Підручники

Юридична психологія: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв та ін.; За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. - 352 с.

Вступ ... 6
Загальна частина
Розділ 1.
Теоретичні та методологічні засади юридичної психології ... 10
1.1. Поняття та основні категорії психології ... 11
1.2. Предмет, система та завдання юридичної психології ... 16
Розділ 2.
Історія розвитку юридичної психології ... 26
2.1. Рання історія юридичної психології ... 26
2.2. Розвиток юридичної психології у XX столітті ... 34
Розділ 3.
Психологічна характеристика юридичної діяльності ... 44
3.1. Психологічна структура юридичної діяльності ... 45
3.2. Психологічні особливості юридичної діяльності ... 57
Розділ 4.
Психологія особистості. Особистість та діяльність ... 63
41. Сутність та структура особистості ... 63
4.2. Психологія діяльності. Будова та різновиди діяльності ... 71
Розділ 5.
Психічні пізнавальні процеси особистості ... 77
5.1. Відчуття та сприймання ... 78
5.2. Пам'ять ... 85
5.3. Мислення та уява ... 92
5.4. Увага ... 97
Розділ 6.
Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних органів ... 100
6.1. Роль емоційно-вольових якостей особистості в професійній діяльності ... 101
6.2. Характеристика основних типів емоційних станів та їх вплив на ефективність вирішення професійних завдань ... 105
6.3. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних органів ... 110
Розділ 7.
Особливості соціально-психологічних явищ у діяльності правоохоронних органів. Психологія групової поведінки .114
7.1. Специфіка соціально-психологічних явищ, їх відмінність від явищ індивідуально-психологічних ... 114
7.2. Типологія соціальних груп. Колектив як вищий рівень розвитку групи ... 118
7.3. Урахування психології груп і колективів у діяльності правоохоронних органів ... 126
Розділ 8.
Психологія спілкування у діяльності правоохоронних органів ... 130
8.1. Поняття та основні ознаки спілкування. Функції, види і засоби спілкування ... 130
8.2. Особливості сприймання і розуміння людини людиною. Психологія соціального сприймання в діяльності працівників правоохоронних органів ... 142
Розділ 9.
Психологія конфлікту в діяльності працівників правоохоронних органів ... 151
91. Поняття конфлікту та загальні характеристики його проявів ... 151
92. Характеристика причин виникнення та основних стадій конфлікту ... 154
9.3. Шляхи вирішення конфліктів та їх попередження ... 158
Розділ 10.
Методи і прийоми психологічного впливу на об'єкти професійної діяльності ... 162
10.1. Поняття і механізми психологічного впливу ... 162
10.2. Методи психологічного впливу на об'єкти правоохоронної діяльності ... 168
Розділ 11.
Психологічна характеристика дій працівника правоохоронних органів у екстремальних умовах ... 173
11.1. Характер і види екстремальних ситуацій. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника правоохоронних органів ... 174
11.2. Організація та здійснення психологічної підготовки працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах ... 185
Особлива частина
Розділ 12.
Психологія особистості правопорушника ... 192
12.1. Поняття особистості правопорушника (злочинця) ... 193
12.2. Психологічна характеристика процесу формування особистості злочинця ... 197
12.3. Злочинна поведінка та механізми її формування ... 204
12.4. Психологія потерпілого ... 211
Розділ 13.
Психологічні особливості злочинних груп ... 216
131. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика ... 217
13.2. Психологічні особливості різновидів злочинних груп ... 223
Розділ 14.
Характеристика масовидних форм поведінки та врахування їх особливостей у правоохоронній діяльності ... 231
14.1. Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян ... 231
14.2. Психологічні особливості діяльності працівників правоохоронних органів при попередженні та виникненні масових заворушень ... 241
Розділ 15.
Використання психологічних знань у процесі розкриття злочинів ... 248
151. Психологічні особливості діяльності по розкриттю злочинів ... 248
15.2. Застосування різних форм психологічних знань у діяльності по розкриттю злочинів ... 258
Розділ 16.
Психологія слідчої діяльності ... 268
16.1. Інформаційно-пошукові слідчі дії ... 269
16.2. Комунікативні слідчі дії ... 283
16.3. Інформаційно-комунікативні слідчі дії ... 298
Розділ 17.
Судово-психологічна експертиза, її роль та місце у процесі розслідування злочинів ... 312
17.1. Загальна характеристика судово-психологічної експертизи ... 312
17.2. Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз ... 319
17.3. Організаційні питання судово-психологічної експертизи ... 326
Розділ 18.
Пенітенціарна психологія ... 336
181. Психологічна характеристика особистості засуджених та їх адаптаційних можливостей ... 337
18.2. Психологічні особливості мікросередовища засуджених ... 344

