Підручники

Проектування інформаційних систем: Посібник / За редакцією В. С. Пономаренка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 488 с.

1. Загальнотеоретичні засади проектування автоматизованих інформаційних систем ...
1.1. Системотехнічні аспекти теорії проектування автоматизованих інформаційних систем ... 15
Системний підхід, цілі та принципи проектування інформаційних систем ... 15
Декомпозиція інформаційної системи ... 19
Якість та ефективність інформаційної системи ... 21
1.2. Процес проектування інформаційної системи ... 24
Сутність процесу проектування, його стадії та етапи ... 24
Учасники процесу проектування ... 25
Трудомісткість етапів проектування ... 29
1.3. Методи і засоби проектування інформаційних систем ... 32
Сутність і класифікація методів проектування інформаційних систем ... 32
Засоби проектування інформаційних систем та їх класифікація ... 36
Методи і моделі прийняття проектних рішень ... 39
1.4. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем ... 42
Життєвий цикл інформаційної системи ... 42
Технологія проектування інформаційної системи ... 43
Технологічна мережа проектування ... 45
2. Технологія типового та індивідуального проектування інформаційних систем ...
2.1. Технологія підготовки загальних рішень ... 48
Типові проектні рішення ... 48
Склад і зміст робіт на стадії передпроектного обстеження об'єкта управління ... 54
Методи організації збирання, оброблення та аналізу матеріалів обстеження ... 55
Передпроектна документація ... 58
2.2. Технологія техноробочого проектування інформаційних систем ... 62
Склад і зміст робіт на етапі технічного проектування ... 62
Склад і зміст робіт на етапі робочого проектування ... 65
Розроблення положень про забезпечувальні підсистеми ... 66
Зміст проектної документації на інформаційну систему ... 68
2.3. Впровадження, супроводження і модернізація інформаційних систем ... 70
Склад і зміст робіт на стадії впровадження ... 70
Організація робіт із супроводження, модернізації та розвитку системи ... 72
Приймально-здавальна документація на інформаційну систему ... 74
Менеджмент проекту інформаційної системи ... 75
3. Автоматизоване проектування інформаційних систем
3.1. Місце і роль системи автоматизованого проектування ... 81
Особливості сучасного автоматизованого проектування ... 81
Сутність системи автоматизованого проектування ... 83
Структура системи автоматизованого проектування ... 84
Сутність окремих видів забезпечення системи автоматизованого проектування ... 85
3.2. Системи автоматизованого проектування інформаційних систем ... 89
Системний аналіз проблеми проектування інформаційної системи ... 89
Автоматизація проектування інформаційної системи ... 94
3.3. Бази даних у системі автоматизованого проектування інформаційних систем ... 96
Структура інформаційного забезпечення системи автоматизованого проектування ... 96
Характеристики та призначення окремих баз даних системи автоматизованого проектування ... 97
Словник метаданих ... 99
3.4. Технологія проектування SSADM ... 104
Виникнення технології SSADM та її місце у життєвому циклі інформаційної системи ... 105
Принципи побудови технології SSADM 107 Провідні документи технології SSADM та автоматизація проектування інформаційних систем ... 111
3.5. CASE-технології проектування інформаційних систем ... 115 Проблеми традиційних технологій проектування ... 115
Технологія проектування систем за CASE-методом ... 117
Призначення й особливості функціонування окремих модулів CASE-системи ... 121
3.6. Експертні компоненти системи автоматизованого проектування інформаційних систем ... 125
Аналіз основних операцій і процедур проектування ... 125
Формальні та неформальні операції у проектних процедурах ... 126
Експертні системи - інструмент прийняття проектних рішень ... 127
Організація та використання експертних систем у складі системи автоматизованого проектування ... 130
Проблеми та перспективи використання експертних компонентів системи автоматизованого проектування ... 131
3.7. Програмні засоби розроблення, редагування та випуску текстових і табличних документів у системі автоматизованого проектування ... 132
Загальна характеристика проектної документації на інформаційну систему ... 132
Традиційна (ручна) технологія розроблення текстів проектних документів ... 133
Способи автоматизованого зберігання та оброблення текстових документів ... 134
Автоматизована система текстового документування ... 135
Технологія автоматизованого розроблення та випуску проектної документації ... 136
Логічні та геометричні моделі текстових і табличних документів ... 138
3.8. Документування проектних рішень на основі перспективних технологій ... 140
4. Особливості проектування інформаційних систем на основі перспективних інформаційних технологій Актуальність використання нових технологій оброблення документів ... 140
Підготовка текстової документації проектів ... 142
Перспективні технології оброблення тексту ... 143
3.9. Автоматизація проектування інтерфейсу «людина - комп'ютер» ... 172
Особливості та організація інтерфейсу ... 172
Класифікація і види інтерфейсів ... 174
Інтерфейс «людина - комп'ютер» як об'єкт розроблення в системі автоматизованого проектування інформаційних систем ... 178
Загальні вимоги до процесу розроблення інтерфейсу «людина - комп'ютер» ... 179
