Підручники

Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 208 с.

ЗМІСТ
Передмова ... 6
1. Предмет та задачі топографії й картографії в екологічному моніторингу ... 8
1.1. Визначення топографії й картографії та їх зміст ... 8
1.2. Зв'язок топографії й картографії з іншими науками, історія їх розвитку та організацій форми ... 10
2. Картографічні образно знакові просторові моделі ... 15
2.1. Карти та їх властивості ... 15
2.2. Класифікація карт ... 19
2.3. Географічні атласи та їх класифікація ... 22
2.4. Суть та структура регіональних екологічних атласів ... 24
3. Математична основа побудови географічних карт ... 28
3.1. Моделі поверхні Землі та її розміри ... 28
3.2. Математична основа карт ... 32
3.3. Картографічні проекції ... 33
4. Системи координат в топографії та картографії ... 37
4.1. Основні лінії та площини еліпсоїда ... 37
4.2. Географічні координати ... 38
4.3. Плоскі прямокутні координати ... 40
4.4. Полярні та біполярні координати" ... 41
4.5. Висота точок ... 42
4.6. Система плоских прямокутних координат Гауса-Крюгера ... 43
4.7. Врахування кривизни земної поверхні при визначенні горизонтальних відстаней та висот ... 45
5. Орієнтування напрямів та навігаційні системи ... 48
5.1. Кути орієнтування ... 48
5.2. Визначення географічного азимута ... 53
5.3. Визначення магнітного азимута ... 56
5.4. Навігаційна система глобального позиціювання GPS ... 57
6. Топографічні карти й плани ... 61
6.1. Характеристика та призначення топографічних карт й планів ... 61
6.2. Масштаби топографічних карт та планів ... 65
6.3. Рельєф місцевості та його зображення на картах і планах ... 67
6.4. Зображення місцевих предметів на топографічних картах й планах ... 70
7. Методи й прийоми використання топографічних карт і планів для екологічного моніторингу ... 75
7.1. Визначення відстаней по карті ... 75
7.2. Обчислення географічних координат точки ... 77
7.3. Обчислення прямокутних координат точки ... 78
7.4. Нанесення на карту пункту за відомими координатами ... 79
7.5. Обчислення дирекційного кута і румба даного напряму ... 81
7.6. Обчислення географічного й магнітного азимутів ... 83
7.7. Розв'язування задач за допомогою горизонталей ... 85
7.7.1. Обчислення позначки точки ... 85
7.7.2. Обчислення крутизни схилу ... 86
7.7.3 Побудова профілю заданого напряму ... 87
8. Вимірювання довжини ліній на місцевості ... 90
8.1. Метрологічні основи геодезичних вимірювань ... 90
8.2. Типи приладів для вимірювання довжини ліній ... 92
8.3. Випробовування приладів для вимірювання довжини ліній ... 96
8.4. Вимірювання довжини ліній стрічками і рулетками ... 98
9. Кутові вимірювання ... 102
9.1. Принцип вимірювання кутів ... 102
9.2. Типи теодолітів та їх особливості ... 103
9.3. Геометрична схема й основні частини теодоліта ... 106
9.4. Будова теодоліта ТЗО ... 110
9.5. Підготовка теодоліта до роботи ... 110
9.6. Перевірка і юстирування теодолітів ... 115
9.7. Вимірювання кутів теодолітом ТЗО ... 122
10. Нівелювання ... 128
10.1. Види нівелювання ... 128
10.2. Типи нівелірів і нівелірних рейок та їх особливості ... 129
10.3. Будова нівелірів ... 131
10.4. Підготовка нівелірів і нівелірних рейок до роботи ... 135
10.5. Перевірки і юстирування нівелірів ... 138
10.6. Перевірки нівелірних рейок ... 144
10.7. Визначення перевищень при геометричному нівелюванні ... 144
10.8. Тригонометричне нівелювання ... 148
11. Крупномасштабні топографічні знімання для екологічного моніторингу ... 150
11.1 Геодезична основа, масштаб знімання та висота перерізу рельєфу ... 150
11.2. Характеристика крупномасштабних топографічних знімань ... 152
11.2.1. Методи крупномасштабних топографічних знімань ... 152
11.2.2. Тахеометричне знімання ... 154
11.2.3. Нівелювання поверхні ... 156
11.2.4. Горизонтальне знімання ... 158
11.2.5. Висотне знімання ... 160
11.2.6. Знімання підземних комунікацій ... 161
11.3. Обчислення координат точок знімального обґрунтування і складання топографічного плану ділянки місцевості ... 163
11.3.1. Польові роботи при прокладанні теодолітних ходів ... 163
11.3.2. Обробка польових матеріалів ... 164
11.3.3. Обчислення координат точок теодолітного ходу ... 165
11.3.4. Обчислення координат точок діагонального ходу ... 168
11.3.5. Складання плану знімального обґрунтування ... 169
11.3.6. Польові роботи при тахеометричному зніманні ... 178
11.3.7. Камеральна обробка результатів тахеометричного знімання ... 181
12. Картографічне моделювання при дослідженнях в екологічному моніторингу ... 186
12.1. Суть еколого-географічного аналізу і оцінювання території на основі картографічного моделювання ... 186
12.2. Загальні положення проектування, складання та редагування карт ... 191
12.3. Картографічне відображення інформації та її генералізація ... 196
12.4. Приклади методичних основ картографічного моделювання еколого-географічної інформації ... 199
Література ... 207

