Підручники

Гелей С. Д., Пастушенко Р. Я. Теорія та історія кооперації: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 513 с.

Передмова ... 11
ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КООПЕРАЦІЇ. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ ... 17
Розділ 1. Кооперативні організації та системи кооперативів ... 19
1.1. Кооперативи ... 19
1.2. Природа кооперативів ... 20
1.3. Об'єднання кооперативів. Кооперативні системи ... 22
Висновки ... 24
Розділ 2. Типи та види кооперативів ... 25
2.1. Класифікація кооперативів ... 25
2.2. Кооперативи виробників ... 27
2.3. Кооперативи споживачів ... 31
2.4. Кооперативи виробників і споживачів ... 33
Висновки ... 35
Розділ 3. Кооперативні принципи ... 36
3.1. Принципи - фундамент кооперативу ... 36
3.2. Міжнародні та національні кооперативні принципи ... 37
3.3. Зміст міжнародних кооперативних принципів ... 39
Висновки ... 42
Розділ 4. Кооперативні цінності ... 43
4.1. Загальнолюдські цінності - підґрунтя кооперативних принципів ... 43
4.2. Базові цінності кооператорів ... 45
4.3. Етичні цінності кооператорів ... 48
Висновки ... 49
Розділ 5. Кооперативний рух ... 50
5.1. Кооперативна ідеологія ... 50
5.2. Кооперативний рух ... 54
5.3. Кооперативні традиції ... 56
Висновки ... 59
Розділ 6. Соціальна місія кооперативів ... 60
6.1. Кооперативи як соціальний інститут ... 60
6.2. Економічне призначення кооперативів ... 63
6.3. Кооперативи - складова громадянського суспільства ... 67
6.4. Кооперація та держава ... 72
6.5. Виховний потенціал кооперативів ... 78
Висновки ... 82
Розділ 7. Законодавство про кооперацію ... 85
7.1. Конституційні засади кооперативного права ... 85
7.2. Кооперативне законодавство ... 87
7.3. Підзаконні нормативні акти про кооперацію ... 89
7.4. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації ... 91
7.5. Реалізація кооперативних принципів у правових документах, що регулюють діяльність кооперативів ... 94
Висновки ... 95
Розділ 8. Правовий статус кооперативу ... 97
8.1. Правове становище кооперативів ... 97
8.2. Порядок заснування кооперативів ... 99
8.3. Статут та інші угоди, що регулюють взаємовідносини членів кооперативу ... 100
8.4. Правові засади взаємодії кооперативів та їх об'єднань ... 102
Висновки ... 106
Розділ 9. Управління кооперативом ... 108
9.1. Поняття права кооперативного самоврядування ... 108
9.2. Загальні збори ... 113
9.3. Правління кооперативу ... 115
9.4. Голова кооперативу ... 115
9.5. Виконавчий директор ... 116
9.6. Ревізійна комісія (ревізор) ... 117
9.7. Спостережна рада ... 118
Висновки ... 119
ПЕДАГОГІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА САМОПЕРЕВІРКА ... 121
Модуль І. Теоретичні основи кооперації. Правові засади діяльності кооперативів в Україні ... 121
І. Запитання та завдання на знання і розуміння навчального матеріалу ... 120
II. Запитання та завдання на розуміння і використання навчального матеріалу ... 125
III. Запитання та завдання на аналіз і синтез навчального матеріалу ... 132
V ЧАСТИНА II. ІСТОРІЯ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ ... 135
Розділ 10. Передумови кооперації в Європі ... 136
10.1. Форми кооперації в традиційному суспільстві ... 136
10.2. Соціально-економічні передумови кооперативного руху ... 139
10.3. Політико-правові передумови кооперативного руху ... 142
10.4. Культурні передумови кооперативного руху ... 144
10.5. Соціально-економічні умови кооперування українців ... 147
10.6. Політико-правові та ідейні чинники розвитку української кооперації ... 152
Висновки ... 155
Розділ 11. Кооперативна ідея у XIX ст ... 157
11.1. Витоки кооперативної ідеї ... 157
11.2. Формування рочдельської кооперативної доктрини ... 159
11.3. Доктрина виробничих асоціацій ... 164
11.4. Доктрина Г. Шульце-Деліча та Ф.-В. Райффайзена ... 168
11.5. Кооперативізм ... 170
11.6. Кооперативна ідея в свідомості піонерів кооперативного руху в Наддніпрянщині ... 174
11.7. Розуміння спілчанства українськими громадськими діячами Галичини ... 180
Висновки ... 183
Розділ 12. Розвиток кооперативної ідеї у XX ст ... 187
12.1. Формування національної кооперативної ідеології в Україні (перша третина XX ст ... 187
12.2. М. Туган-Барановський про соціальну місію кооперативів ... 195
12.3. Проблеми кооперації у працях Б. Мартоса, С. Бородаєвського та Ю. Павликовського ... 200
12.4. Розвиток ідеології кооперативізму в першій половині XX ст ... 205
12.5. Теоретичні розробки другої половини XX ст ... 210 Висновки ... 216
Розділ 13. Кооперативний рух у Західній Європі в ХІХ - на початку XX ст ... 219
13.1. Перші кооперативні організації у Великій Британії ... 219
13.2. Формування системи споживчих кооперативів у Великій Британії ... 222
13.3. Перші кооперативи континентальної Європи ... 227
13.4. Кооперативні системи у Німеччині та Франції ... 231
13.5. Розвиток кооперації в інших західноєвропейських країнах ... 241
Висновки ... 245
Розділ 14. Зародження кооперації у Східній Європі (друга половина XIX - початок XX ст ... 247
14.1. Кооперативний рух в Австро-Угорщині ... 247
14.2. Українська кооперація в Австро-Угорщині ... 250
14.3. Кооперативний рух у Російській імперії ... 259
14.4. Перші кооперативи на підросійських землях України ... 264
Висновки ... 272
Розділ 15. Піднесення національного кооперативного руху в Україні ... 275
15.1. Утворення національної кооперативної системи на східноукраїнських землях в період революції ... 275
15.2. Розбудова української кооперації на Заході України у період між двома світовими війнами ... 285
15.3. Українська кооперація в умовах Другої світової війни ... 294
Висновки ... 306
Розділ 16. Кооперативний сектор командно-планової та перехідної економіки України ... 309
16.1. Кооперація УСРР в умовах "воєнного комунізму" та "нової економічної політики" ... 309
16.2. Кооперативні організації УРСР у 1930-1980-х рр ... 316
16.3. Кооперація в незалежній Україні ... 328
Висновки ... 344
Розділ 17. Світовий кооперативний рух у XX ст ... 347
17.1. Кооперативний рух в умовах розвинутого індустріального суспільства ... 347
17.2. Кооперація у постмодерному суспільстві ... 355
17.3. Глобальний характер сучасної кооперації ... 366
17.4. Міжнародний кооперативний альянс - центральний осередок світового кооперативного руху ... 376
Висновки ... 384
ПЕДАГОГІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА САМОПЕРЕВІРКА ... 386
Модуль II. Історія кооперативного руху ... 386
І. Запитання та завдання на знання і розуміння навчального матеріалу ... 386
II. Запитання та завдання на розуміння і застосування навчального матеріалу ... 392
III. Запитання та завдання на аналіз і синтез навчального матеріалу ... 398
Словник ... 404
Іменний довідник ... 443
Додатки ... 461
Додаток 1. Про кооперативну ідентичність ... 461
Додаток 2. Міжнародні кооперативні принципи кредитних спілок ... 464
Додаток 3. Закон України "Про кооперацію" ... 467
Додаток 4. Вільям Кінг. Витяги із статей у журналі "Кооператор" за 1828-1830 рр ... 489
Додаток 5. Стефан Гішвінд. Акціонерне товариство кооперативів (витяги) ... 493
Додаток 6. Михайло Туган-Барановський. У чому суть кооперації (витяги) ... 495
Додаток 7. Борис Мартос. Які люди потрібні кооперації (витяги) ... 498
Додаток 8. Міжнародна конференція праці. Рекомендація про сприяння розвиткові кооперативів (витяги) ... 500
Додаток 9. Повідомлення міжнародного кооперативного альянсу ... 508
Список використаної літератури ... 510

