Підручники

Основи кооперації: Навч. посіб. / С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей, Я. А. Гончарук, Р. Я. Пастушенко. - К.: Знання, 2004. - 470 с.

Передмова ... 7
Розділ І. Теоретичні основи кооперації ... 12
§1. Кооперативні організації та системи кооперативів ... 13
Кооператив ... 13
Природа кооперативів ... 14
Об'єднання кооперативів. Кооперативні системи ... 16
§§2-3. Типи та види кооперативів ... 20
Класифікація кооперативів ... 20
Мета господарської діяльності кооперативів виробників ... 22
Мета господарської діяльності кооперативів споживачів ... 27
Кооперативи виробників і споживачів ... 29
§§4-5. Кооперативні принципи ... 33
Поняття "кооперативні принципи" ... 33
Міжнародні кооперативні принципи ... 34
Національні кооперативні принципи ... 34
Практична робота 1. Основний зміст міжнародних кооперативних принципів ... 37
§6. Кооперативні цінності ... 43
Поняття "кооперативні цінності" ... 43
Базові цінності кооператорів ... 45
Етичні цінності кооператорів ... 49
§ 7. Кооперативний рух ... 52
Кооперативна ідеологія ... 52
Кооперативний рух ... 56
Кооперативні традиції ... 59
Розділ II. Кооперативний рух у минулому і сьогодні ... 63
§§ 8-9. Зародження кооперації в країнах Європи ... 64
Передумови виникнення кооперативів ... 64
Перші кооперативні організації у Великій Британії ... 73
Кооперація континентальної Європи ... 76
§§ 10-12. Становлення кооперативного руху в Україні ... 83
Передумови кооперування українців ... 83
Перші кооперативи на східноукраїнських землях ... 87
Кооперативний рух на західноукраїнських землях до Першої світової війни ... 92
Кооперативне будівництво на східноукраїнських землях в умовах національної революції ... 97
Українська кооперація Західної України в період між двома світовими війнами ... 102
§§ 13-15. Кооперативний сектор командно-планової та перехідної економіки України ... 112
Кооперація УСРР в умовах "воєнного комунізму" та "нової економічної політики" ... 1І2
Кооперативні організації УРСР в 1930-1980-х рр ... 119
Кооперація в незалежній Україні ... 127
§§ 16-17. Світовий кооперативний рух у XX ст ... 138
Розвиток кооперації у першій половині XX ст ... 138
Кооперація в умовах постмодерного суспільства ... 144
Міжнародний кооперативний альянс - осередок світового кооперативного руху ... 153
Практична робота 2. Завдання та організаційна структура МКА ... 159
Розділ III. Правові основи діяльності кооперативів в Україні ... 166
§18. Законодавство про кооперацію ... 167
Конституційні засади кооперативного права ... 167
Кооперативне законодавство ... 169
Підзаконні нормативні акти про кооперацію ... 171
Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації ... 173
Реалізація кооперативних принципів у правових документах, що регулюють діяльність кооперативів ... 175
§ 19. Правовий статус кооперативу ... 179
Правове становище кооперативів ... 179
Порядок заснування кооперативів ... 181
Статут та інші угоди, що регулюють взаємовідносини членів кооперативу ... 182
Правові засади взаємодії кооперативів та їх об'єднань ... 183
§ 20. Управління кооперативом ... 189
Поняття права кооперативного самоврядування ... 189
Загальні збори ... 191
Правління кооперативу ... 193
Голова кооперативу ... 193
Виконавчий директор ... 196
Ревізійна комісія (ревізор) ... 197
Спостережна рада ... 198
Розділ IV. Соціальні та економічні основи діяльності окремих видів кооперації ... 201
§§ 21-22. Кооперація споживачів. Споживчі кооперативи ... 202
Соціальна місія споживчого кооперативу ... 202
Діяльність споживчого кооперативу та її економічна основа ... 205
Пайовики - соціальна основа споживчого кооперативу ... 212
Споживча кооперація ... 219
Управління споживчим кооперативом ... 224
§§ 23-24. Кооперація виробників. Сільськогосподарські кооперативи ... 233
Соціальна місія виробничих та обслуговуючих кооперативів ... 233
Членство у сільськогосподарському кооперативі ... 239
Економічні основи та господарський механізм діяльності кооперативу ... 244
Управління сільськогосподарським кооперативом ... 252
§§ 25-26. Фінансова кооперація. Кредитні спілки ... 261
Соціальна місія кредитної спілки ... 261
Фінансово-господарський механізм діяльності кредитної спілки ... 266
Управління кредитною спілкою ... 277
Система кредитних спілок України ... 282
Розділ V. Учнівські кооперативи ... 289
§§ 27-28. Завдання та організація кооперативу у навчальному закладі ... 290
Завдання учнівських кооперативів ... 290
З історії дитячих кооперативів ... 292
Організація учнівського кооперативу ... 297
§ 29. Майно, фонди та органи управління учнівського кооперативу ... 308
Кошти учнівського кооперативу ... 308
Вищий орган управління кооперативу ... 311
Постійно діючі органи управління кооперативу ... 315
§30. Організація діяльності учнівського кооперативу ... 325
Основні функції шкільних кооперативів ... 325
Нагромадження заощаджень та кредитування членів ... 326
Торгівля споживчими товарами ... 832
Виробництво сільськогосподарської та промислової продукції ... 337
Кооперативно-просвітня та громадсько-корисна діяльність ... 339
§§ 31-32. Планування і контроль в учнівському кооперативі ... 347
Дослідження ринку ... 347
Планування ... 351
Облік і контроль ... 357
Звітність учнівського кооперативу ... 361
Практична робота 3. Знайомство з формами поточного обліку в учнівському кооперативі і вироблення навичок обліку коштів, майна та робіт ... 368
Термінологічний словник ... 388
Додатки ... 426
Додаток 1. Заява XXXI конгресу Міжнародного кооперативного альянсу "Про кооперативну ідентичність" ... 426
Додаток 2. Міжнародні кооперативні принципи кредитних спілок, ухвалені Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) 24 серпня 1984 року ... 428
Додаток 3. Закон України "Про кооперацію" ... 430
Додаток 4. Типовий статут учнівського кооперативу ... 451
Додаток 5. Книжечка дрібної ощадності (титул і розворот) ... 468
Додаток 6. Пісня спілчанської молоді ... 470