Автоматизована генерація діалогу ... 180
Системи управління інтерфейсом користувача ... 182
Проектування інтелектуальних інтерфейсів ... 183
3.10. Автоматизоване проектування специфікацій ... 184
Загальні особливості специфікацій у проектуванні інформаційної системи 184
Понятійні моделі специфікацій ... 185
Основні концептуальні моделі ... 187
Моделі логічного проектування інформаційних систем ... 189
Методологія формальної специфікації систем IDEF ... 193
4.1. Технологія проектування на основі баз даних ... 196
Загальна характеристика інформаційної системи на основі бази даних ... 196
Організація робіт зі створення та впровадження баз даних в інформаційній системі ... 197
Структура проектування бази даних ... 198
Методика розроблення інфологічної схеми ... 201
4.2. Технологія проектування інформаційних систем із використанням електронних таблиць ... 208
Табличні процесори як компонент інформаційної системи ... 208
Аналіз задач інформаційної системи, розв'язуваних за допомогою табличних процесорів ... 212
Проектування компонентів інформаційної системи на основі . табличних процесорів ... 214
Інтеграція електронних таблиць з іншими інструментальними засобами інформаційної системи ... 224
Особливості електронних таблиць нового покоління ... 224
4.3. Проектування інформаційних систем із використанням засобів мультимедіа ... 226
Основні поняття ... 226
Історія становлення систем мультимедіа ... 227
Приклади реалізації системи мультимедіа ... 229
Проблеми й особливості проектування систем мультимедіа в інформаційних системах ... 230
Системи управління документацією в інформаційних системах ... 230
4.4. Технологія проектування ... v інформаційних систем на мережах ЕОМ ... 232
Тенденції в розвитку оброблення економічної інформації на мережах ЕОМ ... 232
Способи організації оброблення інформації у мережних інформаційних системах ... 233
Специфічні проблеми оброблення інформації, що виникають у мережних інформаційних системах ... 235
Технологія проектування ... 236
Практичні рекомендації щодо реалізації проектування на локальній мережі ... 244
4.5. Об'єктно-орієнтоване проектування ... 249
Особливості методів проектування ... 249
Об'єктно-орієнтоване проектування ... 254
Основні положення об'єктного підходу 257
Відношення між класами та наслідування властивостей ... 258
Методологія OOD ... 259
Життєвий цикл розроблення інформаційної системи ... 261
4.6. Основи технології розв'язання задач оброблення економічної інформації ... 262
Поняття задачі в обробленні економічної інформації ... 262
Меню і дерево сценарію діалогу ... 264
Концепція автоматизованого проектування задач оброблення економічної інформації ... 265
Автоматизоване проектування задач у середовищі Visual FoxPro ... 267
4.7. Системи підтримки прийняття рішень ... 277
Три стадії розвитку інформаційних систем ... 277
Передумови виникнення системи підтримки прийняття рішень ... 278
Структура систем підтримки прийняття рішень ... 279
Досягнення комп'ютерних технологій, що забезпечують розвиток систем підтримки прийняття рішень ... 281
Приклади побудови і застосування систем підтримки прийняття рішень ... 282
4-8. Інформаційні системи стратегічного управління розвитком підприємств ... 291
Інформаційні системи управління розвитком підприємств ... 291
Класифікація та аналіз задач управління розвитком підприємства ... 296
Системи підтримки прийняття рішень - інструмент розв'язання слабкоформалізованих задач управління в інформаційній системі ... 299
Апроксимація слабкоформалізованих задач задачами прийняття рішень ... 312
4.9. Проектування методів і технології розв'язання слабкоформалізованих задач у системах підтримки прийняття рішень ... 317
Загальна концепція побудови методів розв'язання слабкоформалізованих задач ... 317
Формалізація методів апроксимації ... 328
Технологія розв'язання слабкоформалізованих задач ... 334
Проектування модулів підтримки колективного прийняття рішень ... 347
5. Розроблення постановки задачі інформаційної системи ...
5.1. Постановка задачі на основі автоматизованої системи текстового документування ... 363
Макет проектного документа та інструкція для роботи з ним ... 365
Загальні вказівки ... 371
Сутність роботи ... 372
Порядок виконання роботи ... 372
5.2. Автоматизоване розроблення окремих задач інформаційної системи ... 373
Загальні положення ... 373
Сутність роботи ... 373
Системний аналіз проблеми ... 374
Мета автоматизації ... 374
Методичні вказівки ... 381
Порядок виконання роботи ... 382
5.3. Принципи автоматизації документування проектних рішень на основі гіпертекстової технології ... 384
Структура алгоритмічних і програмних засобів ... 384
Порядок виконання роботи ... 386
5.4. Приклад побудови оболонки системи підтримки прийняття рішень слабкоформалізованих задач ... 387
Базова модель прийняття рішень ... 387
Структура бази даних і програмна реалізація системи ... 388
6. Автоматизовані навчальні системи у проектуванні інформаційних систем ...
6.1. Принципи побудови автоматизованої навчальної системи ... 394
Організація бази даних ... 394
Принципи побудови універсальної оболонки ... 396
6.2. Технологія навчання та її реалізація в автоматизованих навчальних системах ... 403
Задачі для самостійного розв'язування ... 405
Додатки ... 410
Література ... 456
Короткий термінологічний словник ... 461

