Підручники

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с.

Вступ ... 7
Розділ І. СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПОЛІТОЛОГІЇ - ІСТОРИКО-НАУКОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ... 10
Тема 1.
Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна ... 10
1. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна ... 11
2. Методологічні засади, категорії та принципи політології ... 25
3. Основні парадигми політичного мислення ... 33
4. Функції політології. її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина ... 37
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 40
Література ... 40
Тема 2.
Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин) ... 41
1. Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу ... 42
2. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки ... 47
З.Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя ... 53
4. Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового часу ... 56
5. Політологічні теорії та політичні доктрини XIX - XX ст ... 58
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 76
Література ... 76
Розділ II. ПОЛІТИКА ТА її ФУНКЦІОНУВАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА ... 78
Тема 3.
Політичне буття суспільства ... 78
1. Політичне буття як наявний спектр політичних реалій, тенденцій і перспектив, його структура і зміст ... 78
2. Політична влада - вища політична реальність. Влада та безвладдя ... 88
3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства ... 100
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 107
Література ... 108
Тема 4.
Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст ... 109
1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму ... 109
2. Типи, види політики та специфіка їх змісту ... 118
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 124
Література ... 124
Тема 5
Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності ... 125
1. Поняття та зміст, рівні та форми політичної свідомості ... 125
2. Політична ідеологія та політична психологія ... 131
3. Основні ідейно-політичні течії сучасності ... 136
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 148
Література ... 149
Тема 6
Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин ... 150
1. Смисл системного підходу до політики ... 150
2. Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці ... 154
З.Типи сучасних політичних систем ... 157
4. Політична система України та проблеми її реформування у контексті політично-правової реформи 2004-2008 рр ... 161
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 165
Література ... 166
Розділ III. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ... 167
Тема 7.
Держава як важливий суб'єкт політики, інститут політичної систем суспільства ... , 167
1. Держава - базовий інститут політичної системи суспільства ... 167
2. Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устрою ... 178
3. Функції держави у процесі глобальних змін ролі суспільних інститутів ...
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 188
Література ... 189
Тема 8.
Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України ... 190
1. Зародження та становлення політичних партій ... 190
2. Ознаки, сутність і функції партій в політичній системі ... 197
3. Типологія політичних партій. Типи партійних систем ... 204
4. Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті ... 209
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 216
Література ... 216
Тема 9.
Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава ... 217
1. Поняття демократії, її можливості та межі використання ... 218
2. Загрози реальній демократії та її захист ... 225
3. Громадянське суспільство як царина демократії ... 231
4. Громадянське суспільство і правова держава ... 239
Література ... 243
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 243
Тема 10.
Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер ... 244
1. Феномен політичного лідерства та його дослідження у політичній науці ... 244
2. Основні концепції політичного лідерства. Типологія лідерства ... 250
3. Взаємовідношення понять політичний лідер та керівник ... 254
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 258
Література ... 258
Тема 11.
Політологічний аналіз війни та миру, сучасних форм соціального насильства ... 259
1. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу ... 259
2. Політичний зміст сучасних форм соціального насильства: воєнно-політичні конфлікти, внутрішній та міжнародний тероризм ... 271
3. Мир як соціально-політичний стан суспільства ... 280
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 288
Література ... 288
Тема 12.
Політична культура в демократичній державі ... 289
1. Політична культура - ціннісна, духовно-практична сторона політичного життя ... 289
2. * Структура, види, типи, форми прояву політичної культури ... 298
3. Політична культура керівника - системна громадянська якість ... 306
4. Шляхи формування політичної культури громадянина демократичної держави ... 308
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 314
Література ... 315
Тема 13.
Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку ... 316
1. Міжнародна політика в структурі політичних відносин держав ... 317
2. Геополітика як галузь сучасного політологічного знання ... 324
3. Основні школи і напрямки геополітики ... 327
4. Поняття нового світового порядку та місце воєнно-блокової політики у ньому ... 334
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи ... 340
Література ... 341
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 342

Одержати книгу
"Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології"

Словарь различных терминов:

БОРЩАГОВСКИЙ - Александр Михайлович (1913, Белая Церковь, Украина - 2006, Москва), русский прозаик, драматург. Участник Великой Отечественной войны. Ран...
Штейбен Шарль - Штейбен (Шарль, барон де Steuben) - французский живописец, сын вюртембергского офицера, родился в 1788 г. В детстве переселился в Россию...
Командный пункт - место нахождения командира с основной частью штаба и средствами связи, откуда он управляет боем или операцией; в инженерном отношении...
МЕДВЕДЕВ М. А. - (тер.) - рожд. 1885 .г.; полковник. Произведен в офицеры из Киевского военного училища, окончил Академию Ген. штаба и участвовал как в П...
Волостной сход - орган местного крестьянского самоуправления. Состоял из выборных сельских должностных лиц и крестьян-домохозяев. Осуществлял ограничен...
Номинализм - В строгом значении -   теория знания, противопоставляемая реализму. Иногда, однако, термин используется по отношению к "via moderna"...
КОНФРОНТАЦИЯ - противоборство, противопоставление, столкновение систем, интересов, классов, убеждений, партий и государств. Крайняя степень К. - воор...
ЦАРЬ-КОЛОКОЛ - памятник литейного искусства 18 в., установлен в Московском Кремле; вес свыше 12 пудов (высота с ушками 6,14 м, диаметр 6,6 м); отлит по...
Рим и провинции - Государственный аппарат Римской республики возник и оформился ещё в то время, когда Рим представлял собой типичный город-государство...
Герделер, Карл Фридрих - (Goerdeler), (1884-1945), германский политический деятель. Родился 31 июля 1884 в Шнейдемюле (ныне Пила, Польша). В г...
БЕЛЫЕ ЗЕМЛИ - земли феодалов в сельской местности и городах Русского государства 14-17 вв., освобожденные частично или полностью от государственных на...
ПОЛИПТОТОН - (греч. polyptoton - многопадежие), повтор одного слова в разных падежных формах при сохранении его значения: "Но человека человек / Пос...
Платонов - видный работник Цекпрофсожа. В своей статье, опубликованной незадолго до II съезда производственного союза железнодорожников ("Гудок"...
Лютеранство - крупнейшая протестантская конфессия, основанная Лютером и распространенная ныне во многих странах вплоть до Америки и Юж.Африки. От Ка...
Золотой рубль - денежная единица, введенная в России в результате денежной реформы С.Ю. Витте в 1897 г. Золотое содержание рубля - 0, 774235 г. Золоты...

© 2009-2021  librarium.inf.ua