Підручники

Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.

ПЕРЕДМОВА ... 3
Розділ 1. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ... 7
Вступ ... 7
I. Історія виникнення ... 11
II. Концептуальні положення ... 13
III. Ключові слова ... 16
IV. Еволюція поняття "педагогічна технологія" ... 16
НІ. Питання для обговорення та перевірки ... 25
VI. Література ... 26
Розділ 2. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА І ТЕХНОЛОГІЇ ... 27
I. Особистісний підхід у педагогіці: історія виникнення ... 27
II. Концептуальні положення ... 31
III. Мета і завдання особистістю орієнтованого навчання ... 34
IV. Ключові слова ... 34
V. Понятійний апарат ... 34
VI. Особистістю орієнтовані технології ... 36
VII. Питання для обговорення та самоперевірки ... 44
VIII. Література ... 44
Розділ 3. ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА ... 46
I. Історія виникнення технології ... 46
II. Концептуальні положення ... 48
III. Мета і завдання технології ... 49
IV. Ключові слова ... 50
V. Понятійний апарат ... 50
VI. Зміст технології ... 50
VII. Вимоги до особистості педагога ... 54
VIII. З досвіду роботи ... 55
IX. Питання для обговорення та перевірки ... 56
IХ. Література ... ,57
Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ (М. Монтессорі) ... 58
I. Історія виникнення технології ... 58
II. Концептуальні положення ... 60
III. Мета і завдання ... - 62
IV. Ключові слова ... 62
V. Понятійний апарат ... 62
VI. Зміст технології ... 63
VII. Вимоги до особистості педагога ... 65
VIII. З досвіду роботи ... 66
X. Література ... 68
Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ ... 70
I. Історія виникнення технології ... 73
II. Концептуальні положення ... 75
III. Мета технології групової навчальної діяльності - розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності ... 77
IV. Ключові слова ... 78
V. Понятійний апарат ... 78
VI. Зміст технології групової навчальної діяльності учнів ... 79
VII. Вимоги до особистості педагога ... 85
VIII. З досвіду роботи шкіл міста Миколаєва ... 86
IX. Питання для обговорення і перевірки ... 89
X. Література ... 90
Розділ 6. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ... 91
І. Історія виникнення технології ... 91
II. Концептуальні положення систем розвивального навчання Л. С. Виготського. Л. В. Занкова, В. В.Давидова, Д. Б. Ельконіна ... 94
III. Мета і завдання ... 99
IV. Ключові слова ... 101
V. Понятійний апарат ... 101
VI. Зміст технології ... 102
VII. Вимоги до особистості педагога ... 194
VIII. З досвіду роботи ... 105
IХ. Питання для обговорення та перевірки знань ... 106
X. Література ... 107
Розділ 7. ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ... 109
I. Історія виникнення технології ... 109
II. Концептуальні положення ... 112
III. Мета і завдання технології ... 116
IV. Ключові слова ... 118
V. Понятійний апарат ... 118
VI. Зміст технології ... 119
VII. Вимоги до особистості вчителя ... 121
VIII. З досвіду роботи ... 123
IX. Завдання для обговорення та перевірки знань ... 125
X. Література ... 126
Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК ДОСЛІДЖЕННЯ ... 128
I. Історія виникнення технології ... 128
II. Концептуальні положення ... 132
III. Мета і завдання дослідницької технології ... 134
VI. Ключові слова ... 135
V. Понятійний апарат ... 135
VI. Зміст технології ... 136
VII. Вимоги до особистості вчителя ... 149
VIII. З досвіду роботи ... 141
IX. Питання для обговорення і перевірки ... 146
X. Література ... 146
Розділ 9. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ... 148
I. Історія виникнення технології ... 148
II. Концептуальні положення ... 149
III. Мета і завдання ... 150
IV. Ключові слова ... 151
V. Понятійний апарат ... 151
VI. Зміст технології ... 152
VII. Вимоги до особистості педагога ... 156
VIII. З досвіду роботи ... 157
IX. Питання для обговорення і перевірки ... 161
Література ... 162
Розділ 10. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ... 163
I. Історія виникнення технології ... 164
II. Концептуальні положення ... 165
III. Мета і завдання HIT навчання ... 169
IV. Ключові слова ... 169
V. Понятійний апарат ... 169
VI. HIT у школі ... 171
VII. Вимоги до особистості педагога ... 177
VIII. З досвіду роботи ... 178
IX. Питання для обговорення ... 179
X. Література ... 179
Розділ 11. ТЕХНОЛОГІЯ КОЛЕКТИВНОГО ТВОРЧОГО
ВИХОВАННЯ (за І. П. Івановим) ... 181
I. Історія виникнення технології ... 181
II. Концептуальні положення ... 182
III. Мета та завдання ... 184
IV. Ключові слова ... 185
V. Понятійний апарат ... 185
VI. Зміст технології ... 187
VII. Вимоги до особистості педагога ... 191
VIII. З досвіду роботи ... 193
IX. Питання для обговорення і перевірки ... 195
X. Література ... 196
Розділ 12. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ "СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ
УСПІХУ" (за А. С. Белкіним) ... 197
I. Історія виникнення технології ... 197
II. Концептуальні положення ... 198
III. Мета та завдання ... 199
IV. Ключові слова ... 200
V. Понятійний апарат ... 200
VI. Зміст педагогічної технології ... 201
VII. Вимоги до особистості і діяльності педагога ... 210
VIII. Із досвіду роботи ... 211
IX. Питання для обговорення і перевірки ... 213
X. Література ... 214
Розділ 13. СУГЕСТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ... 215
I. Історія виникнення технології ... 215
II. Концептуальні положення та класифікація ... 216
III. Мета та завдання ... 216
IV. Ключові слова ... 217
V. Понятійний апарат ... 218
VI. Зміст технології ... 218
VII. Вимоги до особистості педагога ... 226
VIII. З досвіду роботи ... 227
IX. Питання для обговорення та перевірки ... 227
X. Література ... 227
Розділ 14. АНАЛІЗ ОБРАЗУ - ПЕРСОНАЖА ЕПІЧНОГО ТВОРУ: ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ... 228
I. Історія виникнення технології ... 228
II. Концептуальні положення ... 229
III. Мета та завдання ... 229
IV. Ключові слова ... 229
V. Понятійний апарат ... 229
VI. Зміст педагогічної технолога ... 230
VII. Вимоги до особистості і діяльності педагога ... 235
VIII. Із досвіду роботи ... 236
IX. Питання для обговорення і перевірки ... 237
X. Література ... 237
Розділ 15. ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ І ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ... 238
I. Поняття "індивідуальність учителя" ... 238
II. Концептуальна модель індивідуальності вчителя ... 239
III. Індивідуальність учителя та педагогічні технології ... 242
IV. Література ... 251

