Підручники

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 528 с.

1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення
1.1. Політологія як наука і навчальна дисципліна ... 11
1.2. Політологія в системі суспільних наук ... 11
Предмет політології ... 14
Структура та функції політології ... 16
Методологія політології ... 19
1.2. Політика як соціальне явище ... 26
Сутність, структура й функції політики ... 26
Політика й сучасний розвиток українського суспільства ... 32
1.3. Виникнення та еволюція світової політичної думки ... 38
Суспільно-політичні уявлення Давнього світу ... 38
Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя ... 51
Політична думка Нового часу ... 56
1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.) ... 70
Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави ... 70
Суспільно-політична думка доби українського національного відродження ... 79
1.5. Утвердження політології як науки ... 89
Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки ... 89
Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології ... 94
1.6. Українська політична думка XX століття ... 103
Націонал-комуністична течія української політичної думки ... 103
Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, В'ячеслав Липинський ... 107
Суспільно-політична думка повоєнної української еміграції: Володимир Винниченко, Іван Лисяк-Рудницький ... 111
Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні ... 116
2. Громадянське суспільство і політичне життя
2.1. Громадянське суспільство ... 123
Поняття та особливості громадянського суспільства ... 123
Становлення й утвердження інституту громадянства ... 129
Права людини в сучасних міжнародних відносинах ... 135
Культура громадянства в сучасному світі ... 139
2.2. Політичне життя суспільства ... 144
Політичне життя у структурно-функціональному вимірі ... 144
Виборча система ... 148
Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів ... 150
2.3. Демократія в політичному житті сучасного світу ... 157
Демократія та її роль у політичному процесі ... 157
Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства ... 160
2.4. Людина і політика ... 168
Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи ... 168
Людина як суб'єкт політики та основні параметри її діяльності ... 174
2.5. Етнонаціональні відносини й національна політика ... 180
Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація ... 180
Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів ... 185
2.6. Етнонаціональна політика в Україні ... 191
Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики ... 191
Зміст, принципи і суб'єкти етнонаціонального розвитку ... 195
Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства ... 200
3. Політична влада і політична система суспільства
3.1. Політична влада ... 208
Влада як системоутворюючий чинник політичної системи ... 208
Основні концепції політичної влади ... 211
Форми та механізм політичної влади ... 213
Поняття легітимності та принцип поділу влади ... 215
3.2. Політична система суспільства ... 220
Поняття і структура політичної системи ... 220
Функції й типологія політичних систем ... 226
3.3. Політична система України ... 229
Проблема становлення політичної системи України ... 229
Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні ... 232
Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України ... 238
3.4. Держава в політичній системі суспільства ... 241
Поняття "держава" і теорії її походження ... 241
Структура держави ... 248
Форми державного правління і державного устрою ... 249
Демократична, соціальна, правова держава ... 253
Майбутність держави ... 256
3.5. Політичні режими ... 260
Поняття й типологія політичних режимів ... 260
Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму ... 264
3.6. Політичні партії ... 269
Поняття і типологія політичних партій та партійних систем ... 269
Роль і функції партій у суспільно-політичному житті ... 274
Політичні партії в парламентах і урядах ... 277
Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи ... 279
3.7. Громадські об'єднання і рухи ... 286
Поняття, права та функції громадських об'єднань і рухів ... 286
Класифікація громадських об'єднань ... 288
3.8. Політична еліта і політичне лідерство ... 296
Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії ... 296
Природа, концепції та класифікація політичного лідерства ... 303
4. Політична свідомість, культура та ідеологія
4.1. Політична культура та ідеологія ... 303
Сутність політичної культури ... 308
Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури ... 310
Типи політичної культури ... 314 Походження та функції політичної ідеології ... 316
4.2. Світові політико-ідеологічні доктрини ... 319
Лібералізм і неолібералізм ... 319
Консерватизм і неоконсерватизм ... 323
Соціалізм і сучасна соціал-демократія ... 325
Фашизм і неофашизм ... 329
4.3. Політика і мораль ... 333
Діалектика взаємовпливу політики і моралі ... 333
Політика в морально-етичному вимірі ... 338
4.4. Політична етика ... 345
Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція ... 345
Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства ... 351
4.5 Політика і релігія ... 358
Релігія як чинник політичного життя суспільства ... 358
Держава і церква: основні моделі взаємодії ... 364
Державно-церковні відносини в Україні ... 368
4.6 Політика і засоби масової інформації ... 374
Масова інформація та її поширення в суспільстві ... 374
Засоби масової інформації як "четверта влада" ... 378
Суспільні функції ЗМІ ... 382
Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ ... 384
5. Політичні трансформації
5.1. Політичні конфлікти ... 391
Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів ... 391
Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій ... 397
5.2. Політична модернізація ... 403 Виникнення і розвиток теорії модернізації ... 403
Зміст і основні характеристики політичної модернізації ... 406
Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх вирішення ... 411
5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес ... 416
Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави ... 416
Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу ... 421
Україна у світовому співтоваристві ... 429
5.4. Україна в сучасному геополітичному просторі ... 433
Україна на тлі глобальних політичних трансформацій ... 433
Україна в загальноєвропейському політичному процесі ... 437
5.5. Національна безпека і національні інтереси України ... 445
Основні виміри національної безпеки України ... 445
Національні інтереси України ... 451
6. Прикладна політологія
6.1. Політичне управління та його соціотехніка ... 455
Сутність управління та його роль у суспільно-політичному житті ... 455
Політичні рішення і технологія їх реалізації ... 458
Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління ... 461
6.2. Політичні технології ... 465
Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності ... 465
Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій ... 471
6.3. Політичний маркетинг ... 477
Поняття, функції і види політичного маркетингу ... 477
Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки ... 479
Функції опитування громадської думки ... 480
Виборча інженерія ... 482
Імідж. Політичне рекламування ... 484
6.4. Політичний менеджмент ... 488
Поняття і функції політичного менеджменту ... 488
Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії ... 490
Менеджмент правлячої команди ... 494
6.5. Політичне прогнозування ... 498
Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування ... 498
Принципи та методи політичного прогнозування ... 503
Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності ... 507
Короткий словник політологічних термінів ... 511

