Підручники

Ющук І. П. Українська мова. - К.: Либідь, 2003. - 640 с.

Вступ ... 13
§ 1. сучасна українська мова як предмет вивчення ... 13
§ 2. Походження української мови ... 16
§ 3. Українська мова - державна ... 41
§ 4. Стилі української мови ... 49
§ 5. Мова як система ... 54
Фонетика і письмо ... 59
ЗВУКИ І ФОНЕМИ ... 59
§ 6. Звуки мови як фізичне явище ... 59
§ 7. Звуки мови як фізіологічне явище ... 62
§ 8. Членування мовленнєвого потоку ... 69
§ 9. Звуки мови як соціальне явище ... 72
§ 10. Фонеми в мовленнєвому потоці ... 79
ПИСЬМО ... 85
§ 11. Виникнення і розвиток письма ... 85
§ 12. Становлення писемності в Україні ... 88
§ 13. Сучасний український алфавіт ... 91
§ 14. Унормування українського правопису ... 94
§ 15. Вживання великої букви ... 97
§ 16. Транскрипція і транслітерація ... 102
ПРИГОЛОСНІ ФОНЕМИ ... 104
§ 17. Система приголосних фонем ... 104
§ 18. Сонорні, дзвінкі і глухі приголосні ... 107
§ 19. М'які і тверді приголосні ... 108
§ 20. Вживання м'якого знака ... 111
§ 21. Вживання апострофа ... 113
§ 22. Подовження приголосних і подвоєння букв ... 114
§ 23. Випадання приголосних ... 118
§ 24. Чергування приголосних ... 120
§ 25. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств- ... 122
§ 26. Уподібнення приголосних за місцем творення ... 123
ГОЛОСНІ ФОНЕМИ ... 124
§ 27. Система голосних фонем ... 124
§ 28. Наголос ... 127
§ 29. Складоподіл і перенос частин слова ... 129
§ 30. Чергування голосних ... 131
§ 31. Розрізнення фонем е та й ... 134
§ 32. Розрізнення фонем й та і ... 136
§ 33. Фонеми й та і в іншомовних словах ... 137
§ 34. Розрізнення фонем а та о ... 139
§ 35. Розрізнення фонем о та у ... 140
§ 36. Позначення голосних у російських власних назвах ... 141
§ 37. Позначення голосних в інших слов'янських власних назвах ... 143
МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ... 145
§ 38. Усунення збігів голосних і приголосних звуків ... 145
§ 39. Інші засоби милозвучності ... 147
Лексика ... 149
ЛЕКСИКОЛОГІЯ ... 149
§ 40. Лексика і лексикологія ... 149
Слово і його лексичне значення ... 151
§ 41. Слово як одиниця мови ... 151
§ 42. Природа лексичного значення слова. Поняття ... 154
§ 43. Основні типи лексичних значень ... 158
§ 44. Однозначні і багатозначні слова ... 161
§ 45. Пряме і переносне значення слова ... 163
§ 46. Зміни в лексичному значенні слова ... 166
§ 47. Вживання слів відповідно до їхнього значення ... 167
Групи слів за лексичним значенням ... 170
§ 48. Проблема класифікації лексики ... 170
§ 49. Класифікація слів за значенням ... 172
§ 50. Антоніми ... 175
§ 51. Синоніми ... 179
§ 52. Омоніми ... 185
§ 53. Пароніми ... 189
Лексика української мови за походженням ... 192
§ 54. Незапозичена лексика ... 192
§ 55. Лексичні запозичення ... 197
§ 56. Запозичення із слов'янських мов ... 201
§ 57. Запозичення з грецької і латинської мов. Тюркізми ... 204
§ 58. Запозичення із західноєвропейських мов ... 207
Стилістична диференціація української лексики ... 210
§ 59. Лексика і стилі ... 210
§ 60. Експресивна лексика ... 213
§ 61. Термінологічна лексика ... 215
Групи слів за вживанням ... 218
§ 62. Територіальні діалектизми ... 218
§ 63. Соціальні діалектизми ... 221
§ 64. Застарілі слова і неологізми ... 224
ФРАЗЕОЛОГІЯ ... 228
§ 65. Фразеологізми як особливий вид лексики ... 228
§ 66. Класифікація фразеологізмів ... 230
§ 67. Багатозначність, синонімія і антонімія серед фразеологізмів ... 233
§ 68. Будова фразеологізмів ... 236
§ 69. Лексичний склад фразеологізмів ... 244
§ 70. Походження фразеологізмів ... 247
§ 71. Мовні кліше, штампи, складені найменування ... 249
§ 72. Прислів'я і приказки ... 251
§ 73. Крилаті слова ... 254
ЛЕКСИКОГРАФІЯ ... 257
§ 74. Загальні відомості про словники ... 257
§ 75. Зародження і розвиток української лексикографії ... 261
§ 76. Сучасні словники української мови ... 265
Морфологія і правопис ... 273
§ 77. Граматика і її функції ... 273
СЛОВОТВІР ... 275
§ 78. Значущі частини слова ... 257
§ 79. Морфологічні способи творення слів ... 279
§ 80. Інші способи творення слів ... 282
§ 81. Написання складних слів ... 285
§ 82. Написання складноскорочених слів і графічних скорочень ... 287
§ 83. Історичні зміни в морфемному складі слова ... 288
§ 84. Етимологічний аналіз слова ... 290
ЧАСТИНИ МОВИ ... 293
§ 85. Поділ слів на частини мови ... 293
