Підручники

Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка. - К.: Здоров'я, 2004. - 776 с.

Переднє слово (Ф. М. Кирилюк) ... 10
Частина 1. Методологічні засади політології (М.І. Обушний) ... 13
Політика як соціальне явище ... 13
Природа політики та її детермінанти ... 13
Структура і функції політики ... 18
Політологія як наука ... 25
Генеза науки про політику ... 25
Предмет політології ... 29
Теоретико-методологічний інструментарій політології ... 34
Закони і категорії політологи ... 34
Основні функції політології ... 37
Методи політології ... 39
Частина 2. Основні віхи світової та вітчизняної науки про політику (Ф. М. Кирилюк) ... 44
Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі ... 44
Міфологічні уявлення про політику ... 45
Історична генеза політичних ідей у прадавніх і ранньослов'янських спільнотах ... 48
Основні джерела духовної культури ... 50
Зародження політичних структур ... 52
Політичні ідеї мислителів Київської Русі ... 56
Витоки політичних ідей ... 56
Становлення державної ідеології ... 59
Легітимність князівської влади ... 64
Політична думка середньовіччя,
Реформації, Відродження та Просвітництва ... 70
Теологічні тлумачення політичних інститутів і процесів ... 70
Раціоналістичні концепції політичної думки ... 73
Українська політична думка в козацько-гетьманську добу ... 80
Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження ... 81
Ідеї волі та демократії в суспільно-політичному житті козацтва ... 91
Проблеми відродження української державності. Незалежність чи автономія? ... 98
Політичні доктрини нової доби ... 107
Антикапіталістичні теорії першої половини 19 ст ... 109
Критично-утопічний соціалізм і комунізм ... 111
Особливості російської політичної думки ... 112
Марксистське вчення про політику ... 115
Ленінська концепція політики ... 118
Українська політична думка нової доби ... 119
Розвиток революційно-демократичних політичних ідей ... 120
Політико-правові погляди Т.Г. Шевченка ... 123
Сутність ліберально-демократичних ідей та особливості соціалістичної думки ... 127
Конституціоналізм. Права людини за М. Драгомановим ... 128
Іван Франко та марксизм ... 131
Леся Українка і соціалізм та соціал-демократизм ... 141
Політичні концепції українських мислителів 20 ст ... 148
Теорія національного самовизначення за М. Грушевським ... 148
Державницька ідея В. Винниченка ... 150
Націоналізм Д. Донцова ... 151
Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського ... 154
Сучасна західна політологічна думка ... 156
Основні напрями досліджень політичної науки країн Заходу ... 157
Американська політологічна школа ... 160
Політична наука у Великій Британії ... 166
Політична наука в Німеччині ... 172
Французька політологічна школа ... 177
Частина 3. Політична сфера суспільства ... 183
Політика і влада (І.П. Федірко) ... 183
Влада як соціальне явище. Концепції влади ... 183
Сутність і функції політичної влади ... 189
Реалізація державної влади. Політичні режими ... 191
Соціально-політична структура
суспільства (М.І. Обушний) ... 198
Соціальна структура як чинник організації політичного життя суспільства ... 199
Суб'єкт і об'єкт політики ... 204
Особа як первинний суб'єкт і об'єкт політики ... 209
Етнонаціональна політика (М.І. Обушний) ... 215
Етнонаціональні спільності як суб'єкти й об'єкти політики ... 215
Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин ... 219
Етнонаціональна політика в Україні ... 229
Політична соціалізація (І.П. Федірко) ... 238
Політична соціалізація як суспільна проблема ... 239
Політична соціалізація особи в умовах становлення Української держави ... 248
Політична свідомість і політична культура (І.П. Федірко) ... 252
Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві ... 252
Структура політичної свідомості ... 255
Політична культура та її сутність ... 258
Структура і функції політичної культури ... 261
V Політична ідеологія (М.І. Обушний) ... 266
Ідеологія як конституційований елемент політики ... 267
Структура і функції політичної ідеології ... 271
Основні політичні ідеології сучасності ... 275
Політика і право (І.П. Федірко) ... 287
Сутність і функції права ... 288
Взаємозв'язок політики і права в суспільному житті ... 294
Політика і релігія (М.І. Обушний) ... 297
Релігія й церква як суб'єкти політики ... 297
Релігійно-клерикальні доктрини сучасності ... 307
Особливості міжконфесійних відносин в Україні ... 314
Громадсько-політичні об'єднання в політичній системі суспільства (М.І. Обушний) ... 533
Громадсько-політичні організації та рухи - своєрідні форми вияву
політичної активності людей ... 534
Політичні партії як суб'єкти політичного процесу суспільства ... 543
Партійні системи та їх типологія ... 550
Політичні партії в умовах трансформації українського суспільства. Генеза багатопартійності в Україні ... 556
Частина 5. Політичні технології ... 566
Вибори і виборчі системи (М.І. Хилько) ... 566
Вибори, їх класифікація й особливості при різних політичних режимах ... 566
Демократичні принципи виборчого права ... 573
Моделі виборчих систем ... 582
Процедура та інфраструктура виборчої кампанії (М.І. Хилько) ... 590
Етапи, учасники і процедури виборчої кампанії ... 590
Виборча інфраструктура ... 593
Технологія й основні стадії виборчої кампанії ... 602
Політичний менеджмент як інструмент управління політичними процесами (М.І. Хилько, М.І. Обушний) ... 610
Менеджмент як теорія й практика управління ... 610
Поняття, функції та види політичного менеджменту ... 612
Менеджмент виборчої кампанії ... 621
Менеджмент правлячої команди ... 625
Політичний маркетинг - специфічний ринок
у системі суспільних відносин (М.І. Хилько, М.І. Обушний) ... 634
Особливості функціонування ринку влади в суспільстві ... 635
Виборча інженерія в процесі завоювання й збереження політичної влади ... 637
Політичне рекламування в системі політичного маркетингу ... 639
Політична іміджологія (М.І. Хилько) ... 642
Поняття "імідж". Загальне й особливе в іміджі організації та її лідерів ... 643
Формування іміджу організації та політичних лідерів ... 651
Актуалізація іміджу ... 656
Політичне прогнозування (Ф.М. Кирилюк) ... 662
Поняття соціально-політичного передбачення й прогнозування ... 662
Основні науково-теоретичні засади
політичного прогнозування ... 667
Верифікація прогнозу ... 681
Світова політика (М.І. Хилько) ... 692
Діалектика загальноцивілізаційного, національно-державного й регіонального розвитку ... 692
Багатовимірність цивілізаційного розвитку ... 692
Міжнародні відносини і міжнародна політика ... 697
Національні й регіональні інтереси у сфері міжнародних відносин ... 706
Філософія сучасної світової політики та основні її принципи ... 713
Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства ... 717
Суперечності геополітичного визначення ... 718
Українсько-російські відносини й політика Заходу ... 732
Політичні аспекти глобальних проблем сучасності ... 746
Сутність і походження глобальних проблем сучасності ... 746
Характеристика ключових глобальних проблем сучасності ... 753
Політична філософія виживання людства ... 764

