Підручники

Політологія. Підручник / За загальною редакцією проф. Кремень В. Г., проф. Горлача М. І. - Харків: Друкарський центр «Єдінорог», 2002. - 640с.

Передмова
(5)
Що і як вивчає наука про політику?
(9)
1. Політика - соціальне явище (9). 2. Предмет та метод науки про політику (14)
Розділ перший
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ЗНАНЬ
(27)
1. Політичні ідеї Стародавнього Світу (27). 2. Політичні вчення в Середньовіччі С37). 3. Проблеми теорії політики в епоху Відродження (41). 4. Політичні вчення в XVI -XVII ст. (44). 5. Розвиток політичної думки в XVIII ст. (57). 6. Політична думка в Європі, Росії кінець XVIII - XIX стст. (64). 7. Сучасні політичні вчення Заходу (81)
Формування політичної думки в Україні (91)
1. Джерела політичних знань (91). 2. Основні напрями і тенденції розвитку суспільно-політичної думки в XIX - початку XX ст. (101). 3. Соціально-політичні вчення про національно-культурне відродження та державність (110)
Розділ другий
ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА
Влада - явище суспільного життя
(125)
1. Поняття та структура влади. Вчення про владу (125). 2. Засоби, процес і види влади (133). 3. Політичне панування. Політична легітимпість (141).
Політична система суспільства
(155)
1. Сучасні теорії політичної системи (155). 2. Структура, функції та типи політичної системи (164). 3. Формування політичної системи і державності України (181)
Політичний процес
(189)
1. Суть політичного процесу (189). 2. Політична участь. Стратегія і тактика в політиці (198). 3. Політична стабільність. Типи політичних процесів (213)
Людина і політика
(217)
1. Особа в політиці (217). 2. Концепція прав людини: історія та сучасність (233)
Соціальна структура суспільства та соціальні інститути
(239)
1. Соціальні спільності - суб'єкти політики (239). 2. Соціальна структура суспільства (244)
Політичні партії та партійні системи. Політичні рухи
(252)
1. Політичні партії: суть і роль в суспільстві (252). 2. Сучасні партійні системи і їх суть (262). 3. Суть і тенденції розвитку політичних рухів (267). 4. Політичне лідерство (419)
Політичне лідерство
(275)
і. Суть та роль політичного лідерства в суспільстві (275). 2. Типи лідерства (285)
Політична свідомість. Політична культура
(291)
1. Політична свідомість: поняття, структура, функції (291). 2. Політична культура: роль у політичному житті суспільства (301)
Політика і мораль
(313)
1. Співвідношення політики і моралі (313). 2. Політика і мораль як система (319)
Політика та ідеологія
(335)
1. Природа і суть сучасних політичних концепцій (335). 2. Основні ідеологічні течії сучасності (339). 3. Альтернативне бачення суспільного ладу (362)
Розділ третій ДЕРЖАВА І ПОЛІТИКА
Держава
(366)
1. Поняття держави та її природа (366). 2. Форми політичного правління і державного устрою (372). 3. Громадянське суспільство і правова державі! (384)
Політичні режими: суть та типи
(396)
1. Політичний режим: суть та мета (396). 2. Тоталітаризм (400). 3. Авторитаризм (408). 4. Ліберально-демократичний режим (410). 5. Політичний режим демократії (412). 6. Політичні еліти і демократія (419).
Національна політика і формування суверенної держави
(426)
1. Державна суверенність і національне самовизначення (426). 2. Політика національної згоди - гарантія державної самостійності (438)
Економічна політика
(447)
1. Взаємозв'язок економіки і політики (447). 2. Мета економічної політики (451). 3. Функції держави в ринковій системі (455). 4. Економічна безпека в країнах ринкової економіки (469)
Соціокультурний процес і політичне реформування
(474)
1. Культура України в соціально-історичному вимірі (474). 2. Соціокультурний аспект політичних реформ в Україні (485)
Політика та релігія
(493)
1. Зміст та класифікація релігійних вірувань (493)х2уРелігійпо-клерикальпі концепції (498). 3. Співвідношення політики і релігії (508)
Екологія і політика
(527)
1. Основні поняття і предмет соціальної екології (527). 2. Актуальні проблеми соціальної екології (532)
Розділ четвертий МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Міжнародна політика. Сучасний суспільний прогрес
(547)
1. Еволюція міжнародних відносин (547). 2. Міжнародна політика XX сторіччя (552). 3. Україна у світовому співтоваристві (560). 4. Людство перед глобальними проблемами (572). 5. Майбутнє і суспільний соціальний прогрес (580)
Політичні конфлікти і кризи
(584)
1. Природа і суть політичного конфлікту (584). 2. Типи політичних конфліктів. Моделі кризового розвитку конфліктів (595). 3. Політичний тероризм і його різновиди (604)
Військова політика: держава та армія
(613)
1. Воєнна політика держави: суть, структура. Воєнна доктрина України (613).
2. Армія - знаряддя воєнної політики (620)
Політичні засоби реалізації національної безпеки
(626)
1. Суть концепції національної безпеки (626). 2. Політичні засоби забезпечення національної безпеки (630)
Висновки
Наука про політику: в пошуку і розвитку (634)

