Підручники

Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. - К.: Лібра, 1998. - 248 с.

Передмова ... 5
Вступ ... 7
Частина І. Загальна екологія ... 13
Розділ 1. Екологія як загальнобіологічна та гуманітарна наука ... 15
1.1. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації. 1.2. Ідея системності в екології. 1.3. Соціальні аспекти екології. 1.4. Об'єкти вивчення в екології. 1.5. Методи екологічних досліджень. 1.6. Метод моделювання в екології. 1.7. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа. 1.8. Екологія на межі XX та XXI століть
Розділ 2. Біосфера ... 31
2.1. Поняття біосфери. 2.2. Структура біосфери. 2.3. Потік енергії на Земній Кулі. 2.4. Біогеохімічні цикли. 2.5. Місце людини в біосфері. 2.6. Поняття середовища.
2.7. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери
Розділ 3. Екосистеми ... 52
3.1. Екосистеми - основні структурні одиниці біосфери. 3.2. Абіотичні компоненти біосфери. Ресурси та умови існування 3.3. Ґрунт як біокосний елемент екосистем. 3.4. Живі організми в екосистемах Біоценози. 3.5. Життя в ґрунті. 3.6. Трофічні ланцюги та трофічні піраміди. 3.7. Концентрація речовин у трофічних ланцюгах. 3.8. Розвиток та еволюція екосистем. 3.9. Сукцесії. 3.10. Штучні екосистеми - екосфери
Розділ 4 Екосистеми світу та України ... 77
4.1. Різноманіття екосистем. 4.2. Тундри. 4.3. Лісові екосистеми помірного поясу. 4.4. Вічнозелений тропічний дощовий ліс. 4.5. Степи. 4.6. Пустелі. 4.7. Екосистеми луків.
4.8. Болота. 4.9. Прісноводні екосистеми. 4.10. Принципи екологічного районування
Розділ 5. Популяції ... 95
5.1. Поняття популяції. 5.2. Особливості популяцій рослин та тварин. 5.3. Екологічні ніші. 5.4. Співіснування популяцій - норма їх існування. 5.5. Стратегії життя рослин та тварин. 5.6. Розмір популяції. 5.7. Просторова структура популяції. 5.8. Внутрішньопопуляційна структура. 5.9. Динаміка популяцій. 5.10. Популяції як об'єкт використання, моніторингу та управління
Розділ 6. Біологічна продуктивність ... 112
6.1. Автотрофне та гетеротрофне живлення. 6.2. Особливості живлення мікроорганізмів, рослин, тварин та харчування людини. 6.3. Продукційний процес. Продуценти, консументи і редуценти. 6.4. Генетичні фактори продуктивності. 6.5. Екологічний контроль продуктивності. 6.6. Ценотичний контроль продуктивності. Біопродукція в різних біомах. 6.7. Принципи лімітування біопродукції. Управління продукційним процесом
Розділ 7. Біологічна та екологічна рівновага ... 131
7.1. Біологічне різноманіття - основа стійкого існування екосистем. 7.2. Загальні принципи стабільності та стійкості біосистем та екосистем. 7.3. Адаптація. 7.4. Стійкість організмів, популяцій та екосистем
Розділ 8. Антропогенна деградація біосфери ... 139
8.1. Науково-технічний прогрес та проблеми екології. 8.2. Джерела екологічної кризи XX століття та її вплив на біосферу. 8.3. Форми та механізми деградації біосфери. Роль промислового та сільськогосподарського виробництв. 8.3.1. Забруднення атмосфери. 8.3.2. Забруднення та деградація ґрунту. 8.3.3. Забруднення Світового океану та континентальних вод. 8.3.4. Фізичні фактори забруднення середовища. 8.3.5. Радіоактивне забруднення навколишнього середовища. 8.4. Вплив людини на глобальні біосферні процеси. 8.5. Живі організми в умовах антропогенного стресу. Трансформація та деградація біоти Земної Кулі. 8.6. Військові аспекти деградації біосфери. 8.7. Територіальні аспекти антропогенного забруднення навколишнього середовища. Стан навколишнього середовища України
Частина II. Спеціальні аспекти екології ... 167
Розділ 1. Агроекосистеми ... 169
1.1. Забезпечення населення продуктами харчування. 1.2. Агроекосистеми. 1.3. Ресурси в агроекосистемах. 1.4. Сільськогосподарські рослини та тварини - продукт добору та генетичного конструювання. 1.5. Енергетичний аналіз агроекосистем. 1.6. Співжиття в агроекосистемах. Бур'яни, хвороби та шкідники. 1.7. Фактори стабілізації агро-систем. Сівозміни. Меліорація. 1.8. Інтенсифікація сільського господарства. 1.9. Відходи сільськогосподарського виробництва. Забруднення природного середовища. 1.10. Стратегія сільськогосподарського користування на межі XXI століття. Адаптивне рослинництво та альтернативне землеробство
Розділ 2. Промислові екосистеми ... 188
2.1. Типи промислового виробництва. 2.2. Енергетика. 2.3. Географія промислового виробництва. Транспортні системи. 2.4. Науково-технічний прогрес та екологія.
2.5. Конфліктні ситуації промислового природокористування. 2.6. Вплив промислового виробництва на біосферу
Розділ 3. Міські екосистеми ... 196
3.1. Інфраструктура міст. 3.2. Міські споруди. Будівельні матеріали та водозабезпечення. 3.3. Енергетичні системи міст. 3.4. Екологія міського транспорту. 3.5. Екологічне середовище в містах. Мезо- та мікроклімат. 3.6. Рослини та тварини в місті. 3.7. Людина в міському середовищі. Медична екологія 3.8. Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди. 3.9. Міста майбутнього
Розділ 4. Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв ... 210
4.1. Екологічна конверсія - актуальна проблема цивілізованого людства. 4.2. Демографічні фактори. 4.3. Соціальна екологія. 4.4. Роль громадського екологічного руху в екологічній оптимізації виробництва. 4.5. Екологічна експертиза та екологічні паспорти.
4.6. Екологічна конверсія в промисловості. 4.7. Екологічна конверсія в сільському господарстві. 4.8 Екологізація енергетики. 4.9. Програма екологічної конверсії промисловості та сільського господарства України
Розділ 5. Принципи раціонального природокористування та охорони природи ... 224
5.1. Екологія та моральність. Цивілізоване використання природних угідь 5.2. Природоохоронні концепції. 5.3. Охорона генофонду. Червона книга України. 5.4. Охорона ценофонду. Зелена книга України. 5.5. Охорона екосистем. Національні парки, заповідники, заказники, пам'ятники природи, екологічні стежки 5.6 Моніторинг. Методи та VІ форми контролю стану екосистем. 5.7. Екологічне нормування антропогенних навантажень. 5.8. Соціально-організаційні та правові основи охорони природи. 5.9. Економічні критерії в екології. 5.10. Екологічна політика. Охорона природи на державному та міждержавному рівнях
Післямова ... 239
Предметний показник основних понять та термінів ... 241
Література ... 243

