Підручники

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с.

Загальні засади психології управління
Психологія управління як галузь психологічної науки ... 9
Предмет, об'єкт і завдання
психології управління ... 14
Структура, функції та основні категорії психології управління ... 22
Методологія і методи психології управління
Методологічні засади психології управління ... 32
Методи психології управління ... 37
Історія і сучасний стан розвитку психології управління
Основні джерела та передумови виникнення психології управління як самостійної галузі знання
Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії та соціології ... 55
Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у сфері психології ... 75
Становлення і розвиток зарубіжної психології управління ... 91
Становлення і розвиток вітчизняної психології управління Зародження і розвиток психології праці і психології управління в 20-30-ті роки XX ст ... 94
Стагнація психології праці і психології управління (друга половина 30-х - 50-ті роки XX ст.) ... 95
Відродження психології праці і психології управління та їх розвиток на основі соціалістичної орієнтації (друга половина 50-х - кінець 90-х років XX ст.) ... 96
Розвиток сучасної вітчизняної психології управління на основі нової соціально-економічної парадигми, суверенності, незалежності України ... 101
Перспективи розвитку
Психологія особистості та організації в управлінні
Психологія управлінської діяльності психології управління ... 103
Особистість у психології управління
Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні ... 109
Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці ... 113
Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління ... 122
Особливості поведінки особистості у групі ... 151
Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму ... 156
Психологія особистості керівника
Феномен керівника в історії розвитку суспільства ... 164
Керівник (лідер) як об'єкт психологічного дослідження ... 167
Управлінські ролі керівника ... 175
Мотиваційна сфера особистості керівника ... 182
Психологічні особливості стилів керівництва ... 187
Психологічні типи керівників ... 195
Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників ... 201
Якості і риси керівника ... 208
Детермінанти та механізми розвитку особистості керівника 220
Проблема статі в управлінні ... 225
Ортобіоз особистості керівника ... 229
Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація ... 234
Психологія організації в управлінні ... 237
Сутність, роль і місце організації в управлінні ... 238
Соціально-психологічна характеристика організації ... 245
Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації ... 247
Співвідношення «індивідуального» і «групового» в управлінні організаціями ... 252
Психологічні особливості спільної діяльності в організації 259 Психологія відповідальності в організації ... 265
Психологія впливу керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в організації ... 270
Психологія управління нововведеннями в організації ... 280
Психологічна структура управлінської діяльності ... 288
Морально-психологічні засади управлінської діяльності ... 298
Психологія професіоналізму управлінської діяльності ... 306
Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності ... 318
Класифікації функцій управління ... 338
Психологічний зміст функцій управління
Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень ... 345
Організація діяльності ... 366
Мотивація ... 367
Соціально-психологічні особливості управління
Психологія управління людськими ресурсами
Соціально-психологічна функція ... 380
Функція контролю ... 382
Соціально-психологічні параметри управління
Комунікативна природа управління 387
Комунікативний потенціал особистості керівника ... 393
Соціально-психологічне середовище організації ... 396
Психологія ділового спілкування в управлінні
Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності ... 400
Сутність і особливості ділового (управлінського) спілкування ... 416
Ділове спілкування як засіб управлінського впливу ... 421
Етнокультурні та етнопсихологічні особливості ділового спілкування ... 428
Психологія ділових переговорів Призначення, функції і види переговорів ... 434
Стадії ведення переговорів ... 437
Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки й ведення переговорів ... 444
Етнопсихологічні особливості учасників переговорного процесу 454
Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх розв'язання Сутність і види конфліктів в організації ... 464
Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні ... 470
Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації 475 Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні ... 483
Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації ... 487
Управління людськими ресурсами як психологічна проблема
Актуальність психологічних аспектів управління кадрами ... 493
Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами 495
Психологія планування людських ресурсів ... 497
Психологічні особливості добору кадрів ... 499
Оцінювання діяльності персоналу ... 503
Психологічні особливості освіти, навчання та формування
управлінських кадрів ... 507
Проектування освіти і навчання ... 508
Психологічні чинники ефективності навчання ... 510
Комунікативна підготовка персоналу ... 511
Психологічне забезпечення системи формування кадрів управління ... 515
Психологічне консультування персоналу організації
Підвищення психологічної культури персоналу організації засобами консультування ... 522
Психолого-акмеологічне консультування ... 527
Психологічна служба в організації ... 529
Психологія управління рекламною діяльністю організації та її співробітників
Рекламна діяльність організації як психологічна проблема
Сутність реклами в психології ... 533
Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів
рекламної діяльності ... 535
Психологія рекламної діяльності організації ... 538
Психологічні складові іміджу організації та персоналу
Сутність і елементи іміджу ... 543
Ефективне управління іміджем ... 547
Література ... 551
Короткий термінологічний словник ... 561

Одержати книгу
"Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління"

Словарь различных терминов:

МЕФОДИЙ МОРАВСКИЙ - равноапостольный, архиепископ, учитель Словенский (ск. 6.04.885). - См.: КИРИЛЛ. Память свт. Мефодию отмечается 6/19 апреля и 11/...
ИМПРЕССИОНИЗМ - (франц. impressionnisme, от impression - впечатление), направление в искусстве кон. 1860 - нач. 1880-х гг. Наиболее ярко проявился в жив...
Дискриминация - ограничение или лишение прав определенной категории граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, по признаку пола, по ре...
День Господень - евр. йом ле Адонай. День Господень - день суда, о котором предсказано во многих пророчествах (Ис. 2:12 и дал.; 13:6,9: Иоил. 2:31; 1 Ф...
Данев, Стоян - (род. в 1858 г.) - член прогрессивно-либеральной (цанковистской) партии. Впервые вступил в правительство в марте 1901 г., получив в каби...
ПЯТИДЕСЯТНИКИ - протестантское течение, возникшее в начале XX в. в США, основой вероучения которого является история о сошествии святого духа на апост...
Арабо-израильская война 1867 г. - Арабо-израильская война 1867 г. (Arab-Israeli war), см. Шестидневная война; Октябрьская война...
ТЕРСКИЕ КАЗАКИ - Казаки, живущие вдоль берегов реки Терека; о их жизни в глубокой древности сохранились лишь только некоторые свидетельства. Среди них...
Троецарствие - Троецарствие (Three Kingdoms) (220-280 н.э.), пери-Од в кит. истории сразу после падения династии Хань. Три царства - Вэй на С., У на Ю.-...
Герцо-Виноградский Семен Титович -

Герцо-Виноградский Семен Титович - см. в статье Герцо-Виноградские (Петр и Семен Титовичи) ...
Секст Эмпирик - II/III в. н. э., греческий врач и философ. Представитель эмпирической школы в медицине (отсюда его прозвище) и скептической философии...
Поликрат - греческий историк, автор несохранившегося сочинения "Лаконская история", на которое сослался Афиней в "Пире мудрецов".  ...
ИВАН ФЁДОРОВ - (ок. 1510-83), основатель книгопечатания в России и на Украине. В 1564 в Москве совместно с П. Т. Мстиславцем выпустил первую русскую да...
Грин, Вильям - (Green, William) (1873-1952) - Консервативный президент цеховой Aмериканской Федерации Труда. Вместе с большинством руководства AФТ, Гри...
СКАНДИРОВАНИЕ - размеренно читаю - искусственное чтение стиха, подчеркивающее в нем метр. Отчетливое громкое произнесение слов по слогам, например на...

© 2009-2021  librarium.inf.ua