Підручники

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - 3-тє вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2008. - 447 с.

Передмова ... 11
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ... 13
1.1. Учитель і суспільство ... 13
1.1.1. Людина і суспільство ... 13
1.1.2. Роль учителя у суспільному розвитку ... 14
1.1.3. Функції учителя ... 15
1.1.4. Якості учителя-вихователя ... 17
1.1.5. Педагогічні вміння учителя-вихователя ... 20
1.1.6. Педагогічна майстерність ... 22
Література ... 36
Завдання для самостійної роботи ... 36
Завдання для самоконтролю ... 42
1.2. Предмет і завдання педагогіки ... 43
1.2.1. Предмет педагогіки, її категорії ... 43
1.2.2. Педагогіка в системі наук ... 44
1.2.3. Джерела розвитку педагогіки ... 44
1.2.4. Структура педагогічних наук ... 45
1.2.5. Методи науково-педагогічних досліджень ... 47
Література ... 49
Завдання для самостійної роботи ... 50
Завдання для самоконтролю ... 50
1.3. Розвиток і формування особистості ... 52
1.3.1. Поняття про розвиток і формування ... 52
1.3.2. Біологічне і соціальне у розвитку людини ... 53
1.3.3. Акселерація та ретардація ... 56
1.3.4. Вікова періодизація дітей ... 57
Література ... 63
Завдання для самостійної роботи ... 63
Завдання для самоконтролю ... 64
1.4. Мета і завдання виховання ... 66
1.4.1. Сутність виховання, його мета ... 66
1.4.2. Завдання складових виховання ... 69
1.4.3. Комплексний підхід до виховання ... 71
Література ... 72
Завдання для самостійної роботи ... 73
Завдання для самоконтролю ... 73
1.5. Система освіти в Україні ... 75
1.5.1. Поняття системи освіти, її структура ... 75
1.5.2. Принципи освіти в Україні ... 78
1.5.3. Завдання закладів освіти ... 80
1.5.4. Управління системою освіти в Україні ... 82
Література ... 83
Завдання для самостійної роботи ... 83
Завдання для самоконтролю ... 83
Розділ 2. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ (ДИДАКТИКА) ... 85
2.1. Дидактика, її категорії ... 85
2.1.1. Сутність і завдання дидактики ... 85
2.1.2. Категорії дидактики ... 86
2.1.3. Зв'язок дидактики з іншими науками ... 87
2.1.4. Актуальні завдання дидактики ... 88
Література ... 89
Завдання для самоконтролю ... 90
2.2. Процес навчання ... 91
2.2.1. Сутність навчання, його методологічна основа ... 91
2.2.2. Рушійні сили навчального процесу ... 93
2.2.3. Функції навчання ... 95
2.2.4. Логіка навчального процесу ... 96
2.2.5. Структура процесу учення ... 96
2.2.6. Типи навчання ... 98
2.2.7. Модульне навчання ... 102
2.2.8. Мотиви навчання ... 108
2.2.9. Оптимізація процесу навчання ... 109
2.2.10. Інтенсифікація процесу навчання ... 110
Література ... 111
Завдання для самостійної роботи ... 112
Завдання для самоконтролю ... 112
2.3. Принципи навчання ... 118
2.3.1. Принципи і закономірності навчання ... 118
2.3.2. Принцип науковості ... 119
2.3.3. Принцип систематичності й послідовності ... 120
2.3.4. Принцип свідомості ... 122
2.3.5. Принципи активності та самостійності у навчанні 122
2.3.6. Принцип наочності ... 123
2.3.7. Принцип ґрунтовності ... 125
2.3.8. Принцип зв'язку навчання з практичною діяльністю ... 126
2.3.9. Принцип доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів ... 127
2.3.10. Принцип емоційності навчання ... 129
Література ... 130
Завдання для самостійної роботи ... 130
Завдання для самоконтролю ... 130
2.4. Зміст шкільної освіти ... 134
2.4.1. Сутність і завдання змісту освіти ... 134
2.4.2. Концепції освіти ... 136
2.4.3. Види освіти ... 137
2.4.4. Рівні освіти ... 139
2.4.5. Компоненти загальної освіти ... 140
2.4.6. Нормативні документи змісту освіти ... 141
Література ... 146
Завдання для самостійної роботи ... 146
Завдання для самоконтролю ... 147
2.5. Методи і засоби навчання ... 150
2.5.1. Сутність методів, прийомів і засобів навчання ... 150
2.5.2. Класифікація методів навчання ... 151
2.5.3. Методи навчання за джерелом знань ... 152
2.5.4. Методи навчання за характером логіки пізнання ... 156
2.5.5. Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності ... 158
2.5.6. Вибір методів навчання ... 159
Література ... 161
Завдання для самостійної роботи ... 161
Завдання для самоконтролю ... 162
2.6. Форми організації навчання ... 164
2.6.1. Форми організації навчання, їх становлення ... 164
2.6.2. Класно-урочна форма навчання в її історичному розвитку ... 167
2.6.3. Вимоги до сучасного уроку в школі ... 168
2.6.4. Типи уроків, їх структура ... 172
2.6.5. Позаурочні форми навчання ... 174
2.6.6. Підготовка учителя до уроку ... 180
2.6.7. Педагогічний аналіз уроку ... 182
2.6.8. Програма спостереження і аналізу уроку ... 183
Література ... 185
Завдання для самостійної роботи ... 186
Завдання для самоконтролю ... 186
2.7. Аналіз і оцінка навчальної діяльності учнів ... 190
2.7.1. Місце і роль аналізу й оцінки знань, умінь ...
та навичок учнів у системі навчального процесу ... 190
2.7.2. Види контролю знань, умінь і навичок учнів ... 192
2.7.3. Методи контролю знань, умінь та навичок ... 193
2.7.4. Оцінка знань, умінь і навичок ... 194
2.7.5. Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності учнів ... 199
2.7.6. Правила і техніка контролю успішності навчальної діяльності ... 200
Література ... 201
Завдання для самостійної роботи ... 202
Завдання для самоконтролю ... 202