Одержати книгу
"Основи кооперації. / С. Г. Бабенко та ін."

Словарь различных терминов:

Деникин, Антон - (1872-1947) - один из контрреволюционных генералов, известный своей вооруженной борьбой с Советской Республикой. В 1919 году ему удалось...
Марк Антоний - Марк Антоний (Mark Antony) (83 - 30 гг. до н.э.), рим. полководец. Служил под началом Цезаря в конце Галльских войн. В преддверии гражд. во...
Болховитиновы - Болховитиновы - старинный русской дворянский род, происходящий от сыновей Степана Болховитинова, Артемия (умер в 1678 г.) и Феодосия, вер...
СТРАННАЯ ВОЙНА - термин, характеризовавший положение на Западном фронте в течение первых девяти месяцев (сентябрь 1939 - май 1940 гг.) II мировой войны...
МИРОВОЙ СУДЬЯ - в некоторых странах должностное лицо, как правило, назначаемое центральными органами государственной власти, единолично рассматривающе...
Альпийская фиалка - ("Alpenveilchen"), кодовое наименование операции вторжения германских войск в Албанию в начале 1941. На военном совеща...
Приход - Приход (parish), низшая церк.-адм. единица в Англии. В 7-8 вв. региональные церкви (минстеры, "minsters") основывались и обслуживали груп...
ПОСТЕЛЬНИЧИЙ - в России XV-XVII вв. должностное лицо Государева двора. Впервые появляется при Иване Грозном, в Древней Руси прототипом П. был отрок. П...
Коростовцевы - Коростовцевы - русский дворянский род, происходящий из Польши, от рода Хоростовецких, герба Остоя. Тимофей Хоростовецкий выехал в Малорос...
неправедность - чаще всего означает неистинность, неискренность, несправедливость, противность правде, долгу, закону, то есть свойство, противоположное...
Белый Андрей - Белый, Андрей (литературный псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) - писатель, сын известного математика Н.В. Бугаева (см.). Родился в 18...
Обувь - Об обуви у евреев см. статью Одежда". Скажем несколько слов о некоторых относящихся сюда оборотах речи. Выражение "обувь на ногах" означ...
Око - евр. аин. Око, как зеркало души, часто упоминается в таких выражениях, как, например, "глаза гордые" (Прит. 6: 17); "чистое око" (Мат...
ИЛИЯ ПРОРОК - (IX в. до Р.Х.), пророк, взятый живым на небо. Илия жил в царствование Ахава, когда иудеи поклонялись языческому богу Ваалу. За это Госп...
ЗАВЕЩАНИЕ (Цаваа) - Документ, в котором человек дает указания, как поступить с его собственностью после его смерти. Согласно законам Торы*, не сме...

© 2009-2021  librarium.inf.ua