Підручники

Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.

Вступ ... 7
Загальні питання охорони праці ... 10
Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном ... 10
Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці" ... 12
Основні поняття в галузі охорони праці ...
Основні терміни та визначення ... 14
Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів ... 15
Класифікація виробничих травм ... 16
Контрольні питання ... 18
Розділ 1. Правові основи охорони праці ... 20
1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці ... 20
Контрольні питання ... 22
1.2. Закон України "Про охорону праці" ... 22
1.2.2. Гарантії прав громадян на охорону праці ... 24
1.2.3. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій ... 30
1.2.4. Найважливіші надбання закону "Про охорону праці" ... 32
1.2.5. Відповідальність за порушення законодавства про ОП...33 Контрольні питання ... 35
1.3. Державні нормативно-правові акти з охорони праці ... 37
1.3.1. Структура ДНАОП. Державний реєстр ДНАОП ... 38
1.3.2. Система стандартів безпеки праці (ССБП) ... 41
1.3.3. Державні стандарти України з питань охорони праці ... 42
Контрольні питання ... 43
1.4. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві...44
1.4.1. Склад і структура нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві ... 44
1.4.2. Інструкції з охорони праці ... 47
1.4.3. Розробка та затвердження нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві ... 49
Контрольні питання ... 52
1.5. Фінансування охорони праці ... 53
Контрольні питання ... 55
Розділ 2. Державне управління охороною праці ... 56
2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція та повноваження ... 56
2.2. Система управління охороною праці в Україні ... 60
2.3. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення ... 61
2.4. Державний нагляд за охороною праці ... 63
2.4.1. Органи державного нагляду за охороною праці ... 63
2.4.2. Держнаглядохоронпраці України ... 63
2.4.3. Права і відповідальність посадових осіб Держнагляд охорон праці ... 64
2.5. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці ... 66
Контрольні питання ... 68
Розділ 3. Організація охорони праці ... 70
3.1. Служба охорони праці на підприємстві ... 70
3.2. Структура та чисельності служби охорони праці ... 75
3.3. Система управління охороною праці на підприємстві ... 77
3.4. Планування роботи з охорони праці ... 81
3.4.1. Види планування заходів з охорони праці ... 81
3.4.2. Контроль за станом охорони праці ... 81
3.4.3. Облік та аналіз показників охорони праці ... 83
3.5. Комісія з питань охорони праці підприємства ... 84
3.6. Стимулювання діяльності з охорони праці ... 87
Контрольні питання ... 88
Розділ 4. Навчання з питань охорони праці ... 90
4.1. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи ... 91
4.1.1. Навчання працівників ... 91
4.1.2. Навчання посадових осіб і спеціалістів ... 93
4.2. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти ... 96
4.3. Інструктажі з питань охорони праці ... 99
4.3.1. Види інструктажів ... 99
4.3.2. Порядок проведення інструктажів ... 101
4.3.3. Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів, студентів ... 103
4.4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи...105
4.5. Кабінети охорони праці ... 107
Контрольні питання ... 108
Розділ 5. Травматизм та професійні захворювання ... 111
5.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві ... 111
5.1.1. Розслідування нещасних випадків ... 111
5.1.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків ... 118
5.1.3. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань ... 120
5.1.4. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин ... 124
5.2. Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру ... 125
5.3. Дослідження виробничого травматизму ... 126
5.3.1. Основні причини виробничого травматизму та профзахворюваності ... 126
5.3.2. Методи дослідження виробничого травматизму ... 128
5.4. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань ... 131
Контрольні питання ... 132
Розділ 6. Державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві ... 135
6.1. Завдання страхування від нещасного випадку ... 135
6.2. Основні принципи страхування від нещасного випадку...136
6.2.1. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку ... 137
6.2.2. Види страхування від нещасного випадку ... 138
6.2.3. Страховий випадок ... 139
6.3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків ... 140
6.3.2. Виконавча дирекція Фонду ... 142
6.3.3. Обов'язки фонду соціального страхування від нещасних випадків ... 142
6.3.4. Страхові експерти з охорони праці ... 145
6.4. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів ... 146
6.4.1. Джерела фінансування Фонду ... 146
6.4.2. Страхові тарифи ... 147
6.4.3. Страхові виплати ... 150
6.5. Права та обов'язки суб'єктів страхування від нещасних випадків ... 153
6.5.1. Права та обов'язки застрахованої особи ... 153
6.5.2. Права та обов'язки роботодавця як страхувальника ... 155
6.5.3. Вирішення спорів ... 156
Контрольні питання ... 156
Розділ 7. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці ... 158
7.1. Організація об'єднаних націй (ООН) ... 159
7.2. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ... 160
7.3. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ... 162
7.4. Міжнародна організація праці (МОП) ... 163
7.5. Європейський Союз ... 167
7.6. Співдружність незалежних держав (СНД) ... 169
Контрольні питання ... 169
Перелік основних законодавчих та нормативно-правових актів (до вивчення правових та організаційних питань охорони праці) ... 171
Література ... 174