Розділ 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ ... 204
3.1. Сутність, зміст і процес виховання ... 204
3.1.1. Людина і виховання ... 204
3.1.2. Закономірності процесу виховання ... 206
3.1.3. Рушійні сили процесу виховання ... 207
3.1.4. Фактори виховання ... 208
3.1.5. Концепції виховання ... 209
3.1.6. Мотиви виховання ... 211
3.1.7. Структура виховного процесу ... 212
3.1.8. Самовиховання і перевиховання ... 214
3.1.9. Зміст виховання ... 216
3.1.10. Принципи виховання ... 217
3.1.11. Критерії вихованості особистості ... 220
Література ... 223
Завдання для самостійної роботи ... 223
Завдання для самоконтролю ... 224
3.2. Загальні методи виховання ... 226
3.2.1. Поняття методу, прийому і засобу виховання ... 226
3.2.2. Класифікація методів виховання ... 226
3.2.3. Методи формування свідомості й переконань ... 227
3.2.4. Методи організації діяльності і формування поведінки ... 235
3.2.5. Методи стимулювання поведінки і діяльності ... 238
3.2.6. Педагогічні умови використання методів виховання ... 244
Література ... 245
Завдання для самостійної роботи ... 246
Завдання для самоконтролю ... 246
3.3. Формування колективу, його вплив на виховання особистості ... 248
3.3.1. Поняття колективу, його види ... 248
3.3.2. Діалектика розвитку колективу ... 252
3.3.3. Фактори розвитку колективу ... 256
Література ... 261
Завдання для самостійної роботи ... 261
Завдання для самоконтролю ... 262
3.4. Моральне виховання ... 265
3.4.1. Завдання і зміст морального виховання ... 265
3.4.2. Шляхи і засоби морального виховання ... 267
3.4.3. Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності ... 269
3.4.4. Виховання національної гідності й менталітету ... 270
3.4.5. Патріотичне й інтернаціональне виховання ... 272
3.4.6. Виховання дисциплінованості ... 274
3.4.7. Статеве виховання ... 275
3.4.8. Екологічне виховання ... 278
3.4.9. Правове виховання ... 279
Література ... 281
Завдання для самостійної роботи ... 282
Завдання для самоконтролю ... 282
3.5. Розумове виховання ... 284
3.5.1. Завдання розумового виховання ... 284
3.5.2. Шляхи, засоби і методи розумового виховання ... 285
Література ... 286
Завдання для самостійної роботи ... 287
Завдання для самоконтролю ... 287
3.6. Трудове виховання ... 288
3.6.1. Значення праці в житті людини ... 288
3.6.2. Завдання та принципи трудового виховання ... 291
3.6.3. Шляхи, засоби та методи трудового виховання ... 292
3.6.4. Зв'язок трудового виховання з політехнічною освітою й економічним вихованням ... 293
3.6.5. Професійна орієнтація молоді ... 295
Література ... 300
Завдання для самостійної роботи ... 300
Завдання для самоконтролю ... 301
3.7. Естетичне вихованпя ... 304
3.7.1. Місце і роль естетичного виховання в житті людини ... 304
3.7.2. Зміст естетичного виховання ... 305
3.7.3. Шляхи, засоби і форми естетичного виховання ... 307
Література ... 310
Завдання для самостійної роботи ... 311
Завдання для самоконтролю ... 311
3.8. Фізичне виховання ... 313
3.8.1. Здоров'я людини - запорука її життєвого успіху ... 313
3.8.2. Напрямки, засоби і форми фізичного виховання ... 314
Література ... 317
Завдання для самостійної роботи ... 317
Завдання для самоконтролю ... 318
3.9. Педагогічне спілкування ... 320
3.9.1. Педагогічне спілкування, його функції ... 321
3.9.2. Структура, рівні, види спілкування ... 322
3.9.3. Стилі спілкування ... 325
3.9.4. Психолого-педагогічні умови ефективності спілкування ... 326
Література ... 329
Завдання для самостійної роботи ... 329
Завдання для самоконтролю ... 330
3.10. Робота класного керівника ... 331
3.10.1. Функції класного керівника ... 332
3.10.2. Напрямки і форми роботи класного керівника ... 334
3.10.3. Робота класного керівника з вивчення учнів ... 334
3.10.4. Робота класного керівника з організації та проведення позакласної виховної роботи ... 344
Література ... 356
Завдання для самостійної роботи ... 357
Завдання для самоконтролю ... 358
3.11. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми ... 359
3.11.1. Поняття "педагогічно занедбані діти" ... 359
3.11.2. Соціально-педагогічні причини появи важковиховуваних дітей ... 361
3.11.3. Принципи, шляхи і засоби перевиховання ... 363
Література ... 366
Завдання для самостійної роботи ... 367
Завдання для самоконтролю ... 368
3.12. Місце і роль сім'ї у вихованні. Форми зв'язку школи і сім'ї ... 369
3.12.1. Сім'я як соціальний інститут суспільного розвитку ... 369
3.12.2. Функції сім'ї ... 371
3.12.3. Вимоги до батьків ... 373
3.12.4. Шляхи і засоби підвищення психолого-педаго-гічної культури батьків ... 377
3.12.5. Форми роботи класного керівника з батьками учня ... 379
Література ... 389
Завдання для самостійної роботи ... 389
Завдання для самоконтролю ... 390
Розділ 4. ОСНОВИ ШКОЛОЗНАВСТВА ... 391
4.1. Керівництво загальноосвітніми навчально-виховними закладами ... 391
4.1.1. Принципи керівництва шкільною справою ... 391
4.1.2. Структура управління освітою в Україні ... 393
4.1.3. Управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами ... 395
4.1.4. Планування й облік роботи ... 401
4.1.5. Критерії оцінювання управлінської діяльності директора школи ... 402
Література ... 403
Завдання для самостійної роботи ... 403
Завдання для самоконтролю ... 404
Словник педагогічних термінів ... 405
Алфавітний покажчик педагогічних понять ... 441

