ... 400
Функціональне призначення системи ... 400
Структура системи ... 401
Режим "Нарахування" ... 403
Режим "Платіжні документи" ... 406
Режим "Ведення карток особових рахунків" ... 410
Режим "Облік ПДВ" ... 414
Режим "Реструктуризація та відстрочки" ... 418
Режим "Довідки" ... 420
Режим "Звітність" ... 423
Режим "Проведення розрахункових операцій" ... 424
Режим "Початкова організація БД" ... 425
Режим "Нормативно-довідкова інформація" ... 428
12. Експертні системи в автоматизованих інформаційних системах
12.1. Особливості та сфера . застосування експертних систем ... 429
12.2. Структура експертної системи ... 431
12.3. Компоненти експертної системи 433
12.4. Розробка експертної системи для аналізу фінансового стану підприємства ... 439
13. Системи підтримки прийняття рішень
13.1. Стадії розвитку інформаційних систем ... 450
13.2. Передумови виникнення систем підтримки прийняття рішень ... 451
13.3. Управлінські рішення та способи їх підтримки ... 452
13.4. Особливості та структура системи підтримки прийняття рішень ... 462
13.5. Досягнення комп'ютерних технологій, що забезпечують розвиток систем підтримки прийняття рішень ... 465
13.6. Застосування систем підтримки прийняття рішень ... 467
13.7. Приклад побудови системи підтримки прийняття рішень у механізмі розвитку підприємства ... 468
Задачі для самостійного розв'язування ... 484
Додатки ... 500
Література ... 514
Короткий термінологічний словник ... 517

Одержати книгу
"Пономаренко В. С. Інформаційні системи і технології в економіці"

Словарь различных терминов:

Конфедерация - (позднелат. - союз, объединение) - форма государственного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию, полностью сохран...
ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ - сборники, имеющие единое направление, назначение, нумерацию и выходящие нерегулярно, по мере накопления материала...
Беспалый Иван - Беспалый, Иван, малороссийский гетман, избранный левобережными казаками после перехода гетмана Выговского на сторону Польши. Не являясь...
Всеволожские - Всеволожские - старинный русский дворянский род, по преданию, происходящий от смоленских князей и владевший в XVI и XVII веках поместьями...
Архитектоника - (гр. architektonike - строительное искусство) - тектоника, художественное выражение структурных закономерностей конструкции или постройк...
Историография - имеет два основных значения: история исторической науки в целом, а также совокупность исследований, посвященных определенной теме или...
Голохвастовы - Голохвастовы - старинный русский дворянский род, происходящий, по преданию, от выходцев из Литвы в половине XIV столетия и рано разделивш...
Маргинальность - качественное состояние человека или группы людей, оказавшихся в силу определенных обстоятельств (миграция, межэтнические браки и др.)...
Протекционизм - экономическая политика государства, имеющая целью оградить национальный внутренний рынок от иностранной конкуренции путём введения вы...
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ - учение о феноменах - философская дисциплина, по-разному трактуемая в истории философии: как наука, выполняющая функцию критики чувств...
Блиндирование - обеспечение защиты от артиллерийского и ружейного огня сооружений для различных нужд войск или непосредственно для ведения боя. Б. сво...
Аникин Федор - Аникин, Федор (1721 - 1796), московский купец, последователь поморского толка. Он был противником Ковылина, главы столичных федосеевцев,...
Слотер, Клифф - (Slaughter, Cliff) - один из основных руководителей британской Революционной Рабочей Партии и Международного Комитета Четвертого Интерна...
Хрестоматия - (греч. chrestomatheia) - сборник систематически подобранных в учебных целях или для самообразования материалов по какой-либо отрасли зна...
Коковинские - Коковинские - русский дворянский род, происходящий от Ивана Васильевича Коковинского, испомещенного в Московском уезде в 1549 году. Из вн...

© 2009-2021  librarium.inf.ua