Підручники

Адорно Т. Теорія естетики / Пер. з нім. П. Таращук. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 518 с.

Теорія естетики ... 9
Мистецтво, суспільство, естетика ... 9
Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання ...
Ситуація ... 29
Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність
Модерне мистецтво і промислове виробництво - Естетична раціональність і критика - Канон заборон - Експеримент (II), серйозність та безвідповідальність - Чорнота як ідеал - Ставлення до традиції - Суб'єктивність і колектив - Соліпсизм, містичне табу і зрілість - Metier - Експресія і конструкція
Про категорії огидного, гарного і техніку ... 68
Про категорію огидного - Соціальний аспект та історія філософії огидного - Про концепцію краси - Мімезис і раціональність - Про концепцію конструкції - Технологія - Діалектика функціоналізму
Природна краса ... 89
Засудження природної краси - Природна краса як "вихід назовні" - Про культурний ландшафт - Пов'язаність природної краси і краси мистецтва - Історична деформація сприйняття природи - Аналітичність естетичного сприйняття - Природна краса як зупинена історія - Визначена невизначеність - Природа як шифр примиреного - Метакритика Гегелевої критики природної краси - Перехід від природної краси до краси мистецтва
Художня краса: "apparition", одуховлення, наочність ... 111
"Більше" як ілюзія - Естетична трансцендентність і позбавлення чарів - Просвітництво і трепет - Мистецтво і чужість мистецтву - Те, чого не існує - Образний характер - "Вибух" - Колективність образного змісту. Мистецтво як духовне - Іманентність художніх творів і гетерогенне - Про Гегелеву естетику духу - Діалектика одуховлення - Одуховлення і хаотичне - Апорійність наочності мистецтва - Наочність і концептуальність; речовий характер
Ілюзія та експресія ... 141
Криза ілюзії - Ілюзія, значення і "tour deforce" - Про порятунок ілюзії; гармонія і дисонанс - Експресія і дисонанс - Суб'єкт-об'єкт та експресія - Експресія як красномовність - Панування і концептуальне пізнання - Експресія та мімезис -Діалектика внутрішньої суті; апорії експресії
Загадковість, правдивий зміст, метафізика ... 163
Критика й порятунок міфу - Міметичне і безглузде - Cui bono? - Загадковість і розуміння - "Нічого не лишиш без змін'' - Загадка, письмо, інтерпретація - Інтерпретація як наслідування - "Блок" - Зупинена трансцендентність - Загадковість, правдивий зміст, абсолют. Про правдивий зміст художніх творів - Мистецтво і філософія; колективний зміст мистецтва - Правда як ілюзія безілюзорності - Мімезис згубного і примирення - Мєтьєсу у тьмяному ...
Послідовність і значення ... 187
Логічність - Логіка, каузальність, час - Доцільність без мети - Форма - Форма і зміст - Концепція артикуляції (І) - Уявлення про матеріал - Уявлення про сюжет; інтонація і зміст - Інтенція і значення - Криза значення - Концепція гармонії та ідеологія замкненості - Утверджувальність - Критика класицизму.
Суб'єкт і об'єкт ... 222
Неоднозначність суб'єктивного та об'єктивного; про естетичне чугтя - Критика Кантової концепції об'єктивності - Непевна рівновага - Мовний характер і колективний суб'єкт - Діалектика суб'єкта і об'єкта - "Геній" - Оригінальність - Фантазія і рефлексія - Об'єктивність і реїфікація.
Про теорію художнього твору ... 239
Процесуальної естетичного сприйняття; художні твори як процес - Минущість - Виріб людських рук і генеза - Художній твір як монада та іманентний аналіз - Мистецтво й художні твори - Конститутивність історії; "збагненність" - Необхідність об'єктивації та розпаду - Єдність і розмаїті я - Категорія інтенсивності - "Чому художній твір обґрунтовано можна назвати гарним?" - "Глибина" - Концепція артикуляції (II) - Про диференціацію концепції прогресу. Розвиток виробничих сил - Трансформація художніх творів - Інтерпретація, коментар, критика Історичність правдивої о змісту; піднесене в природі і мистецтві - Піднесене і гра.
Універсальне і одиничне ... 270
Номіналізм і занепад жанрів - Про жанрову естетику античності - Про філософію історії традицій - Про концепцію стилю - Прогрес мистецтва - Неоднорідність історії мистецтва - Прогрес і опанування матеріалу - "Техніка" - Мистецтво за індустріальної доби - Номіналізм і відкрита форма - Конструкція; статика і динаміка.
Суспільство ... 334
Подвійний характер мистецтва: Fail social і незалежність; про фетишизм - Рецепція і виробництво - Вибір тематичного матеріалу; художній суб'єкт; відносини з наукою - Мистецтво як поведінка - Ідеологія та правда - "Провина" - Про рецепцію передового мистецтва - Опосередкування мистецтва і суспільства - Критика катарсису; кітч і вульгарність - Ставлення до практики; вплив, живе сприйняття, "приголомшеність" - Заангажованість - Естетизм, натуралізм, Бекет - Проти керованого мистецтва - Можливість мистецтва сьогодні - Незалежність і гетерономія - Політичний вибір - Прогрес і реакція - Мистецтво і злиденність філософії - Пріоритет об'єкта і мистецтво - Проблема соліпсизму і фальшиве примирення.
Paralipomeno ... 351
Теорії походження мистецтва ... 435
Проект передмови ... 445
Застарілість традиційної естетики - Зміна функцій наївності - Непримиренність традиційної естетики й сучасного мистецтва - Правдивий зміст і фетишизм художніх творів - Необхідність естетики - Естетика як притулок метафізики Естетичне сприйняття як об'єктивне розуміння - Іманентний творові аналіз та естетична теорія - Про діалектику естетичного сприйняття - Універсальне і особливе - Критика феноменологічних досліджень походження - Ставлення до Гегелевої естетики - Відкритість естетики; естетика форми і естетика змісту (1)- Естетика форми і естетика змісту (II) - Норми і гасла - Методологія, "друга рефлексія", історія.
Редакторська післямова ... 483
Тематичний покажчик ... 491

