Підручники

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. - 368 с.

1. Стилістика як лінгвістичне вчення
Мова як джерело стилістичних знань ... 7
Сучасна українська літературна мова як основа стилістики ... 9
Основні структурні компоненти і стилістичні можливості мови ... 12
Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів ... 14
Основні терміни стилістики ... 17
Стилістика в системі розділів науки про мову ... 20
Об'єкт і предмет стилістики ... 22
Стилістика і її підрозділи ... 23
Стилістичний аналіз мовних одиниць ... 26
Стилістика мови і стилістика мовлення ... 27
Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення) ... 30
Теоретичне і практичне значення стилістики ... 32
Об'єктивне і суб'єктивне в стилістиці ... 33
Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці ... 35
Стилістична норма в мові й у мовленні ... 38
Стилістика літературної мови і діалектне мовлення ... 40
2. Стилі і форми мови
Методологія, методи й методика стилістики ... 43
Теоретична і практична стилістика ... 47
Загальна характеристика стилів мови і мовлення ... 54
Стилетвірні й нестилетвірні ознаки як лінгвальні основи стилю ... 56
Стиль мови і стиль мовлення ... 57
Стиль мови і культура мовлення ... 58
Розмовно-побутовий стиль мови і мовлення ... 61
Офіційно-діловий стиль мови і мовлення ... 69
Науковий стиль мови і мовлення ... 74
Художній стиль мови і мовлення ... 80
Публіцистичний стиль мови і мовлення ... 86
Конфесійний стиль мови і мовлення ... 91
Епістолярний стиль мови і мовлення ... 94
Стилістика експресивних різновидів мовлення ... 99
Структура і функції усного й писемного мовлення ... 104
Культура усного й писемного мовлення ... 109
Стилістика діалогів і монологів ... 111
Усне мовлення, розмовне мовлення ... 115
Книжне мовлення ... 116
3. Стилістика мовних одиниць
3.1. Фонетична стилістика і її одиниці
Фонетичні засоби стилістики ... 121
Орфоепічно-акцентні мовні одиниці ... 129
3.2. Лексична стилістика і її одиниці
Загальна характеристика лексичної стилістики ... 140
Стилістичні можливості загальновживаної лексики ... 143
Стилістично обмежена лексика ... 144
Стилістичне вживання іншомовної лексики ... 150
Лексико-семантичні групи слів і їх стилістика ... 154
Стилістичне значення полісемії ... 155
Стилістичне використання омонімів ... 160
Стилістичне вживання паронімів ... 164
Стилістична важливість синонімів ... 166
Стилістичні функції антонімів ... 169
Стилістичне використання архаїзмів, історизмів ... 171
Стилістичні функції неологізмів ... 173
3.3. Фразеологічна стилістика і її одиниці
Стилістичне використання фразеологізмів ... 175
3.4. Граматична стилістика і її одиниці
Стилістичні функції засобів словотвору ... 180
Морфологічні засоби стилістики ... 183
Статистичні основи морфологічної стилістики ... 183
Стилістика категорії роду іменників ... 186
Стилістичні особливості категорії числа іменників ... 188
Стилістичні функції відмінкових форм іменника ... 190
Стилістичні особливості конкретних, абстрактних і матеріально-речовинних іменників ... 192
Стилістичні особливості загальних і власних іменників ... 194
Стилістична спроможність прикметників ... 196
Стилістичні властивості дієслова ... 200
Стилістичне використання числівників і займенників ... 203
Стилістичне вживання прислівників ... 207
Стилістика службових слів ... 210
Стилістика прийменників ... 211
Стилістика сполучників ... 214
Стилістика часток ... 216
Стилістика вигуків ... 217
Стилістичне використання синтаксичних засобів мови ... 221
Стилістика словосполучень ... 222
Стилістика розповідних, питальних і спонукальних речень ... 226
Стилістика членів речення ... 233
Стилістика односкладних речень ... 238
Стилістика означено-особових речень ... 239
Стилістика неозначено-особових речень ... 240
Стилістика узагальнено-особових речень ... 240
Стилістика безособових речень ... 242
Стилістика інфінітивних речень ... 244
Стилістика номінативних речень ... 246
Ускладнені прості речення і їх функції ... 250
Стилістика речень з однорідними членами ... 251
Стилістика речень з відокремленими членами ... 256
Стилістика власне неповних речень, еліптичних і приєднувальних неповних речень ... 259
Стилістика речень із вставними і вставленими одиницями ... 264
Стилістика речень із звертанням і стилістика звертань-речень ... 268
Стилістичне використання складних речень ... 273
Стилістичні функції абзацу і тексту ... 278
4. Комунікативно-стилістичні якості мовлення
Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення ... 289
Мовні й позамовні основи мовленнєвої культури ... 291
Нормативність мовлення ... 292
Варіантність мовної норми ... 296
Правильність мовлення ... 299
Точність мовлення ... 301
Логічність мовлення ... 307
Чистота мовлення ... 309
Образність мовлення ... 316
Простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість мовлення ... 318
Доречність мовлення ... 321
Етичність і естетичність мовлення ... 323
Багатство і мистецтво мовлення ... 326
Риторика як складова стилістики ... 330
Евфонія (милозвучність) мовлення ... 332
Український менталітет і стилістика української мови ... 335
Комунікативно-стилістичні функції жестів, міміки ... 337
Стилістичні можливості рідної мови ... 341
Література ... 346
Короткий термінологічний словник ... 352

