Підручники

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. І: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь, 2004. - 576 с.

Передмова ... 3
РОЗДІЛ 1. Місце проблем особистості і спілкування в загальній парадигмі соціальної психології ... 7
1.1. Особистість і спілкування у процесі уточнення предмета соціальної психології ... 7
1.2. Особистість і спілкування в загальній структурі соціальної психології ... 19
1.3. Сфера особистості і спілкування в контексті функцій і поняттєвого апарату соціальної психології ... 22
1.4. Методологічна основа соціальної психології особистості і спілкування ... 26
1.5. Еволюція соціально-психологічних знань про особистість і спілкування: як це відбувалося? ... 35
1.5.1. Основні джерела та передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання ... 35
1.5.2. Розвиток зарубіжної соціальної психології ... 50
1.5.3. Становлення вітчизняної соціально психології ... 66
1.6. Особистість і спілкування в контексті перспектив розвитку соціальної психології ... 78
РОЗДІЛ 2. Соціальна психологія особистості ... 93
2.1. Соціально-психологічний підхід до розуміння особистості ... 93
2.1.1. Взаємозв'язок соціального та індивідуального в особистості ... 93
2.1.2. Розвиток і становлення особистості в координатах соціуму ... 97
2.1.3. Соціально-психологічний контекст концепцій особистості ... 100
2.1.4. Сутність соціального та психологічного підходу до вивчення особистості ... 108
2.2. Особистість як соціально-психологічний феномен ... 114
2.2.1. Соціально-психологічна природа особистості ... 114
2.2.2. Комунікативний потенціал особистості ... 119
2.2.3. Соціально-психологічні структура особистості ... 129
2.2.4. Розвиток особистості у форматі спілкування ... 138
2.3. Особистість і суспільство ... 142
2.3.1. Взаємозв'язок особистості й суспільства як соціально-психологічна проблема ... 142
2.3.2. Активність особистості та сфера взаємодії ... 144
2.3.3. Соціально-психологічні основи професіоналізму особистості ... 147
2.3.4. Соціальне життя й соціальна поведінка особистості ... 150
2.3.5. Залежність поведінки особистості від впливу соціального напруження та дії екстремальних чинників у суспільстві ... 156
2.4. Соціалізація особистості ... 160
2.4.1. Соціально-психологічна характеристика соціалізації особистості ... 160
2.4.2. Співвідношення понять соціалізація, адаптація, розвиток, сформуванням, становлення та виховання ... 62
2.4.3. Поняття сфер, способів, етапів і стадій соціалізації ... 165
2.4.4. Інституції, форми, агенти й соціально-психологічні механізми соціалізації ... 170
2.4.5. Кризові й стабільні періоди життя особи й суспільства та їхній вплив на процес соціалізації індивіда ... 172
2.4.6. Соціально-психологічні особливості адаптації підлітків ... 166
2.4.7. Соціалізація старшокласників ... 200
2.4.8. Специфіки соціалізації студентської молоді ... 212
2.4.9. Проблема зрілості й соціалізація особистості ... 224
2.4.10. Асоціалізація особистості ... 232
2.4.11. Соціально-психологічна дизадаптація особистості і проблема суїциду ... 242
2.5. Особистість: установки й поведінка ... 267
2.5.1. Соціально-психологічний контекст самосвідомості особистості ... 267
2.5.2. Поняття установки. її структура і функції ... 269
2.5.3. Соціальна установка і поведінка особистості ... 272
2.5.4. Соціальна поведінка як спосіб життєдіяльності індивіда в структурі міжособистісних і групових стосунків ... 278
2.5.5. Входження особистості в групу і становлення в ній ... 281
2.5.6. індивідуально-психологічні властивості індивіда й зовнішні поведінкові проява ... 285
2.5.7. Статусно-рольова реалізація особистості ... 291
2.5.8. Соціально-статева диференціація індивіда ... 300
2.5.9. Спосіб життя особистості в структурі міжособистісних і групових стосунків ... 308
РОЗДІЛ 3. Соціальна психологія спілкування і міжособистісних стосунків ... 315
3.1. Спілкування в структурі соціальних і міжособистісних стосунків ... 315
3.1.1. Універсальність феномену спілкування в комунікативній культурі суспільства ... 315
3.1.2. Взаємозв'язок спілкування її соціальними й міжособистісних стосунками ... 319
3.2. Загальна характеристика спілкування ... 322
3.2.1. Спілкування як соціально-психологічний феномен ... 322
3.2.2. Структура й функції спішування ... 329
3.2.3. Види спілкування ... 341
3.2.4. Стратегії і тактики спілкування ... 366
3.2.5. Рівні, cmuiii й типи спілкування ... 374
3.2.6. Засоби спілкування ... 383
3.2.7. Форми спішування ... 392
3.2.8. Соціокультурні та етнопсихологічні особливості шикування ... 403
3.2.9. Психологічний контекст спілкування ... 417
3.2.10. Спішування і стать ... 419
3.2.11. Труднощі, бар'єри та деформації спішування ... 425
3.3. Психологічні особливості комунікації в міжособистісних стосунках ... 436
3.3.1. Людська комунікація, її специфіка, види та форми ... 436
3.3.2. Комунікативний простір міжособистісних стосунків ... 444
3.3.3. Психологія виголошування інформації та слухання інших ... 451
3.3.4. Технологічні аспекти вербальної та невербальної комунікації ... 461
3.3.5. Бар'єри комунікації ... 474
3.4. Психологія міжособистісної взаємодії ... 479
3.4.1. Загальна характеристика взаємодії ... 479
3.4.2. Поняття взаємодії: історико-теоретичний огляд ... 482
3.4.3. Потреба в міжособистісних контактах і взаємодії її мотиви соціальної поведінки людина ... 487
3.4.4. Альтруїзм і агресія в міжособистісній взаємодії ... 492
3.4.5. Взаємодія і спільна діяльність ... 500
3.4.6. Природа атракції в міжособистісній взаємодії ... 504
3.4.7. Деструктивна міжособистісна взаємодія ... 511
3.4.8. Конфліктна взаємодій ... 515
3.5. Психологія міжособистісного впливу ... 521
3.5.1. Поняття та загальна характеристика впливу у міжособистісній взаємодії ... 521
3.5.2. Психологія перекопувального впливу ... 534
3.5.3. Зараження ... 539
3.5.4. Навіювання ... 540
3.5.5. Наслідування ... 543
3.6. Міжособистісне сприйманні й розуміння людьми один одного ... 544
3.6.1. Поняття соціального пізнання ... 544
3.6.2. Загальна характеристика міжособистісного пізнання ... 550
3.6.3. Механізми та ефекти міжособистісної перцепції ... 555
3.6.4. Вікові особливості соціальної перцепції ... 561