§ 86. Граматичні значення ... 295
§ 87. Способи вираження граматичних значень ... 298
Іменник ... 299
Загальні відомості ... 299
§ 88. Розряди іменників за значенням ... 299
§ 89. Словотвір іменників ... 302
§ 90. Рід іменників ... 307
§ 91. Число іменників ... 308
§ 92. Відмінки іменників ... 310
Поділ іменників на відміни і групи ... 312
§ 93. Поділ іменників на відміни ... 312
§ 94. Поділ іменників І і II відмін на групи ... 313
§ 95. Вживання голосних у закінченнях іменників різних груп ... 315
Відмінювання іменників ... 317
§ 96. Відмінювання іменників І відміни ... 317
§97. Відмінювання іменників II відміни чоловічого роду ... 319
§ 98. Відмінювання іменників II відміни середнього роду ... 324
§ 99. Відмінювання іменників III відміни ... 326
§ 100. Відмінювання іменників IV відміни ... 327
§ 101. Відмінювання множинних іменників ... 329
§ 102. Написання і відмінювання власних особових назв ... 330
Прикметник ... 335
§ 103. Розряди прикметників за значенням ... 335
§ 104. Ступені порівняння якісних прикметників і творення їх ... 338
§ 105. Творення деяких відносних прикметників ... 341
§ 106. Творення прикметників від географічних назв ... 343
§ 107. Творення і вживання присвійних прикметників ... 345
§ 108. Повні і короткі прикметники ... 347
§ 109. Відмінювання прикметників ... 348
§ 110. Написання не з прикметниками ... 350
Числівник ... 351
§ 111. Загальні відомості ... 351
§ 112. Написання числівників і від числівникових слів ... 353
§ 113. Відмінювання числівників ... 354
§ 114. Зв'язок числівників з іменниками ... 358
Займенник ... 361
§ 115. Займенник і його значення ... 361
§ 116. Розряди займенників за значенням ... 362
§ 117. Відмінювання займенників ... 367
Дієслово ... 369
Загальні відомості ... 369
§ 118. Дієслово і його основні форми ... 369
§ 119. Види дієслова ... 371
§ 120. Перехідні і неперехідні дієслова ... 373
§ 121. Стан дієслова. Зворотні дієслова ... 375
§ 122. Дві основи дієслова ... 376
§ 123. Неозначена форма дієслова ... 377
Способові форми дієслова ... 379
§ 124. Способи дієслів ... 379
§ 125. Особа, рід і число. Безособові дієслова ... 380
§ 126. Дійсний спосіб. Часи дієслова ... 383
§ 127. Творення форм минулого і давноминулого часу ... 385
§ 128. Змінювання дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах ... 386
§ 129. Визначення дієвідміни дієслова ... 389
§ 130. Зміни звуків в особових формах дієслів ... 390
§ 131. Творення складної і складеної форм майбутнього часу ... 392
§ 132. Творення форм умовного способу ... 393
§ 133. Творення форм наказового способу ... 394
Дієприкметник і безособова форма на -но, -то ... 396
§ 134. Дієприкметник як форма дієслова ... 396
§ 135. Творення і правопис дієприкметників ... 398
§ 136. Відмінювання і вживання дієприкметників ... 399
§ 137. Безособова форма на -но, -то ... 401
Дієприслівник ... 402
§ 138. Дієприслівник як форма дієслова ... 402
§ 139. Творення і вживання дієприслівників ... 403
§ 140. Особливості написання не з різними формами дієслова ... 404
Прислівник ... 405
§ 141. Розряди прислівників за значенням і походженням ... 405
§ 142. Прислівники, похідні від прикметників ... 409
§ 143. Прислівники, похідні від іменників ... 410
§ 144. Прислівники, похідні від числівників ... 413
§ 145. Прислівники, похідні від займенників, дієслів і прислівників ... 414
§ 146. Складні і складені прислівники ... 415
§ 147. Написання не з прислівниками ... 416
§ 148. Наголос у прислівниках ... 417
Прийменник ... 419
§ 149. Значення і склад прийменників ... 419
§ 150. Особливості вживання деяких прийменників ... 420
§ 151. Синоніміка прийменників ... 422
§ 152. Написання прийменників ... 425
Сполучник ... 426
§ 153. Значення і склад сполучників ... 426
§ 154. Особливості вживання деяких сполучників ... 429
§ 155. Написання сполучників ... 430
Частка ... 432
§ 156. Значення і склад часток ... 432
§ 157. Написання часток ... 435
Вигук ... 437
§ 158. Значення вигуків ... 437
§ 159. Написання вигуків і особливості вживання їх ... 438
Синтаксис і пунктуація ... 440
§ 160. Синтаксис, його функції ... 440
§ 161. Пунктуація: роль і значення ... 441
СИНТАКСИЧНА СЛОВОФОРМА ... 447
§ 162. Поняття про словоформи ... 447
§ 163. Відмінкові синтаксичні словоформи іменників ... 451
§ 164. Прийменникові синтаксичні словоформи іменників ... 454
