Підручники

Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - 4-те вид., стереотип. - К.: Либідь, 1999. - 632 с.

Передмова 4
Частина перша. ПРИРОДА ПСИХІЧНОГО ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ 7
Розділ 1. Поняття про психіку. Предмет психології як науки (В. О. Татенко) 9
Психіка людини як предмет інтересу і наукового вивчення. Історія питання 9
Душа в реаліях та міфах - 9. З історії науки про психічне - 10.
Проблема природи психіки у вітчизняній психології 20
Умовний рефлекс, що примирив психологію з фізіологією - 20. Вивчення мозку і психіки у вітчизняній психології - 22. Внутрішнє і зовнішнє як психологічна проблема - 24. Суб'єктивний та об'єктивний аспекти психічного - 27.
Предмет психології на сучасному етапі її розвитку 29
Предмет сучасної психології як об'єкт наукової саморефлексії - 29. Психічне як мета, засіб і самоцінне для суб'єкта - 33. Від психіки суб'єкта до суб'єкта психіки: предметна парадигма - 38. Рекомендована література - 44. Запитання - 45.
Розділ 2. Методи психології (І. П. Маноха) 46
Науковий метод: сутність, структура, застосування - 46. Загальна методика психологічного дослідження - 48. Принципи побудови психологічного дослідження - 53. Методи психологічного дослідження: функціональна диференціація - 58. Моделювання та реконструювання - 60. Типологічний метод - 62. Спостереження - 67. Лабораторний і природний експеримент - 69. Бесіда, інтерв'ю, анкетування
- 71. Соціометрія, референтометрія - 74. Біографічний метод, вчування - 75. Проективні та клінічні методи тестування - 77. Лонгітюдний, зрізів, генетико-моделюючий методи - 81. Констатуючий та формуючий експеримент - 83. Вивчення продуктів діяльності - 84. Вивчення літературно-історичних джерел - 86. Математичні методи в психології та продуктивність їх застосування - 87. Рекомендовану література - 89. Запитання - 91. Творчі вправи - 92.
Розділ 3. Історичне становлення психологічних знань (В. А. Роменець) 94
Культурологічний підхід у тлумаченні історії психології - 94. Ситуативний рівень у становленні психологічних знань - 96. Конфліктна ситуація як принцип тлумачення психологічних знань у Стародавньому світі - 97. Колізійна ситуація і формування психологічних знань - 98. Мотиваційний рівень періодизації - 100. Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип - 101. Культурно-історична функція післядії у психології - 105. Рекомендована література - 110. Запитання та завдання - 110.
Розділ 4. Галузі психологічної науки (О. В. Киричук) 111
Загальна психологія - 111. Психологія особистості - 112. Вікова психологія - 113. Акмеологія - 114. Геронтопсихологія - 115. Психологія творчості - 115. Диференціальна психологія - 116. Психофізіологія - 116. Історія психології - 116. Історична психологія - 118. Етнопсихологія - 119. Психологія культури - 119. Соціальна психологія - 120. Психологія праці - 121. Економічна психологія - 121. Політична психологія - 122. Психологія релігії - 123. Юридична психологія - 123. Психологія управління - 124. Психологія наукової творчості - 124. Педагогічна психологія - 125. Психологія обдарованості - 125. Медична психологія - 126. Психологія аномального розвитку - 126. Радіоекологічна психологія - 127. Психологія діяльності в особливих умовах - 128. Психологія спорту - 128. Психологія соціальної роботи - 129. Консультативна психологія - 129. Психодіагностика і прогнозування - 129. Психологічна реабілітація - 129. Психофармакологія - 130. Рекомендована література - 130. Запитання та завдання
Розділ 5. Метапсихологія та її паралогізми (В. М. Пискун) 132
Сутність метапсихології - 132. Психіка та зовнішній світ. Теорія чистої дошки і монадності - 134. Психіка і тілесний субстрат - 136. Внутрішня та зовнішня детермінованість психічного - 146. Психологічна проблема свободи волі - 148. Свідоме та неусвідомлене в людсьйй психіці - 149. Психічне як частина й ціле, «стан і процес» - 151. Сенс людського життя як психологічна проблема - 154. Рекомендована література - 157. Запитання та завдання - 157.
