Підручники

Збожна О. М. Основи технології: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, змін, і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 486 с.

Слово до читача ... 3
Передмова ... 5
Зміст ... 8
Книга перша
Сировина, паливо, енергія, технологічні процеси і технологічні системи
Частина І.
Вступ до технології ... 18
Розділ І. Основні поняття та визначення ... 19
1.1. Вчення про технологію ... 19
1.2. Продуктивність. Собівартість. Якість ... 21
1.3. Типи виробництв та їх ознаки ... 23
1.4. Охорона довкілля ... 25
1.5. Техніка безпеки й охорона праці на виробництві ... 27
Розділ 2. Сировина ... 30
2.1. Класифікація сировини ... 30
2.2. Вода ... 33
2.3. Повітря ... 41
2.4. Корисні копалини та способи їх добування ... 42
2.5. Підготовлення сировини до перероблення ... 50
2.6. Якість сировини та її вплив на якість продукції ... 54
2.7. Раціональне використання сировини ... 55
Розділ 3. Паливо й енергія ... 57
3.1. Паливо ... 57
3.2. Енергія, її види та джерела ... 58
3.3. Раціональне використання енергії ... 64
Частина II.
Технологічні процеси ... 66
Розділ 4. Виробничний і технологічний процеси ... 67
4.1. Поняття про виробничий і технологічний процеси ... 67
4.2. Складові технологічного процесу ... 68
4.3. Класифікація технологічних процесів ... 72
Розділ 5. Термічні процеси ... 84
5.1. Високотемпературні процеси ... 84
5.2. Низькотемпературні процеси ... 85
5.3. Шляхи удосконалення термічних процесів ... 86
Розділ 6. Барометричні процеси ... 87
Розділ 7. Каталізні процеси ... 91
7.1. Поняття про каталіз та його види ... 91
7.2. Тверді контакти, їх склад і властивості ... 93
7.3. Контактні апарати ... 94
Розділ 8. Електрохімічні процеси ... 97
8.1. Суть і значення електрохімічних процесів ... 97
8.2. Основні закономірності електрохімічних процесів ... 98
Розділ 9. Біохімічні процеси ... 101
9.1. Основні відомості про біохімічні процеси ... 101
9.2. Бродіння та його види ... 102
9.3. Технологічний процес мікробіологічного синтезу ... 103
Розділ 10. Плазмові процеси ... 105
10.1. Плазма та її використання в технології ... 105
10.2. Види плазмових процесів ... 107
10.3. Плазмотрони, їх будова та принцип роботи ... 107
Розділ 11. Радіаційно-хімічні процеси ... 109
Розділ 12. Фотохімічні процеси ... 111
Розділ 13. Лазерні процеси ... 113
13.1. Поняття про лазери та їх види ... 113
13.2. Схема та принцип роботи рубінового лазера ... 114
Розділ 14. Ультразвукові процеси ... 117
14.1. Поняття про ультразвук та його властивості ... 117
14.2. Джерела ультразвуку ... 117
14.3. Використання ультразвуку ... 119
Розділ 15. Оптимізація технологічних процесів ... 121
15.1. Поняття про оптимізацію ... 121
15.2. Моделювання технологічних процесів ... 122
15.3. Методи оптимізації технологічних процесів ... ___124
Частина III.
Технологічні системи ... 127
Розділ 16. Загальні відомості про системи ... 128
16.1. Поняття про системи та їх складові ... 128
16.2. Класифікація систем ... 130
16.3. Технологічна система та її складові ... 131
Розділ 17. Технологічні системи виробництва цукру ... 134
17.1. Основні відомості про цукор та сировину, з якої його виробляють ... 134
17.2. Технологічна система виробництва розсипного цукру ... 136
17.3. Технологічні системи виробництва кускового цукру ... 140
Книга друга Виробництво продукції
Частина IV.