§ 165. Синтаксичні словоформи дієслів ... 458
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ... 461
§ 166. Загальне поняття про словосполучення ... 461
§ 167. Сурядні словосполучення ... 464
§ 168. Підрядні словосполучення ... 466
§ 169. Способи підрядного зв'язку в словосполученнях ... 468
§ 170. Побудова і вживання словосполучень ... 470
РЕЧЕННЯ ... 473
§ 171. Речення, його основні ознаки ... 473
§ 172. Види речень і розділові знаки в кінці їх ... 475
§ 173. Складові частини речення ... 477
§ 174. Синтаксичний центр у реченні ... 480
Просте речення ... 484
Головні члени речення ... 484
§ 175. Підмет ... 484
§ 176. Присудок ... 487
§ 177. Простий дієслівний присудок ... 488
§ 178. Складений дієслівний присудок ... 490
§ 179. Складений іменний присудок ... 491
§ 180. Складні присудки ... 493
Двоскладні і односкладні речення ... 495
§ 181. Двоскладні речення ... 495
§ 182. Узгодження присудка з підметом ... 499
§ 183. Тире між групою підмета і групою присудка ... 501
§ 184. Односкладні речення ... 502
§ 185. Односкладні особові речення ... 503
§ 186. Односкладні безособові речення ... 506
§ 187. Називні речення ... 509
§ 188. Слова-речення ... 510
Другорядні члени речення ... 512
§ 189. Додаток ... 512
§ 190. Означення ... 515
§ 191. Прикладка ... 517
§ 192. Обставини ... 519
Оформлення простих речень ... 524
§ 193. Порядок слів у реченні ... 524
§ 194. Повні і неповні речення ... 525
§ 195. Незакінчені речення ... 528
Ускладнене просте речення ... 530
§ 196. Поняття про ускладнення ... 530
Однорідні члени речення ... 531
§ 197. Поняття про однорідні члени речення ... 531
§ 198. Розділові знаки між однорідними членами речення ... 536
§ 199. Узагальнювальні слова і розділові знаки при них ... 537
§ 200. Особливості вживання однорідних членів ... 538
Відокремлені члени речення ... 541
§ 201. Поняття про відокремлені члени речення ... 541
§ 202. Відокремлені уточнювальні члени речення ... 542
§ 203. Відокремлення додатків ... 544
§ 204. Відокремлення узгоджених означень ... 545
§ 205. Відокремлення неузгоджених означень ... 546
§ 206. Відокремлення прикладок ... 547
§ 207. Відокремлення обставин ... 549
Внесення ... 552
§ 208. Поняття про внесення ... 552
§ 209. Звертання ... 553
§ 210. Вставні слова і речення ... 556
§ 211. Вставлені слова і речення ... 559
§ 212. Слова-речення і вигуки в реченні ... 561
Складне речення ... 565
Загальні відомості ... 565
§ 213. Складне речення, його різновиди ... 565
§ 214. Особливості побудови складних речень ... 567
§ 215. Складносурядне речення ... 568
§ 216. Розділові знаки в складносурядному реченні ... 571
Складнопідрядні речення ... 572
§ 217. Будова складнопідрядних речень ... 572
§ 218. Види підрядних речень ... 573
§ 219. Складнопідрядні речення з підрядними підметовими і додатковими ... 579
§ 220. Складнопідрядні речення з підрядними присудковими і означальними ... 583
Обставинні підрядні речення ... 588
§ 221. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри і ступеня ... 588
§ 222. Складнопідрядні речення з підрядними місця ... 591
§ 223. Складнопідрядні речення з підрядними часу ... 592
§ 224. Складнопідрядні речення з підрядними умови ... 596
§ 225. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими ... 598
§ 226. Складнопідрядні речення з підрядними причини ... 600
§ 227. Складнопідрядні речення з підрядними мети ... 601
§ 228. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими і приєднувальними ... 602
§ 229. Порівняльний зворот ... 603
§ 230. Складнопідрядні речення з кількома підрядними ... 605
§ 231. Розділові знаки в складнопідрядному реченні ... 608
Інші складні речення ... 611
§ 232. Складне безсполучникове речення ... 611
§ 233. Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні ... 613
§ 234. Складні синтаксичні конструкції ... 615
§ 235. Період ... 618
ЧУЖЕ МОВЛЕННЯ ... 620
§ 236. Поняття про пряму мову й слова автора ... 620
§ 237. Розділові знаки при прямій мові і словах автора ... 622
§ 238. Заміна прямої мови непрямою ... 623
§ 239. Інші способи передавання чужого мовлення ... 625
§ 240. Цитати ... 626
СИНТАКСИЧНА ЄДНІСТЬ І АБЗАЦ ... 628
§ 241. Синтаксична єдність і її будова ... 628
§ 242. Засоби зв'язку між частинами синтаксичної єдності ... 633
§ 243. Абзац ... 636
Список рекомендованої літератури ... 637