Одержати книгу
"Юридична психологія / За ред. Я. Ю. Кондратьєва"

Словарь различных терминов:

ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ - средневековая французская эпическая поэма, историческую основу составляют легенды о походах Карпа Великого. Герой поэмы - воплощение р...
ЧЕСМЕНСКИЙ БОЙ - 26.6(7.7).1770 г. во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Русский флот под командованием адмиралов Г. А. Спиридова и С. К. Грейга...
МАЛАХИЯ - пророк (ск. 400 до Р.Х.). Празднуется 3/16 января. В Древней Руси считалось, что на Малахию "можно образумить каженика" (бесноватого). К...
ГЕРМЕНЕВТИКА - (от греч. herme$nеutikos - истолковывающий, разъясняющий), теория и практика истолкования текстов. Название герменевтики связывают с име...
город Давидов - а) (2Ц 5.7,19; 3Ц 2.10; 8.1; 1Пар 11.5,7; 15.1,29; 2Пар 8.11; 9.31; Ис 22.9)-крепость Сион, составившая позже юго-западную часть Иерусал...
ЕЛИСЕЙ ПРОРОК - ученик и преемник прор. Илии (IX в. до Р.Х.), сын некоего Сафата из колена Рувимова. Илия, великий из пророков, призвал Елисея на служен...
Рейхлин Иоганн - (1455- 1522 гг.) - немецкий гуманист, филолог. Его произведения содействовали развитию критического изучения Библии. Борьба Рейхлина с...
Хворостинины - Хворостинины - угасший княжеский род, происходящий в XIX колене от Рюрика , отрасль князей Ярославских. Родоначальником рода князей Х. бы...
ЙЕХОАХАЗ (ИОАЗ) - Царь Израиля в 814-798 гг. до Р. Х. Сын Йеху. Йехоахаз, по свидетельству Иосифа Флавия, был таким же нечестивым царем, как и его отец...
Клодий Лицин - (Caius Clodius Licinus) - римский историк конца I в. до Р.Х. - начала I в. от Р.Х., консул 4 г. от Р.Х. Упоминание о нем имеется в сочин...
Калитьевские - Калитьевские - дворянский род, существовавший уже в начале XVI в. в Псковской области и внесенный в II и VI части родословных книг Новгор...
Султан-Гирей - (?-не ранее 09.09.1917), хорунжий (к 06.1917). Проживал в Кубанской области. Состоял при Кабардинском конном полку Кавказской Туземной к...
Мажино линия - французское фортификационное укрепление на границе с Германией от Бельфора до Лонгюйона, протяжённостью свыше 400 км. Возводилась в 1...
Долина Есхол - евр. Нахаль Эшколь. Долина Есхол, откуда еврейские соглядатаи принесли Моисею и народу тяжелую виноградную кисть, гранаты и смоквы (Чис...
Рапира боевая - (от франц. rapiere ) - колющее, резке колюще-рубящее длинноклинковое Х.0. с рукояткой, известно в Европе со 2-й половины 17 в. Состо...

© 2009-2021  librarium.inf.ua