Підручники

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С. І. Дорогунцова. - К.: КНЕУ, 2005. - 988 с.

Передмова ... 3
Вступ. Предмет, метод і завдання курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки» ... 9
1. Предмет курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки» ... 9
2. Методологічні основи курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки» ... 13
3. Завдання курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки» ... 16
4. Структура курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки» ... 20
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки ... 23
1. Сучасні теорії і концепції розміщення продуктивних сил і регіональної економіки ... 23
1.1. Сутність і складові елементи продуктивних сил ... 23
1.2. Вітчизняні теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки ... 29
1.3. Зарубіжні теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки ... 36
1.4. Розвиток і розміщення продуктивних сил в умовах глобалізації та регіоналізації світового економічного простору ... 50
2. Закономірності, принципи і чинники розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів ... 60
2.1. Зміст основних понять «закон», «закономірність», «принцип», «чинник», їх об'єктивний характер ... 60
2.2. Закономірності розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів ... 62
2.3. Принципи розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів ... 78
2.4. Чинники розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів ... 80
3. Економічне районування та територіальна структура народного господарства ... 86
3.1. Сутність економічного району та об'єктивний характер його формування ... 86
3.2. Основні районоутворювальні чинники ... 88
3.3. Принципи і критерії виділення великих економічних районів ... 91
3.4. Ієрархія економічних районів, їх основні типи ... 92
3.5. Мережа економічних районів України ... 95
3.6. Практичне значення економічного районування ... 99
4. Наукові методи аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства ... 100
4.1. Сутність наукових методів ... 100
4.2. Традиційні і нові методи вивчення розміщення продуктивних сил ... 100
РОЗДІЛ II. Природно-економічний потенціал України та її регіонів ... 105
1. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка ... 105
1.1. Природно-ресурсний потенціал і його структура ... 105
1.2. Економічна оцінка природних ресурсів та природних умов ... 122
1.3. Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних районів ... 131
1.4. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу ... 145
1.5. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення ... 152
2. Населення, трудові ресурси та розселення ... 160
2.1. Роль населення у розвитку та територіальній організації народного господарства ... 160
2.2. Чисельність і територіальне розміщення населення ... 163
2.3. Відтворення населення та його регіональні особливості ... 165
2.4. Міграція населення та її види ... 173
2.5. Рівень життя населення та його регіональні відмінності ... 180
2.6. Етнічний склад населення та його територіальні особливості ... 187
2.7. Міське і сільське населення ... 190
2.8. Трудові ресурси та їх структура ... 195
2.9. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості ... 198
2.10. Ринок праці та забезпечення ефективної зайнятості ... 201
3. Виробничий та науково-технічний потенціал ... 207
3.1. Економічна сутність виробничого та науково-технічного потенціалу ... 207
3.2. Характеристика виробничого потенціалу України. Етапи його формування і розвитку ... 209
3.3. Науково-технічний потенціал України та оцінка його стану ... 215
3.4. Оцінка інноваційного потенціалу України та її регіонів ... 219
РОЗДІЛ III. Економіка України та її галузева структура ... 221
1. Народногосподарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах ... 221
1.1. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс ... 221
1.2. Сутність поняття «структура економіки» ... 228
1.3. Галузева структура економіки та її регіональні особливості ... 231
1.4. Реструктуризація економіки в ринкових умовах ... 239
1.5. Інформування міжгалузевих комплексів, їх сутність, структура та значення ... 246
1.6. Посилення процесів інтеграції та підвищення ролі регіонів ... 248
1.7. Динаміка та ефективність структурної трансформації економіки ... 253
2. Паливно-енергетичний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку ... 260
2.1. Роль паливно-енергетичного комплексу в народному господарстві та його структура ... 260
2.2. Паливно-енергетичний баланс та перспективи його формування ... 265
2.3. Вугільна промисловість ... 270
2.4. Нафтова та нафтопереробна промисловість ... 281
2.5. Газова промисловість ... 290
2.6. Електроенергетика ... 294
3. Металургійний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку ... 311
3.1. Місце металургійного комплексу в економіці ... 311
3.2. Чорна металургія ... 313
3.3. Кольорова металургія ... 332
3.4. Основні проблеми та перспективи розвитку галузей металургійного комплексу ... 338
4. Машинобудівний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку ... 339
4.1. Роль машинобудівного комплексу в народному господарстві ... 339
4.2. Структура і сучасний стан розвитку машинобудівного комплексу ... 344
4.3. Особливості розміщення найважливіших галузей машинобудування ... 362
4.4. Оборонно-промисловий комплекс ... 371
4.5. Основні райони і центри машинобудування ... 380
4.6. Проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу ... 395
5. Хімічний комплекс: сучасні стан і перспективи розвитку ... 399
5.1. Роль хімічного комплексу в народному господарстві . 399
5.2. Структура хімічного комплексу ... 400
5.3. Особливості розміщення підприємств хімічного комплексу ... 403
5.4. Сучасний стан розвитку і розміщення галузей хімічного комплексу ... 411
5.5. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей хімічного комплексу ... 428
6. Лісопромисловий комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку ... 430
6.1. Роль лісопромислового комплексу в народному господарстві ... 430
6.2. Структура лісопромислового комплексу ... 432
6.3. Особливості розміщення підприємств лісопромислового комплексу ... 439
6.4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей лісопромислового комплексу ... 443
7. Агропромисловий комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку ... 449
7.1. Роль агропромислового комплексу в народному господарстві. Форми територіальної організації АПК ... 449
7.2. Сільське господарство, його структура та особливості розміщення ... 454
7.3. Спеціалізовані агропромислові комплекси ... 485
7.4. Господарський механізм АПК у регіональній економіці ... 496
7.5. Проблеми і перспективи розвитку АПК ... 499
8. Транспортний комплекс та зв'язок: сучасний стан і перспективи розвитку ... 500
8.1. Роль транспорту в народному господарстві та його структура ... 500
8.2. Характеристика транспортно-дорожнього комплексу та тенденції його розвитку ... 505
8.3. Особливості розміщення і функціонування різних видів транспорту ... 517
8.4. Зв'язок, його галузева структура та особливості розміщення ... 520