Одержати книгу
"Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії"

Словарь различных терминов:

Нетофатитянин - (2Ц 23.28,29; 1Пар 11.30)-Магарай и Хелев, уроженцы Нетофы (в 1Пар 11.30 Хелед назван Хетофафянин, а в 1Пар 27.13,15 оба названы Нетофаф...
Брянчаниновы - Брянчаниновы - древнейший русский дворянский род, происходящий от Михаила Андреевича Бренника, приехавшего в Россию при великом князе Дим...
БОЛЬШАЯ ОРДА - Улуг Улус, ханство, возникшее в начале 30-х гг. 15 в. в процессе распада Золотой Орды в Северном Причерноморье и Нижнем Поволжье. Столиц...
ЛЮДОВИК V ЛЕНИВЫЙ - Король Франции из рода Каролингов, правивший в 979-987 гг. Сын Лотаря и Эммы. Ж.: г 982 г. Аделаида, вдова Раймонда Тулузского,...
Карвер Джон - Карвер Джон (Carver, John) (ок. 1576 - 1621), предводитель пилигримов. Дьякон сепаратистской церкви в Лейдене, затем лидер группы эмигранто...
СУЩЕСТВОВАНИЕ - понятие, означающее в истории философии наличное бытие вещи, которое, в отличие от сущности, познается не мышлением, а опытом. Централ...
Арапахо - Арапахо (Arapaho), племя североамер. индейцев, обитавшее в холмистой местности на сев. границе Великих равнин совместно с "черноногими" (...
Филипп Добрый - Филипп Добрый (Philip the Good) (1396-1467), герцог Бургундии (1419-67). Получив титул, сразу заключил союз с англ, королем Тенрихом V и...
неделя - (евр. "шабуа"-семь или седьмина)-каждые следующие семь дней, заканчивающиеся субботой (еврейская неделя, ср. Мф 28.1). Деление дней на с...
Тома, Альбер - (род. в 1878 г.) - депутат французского парламента, один из лидеров правого крыла французской социалистической партии и II Интернационал...
ПРЯМАЯ РЕЧЬ - синтаксический способ введения в текст чужой речи. Конструкции с прямой речью включают собственно чужую речь и слова автора, которые мог...
БАТАЛПАШИНСК - (куб.) - город на правом берегу Кубани; основан в 1803 г., как поселение линейной станицы и назван по имени Батал-паши, войско которого...
НОВАЯ ЖИЗНЬ - ежедневная легальная газета меньшевиков-интернационалистов, 18.4(1.5).1917 - июль 1918, Петроград. За антивоенные статьи закрыта Временн...
Гатцук Н. С. - Гатцук (Н. С.) - принимал деятельное участие в литературной и публицистической деятельности кружка малорусских писателей начала 1860-х го...
Вексилляция - (от лат. vexillum - боевое знамя) - римский военный отряд, состоявший из солдат различных подразделений и предназначавшийся для выполнен...

© 2009-2021  librarium.inf.ua