Одержати книгу
"Політологія / За ред. Кремень В. Г., Горлача М. І."

Словарь различных терминов:

Василий Лупул - Василий Лупул - господарь Молдавский с 1634 по 1653 г., самый выдающийся правитель Молдавии XVII в. При Василии румынский язык, наряду со...
РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ - Из рода Владимиро-Суздальских князей. Сын Юрия Владимировича Долгорукого и половецкой кн., дочери хана Аепы Осеневича. Кн. Новго...
ПРУТСКИЙ ПОХОД - во время русско-турецкой войны 1710-13. В мае - июне 1711 русская армия под командованием Петра I, который состоял в союзе с молдавским...
СЧЕТНЫЕ ДЕНЬГИ - наименования национальных денежных единиц (доллары, фунты, марки, рубли и т. д.), выступающих в качестве общественно признанных форм в...
Александрия - Александрия (Alexandria), название шести городов, основанных Александром Великим на терр. покоренной им Персидской державы. По своей архи...
МАЛАХОВ КУРГАН - господствующая высота юго-восточнее Севастополя, ныне в черте города. Прославлен героической обороной его русскими войсками от англо-ф...
АННА ПЕТРОВНА - (1708-28), дочь Петра I. С 1725 жена герцога Гольштейн-Готторнского. Мать будущего императора Петра III, фактическая основательница Голь...
ИМПРОВИЗАЦИЯ - (от лат. improvisus - неожиданный), создание произведения одновременно с его исполнением (импровизация стихов, песен, танца, сцен в теат...
ЙЕХОАШ (ИОСАВ) - Царь Иудеи в 835-796 гг. до Р.Х. Сын Ахазийаху. Когда после смерти Ахазийаху бабка Йехоаша Аталйа принялась истреблять в Иудее всех по...
ОТКРЫТОЕ МОРЕ - в международном праве часть моря за пределами территориальных вод какого-либо государства. Находится в общем пользовании всех государс...
ДОН АМИНАДО - (настоящее имя Аминад Петрович Шполянский) (1888, Елизаветград Херсонской губ., ныне Кировоград, Украина - 1957, Париж), русский поэт, ж...
КОЛОМЕНСКОЕ - государственный музей-заповедник XIV-XVII вв. Один из лучших архитектурных ансамблей Москвы. Включает в себя: храм Вознесения (1532), Со...
ВЕРХНЕУРАЛЬСК - город в Челябинской обл., центр Верхнеуральского р-на. Расположен на восточном склоне Юж. Урала, у хребта Уралтау, в верхнем течении р...
Миннезингеры - (нем. minnesinger - певец любви) - немецкие рыцарские поэты-певцы; искусство миннезингеров возникло в XII в. под влиянием провансальских...
Горожанские - Горожанские - старинный русский дворянский род, происходящий от Бориса Горожанского, верстанного поместным окладом в 1616 г., записанный...

© 2009-2021  librarium.inf.ua