Підручники

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб, - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 176 с.

Вступ ... 6
Тема 1. Загальні основи української етнопедагогіки ... 8
Поняття про педагогіку, народну педагогіку, етнопедагогіку ... 8
З історії розвитку української етнопедагогіки ... 10
Структура української етнопедагогіки ... 13
Основні принципи і засоби української етнопедагогіки ... 15
Тема 2. Педагогічні погляди народу на виховання підростаючого покоління ... 17
Мета, зміст та основні чинники виховання ... 17
Засоби та методи виховання ... 21
Принципи народного виховання ... 23
Самовиховання в житті людини ... 25
Етнопедагогіка - основа сучасної національної системи виховання ... 26
Тема 3. Виховний ідеал української народної педагогіки ... 28
Суть виховного ідеалу. Традиційний український ідеал людини ... 28
Тип досконалої людини в українській козацькій педагогіці ... 30
Виховний ідеал у творчості Г. Ващенка ... 32
Сучасний ідеал українського національного виховання ... 35
Тема 4. Розумове виховання в українській етнопедагогіці ... 37
Український народ про роль знань, мудрості та розуму ... 37
Завдання розумового виховання ... 39
Народні принципи набуття знань ... 40
Шляхи і засоби розумового виховання в українській етнопедагогіці ... 41
Тема 5. Прогресивні ідеї і досвід трудового виховання в українській етнопедагогіці ... 46
Народ про працю як першооснову життя і провідний засіб виховання ... 46
Завдання трудового виховання, його основні етапи і засоби ... 48
Народно-педагогічні вимоги до організації трудового виховання дітей ... 51
Тема 6. Моральне виховання в українській етнопедагогіці ... 56
Мораль і духовність в українській етнопедагогіці ... 56
Завдання морального виховання ... 57
Основні принципи морального кодексу народу ... 59
Методи, засоби і прийоми морального виховання ... 62
Тема 7. Естетичне і фізичне виховання в українській етнопедагогіці ... 65
Суть естетичного народного виховання, його завдання ... 65
Система естетичного виховання і засоби естетичного впливу на особистість ... 66
Фізичне виховання і його завдання в українській народній педагогіці ... 69
Аспекти фізичного виховання, його засоби в українській етнопедагогіці ... 70
Козацька система тілесного виховання ... 71
Тема 8. Мудрість народна про сім'ю як головний педагогічний інструментарій ... 74
Українська етнопедагогіка про роль, завдання, функції сім'ї, її статус та істотні ознаки ... 74
Народний ідеал сім'ї ... 77
Провідні завдання і принципи родинного виховання ... 82
Новітні перспективи сімейного виховання у XXI столітті ... 85
Тема 9. Українське народне дитинознавство ... 87
Місце, статус дітей, проблема дітності в українській народній педагогіці ... 87
Суть народного дитинознавства, його основні компоненти ... 90
Сімейні звичаї й обряди, пов'язані з дитиною ... 91
Народна характеристика дітей та вікова періодизація ... 95
Тема 10. Українська народна дидактика ... 99
Народна дидактика, її мета і зміст ... 99
Знання і навчання в народній дидактиці ... 101
Народні принципи, методи, прийоми, форми організації навчання ... 102
Народна дидактика і навчально-виховний процес сучасної національної школи ... 106
Тема 11. Українська козацька педагогіка ... 109
Сутність, специфіка, завдання козацької педагогіки ... 109
Козацька духовність, її ознаки, компоненти й особливості ... 110
Шляхи впровадження козацької педагогіки і формування козацької духовності ... 115
Тема 12. Педагогіка народного календаря ... 119
Народний календар, його виховні потенції та філософські основи ... 119
Виховні традиції народного календаря ... 122
Зимові дати, свята ... 122
Весняні дати і свята ... 124
Літні дати і свята ... 126
Осінні дати і свята ... 128
Народний календар і національна система виховання ... 129
Тема 13. Педагогіка народознавства як одна з основ національного реформування загальноосвітньої школи ... 131
Суть педагогіки народознавства, народознавчі принципи і підходи у вихованні учнівської молоді ... 131
Основні напрями і зміст народознавчої роботи ... 134
Форми, методи та результативність педагогіки народознавства ... 138
Тема 14. Спадкоємці джерел народної педагогіки ... 140
Костянтин Ушинський ... 140
Григорій Сковорода ... 142
Тарас Шевченко ... 144
Борис Грінченко ... 146
Пантелеймон Куліш ... 147
Олександр Духнович ... 149
Юрій Федькович ... 150
Софія Русова (Ліндфорс) ... 151
Василь Сухомлинський ... 152
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з «Української етнопедагогіки» ... 156
Практичне заняття № 1. Етнічні основи українського народу ... 156
Практичне заняття № 2. Українська сім'я і українська народна обрядовість, їх роль у вихованні ... 157
Практичне заняття № 3. Українські народні свята та обряди ... 158
Практичне заняття № 4. Народні знання в українській етнопедагогіці ... 159
Практичне заняття № 5. Формування особистості школяра засобами етнопедагогіки ... 160
Практичне заняття № 6. Шляхи і засоби формування загальнолюдських і національних духовних цінностей ... 161
Практичне заняття № 7. Українська етнопедагогіка про вчителя. Професіограма сучасного вчителя української національної школи ... 162
Практичне заняття № 8. Етнопедагогічний досвід українського народу в спадщині Г. Сковороди ... 163
Практичне заняття № 9. Етнопедагогічна проблематика творчості В.О. Сухомлинського ... 164
Практичне заняття №10. Українські школи й освітні діячі в країнах світу ... 165
Тематика залікових рефератів ... 166
Питання до заліку з курсу «Українська етнопедагогіка» ... 168
Програма курсу «Українська етнопедагогіка» ... 171
Зразок погодинного планування курсу «Українська етнопедагогіка» ... 174

