Підручники

Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.B. Дияк, С.В. Шевчук. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: А.С.К., 2001. - 400 с.

ПЕРЕДМОВА ... 3
ПРОГРАМА КУРСУ "ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА" ... 5
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ... 5
Завдання курсу ... 6
Тематичний план ... 8
Орієнтовна тематика лекцій ... 8
Орієнтовна тематика практичних занять ... 9
Теми, винесені на самостійне опрацювання ... 11
ВСТУП ... 13
§ 1. Поняття літературної мови ... 18
§ 2. Мовна норма ... 14
§ 3. Стилі сучасної української літературної мови ... 19
РОЗДІЛ І. Офіційно-діловий стиль - мова ділових паперів ... 26
§ 1. Документ - основний вид офіційно-ділового стилю ... 26
§ 2. З історії документів в Україні ... 27
§ 3. Критерії класифікації документів ... 30
§ 4. Реквізит - елемент документа ... 33
§ б. Текст як реквізит документа ... 45
§ 6. Оформлення сторінки ... 51
§ 7. Рубрикація тексту ... 52
§ 8. Оформлення титульної сторінки ... 53
§ 9. Правила оформлення заголовків і підзаголовків ... 55
§ 10. Прийоми виділення окремих частин тексту ... 56
§ 11. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту ... 57
§ 12. Виноски до тексту та правила їх оформлення ... 58
§ 13. Бібліографія ... 59
§ 14. Написання цифр та символів у ділових паперах ... 61
§ 15. Вимоги до мови ділових паперів ... 62
РОЗДІЛ II. Документи різних видів: вимоги до оформлення ... 65
§ 1. Документи щодо особового складу ... 65
1. Автобіографія ... 65
2. Резюме ... 66
З. Заява ... 69
4. Пропозиція ... 72
5. Скарга ... 73
6. Характеристика ... 74
7. Трудова книжка ... 76
8. Особовий листок з обліку кадрів ... 76
§ 2. Довідково-інформаційні документи ... 77
1. Анотація ... 77
2. Відгук ... 78
3. Рецензія ... 80
4. Висновок ... 81
5. Довідка ... 83
6. Огляд ... 84
7. Доповідна записка ... 85
8. Пояснювальна записка ... 87
9. Запрошення ... 88
10. Звіт ... 90
11. Лист ... 91
12. Оголошення ... 99
13. План ... 101
14. Протокол ... 103
15. Витяг з протоколу ... 105
16. Стаття ... 106
17. Прес-реліз ... 108
18. Наукова робота ... 113
19. Реферат ... 116
20. Тези ... 119
21. Конспект ... 120
22. Телеграма ... 122
23. Адреса ... 123
24. Телефонограма. Радіограма ... 125
25. Факс ... 126
§ 3. Обліково-фінансові документи ... 128
1. Акт ... 128
2. Доручення ... 133
3. Розписка ... 135
4. Список ... 137
5. Таблиця ... 139
6. Накладна ... 140
§4. Господарсько-договірні документи ... 141
1. Договір ... 141
2. Трудова угода ... 152
3. Контракт ... 154
§ 5. Організаційні документи ... 164
1. Інструкція ... 164
2. Положення ... 167
3. Правила ... 168
4. Статут ... 169
§ 6. Розпорядчі документи ... 171
1. Вказівка ... 171
2. Наказ ... 172
3. Постанова ... 175
4. Розпорядження ... 176
РОЗДІЛ III. Усне ділове мовлення ... 178
§ 1. Поняття культури мови і культури мовлення ... 78
§ 2. Вимоги до усного ділового мовлення ... 179
§ 3. Універсальні величини усного спілкування ... 180
§ 4. Мовний етикет ... 181
§ 5. Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення ... 183
§ 6. Бесіда ... 186
§ 7. Нарада ... 188
§ 8. Культура телефонного діалогу ... 193
§ 9. Доповідь ... 196
РОЗДІЛ IY. Культура ділового мовлення ... 202
ВИБІР СЛОВА ... 202
ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ ... 228
Ділові папери ... 228
II. Усне ділове мовлення ... 292
III. Орфографія ... 299
IV. Пунктуація ... 316
V. Культура мовлення ... 333
ОРФОГРАФІЯ. ПУНКТУАЦІЯ ... 340
1. Ір Правопис м'якого знака ... 340
2. Правопис апострофа ... 341
3. Подвоєння та подовження приголосних на письмі ... 342
4. Спрощення в групах приголосних ... 343
б. Правопис префіксів ... 343
6. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні ... 344
7. Правопис слів іншомовного походження ... 345
8. Правопис складних іменників ... 346
9. Правопис відмінкових закінчень іменників
11 відміни у родовому відмінку ... 347
10. Правопис складних прикметників ... 348
11. Зв'язок числівників з іменниками ... 349
12 Відмінювання числівників ... 350
13. Правопис прислівників ... 351
14. Правопис службових частин мови ... 352
15. Правопис не, ні з різними частинами мови ... 353
16. Правопис російських прізвищ українською мовою 354
17. Правопис власних назв ... 355
18. Тире між підметом і присудком та на місці пропущеного члена речення ... 356
19. Однорідні члени речення ... 357
20. Узагальнювальні слова. Розділові знаки при них 358
21. Відокремлені члени речення ... 359
22. Розділові знаки при звертаннях ... 362
23. Вставні та вставлені конструкції ... 363
24. Розділові знаки у складному реченні ... 365
25. Розділові знаки при прямій мові ... 368
СЛОВНИК ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ ... 369
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ... 386
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ... 393
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ... 395

