Підручники

Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 424 с.

ПЕРЕДМОВА ... 7
Розділ перший
ВСТУП ДО ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ... 9
Глава 1. Юридична психологія як наука ... 10
§ 1. Предмет юридичної психології ... 10
§ 2. Система юридичної психології ... 16
§ 3. Зв'язок юридичної психології з іншими науками ... 22
Глава 2. Методи юридичної психології ... 28
§ 1. Пізнавальна функція методів юридичної психології 28
§ 2. Система методів юридичної психології ... 29
§ 3. Використання методу тестування в юридичній практиці ... 37
§ 4. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві ... 49
Глава 3. Історія юридичної психології ... 56
§ 1. Передумови застосування психологічних знань у судочинстві ... 56
§ 2. Розвиток і становлення юридичної психології ... 58
Розділ другий
ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ ... 65
Глава 1. Психологічний аналіз діяльності людини. Емоційно-вольові процеси і стани ... 66
§ 1. Поняття і структура діяльності. Вміння і навички ... 66
§ 2. Поняття волі і вольової дії. Етапи формування складного вольового акту ... 68
§ 3. Емоції і почуття ... 70
§ 4. Поведінка людини в конфліктних емоційних ситуаціях. Психічні стани особистості у процесі вчинення злочину ... 75
Глава 2. Особистість і структура її психічних властивостей ... 78
§ 1. Поняття про особистість. Співвідношення соціального і біологічного в особистості ... 78
§ 2. Фізіологічні основи темпераменту і його поняття ... 79
§ 3. Типи темпераменту і його властивості ... 82
§ 4. Поняття і структура характеру ... 88
§ 5. Закономірності формування здібностей ... 97
Розділ третій
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ... 103
Глава 1. Психологічна характеристика процесуальної діяльності ... 104
§ 1. Особливі умови процесуальної діяльності як професії ... 104
§ 2. Професійні якості і психологія осіб, які здійснюють провадження у справі. Поняття професіограми ... 119
§ 3. Психологічні основи доказування ... 128
§ 4. Психологія планування й організації процесуальної діяльності ... 135
Глава 2. Види слідчої (судової) діяльності ... 139
§ 1. Пізнавальна діяльність ... 139
§ 2. Конструктивна діяльність ... 142
§ 3. Комунікативна діяльність ... 143
§ 4. Посвідчувальна діяльність ... 145
Розділ четвертий
ПСИХОЛОГІЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ... 149
Глава 1. Психологія учасників розслідування злочинів ... 150
§ 1. Психологічні особливості особи слідчого ... 150
§ 2. Психологія обвинуваченого. Поняття захисної домінанти ... 152
§ 3. Психологія потерпілого і свідка. Провокуюча поведінка, види віктимності ... 155
Глава 2. Психологічні основи проведення окремих слідчих дій ... 158
§ 1. Психологія огляду місця події ... 158
§ 2. Психологія допиту ... 181
§ 3. Психологія очної ставки ... 222
§ 4. Психологія пред'явлення для впізнання ... 225
§ 5. Психологія відтворення обстановки й обставин події ... 244
§ 6. Психологія обшуку ... 261
Глава 3. Судово-психологічна експертиза ... 281
§ 1. Поняття і компетенція судово-психологічної експертизи ... 281
§ 2. Методи судово-психологічної експертизи ... 296
§ 3. Призначення судово-психологічної експертизи й організація її провадження ... 298
Розділ п'ятий
ПСИХОЛОГІЯ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ... 307
Глава 1. Психологічні основи судової діяльності ... 308
§ 1. Психологія судді ... 308
§ 2. Психологічні особливості судового процесу ... 312
§ 3. Психологія ухвалення рішення судом ... 319
§ 4. Психологія особи підсудного ... 322
Глава 2. Психологія судових дій ... 327
§ 1. Психологічні основи судового допиту. Перехресний допит ... 327
§ 2. Психологічні основи очної ставки у суді ... 331
§ 3. Психологічні основи судового огляду ... 332
Розділ шостий
КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ... 335
Глава 1. Психологія злочинної діяльності ... 336
§ 1. Психологічна структура злочину ... 336
§ 2. Психологічні наслідки злочину ... 343
§ 3. Психологічна сторона попередження злочинів ... 346
Глава 2. Психологія особи злочинця ... 357
§ 1. Поняття особи злочинця ... 357
§ 2. Класифікація злочинних типів ... 360
§ 3. Психологія окремих категорій злочинців ... 365
Розділ сьомий
ПЕНІТЕНЦІАРНА ПСИХОЛОГІЯ ... 375
Глава 1. Основи пенітенціарної психології ... 376
§ 1. Сутність пенітенціарної психології ... 376
§ 2. Методи впливу на особу засудженого в установах
з виконання покарання ... 383
Глава 2. Психологія особи засудженого ... 388
§ 1. Колективи засуджених та їх психологічна характеристика ... 388
§ 2. Вплив соціальної ізоляції на особу ... 392
§ 3. Психологія тюремного побуту ... 395
§ 4. Психологічні основи ресоціалізації засуджених ... 402
БІБЛІОГРАФІЯ ... 405
АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ... 414