Одержати книгу
"Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка"

Словарь различных терминов:

Ролейные закупы - по Русской Правде - крестьяне, жившие на чужой земле и в уплату за это обрабатывающие по договору ( ряду ) часть пашни своего хозяина...
Губная реформа - проведенная в 50-60-е гг. XVI в. реорганизация системы местного управления и суда. Заключалась в изъятии из суда наместников дел о раз...
Зерцальный доспех - нечто среднее между кольчугой и латами, состоит из кольчуги и надеваемых поверх неe, на грудь и бока, металических пластин, исполь...
Аракчеевщина - в дореволюционной, а затем и в советской историографии - политика грубой военной дисциплины, последних лет правления Александра I (180...
Маханаим - ("двойной стан"), место, где ангелы Божий встретили Иакова, когда он возвращался из Месопотамии (Быт 32 1 и дал ). Оно расположено к сев...
Крупенский, П. - хотинский (Бессарабской губ.) предводитель дворянства и лидер местных черносотенцев, член трех последних Дум, бывший офицер. Антисемит...
Закон Моисея - Моисеевы законы, которые мы здесь приводим для сравнительного обзора, касались нравственности, гражданской жизни и левитского богослужен...
БАРОККО - от "странный, причудливый" - стиль искусства Европы и Америки конца XVI - середины XVIII вв. Связан с дворянско-церковной архитектурой з...
Густав Адольф - шведский король (1594 - 1632). Много воевал с Россией, Польшей и Данией; участвовал в средне-европейской 30-летней войне, в которой од...
НЕПРИКАСАЕМЫЕ - лица, не принадлежащие к кастам в Индии, занимающие низшее положение в индуистской сословно-кастовой системе. Связана с занятием, счит...
ТЫСЯЦКИЙ - военачальник, возглавлявший древнерусское городское ополчение ("тысячу"). Выбирался вечем или назначался князем из числа знатных бояр...
Тильзитский мир - После сражения при Фридланде Александр I вступил в переговоры с Наполеоном, который в свою очередь хотел достигнуть соглашения с Ро...
Коссово поле - равнина в Старой Сербии, на которой произошла историческая битва сербов с турками 15 июня 1389 г. Эта битва, в которой погибли и султа...
ФЕРДИНАНД III - Из династии Габсбургов Король Венгрии в 1625 -1655 гг. Король Чехии к 1627 -1656 гг. Немецкий король в 1636-1657 гг. Император "...
Березниковы - Березниковы - старинный русский дворянский род, происходящий от Ивана Васильевича Березникова, жившего в конце XV и начале XVI веков. Пра...

© 2009-2021  librarium.inf.ua