Підручники

Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Підручник / Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С Фурдуй. - 2-е вид., зі змінами. К.: Либідь, 1995. - 368 с.

Передмова ... 3
Вступ ... 6
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ ... 9
1.1. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища ... 10
1.2. Структура природного середовища (М. П. Падун)
1.2.1. Природне середовище ... 18
1.2.2. Атмосфера ... 19
1.2.3. Літосфера ... 20
1.2.4. Гідросфера ... 22
1.2.5. Природні ресурси ... 24
1.3. Біосфера (Р. С. Фурдуй)
1.3.1. Загальні властивості біосфери ... 25
1.3.2. Склад і функціонування біосфери ... 28
1.3.3. Проблема походження життя на Землі ... 32
1.3.4. Еволюція біосфери ... 35
1.3.5. Еволюція людини ... 44
1.3.6. Ноосфера ... 56
1.3.7. «Біосфера-2» ... 64
1.4. Кругообіг речовин та енергії в біосфері (Р. С. Фурдуй)
1.4.1. Організми та середовище ... 67
1.4.2. Великий кругообіг речовин й енергії ... 68
1.4.3. Вплив антропогенного фактора на кругообіг ... 71
1.5. Природні ресурси Землі (P. C. Фурдуй)
1.5.1. Біологічні ресурси ... 72
1.5.2. Мінеральні й енергетичні ресурси ... 75
1.5.3. Кліматичні ресурси ... 75
1.5.4. Життєвий простір ... 76
1.5.5. Генетичний фонд ... 77
1.8. Структура сучасної екології (Г. О. Білявський, М. М. Падун)
1.6.1. Предмет екології ... 82
1.6.2. Основні екологічні поняття й терміни ... 89
1.6.3. Основні екологічні закони ... 86
1.7. Екологічні катастрофи (Р. С. Фурдуй)
1.7.1. Еволюція чи катастрофа? ... 102
1.7.2. Зміни магнітного поля Землі,....,. 104
1.7.3. Спалахи наднових зірок ... 105
1.7.4. Метеоритні вибухи ... 106
1.7.5. Урагани ... 110
1.7.6. Повені ... 110
1.7.7. Землетруси та вулканічні виверження ... 111
1.7.8 Екологічні катастрофи, викликані людиною ... 112
1.8. Основи економіки природокористування (Г. О. Білявський) ... 116
2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГИ ... 129
2.1. Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища (Г. О. Білявський)
2.1.1. Характер забруднення ... 130
2.1.2. Види забруднювачів ... 138
2.1.3. Методи визначення якості та обсягу забруднень ... 149
2.1.4. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення ... 155
2.2. Охорона повітряного середовища (Р. С. Фурдуй)
2.2.1. Атмосфера Землі ... 161
2.2.2. Парниковий ефект ... 164
2.2.3, Ядерна ніч і ядерна зима ... 168
2.2.4. Озонова діра в атмосфері ... 170
2.2.5. Кислотні дощі ... 173
2.2.6. Заходи боротьби з забрудненням атмосфери ... 176
2.7. Тютюновий дим ... 177
2.2.8. Стан повітряного середовища України ... 179
2.3. Охорона водного середовища (Р. С Фурдуй, М. М. Падун)
2.3.1. Водні ресурси планети ... 181
2.3.2. Споживачі прісної води ... 183
2.3.3. Забруднення води ... 185
2.3.4. Проблема стічних вод ... 190
2.3.5. Охорона підземних вод України ... 193
2.3.6. Охорона вод Світового океану ... 194
2.3.7. Антропогенні катастрофи на акваторіях ... 198
2.3.8. Стан водних басейнів України ... 202
2 А. Охорона літосфери (Г. О. Білявський)
2.4.1. Охорона ґрунтів ... 209
2.4.2. Охорона земної поверхні ... 216
2.4.3. Охорона земних надр ... , 221
2.4.4. Рекультивація порушених земель ... 229
2.5. Охорона тваринного та рослинного світу (Г. О. Білявський)
2.5.1. Охорона флори ... 232
2.5.2. Ліси ... 236
2.5.3. Степи ... 239
2.5.4. Болота та агроценози ... 240
2.5.5. Бактерії, гриби та лишайники ... 241
2.5.6. Перспективи використання пестицидів ... 243
2.5.7. Охорона фауни ... 246
2.5.8. Заповідна справа ... 259
2.5.9. Природоохоронні проблеми, пов'язані з тваринницькими комплексами ... 254
2.5.10 Програма ЮНЕСКО «Людина й біосфера» 257
2.6. Енергетика та екологія (Р. С Фурдуй)
2.6.1. Паливно-енергетичний комплекс ... 258
2.6.2. Добування енергії за рахунок спалювання мінерального палива ... 260
2.6.3. Екологічний вплив ТЕС ... 263
2.6.4. Відчуження земель під лінії електропередачі ... 267
2.6.5. Екологічний вплив АЕС ... 269
2.6.6. Екологічний вплив ГЕС ... 276
2,67. Альтернативні джерела енергії ... 279
2.6.8. Енергозбереження ... 290
2.7. Новітні галузі екології (Г. О. Білявський, P. C. Фурдуй)
2.7.1. Урбоекологія ... 293
2.7.2. Мілітаристична екологія ... 297
2.7.3. Екологія Космосу ... 304
2.7.4. Радіоекологія ... 308
2.7.5. Екологія, право, політика ... 319
2.7.6. Найновіші екологічні напрями досліджень ... 326
2.7.7. Проблема утилізації відходів ... 336
2.7.8. Міжнародна торгівля відходами ... 337
2.8. Стратегія й тактика виживання людства (Г. О. Білявський)
Словник термінів (Р. С. Фурдуй, Г. О. Білявський) ... 347
Список рекомендованої літератури ... 354
Найбільш екологічно небезпечні об'єкти України ... 355
Додаток ... 362

