Підручники

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X.: Торсінг, 2001. - 384 с.

Передмова ... 8
Вступ ... 9
Роль і значення мови в суспільному житті ... 9
Українська мова серед інших мов світу ... 9
Функції мови ... 12
Мовна норма ... 15
Функціональні стилі сучасної української літературної мови ... 18
Офіційно-діловий стиль ... 26
Розділ І Мова документів
Загальні вимоги до укладання та оформлення ... 32
Документ та його функції ... 32
Критерії класифікації документів ... 34
Вимоги до укладання та оформлення документів ... 39
Оформлення сторінки ... 41
Текст і його оформлення ... 41
Скорочування слів і словосполучень ... 47
Стандартизація ділового тексту ... 53
Реквізити ділових паперів ... 55
Дата ... 56
Індекс ... 57
Заголовок до тексту ... 58
Адресат ... 58
Гриф затвердження ... 59
Резолюція ... 60
Віза ... 60
Підпис ... 61
Терміни та їх місце в діловому мовленні ... 63
Професійна лексика ... 64
Використання неологізмів та запозичень ... 65
Розділ II Документування в управлінській діяльності
Організаційні документи ... 67
Розпорядчі документи ... 69
Накази ... 69
Витяги з наказів ... 74
Розпорядження ... 76
Довідково-інформаційні документи ... 77
Акти ... 77
Відгуки ... 81
Висновки ... 83
Довідки ... 85
Службові записки ... 87
Запрошення (повідомлення) ... 91
Звіти ... 94
Оголошення ... 96
Плани ... 99
Протоколи ... 100
Витяг із протоколу ... 105
Службові листи (офіційна кореспонденція) ... 106
Списки. Переліки ... 115
Документи з кадрово-контрактових питань ... 118
Автобіографії ... 118
Резюме ... 120
Заяви ... 122
Характеристики ... 126
Особисті офіційні документи ... 128
Доручення ... 128
Розписки ... 131
Розділ III Орфографія
Літери Г, Ґ ... 134
Позначення м'якості приголосних ... 135
Уживання апострофа ... 137
Подвоєння приголосних ... 139
Подовження приголосних ... 140
Спрощення приголосних ... 141
Зміни приголосних при їх збігу ... 142
Чергування приголосних ... 144
Чергування голосних ... 146
Позиційні евфонічні чергування ... 149
Розрізнення и та і ... 151
Правопис префіксів ... 153
Правопис суфіксів ... 155
1. Іменникові суфікси ... 155
2. Прикметникові та дієприкметникові суфікси ... 158
3. Дієслівні суфікси ... 162
Складні випадки правопису слів іншомовного походження ... 163
Правопис голосних ... 163
Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження ... 166
Передавання на письмі іншомовних власних назв ... 168
Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв ... 170
Розділ IV Морфологія і правопис Іменник ... 175
Таблиця відмінкових закінчень іменників І відміни ... 175
Таблиця відмінкових закінчень іменників чоловічого роду II відміни ... 176
Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини залежно від їх значення ... 176
Давальний відмінок однини ... 180
Орудний відмінок однини ... 180
Кличний відмінок однини ... 181
Таблиця відмінкових закінчень іменників середнього роду II відміни ... 182
- Таблиця відмінкових закінчень іменників НІ відміни ... 183
Відмінювання іменників IV відміни ... 183
Відмінювання множинних іменників ... 184
Форми невідмінюваних іменників ... 185
Особливості використання іменників у ділових паперах ... 186
Прикметник ... 193
Ступені порівняння якісних прикметників ... 193
Творення відносних прикметників ... 195
Творення і вживання присвійних прикметників ... 196
Повні та короткі прикметники ... 197
Відмінювання прикметників ... 197
Особливості використання прикметників у ділових паперах ... 198
Граматичні форми власних назв ... 201
Українські прізвища, імена та імена по батькові ... 201
Складні випадки написання та відмінювання українських прізвищ ... 205
Правопис імен ... 207
Особливості творення та відмінювання форм по батькові ... 208
Географічні назви ... 210
Особливості узгодження географічних та інших назв з означу вальним словом в офіційно-діловому мовленні ... 211
Правопис складних слів ... 212
Числівник ... 218
Написання числівників і відчислівникових слів ... 218
Відмінювання числівників ... 219
Зв'язок числівника з іменником ... 222
Особливості використання числівників у ділових паперах ... 225
Займенник ... 230
Відмінювання займенників ... 231
Особливості використання займенників у ділових паперах ... 235
Дієслово ... 239
Перехідні й неперехідні дієслова ... 239
Види дієслова ... 240
Змінювання дієслів у теперішньому часі та майбутньому часі доконаного виду ... 241
Творення форм майбутнього часу недоконаного виду ... 244
Творення форм наказового способу ... 244
Безособові дієслова ... 245
Безособова предикативна форма на -но, -то ... 246
Дієприкметник ... 247
Творення і правопис дієприкметників ... 247
Відмінювання і вживання дієприкметників ... 250
Дієприслівник ... 251
Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах ... 252
Труднощі перекладу процесових понять ... 258
Дія ... 258
Назва дії ... 258
Наслідок дії ... 259
Дійові властивості об'єктів і суб'єктів ... 259
Прислівники (складні) ... 266
Прийменники (складні) ... 271
Чергування прийменників з, із, зі (зо) ... 271
Особливості використання прийменників у ділових паперах ... 272
Сполучник ... 282
Частки ... 284
Класифікація часток за значенням ... 284
Написання часток не, ні ... 285
Словотворчі та модальні частки ... 289
Розділ V Графіка
Написання великої літери ... 291
Правила переносу ... 298
Розділ VI Усне ділове мовлення
Основи культури мовлення ... 300
Культура усного ділового мовлення ... 301
Види усного спілкування ... 303
Ділова нарада ... 303
Види нарад ... 303
Усне публічне мовлення ... 304
Види і жанри публічних виступів ... 306
Підготовка тексту виступу ... 310
Ділова бесіда ... 311
Культура управління ... 313
Телефонне ділове спілкування ... 316
Ділове спілкування ... 318
Синтаксисі усного й писемного ділового мовлення ... 319
Додаток 1
Відмінності слововживання іменників ... 325
Відмінності слововживання прикметників ... 327
Відмінності слововживання дієслівних форм ... 330
Додаток 2
Словничок скорочених слів та словосполучень ... 336
Додаток З
Російсько-український словничок типових мовних зворотів ... 346
Додаток 4
Слова з літерою Ґ (загальні назви) ... 361
Антропонімії з літерою Ґ ... 365
Додаток 5
Словничок власних географічних назв ... 367
Додаток 6
Чоловічі імена та імена по батькові ... 372
Жіночі імена ... 380
Список використаної літератури ... 382