Одержати книгу
"Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка"

Словарь различных терминов:

ОТГОН I ВЕЛИКИЙ - Из рода Людольфингов. Немецкий король в 936-973 г. Император "Священной Римской империи. Умер в 962-973 гг. Сын Генриха 1 Птицел...
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ - борьба свергнутого или свергаемого социальной революцией класса, направленная на реставрацию или сохранение прежних порядков и государ...
Батурины - Батурины, дворянский род, происходящий от Батугерда, во святом крещении Димитрия, выехавшего ""из немец из венгерской земли в 7000 году (...
Апостол - (гр. apostolos от глаг. apostellw "посылать"), двенадцать учеников Христовых, призванных Христом для того, чтобы они были с Ним, возвеща...
Мостик судовой - огражденная часть палубы верхней рубки. На мостике располагают приборы управления судном (машинный телеграф, компас, пеленгатор и др.)...
Маклаков, В. А. - видный кадет. В эпоху царизма Маклаков был одним из лидеров прогрессивного блока в царской Думе и неоднократно выступал с либеральной...
Урочные лета - установленные царскими указами с конца XVI в. сроки сыска и возвращения беглых крестьян их владельцам (от 5 до 15 лет). Отменены в сер...
Континентализм - синоним евразийства в узкостратегическом аспекте. Понятие близко к понятию Суша, Земля. Континенталистская школа геополитики является...
ДРЕВНЯЯ РУСЬ - название начального периода истории России (9-13 вв.), включающего эпоху Древнерусского государства, формирования самостоятельных княжес...
МИХАЙЛОВСКИЙ - Николай Константинович (1842, Мещовск Калужской губ. - 1904, Санкт-Петербург), русский критик, публицист. Родился в дворянской семье. Уч...
Крашенинников - сенатор, бывший председатель петербургской судебной палаты, тайный советник. Председательствовал на процессе 1-го Петербургского совет...
Колено Даново - евр. шёвет Дан. Колено Даново (Чис. 1:12) (отсутствует в Отк. 7) - самое многочисленное после колена Иудина при вступлении в Ханаан (Ч...
Псевдо-Скилак - неизвестный греческий мореплаватель по имени Скилак, составивший в IV в. до Р.Х. лоцию для каботажного плавания по Средиземному морю (...
Мехелин, Лео - (1839 - 1914) - финляндский политический деятель и писатель. Глава крупно-буржуазной шведоманской партии. Был профессором права Гельсинг...
Ецион-Гавер - город в северной части Эйлатского залива Красного моря близ Елафа; одна из последних остановок израильтян во время странствования их по...

© 2009-2021  librarium.inf.ua