Частина друга. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ: ВЧИНКОВИЙ ПІДХІД 161
Розділ 6. Вчинок як принцип побудови теорії та історії психології (В. О. Татенко, В. А. Роменець) 161
Психологія у пошуках власного осередку - 161. Вчинок як осередок психічного - 164. Логіка визначень вчинку як осередку психічного - 166. Вчинковий принцип в історії психології - 174. Феномени психічного та їхні можливі зв'язки - 175. Вчинки - локомотиви поведінки - 178. Вчення С. Л. Рубінштейна про основний осередок психічного - 179. Вчення М. О. Бернштейна про рефлекторне кільце і проблема логічного осередку в психології - 182. Теорія функціональної системи П. К. Анохіна - 183. Аферентний синтез - 184. Прийняття рішення - 184. Формування акцептора результату дії - 185. Вчинкова природа психічного і предмет психології - 186. Вчинковий осередок і психологічні закономірності - 190. Визна- я чення і завдання наукової психології - 192. Рекомендована література - 193. Запитання - 193.
Розділ 7. Вчинковий смисл психологічних феноменів: феномени ситуативні 194
Розрізнення вражень - 194. Потяг - 195. Активація - 196. Емоції. Природа емоцій - 198. Переживання - 199. Психічне й тілесне - 200. Характеристика емоцій - 202. Зовнішнє вираження емоцій - 205. Рух - 206. Увага - 208. Людина в предметному світі - 210 (Т. С. Кириленко). Темперамент - 212. Людина, що грає - 218. Гра значень і мовна діяльність, інтуїція, фантазія, мислення - 219. Малюнки - зображувальна форма дитячої гри - 221. Людина у світі пригодництва: ситуативність, вольове випробування, досягнення - 223. Пам'ять і ситуативні феномени - 226 (Т. М. Тшпаренко). Рекомендована література - 228. Запитання та завдання - 229.
Розділ 8. Вчинковий смисл психологічних феноменів: феномени мотиваційні (І. П. Маноха) 231
Витоки волі - 231. Боротьба мотивів та вольовий акт - 231. Формування та розвиток вольових процесів - 233. Природа потреб людини - 234. Потреби та мотиви діяльності - 236. Теорії мотивції - 237. Мотивація у структурі вчинку
- 244. Подвижництво: феноменологічна оцінка світових станів, ідеал, подвиг - 248. Спеціалізоване учіння: допитливість, знаттєлюбність, інтерес - 248. Теоретичне відтворення світу в знанні: ідеал ученого і популярна форма науки - 259. Дослідницька діяльність: розумове і предметне експериментування, практичний інтелект - 267. Мистецьке відтворення світу: художній ідеал митця та рівні втілення ідеалу
- 272. Формування здібностей до наукової, технічної, художньої та інших видів творчості - 275. Структура творчого процесу та можливості його оптимізації - 277. Вчитель і учень - 281. Особистість та її характер - 283. Маска, гідність особи, її цілісність і роздвоєність - 287. Стратегія вчинку і ствердження «Я» - 288. Пам'ять і мотиваційні феномени - 293. Рекомендована література - 294. Запитання та завдання - 295. Творчі вправи - 296.
Розділ 9. Вчинковий смисл психологічних феноменів: феномени дії та післядії 299
Психологічна структура трудової діяльності - 299. Процес, ціль і продукт праці - 300. Праця рутинна і творча - 302. Реальне освоєння світу - 303. Психічні процеси, стани та властивості особистості в їхньому генезисі - 305. Вчинок як рушійна сила розвитку психічних процесів, станів та властивостей особистості - 306 (Т. С. Кириленко). Життєвий шлях - 307. Теорії життєвого шляху людини - 310. Онтогенез. Час життя. Життєвий цикл. Життєвий шлях - 314. Життєвий і творчий шлях - 315. Життя як переживання - 317. Життя, зосереджене в миттєвості - 318. Миттєвість, розширена до меж людського життя - 319. Життя як учинок, що здійснюється перманентно - 320. Завершеність життя і природна смерть - 321. Рушійні сили життєвого шляху - 322. Усвідомлювані й неусвідомлювані способи тлумачення світу - 323. Життєвий шлях як зміна ціннісних орієнтацій - 323. Етапи життєвого шляху людини - 324. Світ первинного досвіду та допитливості- 325. Світ «пекучих таємниць», гострих випробувань - 326. Світове зло та подвижницькі ідеали - 327. Шлях до професіоналізму. Жадоба життя - 328. Дійова включеність у світ - 328. Психологія вмирання та подолання страху смерті - 330 (Т. М. Титаренко). Універсальна обдарованість і конкретні здібності людини - 331. Життєвий поклик, акме, вичерпаність - 336. Творчість як засіб довершеності життя - 341. Творчі здібності людини - 343. Етапи творчого процесу у зв'язку з життєвим шляхом людини - 346. Релігійна та філософська творчість - 350. Наукова, художня, практична творчість - 356. Творчість та героїчний ентузіазм - 364. Співвідношення індивідуального, народного і вселюдського в життєвому та творчому шляху людини, - 367. Самопізнання - 371 Смисл життя як психологічний феномен - 373 (І. П. Маноха). Рекомендована література - 376. Запитання та завдання - 377. Творчі вправи - 379.