Одержати книгу
"Адорно Т. Теорія естетики"

Словарь различных терминов:

ЖИТИЯ СВЯТЫХ - биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. Изучаются как пример праведной жизни. В Римской империи - с...
ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО - религиозно-политическое свободомыслие второй половины XVIII - начала XIX вв. Передовая русская мысль рассматривалась в этот период как п...
Разделение властей - характерная черта правового государства, основанная на принципе разграничения законодательной, исполнительной и судебной власти...
день Господень - великий и страшный (Иол 2.31), день (время) суда (2Пет 2.9), день (время) гнева (Рим 2.5; От 6.17), день (время), когда Господь будет пр...
Карташевские - Карташевские - русский дворянский род, происходит от польского выходца Ивана Карташева, выехавшего в Малороссию и бывшего протопопом в По...
Лоов Исмаил - (?-не ранее 1851), подпоручик (29.11.1851), из абазинских князей (сословие аха). В чине прапорщика в апреле 1850 г. отличился "в делах п...
День - газета "социалистической мысли", начавшая выходить незадолго до войны. В эпоху последней "День" превратился в ультра-шовинистический о...
Мироощущение - фиксированное сознанием прохождение отраженного от вакуума импульса пассионарности (биохимической энергии), выражающееся в отношении к...
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ - от названия долины Неандерталь в Германии, ископаемые древние люди, палеоантропы, создавшие археологические культуры раннего палеолита...
стоначальник - (Исх 18.21; Чис 31.14,54; 1Пар 26.26; 28.1; 2Пар 25.5)-один из гражданских (а также и военных) начальников в израильском народе, в обяза...
ТОВАРНЫЙ ЗНАК - оригинально оформленное графическое изображение, оригинальное название, логотип, особое сочетание цифр, букв или слов, которым предпри...
ПРОСКОМИДИЯ - (от греч. - приносить) - вступительная часть литургии, на которой происходит приготовление Св. Даров (хлеба и вина) для причащения. Для...
ЯЗЫЧЕСТВО - совокупность народных представлений о сверхъестественных силах, управляющих миром и людьми. На своем пути к истинному Богу русский народ...
КНИЖНИКИ (Софрим) - Первые учителя и мудрецы, от Эзры-книжника* до Шимона-праведника*, которые посвятили себя изучению Торы* и постижению ее глубо...
Никон Сухой - Никон Сухой - преподобный, постриженник Печерского монастыря. Во время нападения половцев в 1096 г. на Киев Никон был взят в плен. Не пол...

© 2009-2021  librarium.inf.ua