Одержати книгу
"Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення"

Словарь различных терминов:

Аболиционисты - Аболиционисты (abolitionists), сторонники движения за отмену рабства в США в 19 в. В первые два десятилетия века существовали лишь разроз...
СЕЛЬСКИЙ СХОД - орган управления сельского общества в России второй половины XIX - начала XX вв. Состоял из домохозяев, избирал сельского старосту и дру...
ИИСУС ХРИСТОС - по Евангелию сын Божий - Второе Лицо Пресвятой Троицы, по предвечному божественному совету воплотившийся, ради спасения рода человеческо...
Белая гвардия - военные формирования антибольшевистских сил в Гражданской войне. Военная сила Белого движения - объединения противников советского реж...
Трапезит - (trapezites) - разведчик (первоначальное значение слова - "меняла"; связано, очевидно, с распространенной практикой привлечения купечест...
мужчина - "любимое насаждение Господа" (Ис 5.7), основной представитель не только избранного Божиего, но любого народа, вообще - весь народ (Исх 1...
Томас, Норман - (Thomas, Norman) (1884-1968) - видный деятель английского профессионального движения. Член британской рабочей партии. Томас занимает сам...
ВОЛОСТЬ - административно-территориальная единица в России XI - начала XX в. В Древнерусском государстве слово "В." как княжеское владение соответ...
Катков, М. Н. - (1818 - 1887) - известный реакционер. В молодости участвовал в кружке Станкевича, при чем особенно сошелся с Бакуниным и Белинским. В 18...
Монополизация - процесс структурной перестройки капиталистической системы хозяйствования на основе концентрации производства и централизации капитала...
БАРАТОВ Н. Н. - (Терек.) - род. ок. 1865 г., ст.Владикавказской; генерал от кавалерии. Во время Русско-японской войны ко­мандовал 1-м Сунженским каз. по...
Фаанаф-Снлом - город на северной границе колена Ефремова (И. Нав. 16:6), вероятно, теперешние развалины Тана в расстоянии 10-ти км к юго-востоку от Набл...
Длужневские - Длужневские - русско-польский дворянский род, герба Доленга. Завиша Длужневский, предок этого рода, был подчашим и старостой плоцким в 14...
Акты об унии - Акты об унии (Union, Acts of), законы, скрепившие полит, союз Великобритании и Ирландии. После полного покорения Уэльса к 1284 г. Статут...
Копты - Копты (Copts), члены общины коптской православ. церкви в Египте и Эфиопии. Назв. происходит от греч. слова Aiguptioi ("египтяне"). Принят...

© 2009-2021  librarium.inf.ua