Одержати книгу
"Політологія / За ред. Ф.М. Кирилюка"

Словарь различных терминов:

Усадебный дом - Усадебный дом (manor house), в Средние века укрепленное жилище феодала или его управляющего, адм. центр феод, владения. Европ. замки знач...
КОХНМНАКАЛ - букв.: "областедержатель", наместник царя, управляющий большими приграничными областями государства. Синонимы этого термина - кусакал...
Юродивый - разряд святых подвижников, избравших особый подвиг - юродство, т.е. облик безумия, принимаемый ради "поругания миру", радикального отвер...
ПРИБЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА - неолит Ю. Предуралья и Волго-Уральского междуречья. Основные памятники - Муллино II, Старая Мушта, Давлеканово II. Керамика...
КАЛМЫКОВЩИНА - антисоветский режим в Приморье в мае 1918 - феврале 1920 гг., установлен казачьим атаманом есаулом И. М. Калмыковым под покровительством...
Глобочник, Одило - (Globocnik), (?-1945), бригаденфюрер СС (генерал-майор), начальник всех "лагерей смерти" на территории Польши во время 2...
ПАРТИЯ ТРУДА - в Нидерландах, создана в 1946 г. на базе социал-демократической. Лидеры партии в 1945 - 1946 и 1948 - 1958 гг. возглавляли правительство...
КОНТРРЕФОРМЫ - принятое в литературе название мероприятий правительства Александра III в 1880-90-х гг. по пересмотру итогов реформ 1860-70-х гг.: восст...
БОЯРЕ ПУТНЫЕ - или с путем, со 2-й половины XIV в. управляли отдельными отраслями в княжеском хозяйстве и землями в составе княжеской вотчины, с городо...
РЕФОРМАТСКИЙ - Александр Александрович (1900, Москва - 1978, там же), российский языковед, доктор филологических наук (1962). Окончил историко-филологи...
ГЕТМАНЩИНА - 1) полуофициальное название Левобережной Украины с Киевом в составе России в 1667-1764; управлялась гетманом; пользовалась автономией. 2...
Уиклиф Джон - Уиклиф Джон (Wyclif or Wycliffe, John) (ок. 1330- 84 гг.), англ. церк. реформатор. Столетиями полагали, что он - единств, переводчик Библ...
ДУХОВОЕ РУЖЬЁ - духовая трубка, стрелометательная трубка, примитивное оружие у народов Юго-Восточной Азии (см. СУМПИТАН) и индейцев Латинской Америки (...
МАНИФЕСТАЦИЯ - обнаружение, проявление - массовое публичное выступление, уличное шествие для выражения солидарности, согласия, поддержки или протеста...
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ - должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных постановлений, решений арбитража и ряда других актов...

© 2009-2021  librarium.inf.ua