8.5. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення транспорту ... 530
9. Будівельний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку ... 534
9.1. Роль будівельного комплексу в народному господарстві ... 534
9.2. Промисловість будівельних матеріалів, її структура та особливості розміщення ... 537
9.3. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення промисловості будівельних матеріалів ... 549
9.4. Капітальне будівництво ... 554
9.5. Проблеми та перспективи розвитку капітального будівництва ... 562
10. Соціальний комплекс: сучасний стан і перспективи розвитку ... 565
10.1. Роль соціального комплексу в суспільному виробництві ... 565
10.2. Структура та особливості галузей соціальної сфери . 568
10.3. Виробництво товарів народного споживання: сучасний стан та особливості розміщення ... 593
10.4. Проблеми і перспективи розвитку соціального комплексу ... 613
РОЗДІЛ IV. Економіка регіонів України та особливості регіонального розвитку ... 621
1. Сутність регіональної економіки, її структура та особливості формування ... 621
1.1. Методологічні основи регіональної економіки ... 621
1.2. Передумови регіонального економічного розвитку ... 629
1.3. Економіка регіону - ланка єдиного господарського комплексу ... 633
1.4. Диференціація регіонів за рівнем розвитку продуктивних сил ... 638
1.5. Соціально-економічні та екологічні проблеми регіонів і шляхи їх вирішення ... 645
2. Економіка Донецького економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил ... 648
2.1. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни ... 648
2.2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу ... 653
2.3. Галузева і територіальна структура господарства ... 661
2.4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району ... 676
3. Економіка Придніпровського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил ... 678
3.1. Місце і роль Придніпровського економічного району в економіці країни ... 678
3.2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу ... 683
3.3. Галузева і територіальна структура господарства ... 688
3.4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району ... 702
4. Економіка Східного економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил ... 704
4.1. Місце і роль Східного економічного району в економіці країни ... 704
4.2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу ... 710
4.3. Галузева і територіальна структура господарства ... 714
4.4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил Східного економічного району ... 984
5. Економіка Центрального економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил ... 731
5.1. Місце і роль Центрального економічного району в економіці країни ... 731
5.2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу ... 735
5.3. Галузева і територіальна структура господарства ... 741
5.4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району ... 755
6. Економіка Поліського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил ... 756
6.1. Місце і роль Поліського економічного району в економіці України ... 756
6.2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу ... 764
6.3. Галузева і територіальна структура господарства ... 771
6.4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району ... 786
7. Економіка Подільського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил ... 790
7.1. Місце і роль Подільського економічного району в економіці країни ... 790
7.2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу ... 797
7.3. Галузева і територіальна структура господарства ... 802
7.4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району ... 816
8. Економіка Карпатського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил ... 819
8.1. Місце і роль Карпатського економічного району в економіці країни ... 819
8.2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу ... 823
8.3. Галузева і територіальна структура господарства ... 830
8.4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району ... 844
9. Економіка Причорноморського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил ... 848
9.1. Місце і роль Причорноморського економічного району в економіці країни ... 848
9.2. Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу ... 854
9.3. Галузева і територіальна структура господарства ... 861
9.4. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району ... 878
РОЗДІЛ V. Регіональна економічна політика і управління регіональним розвитком в Україні ... 881
1. Сутність, мета і завдання регіональної політики ... 881
1.1. Сутність державної регіональної економічної політики ... 881
1.2. Об'єкти і суб'єкти державної регіональної політики . 885
1.3. Цілі державної регіональної економічної політики ... 888
1.4. Завдання державної регіональної економічної політики ... 890
1.5. Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних сил ... 892
2. Механізм реалізації регіональної економічної політики ... 895
2.1. Сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політики ... 895
2.2. Організаційно-правова база реалізації регіональної економічної політики ... 898
2.3. Бюджетно-фінансові важелі реалізації регіональної економічної політики та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики ... 901
2.4. Спеціальні (вільні) економічні зони як засіб реалізації регіональної економічної політики ... 905
2.5. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво як інструменти реалізації регіональної економічної політики ... 907
2.6. Регіональні засади управління державним та комунальним секторами економіки ... 911
3. Державне регулювання і прогнозування розвитку економіки регіонів ... 914
3.1. Посилення ролі держави у розвитку і розміщенні продуктивних сил ... 914
3.2. Підвищення ролі територій у розвитку і розміщенні продуктивних сил ... 916
3.3. Гармонійне поєднання державного управління і місцевого самоврядування ... 918
3.4. Сучасна концепція розміщення продуктивних сил і розвитку економіки регіонів ... 921
3.5. Форми стимулювання розвитку регіональної економіки ... 923
3.6. Схеми-прогнози та державні програми розвитку і розміщення продуктивних сил економічних районів на тривалу перспективу ... 927
РОЗДІЛ VI. Зовнішньоекономічні зв'язки та їх роль у розвитку продуктивних сил України та її регіонів ... 931
1. Сутність і форми зовнішньоекономічних зв'язків ... 931
1.1. Сутність і значення міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків ... 931
1.2. Основні форми економічного співробітництва країн світу ... 937
1.3. Обсяги і напрями іноземного інвестування економіки України ... 943
1.4. Економічні зв'язки України з країнами СНД та світу ... 946
1.5. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України ... 949
2. Експортний потенціал України та її регіонів ... 955
2.1. Сутність і значення експортного потенціалу ... 955
2.2. Структура і регіональні особливості ... 959
2.3. Конкурентні переваги України та основні напрями їх використання ... 965
2.4. Проблеми і перспективи формування експортного потенціалу ... 968
Література ... 974

