Підручники

Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 438 с.

Вступ ... 7
Розділ 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах ... 8
1.1. Основні положення міжнародного права по захисту людини ... 8
1.2. Цивільна оборона деяких закордонних країн ... 12
.1.2.1. Цивільна оборона Росії ... 13
1.2.2. Цивільна оборона Федеративної Республіки Німеччини ... 14
1.2.3. Цивільна оборона США ... 14
1.3. Цивільна оборона України ... 15
1.3.1. Державна система цивільної оборони України ... 16
1.3.2. Завдання цивільної оборони України ... 17
1.3.3. Організаційний устрій і порядок функціонування цивільної оборони України ... 20
1.3.4. Організація цивільної оборони на об'єктах господарювання (ОГ) ... 23
1.3.5. Сили і засоби цивільної оборони ... 28
1.3.5.1. Війська цивільної оборони України ... 28
1.3.5.2. Спеціалізовані формування ... 30
1.3.5.3. Невоєнізовані формування ... 32
1.3.6. Постійна комісія з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їх цілі та завдання ... 34
1.4. Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру ... 36
Розділ 2. Надзвичайні ситуації ... 40
2.1. Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій ... 40
2.2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру ... 44
2.2.1. Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах ... 46
2.2.2. Аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) ... 50
2.2.3. Аварії на пожежно-вибухонебезпечних об'єктах ... 56
2.2.4. Транспортні аварії (катастрофи) ... 61
2.2.5. Гідродинамічні аварії ... 62
2.3. Надзвичайні ситуації природного характеру ... 66
2.3.1. Геологічні небезпечні явища ... 66
2.3.2. Гідрологічні небезпечні явища ... 70
2.3.3. Метеорологічні небезпечні явища ... 71
2.3.4. Інфекційні захворювання ... 74
2.4. Надзвичайні ситуації екологічного характеру ... 74
2.5. Надзвичайні ситуації воєнного часу ... 76
2.6. Організація оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях ... 80
Розділ 3. Захист населення в надзвичайних ситуаціях ... 82
3.1. Основні принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях ... 83
3.1.1. Основні принципи в сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру ... 83
3.1.2. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру ... 84
3.2. Державне регулювання і контроль захисту населення і території ... 92
3.2.1. Державна стандартизація ... 92
3.2.2. Державна експертиза ... 92
3.2.3. Державний нагляд ... 92
3.2.4. Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ... 92
3.3. Організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях ... 93
3.3.1. Укриття в захисних спорудженнях ... 93
3.3.2. Евакуація робітників, службовців і населення ... 115
3.3.3. Застосування засобів індивідуального захисту і медичні засоби захисту ... 128
3.3.3.1. Засоби індивідуального захисту органів дихання ... 128
3.3.3.2. Засоби захисту шкіри ... 150
3.3.3.3. Медичні засоби захисту ... 153
3.4. Захист населення при радіоактивному забрудненні....159
3.4.1. Основні норми поведінки і дії під час радіаційних аварій і радіоактивного забруднення місцевості ... 163
3.5. Захист населення при хімічному зараженні ... 133
3.5.1. Основні норми поведінки і дії при аваріях з викидом СДОР ... 167
Розділ 4. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях ... 171
4.1. Оцінка радіаційної обстановки на об'єкті при аварії на АЕС ... 171
4.2. Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих формувань ЦО при аварії на АЕС ... 194
4.3. Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих формувань при застосуванні ядерної зброї ... 203
4.4. Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом СДОР ... 207
4.5. Оцінка інженерної обстановки ... 217
4.6. Оцінка пожежної обстановки ... 227
4.6.1. Визначення виду, масштабу і характеру пожежі ... 231
4.6.2. Оцінка пожежної обстановки при міських пожежах ... 237
4.6.3. Оцінка пожежної обстановки в лісах ... 240
4.6.4. Комплексне завдання з прогнозування й оцінки пожежної безпеки ... 243
4.7. Аналітичний метод оцінки вогнища ураження при вибухах паливно-повітряних і газоповітряних середовищ....245
Розділ 5. Сталість роботи об'єктів господарювання (ОГ) у надзвичайних ситуаціях ... 248
5.1. Вимоги, які висуваються до будівництва міст, промислових об'єктів і комунально-енергетичних систем ... 249
5.2. Організація дослідження стійкості роботи ОГ ... 257
5.3. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів ... 266
Розділ 6. Оцінка стійкості роботи об'єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях ... 276
6.1. Критерії стійкості роботи ОГ до впливу вражаючих факторів надзвичайних ситуацій ... 276
6.2. Оцінка стійкості промислового об'єкта до впливу повітряної ударної хвилі (ПУХ) ... 277
6.3. Оцінка стійкості промислового об'єкта до впливу теплового випромінювання ... 291
6.4. Оцінка стійкості роботи об'єкта до впливу радіоактивного зараження ... 298
6.5. Оцінка стійкості інженерно-технічного комплексу об'єктів енергетики до впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху ... 306
Розділ 7. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій ... 311
7.1. Рятувальні та інші невідкладні роботи (РШР) ... 311
7.1.1. Мета і зміст (РШР) ... 311
7.1.2. Сили і засоби, які залучаються для проведення РШР ... 313
7.1.3. Управління силами ЦО ... 321
7.1.4. Організація забезпечення дій сил ЦО в надзвичайних ситуаціях ... 325
7.1.5. Дії сил ЦО при ліквідації наслідків стихійних лих ... 327
7.1.6. Особливості проведення РШР при ліквідації наслідків великих виробничих аварій і катастроф ... 333
7.1.7. Використання сил ЦО на хімічно небезпечному об'єкті при ліквідації вогнищ ураження, утворених витіканням великої кількості СДОР ... 338
7.1.8. Проведення РШР при аваріях на АЕС ... 343
7.1.9. Проведення РШР у вогнищах ураження у воєнний час ... 349
7.2. Зміст і послідовність роботи командира формування по організації і проведенню РШР у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу....367
7.2.1. Обов'язки командира формування по підтримці свого підрозділу в необхідній готовності ... 368
7.2.2. Зміст і послідовність роботи командира формування в ході ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф (СЛАК) ... 371
7.2.3. Зміст і послідовність роботи командира формування у вогнищах ураження у воєнний час ... 373
7.2.4. Заходи безпеки при проведенні РШР ... 375
7.3. Забезпечення життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях ... 377
7.3.1. Організація життєдіяльності в екстремальних умовах ... 377
7.4. Дії населення в надзвичайних ситуаціях ... 396
7.4.1. Дії в зонах можливого радіоактивного зараження ... 396
7.4.2. Дії при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах ... 399
7.4.3. Дії населення при пожежі ... 409
7.4.4. Дії при стихійних лихах ... 410
7.4.5. Дії при дорожньо-транспортних пригодах ... 411
7.4.6. Дії у воєнний час ... 412
7.4.7. Дії керівників об'єктів при надзвичайних ситуаціях ... 417
7.4.8. Само- і взаємодопомога при травмах і ураженнях ... 423
7.5. Організація навчання населення з цивільної оборони ... 433
Список літератури ... 437

