Підручники

Семків О. І., Шпилюк В. А., Пашук А. І. та ін. Політологія / За редакцією акад. Української академії політичних проф., д-ра іст. наук О. І. Семківа

ПЕРЕДМОВА ... 3
1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТОЛОГІЇ ... 7
1.1. Політика та її соціальність ... 7
1.2. Предмет політології ... 10
1.3. Методи і способи вивчення політики ... 15
2. ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ... 21
2.1. Політична думка Стародавнього світу ... 21
2.1.1. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу ... 21
2.1.2. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель ... 23
2.1.3. Римське право і політика ... 37
2.2. Становлення політичної науки нового часу ... 42
2.2.1. Проблеми теорії політики в епоху Відродження ... 42
2.2.2. Протиставлення політики богослов'ю ... 46
2.2.3. Н. Макіавеллі та макіавеллізм ... 51
2.3. Раціоналістичні концепції політики ... 56
2.3.1. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття ... 56
2.3.2. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників ... 61
2.3.3. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст ... 66
2.4. Марксистські погляди на політику ... 73
3. ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І ДЕМОКРАТИ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ... 78
3.1. Політичні погляди у Київській Русі ... 78
3.2. Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі ... 82
3.3. Політичні концепції у Києво-Могилянській академії ... 89
3.4. Конституція, проблеми державно-політичного устрою ... 92
3.5. Вчення просвітників про суспільство і державу ... 98
3.6. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій ... 103
3.7. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України другої половини XIX ст ... 108
3.8. Політична думка початку XX ст. в Україні про національне відродження і державність ... 122
4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ФОРМИ її ЗДІЙСНЕННЯ ... 135
4.1. Влада як одна з найголовніших категорій політології ... 135
4.1.1. Сутність влади ... 135
4.1.2. Джерела влади ... 141
4.1.3. Реалізація влади ... 143
4.1.4. Концепції влади ... 147
4.2. Демократія: сутність, доктрини, різновиди ... 152
4.2.1. Політичний зміст демократії ... 152
4.2.2. Доктрина ліберальної демократії, її універсальність ... 154
4.2.3. Чи була пролетарська (соціалістична) демократія? ... 159
4.2.4. Новітні концепції демократії ... 162
4.3. Політична еліта, лідерство і демократія ... 168
4.3.1. Політична еліта в структурі влади ... 168
4.3.2. Політична еліта і демократія ... 172
4.3.3. Сутність політичного лідерства та його типологія ... 178
4.3.4. Функції та механізми політичного лідерства ... 184
4.3.5. Відродження демократичних інститутів лідерства ... 188
4.3.6. ЛЮДИНА, II СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОСТІ ЯК СУБ'ЄКТИ ПОЛІТИКИ ... 191
5.1. Особа і політика ... 191
5.1.1. Свобода особи і держава ... 191
5.1.2. Політична соціалізація особи ... 195
5.1.3. Політична поведінка особи ... 199
5.1.4. Механізми включення в політику. Інституційна поведінка і натовп ... 204
5.1.5. Політична поведінка при переході від тоталітаризму до демократії ... 208
5.2. Політизація макросоціальних груп і бюрократія ... 211
5.2.1. Соціальна структура - детермінанта політичного процесу ... 211
5.2.2. Великі соціальні групи як суб'єкти політики ... 213
5.2.3. Правлячі групи: утворення і способи владарювання ... 219
5.2.4. Механізми заміни соціальних груп при владі ... 224
5.2.5. Бюрократія як організація і спільність ... 228
5.2.6. Трансформація бюрократії у суб'єкт влади. Ето-кратія ... 230
5.3. Участь націй та конфесійних груп у політиці ... 235
5.3.1. Політична суб'єктність націй ... 235
5.3.2. Зростання політичної ролі конфесій ... 245
6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ... 251
6.1 Політична система і держава ... 251
6.1.1. Поняття політичної системи ... 251
6.1.2. Структура та механізм функціонування політичної системи ... 256
6.1.3. Держава - базовий інститут політичної системи ... 260
6.2. Тоталітарні держави ... 266
6.3. Громадянське суспільство і правова держава ... 277
6.3.1. Основні концепції громадянського суспільства ... 277
6.3.2. Правова держава, її співвідношення з громадянським суспільством ... 282
6.4. Політичні партії і влада ... 286
6.4.1. Сутність політичних партій ... 286
6.4.2. Типологія політичних партій ... 291
6.4.3. Партійні системи: основні концепції ... 296
6.4.4. Функції партій у політичній системі ... 300
6.4.5. Політичні партії при переході від тоталітаризму до демократії ... 305
6.5. Суспільно-політичні рухи ... 309
6.5.1. Сутність і функції суспільно-політичних рухів ... 309
6.5.2. Суспільно-політичні рухи в демократичних державах ... 315
6.5.3. Суспільні рухи проти тоталітаризму, за національне відродження ... 318
7. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО МОРАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ ... 326
7.1. Зміст політичного процесу ... 326
7.1.1. Політична діяльність ... 326
7.1.2. Політичні рішення ... 331
7.2. Організація політичної діяльності ... 337
7.2.1. Парламентська і партійна діяльність ... 337
7.2.2. Стратегія і тактика в політиці ... 340
7.2.3. Політичний маркетинг ... 346
7.3. Політична стабільність і конфлікти ... 349
7.3.1. Риси політичної стабільності ... 349
7.3.2. Динамічна і стагнаційна стабільність ... 352
7.3.3. Конструктивні і деструктивні політичні конфлікти ... 355
7.3.4. Детермінація політичної конфліктності ... 364
7.3.5. Поведінка можновладців у конфлікті ... 368
7.3.6. Опозиція в конфлікті. Насильницькі і ненасильницькі форми боротьби ... 372
7.4. Політика і мораль ... 377
7.4.1. Відокремлення політики від моралі ... 377
7.4.2. Політична етика ... 380
7.4.3. Моральна дилема в політиці ... 385
7.4.4. Демократія і мораль ... 389
8. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ, КУЛЬТУРА І ГРОМАДЯНСТВО ... 392
8.1. Політична і громадянська свідомість ... 392
8.1.1. Сутність і структура політичної свідомості ... 392
8.1.2. Ідеологія та політика ... 395
8.1.3. Роль громадської думки в політиці ... 398
8.1.4. Політична культура як засіб завоювання і здійснення влади ... 400
8.1.5. Громадянська культура ... 405
8.1.6. Цивілізованість у політичному житті ... 408
8.2. Громадянство і політична "націоналізація" ... 411
8.2.1. Політична цінність громадянства ... 411
8.2.2. Громадянська соціалізація ... 413
8.3; Засоби масової інформації в політичній системі ... 417
8.3.1. Місце і функції засобів масової інформації в тоталітарному суспільстві ... 417
8.3.2. "Четверта влада" і демократія ... 422
8.3.3. Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки ... 425
8.3.4. Нова інформаційна ситуація і тенденції розвитку засобів масової інформації ... 428
8.4. Суспільно-політичні доктрини сучасності ... 434
8.4.1. Функції суспільно-політичних доктрин ... 434
8.4.2. Неоконсерватизм як доктрина захисту традицій і одвічних цінностей ... 436
8.4.3. Сучасний лібералізм ... 442
8.4.4. Соціал-демократична доктрина суспільного устрою ... 447
8.4.5. Марксистська концепція соціалістичного ладу ... 451
8.4.6. Радикалістські погляди "нових лівих" ... 454
8.4.7. Сучасні релігійні доктрини ... 456
8.4.8. Альтернативні бачення суспільного устрою ... 462
9. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ... 466
9.1. Зовнішня політика держав, її парадигми ... 466
9.1.1. Сутність і основні концепції зовнішньої політики ... 466
9.1.2. Співвідношення зовнішньої і внутрішньої політики ... 468
9.1.3. Національний інтерес - спрямування зовнішньої політики, дипломатія - форма її здійснення ... 472
9.1.4. Політична стабільність, конфлікти і війни ... 477
9.1.5. Політика балансу сил і державний суверенітет ... 483
9.1.6. Управління "силою" і міжнародні переговори ... 485
9.2. Цілісність і суперечливість світу і політична філософія, виживання ... 489
9.2.1. Сучасний світ та його обличчя ... 489
9.2.2. Загроза кризи цивілізації і політичні аспекти глобальних проблем ... 495
9.2.3. Філософська основа сучасного політичного мислення ...
10. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК МЕТА І ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ... 504
10.1. Державний суверенітет - умова національного відродження ... 504
10.2. Політична стадія національного відродження ... 510
10.3. Від Декларації про суверенітет до Акту про незалежність ... 515
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ ... 519
АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ... 525
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК ... 526
ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЇ ... 539