Частина третя. ПСИХОЛОГІЯ ВЧИНКУ 381
Розділ 10. Вчинковий напрям у психології: теоретичні та методичні засади 383
Вчинок і світ людини (В. А. Роменець) 383
Вчинок в онтологічному вимірі (В. О. Татенко) 402
Вчинок як універсальний механізм самовідтворення буття - 402. Вчинок як єдність індивідуально-психологічного, суспільно-історичного та логічного - 405. Головні суперечності вчинку - 409. Вчинок як діалог і монолог - 413. Психологічні відмінності людей у проявах вчинкової активності - 417. Різновиди та рівні вчинкової активності - 421.
Онтогенетичні визначення вчинку (В. О. Татенко) 424
Вчинок зачаття і вчинок народження - 425. Вчинок самоствердження - 428. Вчинок самовизначення - 431. Вчинок самовивільнення - 432. Вчинок самоздійснення - 433. Вчинок самозвітування - 436. Вчинок умирання - 438. Через вчинок до безсмертя - 439. Вчинковий потенціал сучасної людини: проблеми і перспективи - 440.
Теоретичні засади дослідження вчинку (І. П. Маноха) 444
Аналіз головних суперечностей учинкових структур - 446. Аналіз історичного та онтогенетичного зміщення акцентів у структурі вчинку - 449. Аналіз духовних рівнів учинку: індивідуальне - народне - вселюдське - 450. Аналіз можливого та дійсного, необхідного та достатнього у вчинковому діянні - 452. Аналіз трансцендентної сутності вчинку - 454. Наукові стратегії психологічного дослідження вчинку - 456. Рекомендована література - 457. Запитання та завдання - 458.
Розділ 11. Методи психології у дослідженні вчинку 460
Вчинкова природа психічного та характер її вивчення - 460. Принципові основи психологічного дослідження вчинку - 462. Структурні особливості методів психологічного дослідження вчинку - 472. Діалектичний зв'язок психологічних методів у психології вчинку - 482. Природа вчинку та вчинковий характер методів психології. Адекватність предмета і методу - 483 (В. А. Роменець). Методичні особливості дослідження вчинку - 484. Феноменологічна та реально-практична структура вчинку: побудова методичної моделі - 487. Особливості ідентифікації та кваліфікації компонентів учинку - 489. Анамнез: реконструкція здійсненого вчинку та можливість його децентрації з боку суб'єкта - 490. Подолання конфліктної ситуації в процесі прийняття рішення - 493. Вибір у критичній ситуації - 495. Розв'зання ситуації у колі вчинкових моральних дій - 496. Післядія та усвідомлення вчинку - 498. Дослідження характерологічних рис учинку - 500. Тлумачення дослідних (експериментальних) даних - 501. Методичні принципи організації психологічного дослідження вчинку - 503 (І. П. Маноха). Рекомендована література - 504. Запитання та завдання - 504. Творчі вправи - 505.
Розділ 12. Феноменологія вчинку 507
Вчинок у феноменологічній традиції (В. О. Татенко) 507
Людина - це та, що обирає себе - 507. Людина у феноменологічній традиції самопізнання і самостворення - 511. Феноменологічна рефлексія вчинку - 519.
Вчинок буденності (Т. М. Тшпаренко) 527
У межах безпосереднього - 527. Інтермеццо повсякденного життя - 530. Маргінальність: поразка чи перемога? - 532. Втеча від абсурду - 536.