Одержати книгу
"Шоботов В.М. Цивільна оборона"

Словарь различных терминов:

Отлучение - евр. херен. Отлучение от синагоги; см. "Синагога". Об отлучении от христианской церкви, о котором дает постановление Христос (Мат. 18:...
ГЕДИМИНОВИЧИ - название рода великих князей литовских и их потомков. Родоначальник - Гедимин. Приглашались на служилое княжение в Новгород и Псков. С 1...
КОРОВЬЯ СМЕРТЬ - (Черная немочь), в сознании крестьян Древней Руси злое существо, несущее смерть домашнему скоту. Представлялось чаще всего в виде черной...
ЗАИМСТВОВАНИЕ - слово (словосочетание, морфема, конструкция), перенесённое из одного языка в другой, а также сам процесс переноса такого слова. Заимство...
Ордалии - Ордалии (ordeal), то же, что "божий суд". В эпоху раннего Средневековья - испытание обвиняемого огнем, водой, а также применение др. пыто...
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - Самая большая группа животных (более миллиона современных видов), куда входят многие вымершие группы, такие, как трилобиты и эвриптерид...
Атажукин Атажуко - (?-1843), подпоручик (к 1843), из "беглых" кабардинских князей. Проживал в Закубанье. Убит в Карачае на бытовой почве...
Народничество - идеология и движение разночинной интеллигенции. Оно выражало интересы крестьян, выступало против крепостничества, за свержение самодер...
БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ - Группа рыбообразных позвоночных, не имеющих челюстей и зубов. В нее входят многие вымершие морские и пресноводные существа. До наших дн...
Либерум вето - (от leberum - свободное и veto - запрещать; т.е. свобода запрета) - в феодальной Польше XVI - XVII вв. право каждого посла (депутата) св...
Андрей Александрович (сын Александра Невского) -

Андрей Александрович - см. в статье Андрей (имя удельных князей) ...
Валаам (Билеам) - в иудейских преданиях маг-иноземец и пророк. В Библии рассказывается, как царь Моава Валак пригласил Валаама, чтобы тот изрёк ритуаль...
КЛАССИФИКАЦИЯ - группировка чего-либо по определенной системе, принятой в данной отрасли знаний, выявление в связи с этим общих закономерностей и особ...
Подбереские - Подбереские - дворянский род, герба Гоздова с отменой, восходящий к половине XV века. Михаил П. (умер в 1477 г.) был епископом смоленским...
ПАЖЕСКИЙ КОРПУС - в России в Петербурге с 1759 до 1917 г. среднее привилегированное закрытое военно-учебное заведение для детей дворянской знати...

© 2009-2021  librarium.inf.ua