Одержати книгу
"Семків О. І. Політологія"

Словарь различных терминов:

Рогачев - (1856 - 1884) - артиллерийский поручик. С 1880 г. примыкает к "Народной Воле" и становится одним из активных деятелей ее военной организ...
КОНТРКУЛЬТУРА - (лат. contra - против), деятельность поэтов, писателей, музыкантов и др., противопоставляющих себя традиционной культуре и ценностям дан...
Лепкий Богдан - Лепкий, Богдан - украинский писатель (родился в 1872 г.). Произведения Лепкого проникнуты элегическим настроением. Отдельно изданы сборни...
Кондратовичи - Кондратовичи - литовский род, герба Сырокомля, происходящий от Кондрата, которому в XV веке пожалованы были поместья. К этому роду принад...
ПЕТРОВ-ВОДКИН - Кузьма Сергеевич (1878, Хвалынск - 1939, Ленинград), русский живописец, педагог, теоретик искусства. Учился в Центральном училище технич...
Алькасар - Алькасар (Alaczar, араб, al-kasr - "дворец"), замок в Испании. Замки строились христианами во время войн с маврами в 14-15 вв.; были, как...
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО - правовая форма защиты личных и имущественных прав и интересов граждан. Устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18...
Кодификация - (лат.) - создание единого государственного свода законов (кодекса). После Октябрьской революции 1917 г. начинают формироваться основы со...
Скотт, Вальтер - (1771 - 1831) - знаменитый английский романист и поэт. Его исторические романы соединяют в себе важнейшие элементы романтизма: интерес к...
Фенелон - (1651 - 1715) - французский писатель. Важнейшее его произведение, "Телемак", представляет собой трактат о воспитании и критику абсолютиз...
КАРЛ IV КРАСИВЫЙ - Король Франции из рода Капетингов, правивший и 1322-1328 гг. Сын Филиппа IV и Жимы Нанаррской. Ж.: 1) Бланка, дочь графа бургунд...
ГУМАНИТАРНЫЙ - имеющий отношение к человеку, его природе и общественной жизни, гуманность и милосердие. Ср. Гуманитарная помощь. Гуманитарные науки -...
Ахитофел - гилонянин; вначале был одним из самых задушевных и высоко ценимых друзей Давида, "о при восстании Авессалома он принял сторону последнего...
ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ - общее название до XVI в. торговых караванных путей из Китая в Переднюю Азию через Среднюю Азию, по которым привозились шелковые ткани...
Берд Чарльз - Берд, Чарльз, - английский механик, в 1786 г. прибыл в Россию и поступил на службу Александровского пушечно-литейного завода в Петрозавод...

© 2009-2021  librarium.inf.ua