Основи матеріалознавства ... 143
Розділ 18. Метали та сплави ... 145
18.1. Будова металів і сплавів ... 145
18.2. Аморфні метали та сплави ... 151
18.3. Класифікація металів і сплавів ... 152
Розділ 19. Залізовуглецеві сплави ... 154
19.1. Діаграма стану залізо-вуглець ... 154
19.2. Чавуни ... 159
19.3. Сталі ... 161
Розділ 20. Сплави кольорових металів ... 167
20.1. Мідні сплави ... 167
20.2. Алюмінієві сплави ... 169
20.3. Магнієві сплави ... 171
20.4. Нікелеві сплави ... 172
Розділ 21. Основні властивості металів і сплавів та способи їх визначення ... 174
21.1. Фізичні та хімічні властивості металів і сплавів ... 175
21.2. Механічні властивості металів і сплавів ... 176
21.3. Технологічні та експлуатаційні властивості металів і сплавів ... 182
Розділ 22. Корозія металів і сплавів та способи їх захисту ... 183
22.1. Поняття про корозію та агресивні середовища ... 183
22.2. Види корозії ... 184
22.3. Види корозійного руйнування ... 187
22.4. Корозостійкість металів і сплавів ... 189
22.5. Способи захисту металів і сплавів від корозії ... 190
Розділ 23. Термічна та хіміко-термічна обробка металів і сплавів ... 193
23.1. Термічна обробка металів і сплавів ... 194
23.2. Хіміко-термічна обробка металів і сплавів ... 202
Розділ 24. Пластмаси ... 206
24.1. Загальні відомості про пластмаси та їх властивості ... 206
24.2. Класифікація пластмас ... 207
Розділ 25. Кераміка, металокераміка та мінералокераміка ... 211
25.1. Кераміка та її види ... 211
25.2. Металокераміка ... 214
25.3. Мінералокераміка ... 214
Розділ 26. Композити ... 216
26.1. Поняття про композити ... 216
26.2. Композити на основі металів ... 217
26.3. Композити на основі полімерів ... 218
26.4. Композити на основі кераміки ... 219
Частина V.
Виробництво чавунів, сталей і кольорових металів ... 220
Розділ 27. Металургія ... 221
27.1. Загальні відомості про металургію ... 221
27.2. Способи виробництва металів і сплавів ... 222
27.3. Виробництво залізовуглецевих сплавів ... 224
Розділ 28. Виробництво чавуну ... 226
28.1. Сировина для виробництва чавуну ... 226
28.2. Технологічна система виробництва чавуну ... 228
28.3. Продукція домнової печі ... 233
28.4. Показники роботи домнової печі та шляхи їх поліпшення ... 234
Розділ 29. Виробництво сталі ... 235
29.1. Сировина для виробництва сталі ... 235
29.2. Фізико-хімічні процеси сталеваріння ... 236
29.3. Сталеварні агрегати, їх будова та принцип роботи ... 238
29.4. Безчавунне виробництво сталі ... 246
29.5. Рафінування сталі ... 248
29.6. Розливання сталі ... 252
29.7. Кристалічна будова виливка ... 255
Розділ ЗО. Виробництво кольорових металів ... 257
30.1. Виробництво міді ... 257
30.2. Виробництво алюмінію ... 264
30.3. Виробництво цинку ... 269
Частина VI.