Одержати книгу
"Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / За ред. С. І. Дорогунцова"

Словарь различных терминов:

Захохов Мисост - (1807-1853), майор по кавалерии (09.01.1850), из кабардинских узденей 3-й степени (уорк-шаотлухус) Кайтукинской фамилии. Начинал службу...
Маргарита Датская (Маргрете I) - (1353- 1412 гг.) - королева Дании, Норвегии (с 1387 г.) и Швеции (с 1389 г.). Инициатор Кальмарской унии...
Дроковый куст - (евр. ротем) встречается в пустынях Палестины и Аравии, с желтыми цветами, похожими на бабочек, и стручками с маленькими твердыми семенам...
НОВОЧЕРКАССК - город в Ростовской обл. Расположен на правом возвышенном берегу р. Аксай (правый рукав Дона), при впадении в нее р. Тузлов. Население 18...
Кидд Уильям - Кидд Уильям (Kidd, William) (ок. 1645 - 1701), шотл. капер, владелец торг, судна, приписанного к нью-йоркскому порту (1689 - 99). Боролся с м...
ВЕЛИКОРОССИЯ - официальное название в 19 - начале 20 вв. территории Европейской части России, вошедшей в состав Русского государства до середины 17 в.,...
Бунташный век - так называли современники XVII в. в истории России - время различных народных движений: двух крестьянских войн (И.Болотникова и С.Рази...
Обертюр Карл - Обертюр (Oberthur), Карл - виртуоз-арфист и композитор для своего инструмента (1819 - 1895). Написал более 200 сочинений (большей частью...
Ломов (Оппоков) - старый участник социал-демократического движения. До революции работал в Москве и Саратове, был в ссылке в Архангельской губ., где при...
  ГЛИКОФИЛУСА - (греч. - сладколобзающая) - один из самых распространенных типов изображения Богоматери с младенцем: младенец сидит на руке Богоматери,...
Белокрыльцовы - Белокрыльцовы - старинный русский дворянский род, ведущий начало от костромитина Алексея Немирова Белокрыльцова, испомещенного в 1619 г...
угольные ворота - (4Ц 14.13; 2Пар 25.23; 26.9; Иер 31.38; Зах 14.10)-одни из ворот в северной части городской стены древнего Иерусалима. (См. ворота)...
ПОЛТАВСКИЕ КАЗАКИ - остатки Запорожцев в Полтавской и Черниговской губерниях; до 1917 г. получали паспорта с отметкой "полтавский казак"...
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ - (др.-слав. Варяжское море), внутриматериковое море Атлантического океана, у берегов Северной и Средней Европы. Русские гидрографи...
АНДРОНИК IV ПАЛЕОЛОГ - Византийский император, правивший в 1376 - 1379 гг. Сын Иоанна V. Род. 11 апр. 1348 г. Умер 1385 г. До 1371 г. Андроник...

© 2009-2021  librarium.inf.ua