Підручники

Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. - К.: Вища шк., 2001. - 358 с.

Від наукового редактора ... 3
Передмова ... 5
Розділ 1
Прикладні аспекти екології як науки ... 7
1.1. Визначення межі і методи екології ... 7
1.2. Короткий історичний нарис розвитку екології ... 9
1.3. Розділи і тематика екології та зв'язок її з іншими науками ... 11
1.4. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології ... 15
1.5. Екологічний стан в Україні ... 15
1.6. Екологічні проблеми сучасності ... 18
1.7. Кодекс екологічної етики спеціаліста ... 20
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 21
Розділ 2
Всесвіт, Земля і біосфера ... 22
2.1. Всесвіт і Земля ... 22
2.2. Природне середовище ... : ... 25
2.3. Еволюція біосфери ... 31
2.4. Еволюція людини ... 34
2.5. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою ... 36
2.6. Ноосфера ... 42
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 44
Розділ 3
Природні ресурси ... 45
3.1. Класифікація природних ресурсів ... 45
3.2. Вода ... 47
3.3. Атмосферне повітря ... 49
3.4. Енергія ... 50
3.5. Сировина ... 55
3.6. Ґрунти ... 57
3.7. Клімат ... 59
3.8. Простір для життя ... 60
3.9. Продовольство ... 60
3.10. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту ... 63
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 64
Розділ 4
Основні поняття і закони загальної екології ... 66
4.1. Екологічні фактори ... 66
4.2. Екологічна ніша ... 71
4.3. Екологічна система ... 72
4.4. Сукцесія ... 76
4.5. Антропогенні і штучні екосистеми ... 77
4.6. Трофічні ланцюги (мережі) ... 79
4.7. Екологічна піраміда ... 83
4.8. Природний колообіг речовин ... 85
4.9. Енергетика природних екосистем ... 93
4.10. Ресурсний цикл в антропогенних екосистемах ... 94
4.11. Біологічна та екологічна рівновага ... 99
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 101
Розділ 5
Природні та антропогенні забруднення біосфери ... 102
5.1. Забруднення та їх класифікація ... 102
5.2. Природне забруднення біосфери ... 107
5.3. Антропогенне забруднення біосфери ... 109
5.4. Характеристика забрудників ... 113
5.5. Фізичні забруднення біосфери ... 117
5.6. Нормування і методи визначення властивостей забруднення ... 120
5.7. Екологічне навантаження ... 122
5.8. Екологічний моніторинг і якість природного середовища ... 124
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 127
Розділ 6
Екологічна безпека атмосфери ... 129
6.1. Забруднення атмосфери ... 129
6.2. Класифікація забруднень атмосфери ... 133
6.3. Екологічний вплив забруднень атмосфери ... 136
6.4. Трансформація забруднень в атмосфері ... 138
6.5. Парниковий ефект ... 141
6.6. Кислотні дощі ... 142
6.7. Руйнування озонового шару ... 143
6.8. Ядерна зима ... 144
6.9. Нормування якості повітря та визначення концентрації забрудників в атмосфері ... 145
6.10. Очищення промислових газодимових викидів ... 148
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 155
Розділ 7
Екологічна безпека гідросфери ... 157
7.1. Споживачі води ... 157
7.2. Забруднення вод Світового океану ... 158
7.3. Екологічний стан водойм України ... 163
7.4. Поведінка забруднень у водоймах та вплив їх на життєдіяльність організмів і здоров'я людей ... 166
7.5. Класифікація забруднювальних речовин ... 168
7.6. Контроль і управління якістю води ... 170
7.7. Нормативні вимоги до якості води ... 171
7.8. Умови скидання стічних вод у водойми ... 177
7.9. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод ... 180
7.10. Очищення стічних вод ... 181
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 192
Розділ 8
Екологічна безпека літосфери ... 194
8.1. Забруднення літосфери ... 194
8.2. Поведінка забруднень у літосфері та вплив їх на здоров'я людини ... 199
8.3. Бережливе ставлення до надр і земної поверхні ... 205
8.4. Контроль і управління якістю ґрунтів ... 208
8.5. Охорона ландшафтів ... 210
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 212
Розділ 9
Раціональне природокористування та ресурсозбереження ... 214
9.1. Антропогенний ресурсний цикл ... 214
9.2. Безвідходні та маловідходні технології ... 218
9.3. Раціональне використання водних ресурсів ... 219
9.4. Рекуперація і утилізація відходів та комплексна переробка сировини ... 220
9.5. Розробка нових технологічних процесів ... 225
9.6. Територіально-виробничі комплекси ... 226
9.7. Раціональне використання енергоресурсів ... 227
9.8. Раціональне використання фітоценозів ... 231
9.9. Раціональне використання зооценозів ... 235
9.10. Раціональне використання земельних ресурсів ... 239
9.11. Заповідна справа і міжнародне співробітництво ... 242
9.12. Оптимізація взаємовідносин людини і біосфери ... 245
9.13. Перспективні напрями раціонального природокористування ... 247
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 248
Розділ 10
Екологічна безпека людини ... 250
10.1. Зміст предмета «Екологія людини» ... 250
10.2. Вплив навколишнього природного середовища на здоров'я людей ... 251
10.3. Негативний вплив на людство антропогенних порушень біосфери ... 252
10.4. Харчування людини і нормування якості харчових продуктів ... 254
10.5. Вплив забруднювальних речовин на організм людини ... 258
10.6. Екологічно безпечні продукти харчування ... 259
10.7. Раціональне харчування ... 262
10.8. Методи виведення шкідливих речовин з організму людини ... 268
10.9. Тютюновий нікотин, алкоголь, наркотики і СНІД - «ядерна бомба» сповільненої дії ... 270
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 282
Розділ 11
Еколого-економічні аспекти раціонального природокористування ... 284
11.1. Еволюція економічних принципів природокористування ... 284
11.2. Еколого-економічні засади раціонального природокористування ... 287
11.3. Оцінка природних ресурсів ... 290
11.4. Платежі за забруднення довкілля ... 291
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 298
Розділ 12
Новітні напрями прикладної екології ... 300
12.1. Екологія міських екосистем ... 300
12.2. Екологія радіаційне забруднених екосистем ... 306
12.3. Екологічні проблеми космосу ... 309
12.4. Екологічні проблеми військово-промислового комплексу ... 311
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 314
Розділ 13
Організаційна та правова системи управління екологічною безпекою довкілля ... 316
13.1. Правова система управління ... 316
13.2. Правова відповідальність за екологічні злочини ... 319
13.3. Організаційна система управління ... 322
13.4. Екологічна освіта і виховання ... 325
13.5. Екологічний менеджмент ... 327
13.6. Екологічний аудит і експертиза ... 328
13.7. Екологічний маркетинг ... 331
13.8. Екологічна паспортизація підприємств ... 332
13.9. Екологізація виробництва і «зелені» технології ... 333
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 335
Розділ 14
Державна програма охорони навколишнього природного середовища ... 336
14.1. Основні пріоритети навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів ... 336
14.2. Стратегія й тактика розвитку виробничого та природоресурсного потенціалу ... 338
14.3. Утилізація та перероблення промислових відходів ... 342
14.4. Екологічні аспекти військово-промислового комплексу ... 343
14.5. Збалансоване використання й відновлення природних ресурсів ... 344
14.6. Екологічна конверсія антропогенної діяльності ... 348
Запитання і завдання для самостійної роботи ... 349
Список рекомендованої літератури ... 351