Одержати книгу
"Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія"

Словарь различных терминов:

Феодосий Грек - Феодосий Грек - игумен Киево-Печерского монастыря (1142 - 1156), автор нескольких полемических и учительных произведений; до последнего в...
ГОРНОЗАВОДСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ - в России XVII - первой половине XIX вв. население горных заводов, состоявшее из приписных и посессионных крестьян...
Бадольо Пьетро - Бадольо Пьетро (Badoglio, Pietro) (1871-1956), итал. генерал и премьер-мин. В 1925 г. стал начальником Генштаба; в 1929 г. Муссолини назн...
Гриффит Артур - Гриффит Артур(Griffith, Arthur) (1872-1922), ир-ланд. гос. деятель. Первоначально его целью было создание независимого ирланд. парламента...
ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ - (др.-рус.: черный - тяглый, податный), тяглое население, платившее все виды государственных налогов и повинностей и жившее на черных зем...
Сарекат ислам - Сарекат ислам (Sarekat Islam), индонезийская исламская полит, орг-ция. Основана в 1911 г. как ассоциация яванских торговцев тканью батик...
Щепочкин Василий -

Щепочкин (Василий) - автор книги "Новый, простой и дешевый способ беленья пеньки и пеньковой пряжи" (СПб., 1815)...
ЕВТУШЕНКО - Евгений Александрович (р. 1933, станция Зима Иркутской обл.), русский поэт, прозаик, публицист. Известность поэту принесли книги "Разведч...
Артур Арну - член Парижской Коммуны 1871 г., прудонист. Был приговорен версальцами к смертной казни. Автор известной "Истории Парижской Коммуны"...
Щегловитовы - Щегловитовы - два старинных русских дворянских рода, именовавшихся в XVII веке Шекловитовыми или Шакловитовыми и в 1716 г., по повелению...
Фрей, Джозеф - (Frey, Josef) (1882-1957) - социал-демократический журналист до Первой Мировой войны; президент Венского Совета Солдатских Депутатов в 1...
ЭКСПОЗИЦИЯ - компонент сюжета, в котором изображается жизнь персонажей перед завязкой и развитием конфликта или же обрисовывается культурно-историчес...
Хаджи-Юсуф - Хаджи-Юсуф - один из деятельных и способных помощников Шамиля . Родился в Чечне. Получив в Турции блестящее образование, в 1846 г. вернул...
Манса Муса - Манса Муса (Маша Мша), правитель (канкан) Мали (1307 - 37), известный гл. об. пышным паломничеством в Мекку в 1324 г. Произвел в Каире сенс...
ДАНИШМЕНДИДЫ - Династия эмиров, правившая в 1071-1174 гг. в Сивасе (Турция). Основатель династии Данишмендидов Ахмад, более известный под своим прозв...

© 2009-2021  librarium.inf.ua