Виробництво продукції машинобудування ... 271
Розділ Зі. Основні поняття про взаємозамінність, допуски, посадки, шорсткість поверхні та вимірювання ... 274
31.1. Взаємозамінність, допуски, посадки та шорсткість поверхні ... 274
31.2. Вимірювальні інструменти ... 280
Розділ 32. Виготовлення виробів литтям ... 282
32.1. Загальні відомості про виготовлення виробів литтям ... 282
32.2. Ливарні сплави та їх властивості ... 283
32.3. Лиття в разові ливарні форми ... 285
32.4. Лиття в багаторазові ливарні форми ... 295
32.5. Дефекти відливки та їх виправлення ... 300
32.6. Техніко-економічні показники ливарних цехів ... 302
Розділ 33. Виготовлення виробів тиском ... 303
33.1. Поняття про деформацію ... 303
33.2. Чинники, які впливають на пластичність металів і сплавів ... 304
33.3. Обладнання для нагрівання заготовок ... 307
33.4. Вальцювання ... 309
33.5. Вільне кування та штампування ... 313
33.6. Волочіння та пересування ... 315
Розділ 34. Виготовлення виробів із порошків ... 318
34.1. Історія розвитку порошкової металургії та застосовування її продукції ... 318
34.2. Способи виготовлення порошків ... 319
34.3. Властивості порошків ... 320
34.4. Підготовлення шихти до пересування виробів ... 321
34.5. Формування виробів із порошків ... 322
Розділ 35. Виготовлення нерозбірних з'єднань ... 326
35.1. Поняття про з'єднання та їх види ... 326
35.2. Поняття про зварювання ... 327
35.3. Зварні з'єднання та шви ... 329
35.4. Класифікація способів зварювання ... 330
35.5. Термічні способи зварювання ... 331
35.6. Термомеханічні способи зварювання ... 346
35.7. Механічні способи зварювання ... 350
35.8. Контроль якості зварювання ... 352
35.9. Техніка безпеки в процесі виконання зварних робіт ... 353
Розділ 36. Виготовлення виробів різанням ... 355
36.1. Поняття про різання ... 355
36.2. Основні способи різання ... 356
36.3. Різальні інструменти. Схема процесу різання та види стружки ... 359
36.4. Елементи режиму різання ... 362
36.5. Мастильно-охолодні рідини та способи їх подання до зони різання ... 363
36.6. Продуктивність різання і шляхи її поліпшення ... 364
36.7. Верстати ... 364
36.8. Нові способи різання ... 365
Розділ 37. Складання машин ... 373
37.1. Продукція машинобудівної промисловості ... 373
37.2. Поняття про складання машин ... 374
37.3. Способи складання машин ... 375
37.4. Види складання машин ... 376
37.5. Техніко-економічні показники складання та шляхи їх поліпшення ... 377
37.6. Контроль і випробування складених виробів ... 378
Частина VII.
Виробництво будівельних матеріалів ... 380
Розділ 38. Види будівельних матеріалів ... 381
38.1. Природні будівельні матеріли ... 381
38.2. Штучні будівельні матеріали ... 382
Розділ 39. Керамічні вироби ... 384
39.1. Види керамічних виробів ... 384
39.2. Сировина для виготовлення керамічних виробів ... 384
39.3. Технологія керамічних виробів ... 385
39.4. Технологія червоної будівельної цегли ... 386
Розділ 40. Зв'язувальні будівельні речовини ... 388
40.1. Технологія вапна ... 389
40.2. Технологія гіпсу ... 390
40.3. Технологія цементу ... 393
Частина VIII.
Перероблення нафти та кам'яного вугілля ... 397
Розділ 41. Перероблення нафти та нафтопродуктів ... 398
41.1. Нафта та нафтопродукти ... 398
41.2. Сировина, з якої виробляють пальне у Світі ... 400
41.3. Способи перероблення нафти та нафтопродуктів ... 400
41.4. Очищення нафтопродуктів ... 406
Розділ 42. Коксування кам'яного вугілля ... 407
Частина IX.
Виробництво продукції хімічної промисловості ... 410
Розділ 43. Продукція хімічної промисловості ... 411
43.1. Неорганічні кислоти ... 412
43.2. Луги та солі ... 414
43.3. Мінеральні добрива ... 415
43.4. Великомолекулярні сполуки ... 419
Розділ 44. Виробництво сірчаної кислоти ... 425
44.1. Сировина та способи виробництва сірчаної кислоти...425
44.2. Технологія сірчаної кислоти із флотаційного колчедану ... 426
44.3. Технологія сірчаної кислоти із сірки ... 428
44.4. Технологія сірчаної кислоти із викидних газів промислових підприємств ... 428
44.5. Удосконалення виробництва сірчаної кислоти ... 429
Розділ 45. Виробництво хлору, водню та їдкого натру ... 430
45.1. Способи отримання хлору, водню та їдкого натру ... 430
45.2. Технологічна система виробництва хлору, водню та їдкого натру ... 433
Розділ 46. Виробництво хімічних волокон ... 435
46.1. Основні відомості про волокна ... 435
46.2. Технологія хімічних волокон ... 437.