Одержати книгу
"Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології"

Словарь различных терминов:

Томас Вудсток - Томас Вудсток (Thomas of Woodstock) (1355-97), граф Бекингем и герцог Глостер, мл. сын Эдуарда III Английского. С 1384 г. враждовал со св...
Александр III - Александр III, император всероссийский, второй сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны . Родился 26 февраля 1845...
Интерпретация - (лат. interpretatio) - истолкование, объяснение, разъяснение любого объекта культуры - литературного текста, философской мысли, предмето...
Абд аль-Керим - Абд аль-Керим (Abd el-Krim) (1881-1963), вождь восстания рифских племен Марокко. В 1921 г. возглавляемые им берберы нанесли поражение 20-...
Похитонов - (1857 - 1896) - член военной организации "Народной Воли". 31 марта 1884 г., вследствие предательства Дегаева, был арестован и в 1884 г...
Равви, Раввуни - (т.е. великий господин), почетное звание, которое давалось законникам во времена Иисуса. Этим названием народ почтил Иоанна Крестителя, а...
ВСТРЕЧНЫЙ ИСК - исковое требование ответчика к истцу в гражданском процессе. Заявляется в суде или арбитраже в уже возникшем процессе. Рассматривается...
КРАВЧИЙ - придворный чин, упоминается с 1514 г., наблюдал за всем, "что до государева стола относилось" - едой и питьем, отвечал за охрану здоровь...
Церковь - (греч. "экклезия"-собрание, общество созванных)-творение и духовное тело Христа (Мф 16.18; Еф 1.23; Кол 1.24). Церковь не есть новая рел...
Цинь Шихуанди - (259 - 210 гг. до н.э.) - правитель (246- 221 гг.) царства Цинь, император (с 221 г.) Китая. Создал единую централизованную империю Ци...
КАРЛ VI БЕЗУМНЫЙ - Король Франции из рода Валуа, правивший в 1380-1422 гг. Сын Карла V и Жанны Бурбонской. Ж.: с 1385 г. Изабелла, дочь герцога Бав...
ЭКРАНИЗАЦИЯ - съёмка кино- или телефильма на основании произведения другого вида искусства (литературы, театра и т. д.). Режиссёр экранизации может от...
ФЕДОРОВ Иван - (ок. 1510 - 5.12.1583), первопечатник и педагог. В 1550-60-х - дьякон кремлевской церкви Св. Николая Чудотворца Гостунского. В 1564-65 с...
РЕИНКАРНАЦИЯ - перевоплощение, олицетворение - термин, выражающий веру в способность богов, духов, святых и т. д. появляться среди людей в облике чел...
РЕСТАВРАЦИЯ - восстановление чего-либо в первоначальном или близком к первоначальному виде. Во Франции так называют период вторичного правления дина...

© 2009-2021  librarium.inf.ua