Одержати книгу
"Проектування інформаційних систем: Посібник / За редакцією В. С. Пономаренка"

Словарь различных терминов:

ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ - Из рода Новгород-Cеверских кн. Сын Святослава Ольговича и дочери новгородского посадника Марии Истриловны Род. в 1151 г. Кн. Нов...
МИРООБНОВЛЕНЦЫ - партия мирного обновления, умеренно-либеральная, в России 1906 - 1912 гг. Объединяла бывших левых октябристов и бывших правых кадетов. П...
Боярская Дума - сословно-представительный орган княжеско-боярской аристократии. Активно функционировал в XV-XVI вв. В 1613 г. в Боярской Думе было 40...
Плиниева медицина - в 3 книгах, IV в. н. э., составленное неизвестным автором изложение Естественной истории Плиния Старшего (в основном - книг XX-X...
Створные знаки - парные береговые навигационные знаки в виде деревянных или металлических башенных сооружений или столбов, устанавливаемые один за друг...
Бучинский Ян - Бучинский (Ян) - секретарь, как и брат его Станислав, Лжедимитрия I , с которым оба брата и пришли в Москву. 5 ноября (новый стиль) 1604...
Военная техника - Развитие военной техники и вообще всех отраслей техники, связанных с военным делом, происходило в этот период особенно быстрым темп...
Шпенглер - автор нашумевшей книги "Закат Европы", в которой, на основании своеобразной теории развития культур, предсказывает гибель Европы. В Шп...
Скоропадские - Скоропадские - дворянский род, происходящий от черниговского полкового обозного Василия Ильича Скоропадского (умер в 1727 г.), брата гетм...
Национализм - идеология, общественная психология, политика и общественная практика, сущностью которой является идея национальной исключительности, пре...
Петр Дамиани - (умер. 1072) - отшельник, учитель монахов, впоследствии - аббат, с 1057 г. - кардинал. Иррационалист, противопоставлявший веру разуму: Б...
КРЕСТОВНИКОВЫ - русские промышленники и торговцы. Выходцы из монастырских служебников Переяславля-Залесского, в сер. XVIII в. приписались в купечество...
ДУХОВЕНСТВО - особое сословие, служители религиозного культа, рассматривающиеся церковью в качестве посредников между людьми и Богом. Подразделяется н...
ПРИКАЗ ПРИКАЗНЫХ ДЕЛ - 1622-1660, исполнял особые поручения, являлся апелляционной инстанцией для судебных дел Поместного и Холопьего приказов...
РЕШЕТНИКОВ - Фёдор Михайлович (1841, Екатеринбург - 1871, Санкт-Петербург), русский писатель. Окончив уездное училище в Перми, служил мелким чиновник...

© 2009-2021  librarium.inf.ua