Одержати книгу
"Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери"

Словарь различных терминов:

КОЗЬМА ПРУТКОВ - пародийный историко-литературный образ; вымышленный поэт, чья фигура явилась плодом коллективного творчества А. К. Толстого и его двоюро...
ПОТЕШНЫЕ - отряды из молодых людей, созданные в начале 80-х гг. XVII в. для "военных потех" будущего царя Петра I; в 1687 г. из них были сформирова...
Чудов монастырь - был основан в 1365 г. на территории Кремля святителем Алексием в честь чудесного исцеления им от слепоты жены хана Джанибека Тайдуллы...
Топор посольский - парадное оружие русских послов в виде топора. Наконечники и рукояти посольских топоров были украшены золотом, серебром, драгоценным...
ТРЕХ РАДОСТЕЙ - чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в паперти над входом в церковь Троицы в Грязях на Покровке в Москве. Об этой иконе су...
Возрождение - Это слово обозначает внутренее, духовное перерождение через веру в Христа (Иоан. 3:3; Тит. 3:5; 1 Пет. 1:3,23; Иак. 1:18). В Мат. 19.28 (...
Пасхи остров - Пасхи остров (Easter Island), расположен в юж. части Тихого океана, прибл. в 3800 км к 3. от Чили. Был заселен полинезийцами, приплывшими...
ВОЛЬТОВ СТОЛБ - гальваническая батарея, состоящая из нескольких последовательно соединенных элементов. В 1802 русский академик В.В. Петров сконструирова...
ТИШРИ, или ТИШРЕЙ - Название месяца Т. вавилонского происхождения и было принесено вернувшимися из вавилонского плена. Т. - первый месяц года, ибо...
Ар и Ар-Моав - столица моавитян, сожженная аморрейским царем Сигоном (Чис. 21:28; Втор. 2; Ис. 15:1). Греки и римляне называли этот город Раббат Моавом...
Бенедикт XV - (1854 - 1922) - римский папа. В 1907 г. был назначен болонским архиепископом, в 1914 г. получил звание кардинала и был избран на папский...
Пенн, Вильям - (1644 - 1718) - сын адмирала Пенна, последователь учения квакеров, английской религиозной секты, в которой объединились остатки религиоз...
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - работник высших, средних и профессионально-технических учебных заведений ведущий какой-либо предмет, дисциплину и воспитательную работ...
Дзедушицкие - Дзедушицкие - польский дворянский род, герба Сас. Ян Дзедушицкий владел поместьями в Червонной Руси в 1507 г. Григорий был в конце XVI в...
КОРЕНЬ СЛОВА - тип морфемы, носитель основного лексического значения. К корню присоединяются аффиксы, дополняя его более конкретными лексическими и гра...

© 2009-2021  librarium.inf.ua