Підручники

Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 576 с.

1. Вступ до філософії
1.1. Сутність філософії та її роль у суспільстві
Світогляд, його структура і функції ... 9
Типи світоглядів ... 12
Поняття "філософія" ... 15
Предмет філософії ... 16
Соціальні умови формування в філософії ... 16
Духовні джерела філософії ... 19
Філософські проблеми та дисципліни ... 20
Специфіка філософського знання ... 22
Філософські методи ... 27
Функції філософії ... 31
2. Історичні типи філософії
2.1. Методологічні проблеми історії філософії
Предмет історії філософії ... 36
Історія філософії та філософія історії ... 39
Методи історико-філософського аналізу ... 40
Західна та східна моделі (парадигми) філософії ... 41
2.2. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції
Давньоіндійська філософія ... 47
Давня китайська філософія ... 51
Філософія Давньої Греції ... 56
2.3. Філософія Середньовіччя та Відродження
Філософія Середньовіччя ... 76
Патристика ... 77
Схоластика ... 78
Філософія епохи Відродження ... 81
2.4. Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII-XVIII ст.)
Наукова революція XVI-XVII ст. та її вплив на розвиток філософії ... 88
Основні протилежні напрями у філософії Нового часу ... 92
Емпіризм. Англійська філософія XVII - XVIII ст ... 95
Раціоналізм ... 103
Філософія Просвітництва ... 111
2.5. Німецька класична філософія
Критична філософія І. Канта ... 120
Суб'єктивний ідеалізм І. Фіхте ... 126
Об'єктивний ідеалізм Ф.В.Шеллінга ... 128
Система ідеалістичної діалектики Г.-В.Гегеля ... 130
Філософія Л. Фейєрбаха ... 136
Філософія марксизму ... 137
2.6. Сучасна світова філософія
Позитивізм ... 146
Ірраціоналізм у сучасній філософії ... 165
"Філософія життя" ... 173
Прагматизм ... 183
Феноменологія ... 187
Екзистенційна філософія ... 194
2.7. Українська філософія
Дохристиянські витоки української філософії ... 205
Філософська думка часів Київської Русі ... 211
Філософія українського Відродження та бароко ... 219
Філософія Г. Сковороди ... 230
Філософія Просвітництва й романтизму в Україні ... 235
Філософія української національної ідеї ... 244
3. Філософське розуміння світу
3.1. Філософське вчення про буття (онтологія)
Проблема буття у філософії ... 258
Вчення про світ ... 265
Підстави існування світу ... 267
Сфери буття світу ... 273
Категорії як структури буття ... 275
3.2. Філософія пізнання (гносеологія)
Пізнання як предмет філософського аналізу ... 292
Сутність пізнання у філософській традиції ... 293
Чуттєве та раціональне в пізнанні ... 302
Методологія наукового пізнання ... 311
3.3. Свідомість
Поняття "свідомість" ... 317
Проблема свідомості в історії філософії ... 319
Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла ... 322
Виникнення свідомості ... 326
Ознаки (властивості) свідомості та її структура ... 328
4. Філософія людини
4.1. Філософська антропологія
Релігійно-міфологічна антропософія ... 336
Натуралістична (наукова) антропософія ... 338
Філософські проблеми антропогенезу ... 341
Біологічне і соціальне в людині ... 346
Біологія і культура в генезисі людини ... 349
Сфери буття людини ... 355
4.2. Філософія культури
Поняття культури та її сутнісні начала ... 364
Атрибутивні ознаки і властивості культури ... 366
Генезис теорії культури ... 371
Проблема кризи сучасної культури ... 378
4.3. Філософія релігії
Поняття і проблемна сфера філософії релігії ... 386
Поняття феномену релігії ... 392
Філософські концепції природи релігії ... 396
Основні елементи та структура релігії ... 402
Буття Бога у філософській інтерпретації ... 409
5. Філософія і суспільство
5.1. Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства)
Природа суспільства у філософській традиції ... 420
Онтологія соціального ... 428
Форми організації суспільного буття ... 435
Малі та середні соціальні групи ... 438
Великі соціальні групи як основні суб'єкти суспільного розвитку (класи, нації) ... 442
5.2. Філософія історії
Філософія історії: поняття і предмет ... 452
Лінійна філософія історії ... 459
Нелінійна філософія історії ... 469
5.3. Філософія права
Філософія права: поняття і предмет ... 480
Сутність права ... 484
Право і закон ... 489
Людина і право ... 494
Правова держава ... 496
Громадянське суспільство ... 505
5.4. Філософія техніки
Техніка та історія людства ... 510
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення ... 513
Техніка як філософське поняття ... 515
Головні проблеми досліджень у філософії техніки ... 517
Проблема оцінки техніки ... 520
Найвидатніші філософи світу та України ... 527
Короткий словник філософських термінів ... 558

Одержати книгу
"Причепій Є. М. та ін. Філософія"

Словарь различных терминов:

ВЭЙ ВОСТОЧНАЯ - Императорская династия, правившая в 534-550 гг. в северокитайской империи Восточная Вэй. Империя Восточная Вэй возникла в 534 г. после...
Лейб-гвардия - (нем.) - особо привилегированные гвардейские войска в России и в ряде монархических государств, одной из задач которых являлась охрана и...
Антоний Зубко - Антоний, Зубко, минский православный архиепископ (1797 - 1884), по происхождению белорус, сын греко-униатского священника. Учился в полоц...
ГЕРМИЙАНОГУЛЛАРЫ - Династия эмиров, правившая в 1299-1390, 1402-1411, 1414-1429 гг. в Кютахье (Турция). Али Шир I Йакуб I Гермийан-хан Музаффар ад-дин...
ТЕВФИК ФИКРЕТ - (Tevfik Fikret) Мехмет (1867, Стамбул - 1915, там же), турецкий поэт и журналист. Окончил Галатасарийский лицей в Стамбуле (1888). Служи...
СОШНОЕ ПИСЬМО - описание городских и сельских земельных впадений, включая угодья и промыслы, в России в XV-XVII вв. с цепью государственного налоговог...
Бортничество - (от борть - дупло дерева), бортевое пчеловодство. Первоначально сбор меда диких пчел из естественных дупел, затем разведение пчел в вы...
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ - Красное Знамя, водруженное 30.4.1945 разведчиками 150-й стрелковой дивизии М. А. Егоровым и М. В. Кантария над зданием рейхстага в Берли...
ПОЛОВЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ - древнерусское название степей между реками Волга и Дунай в 11-13 вв., в которых кочевали половцы; западная часть Дешт-и-Кипчака...
ТУПИЧЕВСКАЯ - чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в г. Мстиславле Могилевской еп., в Тупичевском Свято-Духовом монастыре. С 1847 с этой...
ГОРДИАН III, Марк Антоний - Римский император в 238-244 гг. Род. 20 янв. 225 г. Умер 11 февр. 244 г. Гордиан III был внуком Горди-ана I, Ро...
Старженские - Старженские - графский и дворянский род, герба Лис, из Великой Польши, восходящий к началу XVI в. и получивший графский титул в Австрии в...
Гераклид Лемб - греческий писатель II в. до Р.Х., занимавший высокий пост в администрации царя Египта, живший в египетском городе Оксиринхе. Помимо п...
БУЖАНЕ - одно из древнерусских племен, предшествовавших созданию единой Руси. Упоминается в "Повести временных лет" при перечислении древнерусски...
САМОУПРАВСТВО - самовольное, с нарушением законного порядка, осуществление своего действительного или предполагаемого права, причиняющее существенный...

© 2009-2021  librarium.inf.ua