Частина X.
Виробництво паперу ... 443
Розділ 47. Виробництво паперу ... 444
47.1. Папір, його класифікація та властивості ... 444
47.2. Сировина для виготовлення паперу ... : ... 445
47.3. Підготовлення паперової маси ... 447
47.4. Виготовлення паперу на плоскосіткових машинах ... 449
Частина XI.
Виробництво напівпровідникових інтегральних мікросхем ... 453
Розділ 48. Виробництво напівпровідникових
інтегральних мікросхем ... 454
48.1. Основні поняття та визначення ... 454
48.2. Дещо з історії розвитку електроніки та мікроелектроніки ... 455
48.3. Класифікація інтегральних мікросхем ... 456
48.4. Технологія напівпровідникових інтегральних мікросхем ... 458
Українсько-російський словник ... 469
Термінологічний вказівник (покажчик) ... 477
Список літератури ... 485

Одержати книгу
"Збожна О. М. Основи технології"

Словарь различных терминов:

халколиван - (значение слова не известно) (От 1.15; 2.18)-блестящий металл или блеск металла. То же слово в Езд 8.27; Иез 1.7; Дан 10.6 переведено "б...
Народничество - идеология и движение разночинной интеллигенции на буржуазно-демократическом этапе освободительной борьбы в России (1861 - 1895). Выраж...
ОСЬ БЕРЛИН - РИМ - агрессивный военно-политический союз фашистских Германии и Италии, оформленный берлинским соглашением 25.10.1936 г. За ним последовало...
Фьорды, фиорды - (норв. един. число fjord) - узкие глубокие морские заливы с высокими крутыми и скалистыми берегами. Возникают в результате обработки лед...
Шпеер Альберт - Шпеер Альберт (Speer, Albert) (1905-81), нем. нацистский деятель. Офиц. архитектор, автор проекта грандиозного стадиона в Нюрнберге (1934...
ЗЕМСКАЯ УПРАВА - уездная и губернская, исполнительные органы земства в России (председатель и 2 - 3 члена), избиралась земскими собраниями на 3 года...
Уркарт, Лесли - крупнейший английский капиталист, владевший многими фабриками и заводами на Урале и в Сибири и один из бывших заправил знаменитого Рус...
Доминиканцы - Доминиканцы (Dominicans), члены ордена монашеского братства проповедников. Основан св. Домиником, в 1216г. получил благословение папы. Ор...
Иннокентий III - (1160/1161- 1216 гг.) - папа Римский с 1198 г. Стремился установить верховенство папской власти над светской. При нём средневековое па...
Концептуализм - одно из направлений в искусстве авангарда, возникшее в 1960-е гг. В основе его лежит стремление к выражению идеи, а не к созданию зрит...
Тувалкаин - сын Ламеха (потомка Каина) от Цаллы; он был "ковачем всех орудий из меди и железа (Быт. 4:22; срав. Иез. 27:13, где говорится о народе Фу...
Индульгенция - в католической церкви папская грамота, свидетельствующая об отпущении грехов как совершенных, так и будущих. Продавалась за деньги или в...
АНТОНОВЩИНА - вооруженное крестьянское выступление в Тамбовской, Саратовской, Пензенской и Воронежской губерниях в 1920-1921 гг. Участники требовали...
ИЗБРАННАЯ РАДА - неофициальное правительство Рус. государства в к. 40-50-х гг. XVI в. Сторонники компромисса между различными слоями землевладельцев...
ТЕТЕРЯ Павел - полковник переяславский при Богдане Хмельницком. После его смерти стал сторонником казачьего возвращения в состав Речи Посполитой. В 1...

© 2009-2021  librarium.inf.ua