Одержати книгу
"Злобін Ю.А. Основи екології"

Словарь различных терминов:

Фош Фердинанд - (Foch) (1851-1929). Французский военный деятель, маршал. Во время первой мировой войны - командующий французскими армиями, затем начальн...
Палата общин - Палата общин (Commons, House of), нижняя палата англ. парламента. Являлась составной частью парламентов, созывавшихся королем в кон. 13 в...
Воздухоплавание - В 1783 г. братья Монгольфье, Жозеф (1740 - 1810) и Этьен (1745-1799) изобрели аэростат (воздушный шар), наполняемый нагретым воздухом...
КАРАВАН-САРАИ - дом караванов - постоялый и торговый двор в городах и на дорогах Ближнего Востока, Средней Азии, Закавказья. Укрепленный двор, окружен...
ПОКАЯНИЕ (Видуй) - Заступаясь за Израиль перед Господом, сказал Ему пророк Шмуэль: "Вседержитель, ведь не осуждаешь Ты человека, пока не скажет о...
Номисма (солид) - основная денежная единица Византии, около 3,79 - 4,55 г. золота, которая в IV - XI века стала образцом для монет Европы и Востока, поч...
Пмбул Сонграм - Пмбул Сонграм (Pibul Songgram) (1897-1964), гос. и воен. деятель Таиланда. Принял участие в бескровном перевороте, свергнувшем в 1932 г...
ПАЛЛАДИАНСТВО - направление в европейской архитектуре XVII - XVIII вв., ветвь классицизма. В Англии, Германии, России (Ч. Камерон, Д. Кваренги, Н. Львов...
ИНТЕРНАЦИОНАЛ - международные объединения рабочих. I И. - Международное товарищество рабочих - основан в Лондоне в 1864 г. под руководством К. Маркса...
ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ - празднование памяти св. Василия Великого, Кесарийского (1/14 января). В этот день крестьяне ходили по домам с поздравлениями и пожелания...
Барбюс, Генри - Aнтивоенный французский писатель - пацифист. Всю жизнь остававшийся в плену идеализма и мистицизма, в 1917 г. Барбюс критиковал револю...
Инкультурация - процесс освоения человеком - членом конкретного общества - основных черт и содержания культуры своего общества, менталитета, культурны...
Клавдий Лисий - тысяченачальник римского отряда, который на время праздника был помещен в крепости Антония, близ храма. Он со своим отрядом явился на...
Конспирация - (лат. - заговор, единодушие) - соблюдение, сохранение тайны, а также система и методы, принимаемые подпольной организацией для сохранени...
ГОРОДНИЧИЙ - в России XVI-XVII вв. то же, что городовой приказчик, представитель местной администрации, в 1775 - 1862 гг. - глава административно-пол...

© 2009-2021  librarium.inf.ua