Одержати книгу
"Ющук І. П. Українська мова"

Словарь различных терминов:

УРОЧНЫЕ ЛЕТА - в 16-17 вв. 5-, 15-летние и др. сроки, в течение которых помещики могли возбудить иск о возвращении им беглых крепостных крестьян. Введе...
Гордон Патрик - Гордон, Патрик - сподвижник Петра Великого , родился в 1635 г. в Шотландии. Ревностный католик и сторонник Стюартов, он, однако, провел п...
НАЗИМОВ Андрей - (забайк.) - жил в начале XIX в, и прославился пешим, паломничеством из пограничного с Китаем г. Кяхты в Волоколамскую область. Когда он...
Вассиан Санин - Вассиан Санин - родной брат Иосифа Волоколамского , архиепископ Ростовский, занимавший кафедру с 1506 г. Принимал большое участие в тяжбе...
Виктор Витский - латинский церковный писатель V в., уроженец города Вита в Северной Африке. Вероятно, был духовным лицом в Карфагене. Около 488 г. напи...
Фишер Эндрю - Фишер Эндрю (Fisher, Andrew) (1862-1928), австрал. гос. деятель. Член Законодательного собрания Квинсленда (1893-96, 1899-1901), возглавл...
Герценштейн - (1859 - 1906) - видный экономист и специалист по финансовому и земельному вопросам. Учился за-границей. По приезде в Россию не был допущ...
ТРАГИКОМЕДИЯ - драматическое произведение, обладающее признаками как комедии, так и трагедии. В основе Т. лежит ощущение относительности существующих...
Розин Михаил - Розин (Михаил) - писатель. Учился в Санкт-Петербургской учительской гимназии; был учителем в главном народном училище в Ярославле, при от...
ФОНД ОБОРОНЫ - денежные средства и материальные ценности, добровольно собиравшиеся населением СССР для нужд фронта в Великую Отечественную войну. Массо...
Анатолий (в миру Андрей Максимович) -

Анатолий (в миру Андрей Максимович) - см. в статье Анатолий (имя русских духовных лиц) ...
Самосознание - индивидуально-психологический и социально-психологический процесс осознания человеком или социальной группой своих свойств, качеств, иде...
Суверенитет - (фр. - верховные права) - полная независимость государства от другого в его внутренних делах и внешних отношениях. Совокупность прав нац...
КОНКУРЕНЦИЯ - борьба между коммерсантами, фирмами, монополиями за более выгодное вложение капитала, рынки сбыта, источники сырья, получение выгодных...
ПРОГРАММА КПСС - основной теоретический документ партии, определявший ее цели, задачи и методы осуществления. Первая принята на II съезде РСДРП в 1903...

© 2009-2021  librarium.inf.ua