Одержати книгу
"Гелей С. Д., Пастушенко Р. Я. Теорія та історія кооперації"

Словарь различных терминов:

Конфессионализм - образ мыслей, строго соответствующий установленному учению той или иной церкви или вероисповедания (лат.), сопровождающийся строгим по...
Кильчукин Касбулат - (?-не ранее 1807), подполковник (к 1807), из кабардинских князей Бекмурзиной фамилии. Проживал в Большой Кабарде. Брат Безоруко...
ДРУЖИНА - первоначально княжеское войско, формировавшееся на добровольных началах и имевшее права самоуправления. "Дружина княжья" составляла хотя...
ЭПИКУРЕЕЦ - последователь эпикуреизма, учения, исходившего из идеи Эпикура. Школа в Афинах - "Сад" Эпикура, крупнейший представитель эпикуреизма в...
Петрушевские - Петрушевские - дворянский род. Родоначальником его фамилии считается Радван, один из офицеров в войске Болеслава Смелого, во время его по...
КВАРТИРМЕЙСТЕР - штабной генерал, офицер в ряде армий - Пруссии, Германии, России и др., занимавшийся главным образом оперативными вопросами, а также д...
Медикэр - "Медикэр" (Medicare), программа льготного мед. страхования и помощи лицам старше 65 лет в США. Введена в 1965 г. президентом Джонсоном в...
МИРНЫЙ ДОГОВОР - вид международного договора, на основе которого прекращается состояние войны, фиксируются территориальные изменения и государственные...
КОЛОНИЗАЦИЯ - ( лат. colonia - поселение) - 1) заселение и освоение пустующих и окраинных земель своей страны; 2) основание колоний, поселений за пред...
ЦИНЬ ЗАПАДНАЯ - Сяньбийская династия, правившая в 385-431 гг. в северокитайском царстве Западное Цинь. Западное Цинь со столицей в Юншичуани - одно из...
Кулунчаковы - Кулунчаковы - татарский княжеский род. Федор Кутлумаметевич Кулунчаков был стольником в 1689 г. Род князей Кулунчаковых внесен в VI часть...
ШУБА ДОНСКАЯ - парадная женская делалась на лисьем меху длиною до пят, покрывалась шелковой материей зеленого или синего цвета с черными узорами; шир...
Декрет о мире - первый программный внешнеполитический документ Советской власти, принятый 2-м Всероссийским Съездом Советов 26 октября (8 ноября) 1917...
Козодавлевы - Козодавлевы - русский дворянский род, происходящий будто бы от немецкого рода Косфон-Дален. Глеб Игнатьевич Козодавлев подписался на пору...
Исход - Исход (Exodus), уход израильтян во главе с Моисеем из егип. плена ок. 1300 г. до н.э., описанный в Кн. Ветхого завета "Исход". Согласно Б...

© 2009-2021  librarium.inf.ua