Одержати книгу
"Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс"

Словарь различных терминов:

Геродот - Геродот (Herodotus) (ок. 490/480 - ок. 430/420 гг. до н.э.), др.-греч. историк, "отец истории". Г. принадлежит обстоятельное повествовани...
Гейвстон Пирс - Гейвстон Пирс (Gaveston, Piers) (ок. 1284-1312), граф Корнуоллский. Гасконец по происх., молочный брат короля, был привезен к англ, корол...
ЕЛИСЕЙ СУМСКИЙ - Соловецкий, преподобный (XV-XVI вв.). Из жизни Елисея только и известен один его предсмертный подвиг. Преподобный, вероятно, подвизался...
УСИНСКИЙ КРАЙ - историческое название южной части современного Красноярского края по долине реки Ус и некоторых других притоков Енисея, в Западной Сая...
БОДИ-АРТ - (англ. body art; от body - тело и art - искусство), вид художественного творчества, в котором "материалом" является тело (самого художни...
Большая тройка - встречи глав государств трех союзных держав - США, СССР, Великобритании во время второй мировой войны (Тегеранская, Крымская и Потсда...
Головленковы - Головленковы - старинный русский дворянский род, восходящий к половине XVI столетия и владевший в XVI и XVII веках поместьями и вотчинами...
Бочечкаровы - Бочечкаровы - русский дворянский род, происходящий от Федора Сидоровича Бочечкарова и его сына Кондратия, испомещенных в 1615 и 1637 года...
ЙЕХОАШ (ИОСАВ) - Царь Израиля, правивший в 798-782 гг. до Р.Х. Сын Йехоахаза. По свидетельству Иосифа Флавия, царь этот был человек порядочный и ничуть...
ЖИЛЬЦЫ - служилые люди "по прибору", низшее придворное звание, входили в состав Государева полка. Ж. составляли нечто вроде охранного отряда (цар...
Калитин Федор - Калитин (Федор) - староста Данославской улицы в Новгороде, один из послов к Иоанну III (1477), назвавших его государем (см. Иоанн III)...
ОЧЕРКИ РОССИИ - периодическое издание, выходившее в Москве в 1838-42. Вышло пять выпусков (томов). В издании печатались статьи, материалы, исторические...
Малколм Икс - Малколм Икс (Malcolm X) (1925-65), негритянский лидер в США, наст, имя Малколм Литл. Отвергал сотрудничество с белыми либералами, характе...
Кернозицкий - Кернозицкий - предводитель одного из польских отрядов, действовавших в смутную эпоху вместе со вторым Лжедмитрием . В 1608 г. он занял Тв...
1945, 25.4-26.6. - Участие делегации СССР в конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. Принятие представителями 50 государств Устава ООН (26.6)...

© 2009-2021  librarium.inf.ua