Вчинок істини (Т. С. Кириленко) 541
Пошук істини - шлях пізнання непізнаваного - 541. Пізнавальні почуття - 543. Психічний стан як вияв мінливості й сталості пізнання світу - 544. Від емоційних переживань до глибоких переконань - 546.
Вчинок краси (Т. С. Кириленко) 547
Ідея, Ідеал, еталон - 547. Пережити - не лише відчути - 547. Суперечність стражденності й дії - 548. Пошук гармонії: комічне, трагічне, любов - 549.
Вчинок добра (Т. С. Кириленко) 552
Марна втеча від страждання - 552. Незацікавленість у вдячності - 553. Аморальність моральної дії. Спокутування вини - 554. Поневолення добром - 555. Трагізм добра - 555.
Вчинок екзистенції (Г. М. Титаренко)
Буття у злитті зі світом - 556. Час людського буття - 559. Минуще й вічне -562. Існувати - значить бути відповідальним - 565. Трагізм абсолютного розставання та ідея вічного повернення - 569.
Вчинок самопізнання (Т. М. Титаренко)
Читання у собі самому - 573. Віддзеркалення від світу речей - 575. Людина з людиною - 577. Вихід за межі себе - 5*0. Самопізнання як самостворення - 583.
Вчинок повернення до буденності {Т. М. Титаренко) 587
Людина - дитя свободи - 587. Повернення до себе як вихід до нового творення - 591 Від унікальності до вищого єднання - 595. Рекомендована література -599. Запитання та завдання - 601. Післямова: постання канонічної психології (В. А. Роменець) 605
Іменний покажчик

Одержати книгу
"Основи психології / За ред. О. В. Киричука"

Словарь различных терминов:

Ланда Диего де - (1524- 1579 гг.) - испанский хронист, член ордена францисканцев. В 1573 г. епископ Юкатана (область на одноимённом полуострове, главным...
Дампир Уильям - Дампир Уильям (Dampier, William) (1652 - 1715), англ, моряк, исследователь и авантюрист. Прославившись как буканьер, возвратился в 1691 г...
Земская управа - исполнительный орган земств, сост. из председателя и 2- х членов; избиралось на 3 года. Утверждались министром внутренних дел и губерн...
Аккад (Агаде) - Аккад (Агаде) (Akkad), р-н в Центр. Месопотамии, названный по имени г. Аккад (Агаде), основанного царем Саргоном I ок. 2350 г. до н.э. По...
ВИКТОР ЭММАНУИЛ I - Король Сардинии из Савойской династии, правивший а 1802-1821 гг. Сын Виктора Амадея II и Марии Испанской. Ж.: с 1789 г. Мария Те...
Диоскурид Педаний - из Аназарба в Киликии, I в. н. э., греческий врач. Военный врач, практиковавший в Риме во времена Клавдия и Нерона. Итогом его у...
Кондотьер - от итальянского слова "кондотта" - наемная плата. Так в средневековых итальянских городах - государствах называли наемников и их предв...
РЕМИНЕСЦЕНЦИЯ - воспоминание - смутное воспоминание, отголосок былого. В поэтическом и музыкальном произведении черты, наводящие на воспоминания о дру...
Местничество - система феодальной иерархии в Русском государстве XV - XVII вв.: распределение служебных мест при назначении на военную административн...
Бильдунгсбюргертум - (Bildungsbirgertum - "Бюргерское образование"), термин, которым обозначали приверженность среднего класса к получе...
АДАДНЕРАРИ II - Царь Ассирии (Месопотамия), правивший в 911-890 гг. до Р. Х. + 890 г. до Р. Х. Ададнерари положил конец внутренним смутам, на протяжен...
ПОЛЕВОЙ УСТАВ - в Вооруженных Силах официальный документ, определяющий основные положения по подготовке и ведению соединениями и частями общевойсковог...
КАПИЩЕ - "капь" - изображение, идол, изваяние, статуя - древнеязыческое культовое сооружение. Обычно выглядело в виде двускатного навеса с укра...
Бос, Иероним - (1462 - 1530) - нидерландский живописец Ван-Акен, прозванный Босом по месту его рождения (гор. Бос). Картины Боса посвящены главным обра...
Камай-мурза - Камай-мурза - казанский выходец, пришедший к Иоанну Грозному , когда тот подступил к Казани в 1552 г. Камай-мурза был полезен Иоанну свои...

© 2009-2021  librarium.inf.ua