Одержати книгу
"Дудик П.С. Стилістика української мови"

Словарь различных терминов:

Коннот (Коннахт) - Коннот (Коннахт) (Connaught, Connacht), пров. в зап. части Центр. Ирландии, терр. одного из пяти древн. ирланд. королевств, к-рым с 5 в...
ОБЩАЯ ГАЗЕТА - еженедельник, издается в Москве. Основана в августе 1991 группой журналистов - сотрудников газет, закрытых постановлением т. н. ГКЧП (вы...
Гвизарма, гизарма - разновидность боевой косы. Длинное изогнутое лезвие, снабженное длинным шиловидным лезвием направленным вверх. Также может быть от...
Страстотерпец - наименование христианских мучеников. В принципе это наименование может прилагаться ко всем мученикам, претерпевшим страдание (страсть, г...
НИКОЛАЙ ВТОРОЙ - последний Русский император, старший сын императора Александра III; родился 6 мая 1868 г., вступил на престол 20 октября 1894 г. Во вр...
ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО - мастера-ювелиры древности жили и трудились в тесном общении с окружающим их миром и в своих работах воспроизводили то, что б...
ДЕННИЦА - международная славянская газета, посвященная объединению славянства. В 1843 стала журналом с подзаголовком "Славянское обозрение". Выход...
Судаков Иван - Судаков (Иван) - отправленный в 1587 г. в качестве Московского посла в Крым для переговоров о мире, составил довольно пространный "С...
Лесгафт, П. Ф. - (1837 - 1909) - выдающийся анатом-педагог. Автор многочисленных работ по анатомии; много работал в области антропологии и физического во...
ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ - поселок городского типа в Псковской обл., центр Пушкиногорского р-на. Население 7 тыс. чел. Основан в XVI в. как слобода Тоболепе...
Кунсткамера - (нем. - кабинет редкостей, музей) - первый русский музей, открытый Петром I в Петербурге в 1714 году. Назвали помещение на европейский м...
Колокольцовы - Колокольцовы - русский дворянский род, предки которого пожалованы поместьями в Новгородской области в 1495 году. Федор Михайлович Колокол...
Думные чины - должностные лица с конца XV до XVII вв., участвовавшие в заседаниях Боярской думы, занимавшие высшие административные должности при ца...
Тутмос III - Тутмос III (Thutmose III or Tuthmosis), егип. фараон (ок. 1504-1450 гг. до н.э.). Первые 22 года правления был только номинальным владыко...
АВТОКЕФАЛЬНЫЙ - самостоятельный, самоуправляющий, независимый. Употребляется в применении к церквам для обозначения независимости от других высших цер...

© 2009-2021  librarium.inf.ua