Одержати книгу
"Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка"

Словарь различных терминов:

Борноволоковы - Борноволоковы - старинный русский дворянский род, восходящий, по описанию Общего Гербовника, куда внесен герб Борноволоковых (часть VIII)...
Трансильвания - Трансильвания (Transylvania), обл. в Румынии. Находившаяся под властью Австрии в течение 1-й пол. 19 в. Т. вошла в состав Венгрии при соз...
Интернационал - (лат. - между + народ) - название крупных международных объединений рабочего класса (Международное товарищество рабочих), созданных для...
Реформы Урукагины - Раздел этой надписи, посвящённый реформам Урукагины, начинается с указания на то, что, несмотря на все злоупотребления его предш...
Андреевич - псевдоним Евгения Андреевича Соловьева (род. в 1867 г.), литературного критика журнала "Жизнь", где он помещал очерки литературы и общ...
Интерколумний - (от лат. inter - между и columna - колонна) - в классической архитектуре расстояние между двумя соседними колоннами в колоннаде. Его вел...
РОГ ИЗОБИЛИЯ - в греческой мифологии рог козы Амалфеи, вскормившей своим молоком Зевса. Обладал волшебным свойством давать все, что пожелает его влад...
ТЕРМИНОЛОГИЯ - совокупность, система терминов и терминологических словосочетаний какой-либо области науки. Терминология фиксирует как основные, фундаме...
Церемониймейстер - придворный чин V класса в Табели о рангах, введенный в 1743 г. Главное действующее лицо во время официальных придворных церемоний...
Тукко Ислам Гассанович - (1823-не ранее 1873), ротмистр (к 1872), "из натухайцев свободного состояния". Проживал в Кубанской области...
Липперт (LIPPERT) Юлиус - (1839-1909). Австрийский историк и этнограф, представитель эволюционного направления в этнографии и истории культуры...
Зубатов - начальник московской охранки. Начал свою "карьеру" с роли заурядного провокатора и шпика. Первый пытался ввести в России полицейский с...
КАЗАЧЕСТВО - военное сословие в России в XVIII-начале XX вв. В XIV - XVII вв. вольные люди, работавшие по найму, лица, несшие службу в пограничных ра...
Книга Есфирь - повествует в 10 главах о возвышении Есфири, обнаружении Мардохеем заговора против царя Артаксеркса, возвышении Амана, его коварных плана...
Камбуджадеша - кхмерское государство в 9- 13 вв. с центром Яшодхарапура (ныне руины в Ангкоре), на территории современной Камбоджи, отчасти Лаоса, Т...

© 2009-2021  librarium.inf.ua