Одержати книгу
"Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці"

Словарь различных терминов:

Акрополь - (греч. "верхний город") - возвышенная часть древнегреческого города, обычно укрепленная. К примеру, акрополем назывался старый центр ант...
Мстиславские - Мстиславские, князья. 1) Удельные князья в Литве, владетели княжества Мстиславского (в земле Смоленской), присоединенного к Литовскому го...
Римский сенат - Римский сенат (Roman Senate), собрание представителей землевладельческой аристократии и патрициев, сформировавшееся из Совета старейшин п...
Герман (преподобный белозерский) -

Герман - преподобный белозерский (умер в 1492 г.), ученик Кирилла белозерского. Не канонизирован...
НАРОДНЫЙ ТЕАТР - театр, бытующий в народных массах: Балаган, Вертеп, Петрушка, Скоморохи, а также непрофессиональный любительский театр. Появился в Рос...
ЙЕХОРАМ (ИОРАМ) - Царь Израиля в 852-841 гг. до Р. Х. Сын Ахава. Вскоре после своего воцарения Йехорам в союзе с иудейским царем ходил войной против моа...
Хамурзин Кази - (1817-не ранее 1861), поручик (1858), из кабардинских князей Кайтукиной фамилии. Состоял в лейб-гвардии Кавказско-Горском полуэскадроне...
Злыднев, П. А. - рабочий, депутат Обуховского завода, член президиума Совета Рабочих Депутатов 1905 года и один из его основателей. Принадлежал к меньш...
МЕЖАКОВ Филат - атаман казачьих войск, собравшихся около Москвы в последние дни Смуты; М. выступал в Земском Соборе 1613 г. от имени Казаков и во врем...
ОЛЕГ ВЕЩИЙ - (ск. 912 или 922), великий русский князь. Большинство летописей называет его родственником Рюрика, Воскресенская и некоторые другие лето...
ПАУКООБРАЗНЫЕ - Большая группа сухопутных плотоядных членистоногих, куда входят скорпионы, клещи и пауки. Древнейшими ископаемыми формами являются силу...
Риан Критский - греческий эпический поэт и грамматик второй половины III в. до Р.Х., родом из Бены на острове Крит. Родился около 276 г., умер в 195 г...
БИБЛИЯ - (от греч. biblia - буквально "книги"), принятое в христианской церкви название собрания священных для всех христианских конфессий книг...
Абымеликовы - Абымеликовы, княжеский грузинский род, ведущий начало от Абеля Охановича А., возведенного в княжеское достоинство грамотою грузинского ца...
Золотой телец - в Ветхом Завете золотой (либо позолоченный) идол быка, поставленный Аароном по требованию народа, обеспокоенного долгим отсутствием М...

© 2009-2021  librarium.inf.ua