Одержати книгу
"Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології"

Словарь различных терминов:

МИЛЮКОВА НОТА - Нота Милюкова - заявление министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова (1859-1943) 18 апреля (1 мая) 1917 г. госуд...
Никопол - , "город победы", город в Эпире, построенный Августом в воспоминание сражения при Акциуме ( Aktium). Павел просит Тита поспешить туда, та...
1990, 12-15.3. - 3-й Съезд народных депутатов СССР. Отмена 6-й ст. Конституции СССР, декларирующей руководящую роль КПСС. Учреждение поста президента СССР...
Людовик XV - Людовик XV (Louis XV) (1710 - 74), франц. король (1715 - 74), правнук Людовика XIV. На первых порах регентом был Филипп, герцог Орлеанский,...
Крепостной вал - земляной вал, которым до появления фортовой крепости, была обнесена вся крепость, а после - ядро крепости. Назначением его было служит...
Пржездзецкие - Пржездзецкие - дворянский род, герба Рох III, восходящий к началу XVII в. Николай-Владислав II (умер в 1683 г.) был каштеляном новогрудск...
Съезды Советов - в 1917-1936 гг. высшие органы власти в административно-территориальных единицах, автономных и союзных республиках, СССР. Стали созыват...
Крепостное право - (крепостничество), форма зависимости крестьян: прикрепление их к земле и подчинение административной и судейской власти феодала...
Дейч, Феликс - крупный германский промышленник, основатель эдиссоновского общества в Германии, из которого впоследствии образовалась Всеобщая Компания...
ПРИДАНОЕ (Недунья) - Ценности (деньги и вещи), которые жена приносит в дом мужа после совершения брака. Талмуд* называет имущество жены, записанное...
БЕНЕДИКТИНЦЫ - члены первого в Западной Европе христианского монашеского ордена, основанного Бенедиктом Нурсийским в 530 г. Устав Б. включает 3 обета...
Азовский флот - первое регулярное формирование русского ВМФ, созданное Петром I для борьбы с Турцией за выход в Черное море. Строительство флота начал...
ВСЕНОЩНАЯ - всенощное бдение, православная служба под великие праздники и воскресные дни, состоящие из вечерни (или великого повечерия), литии, утре...
Усуль аль-Фикх - наука Исламской юриспруденции, философия права; методология выведения законов из Исламских источников и установления их юридической и...
АВУНКУЛОКАЛЬНОСТЬ - (от лат. avunculus - брат матери и locus - место), норма брачного поселения, при которой молодые селятся вместе с братом матери...

© 2009-2021  librarium.inf.ua