Одержати книгу
"Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти"

Словарь различных терминов:

БЕЛЕВЫЕ ПЕТЛИЦЫ - особые украшения из серебряного галуна, по очертаниям схожие с продольным сечением катушки для ниток; прикреплялись на воротниках мун...
Импрессионизм - (фр. - впечатление) - направление в искусстве на рубеже XIX - XX вв., стремившееся передать мимолетные впечатления, вызванные изменчивос...
ДИСКРИМИНАЦИЯ - ограничение, умаление прав какой-либо группы граждан либо отдельного человека в коллективе, обычно в силу их национальности, пола, рас...
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД - в международном праве город, который одним из воюющих государств объявлен незащищенным и поэтому не может быть театром военных действи...
Брестский мир - мир, заключенный между Советской Россией, с одной стороны, и империалистической Германией - с другой, в марте 1918 г. этому миру предш...
Лоов Айдико - (Едик) (?-не ранее 1851), поручик (к 1851), из абазинских князей (сословие аха). В чине подпоручика в апреле 1850 отличился "в делах про...
Фортификация - (позднелат. fortificatio - укрепление, от лат. fortis - крепкий, сильный и facio - делаю) - военно-техническая наука, разрабатывающая те...
МИРОПОМАЗАНИЕ - одно из 7 христианских таинств, признаваемых католицизмом и православием. Посредством него человек наделяется божественной благодатью...
Риль, Алоиз - (род. в 1844 г.) - немецкий философ неокантианского направления, автор книги "Теория науки и метафизика с точки зрения философского крит...
1899, 6-17.6. - Гаагская мирная конференция. По инициативе России приняты Конвенции о мирном разрешении международных споров, о законах и обычаях сухопу...
Мемфивосфей - (муж стыда)-а) (2Ц 4.4; 9.6,8,10-13; 16.1,4; 19.24,25,30; 21.7)-сын Ионафана, сына Саула, хромой от младенчества, был взят Давидом ко дв...
ЭКСПЕДИЦИЯ - (от латинского еxpeditio -приведение в порядок, поход), в 18 - начале 20 вв. название ряда государственных учреждений (Э. заготовления г...
ГОГЕНШТАУФЕНЫ - Династия Немецких королей и императоров "Священной Римской империи*, правившая в 1138-1208, 1212-1254 гг. в Германии и в 1194 -1...
Христианство - самая крупная по числу последователей мировая религия. Возникла в Палестине в результате деятельности Иисуса Христа, а также Его ближ...
ЭЗОПОВ ЯЗЫК - по имени баснописца VI в. до н. э, Эзопа - тайнопись в литературе, иносказание, намеренно маскирующее мысль, идею автора. Прибегает к...

© 2009-2021  librarium.inf.ua