Підручники

Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. - К.: Вікар, 2003. - 328 с.

Передмова ... 11
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО НАУКОВУ Й АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНУ ОБРОБКУ ДОКУМЕНТІВ, її СУТЬ І ВИДИ ... 13
1.1. Суть і значення наукової обробки документів ... 13
1.2. Поняття "згортання інформації" ... 15
1.3. Види наукової (аналітико-синтетичної) обробки документів ... 16
1.4. Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу ... 21
1.5. Використання наукової обробки документів ... 24
Розділ 2. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ ... 28
2.1. Поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього ... 28
2.2. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного опису ... 32
2.2.1. Розвиток книгоопису з давнини до XVIII ст ... 32
2.2.2. Розвиток книгоопису в XIX ст ... 35
2.2.3. Розвиток теорії та практики бібліографічного опису в XX ст ... 37
2.2.3.1. Теорія і практика бібліографічного опису в першій половині XX ст ... 37
2.2.3.2. Бібліографічний опис у другій половині XX ст. Створення міжнародних правил складання бібліографічного опису ... 44
2.3. Методика складання бібліографічного опису ... 47
2.3.1. Поняття загальної і спеціальної методики складання бібліографічного опису ... 47
2.3.2. Види бібліографічних описів. Загальні правила складання бібліографічних описів ... 48
2.3.3. Зони й елементи бібліографічного опису. Загальні правила наведення їх ... 49
2.3.4. Процес складання бібліографічного опису ... 53
2.3.5. Спеціальна методика складання бібліографічних описів ... 58
2.3.5.1. Складання бібліографічних описів документів, що мають індивідуальних авторів ... 58
2.3.5.2. Складання бібліографічних описів без авторських творів ... 60
2.3.5.3. Складання бібліографічних описів збірників ... 61
2.3.5.4. Складання бібліографічних описів відомчих видань ... 63
2.3.5.5. Складання аналітичного бібліографічного опису 69
2.3.5.6. Складання зведеного бібліографічного опису ... 73
2.3.5.7. Складання бібліографічних описів нормативно-технічних і технічних документів, неопублікованих документів ... 81
2.3.5.8. Складання бібліографічних описів нотних видань ... 86
2.3.5.9. Складання бібліографічних описів образотворчих видань ... 89
2.3.5.10. Складання бібліографічних описів картографічних видань ... 92
2.3.5.11. Складання бібліографічних описів аудіовізуальних і електронних документів ... 96
Розділ 3. ІНДЕКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ... 105
3.1. Суть індексування документів ... 105
3.2. Поняття документних класифікацій ... 106
3.3. Вимоги до документних класифікацій ... 108
3.4. Види документних класифікацій ... 109
3.5. Предметизація документів ... 110
3.5.1. Поняття предмет у предметизації ... 110
3.5.2. Інформаційно-пошукова мова предметизації ... 112
3.5.2.1. Поняття мови предметних рубрик ... 112
3.5.2.2. Функції предметної рубрики. Види предметних рубрик ... 113
3.5.2.3. Прийоми формалізації мови предметних рубрик ... 116
3.5.2.4. Основні етапи розвитку теорії та методики предметизації ... 119
3.5.3. Методика предметизації документів ... 124
3.5.3.1. Поняття загальної і спеціальної методики предметизації ... 124
3.5.3.2. Загальні положення формулювання предметних рубрик ... 126
3.5.3.3. Суть і послідовність процесу предметизації документів ... 131
3.5.3.4. Предметизація видань з окремих галузей знання і деяких видів документів ... 135
3.6. Систематизація документів ... 152
3.6.1. Систематичні документні класифікації ... 152
3.6.1.1. Систематичні класифікації та класифікація наук ... 152
3.6.1.2. Типи систематичних документних класифікацій ... 155
3.6.1.3. Таблиці класифікації ... 157
3.6.1.4. Індексація ... 160
3.6.2. Основні етапи розвитку систематичних класифікацій ... 162
3.6.2.1. Розвиток систематичних класифікацій з давнини до середини XIX ст ... 162
3.6.2.2. Розвиток класифікаційних систем наприкінці XIX - у XX ст ... 167
3.6.3. Документні систематичні класифікації, які використовуються в Україні ... 178
3.6.3.1. Універсальна десяткова класифікація (УДК) ... 178
3.6.3.2. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) ... 183
3.6.3.3. Державний рубрикатор НТІ ... 189
3.6.3.4. Міжнародна патентна класифікація ... 190
3.6.3.5. Класифікатор "Стандарти і технічні умови" ... 192
3.6.4. Методика систематизації документів ... 193
3.6.4.1. Поняття загальної і спеціальної методики систематизації. Основні принципи систематизації ... 193
3.6.4.2. Загальні правила і методи систематизації ... 195
3.6.4.3. Особливості систематизації залежно від її мети і призначення ... 201
3.6.4.4. Зміст і послідовність процесу систематизації ... 203
Розділ 4. АНОТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ... 210
4.1. Поняття про анотації, їхні функції, види ... 210
4.1.1. Суть і призначення анотацій ... 210
4.1.2. Функції анотацій. Вимоги до анотацій ... 211
4.1.3. Класифікація анотацій ... 213
4.2. Основні етапи розвитку теорії та методики анотування ... 216
4.3. Методика анотування документів ... 223
4.3.1. Основні положення методики анотування ... 223
4.3.2. Складання анотацій різних типів для бібліографічних покажчиків ... 229
4.3.3. Особливості складання видавничих та книготорговельних анотацій ... 234
Розділ 5. РЕФЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ... 238
5.1. Реферат: поняття, призначення, функції ... 238
5.1.1. Суть і функції реферату ... 238
5.1.2. Класифікація рефератів ... 240
5.2. Основні етапи розвитку реферування ... 244
5.3. Методика реферування документів ... 252
5.3.1. Процес реферування ... 252
5.3.2. Методи відбору і надання інформації ... 256
5.3.2.1. Методи відбору інформації ... 257
5.3.2.2. Методи надання інформації ... 266
5.3.3. Особливості реферування документів різних видів ... 268
Розділ 6. ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ ... 275
6.1. Наукова обробка документів як складова інформаційної діяльності ... 275
6.2. Інформаційний продукт (продукція) як результат інформаційної діяльності ... 279
6.3. Основні види інформаційних документів: загальна характеристика ... 281
6.3.1. Співвідношення первинних і вторинних документів ... 284
6.4. Загальна методика створення інформаційного документа ... 287
6.5. Види і різновиди вторинних документів. Часткова методика створення їх ... 295
6.5.1. Бібліографічний документ ... 296
6.5.2. Реферативний документ ... 298
6.5.3. Загальна характеристика оглядово-аналітичних документів ... 306
6.5.4. Оглядовий документ ... 308
6.5.5. Аналітичний документ ... 314
Список основної літератури ... 324

Одержати книгу
"Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів"

Словарь различных терминов:

ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ - Китайская императорская династия, правившая в 25-220 гг. Род Лю, к которому принадлежала правившая с 206 г. до Р. Х. китайская императ...
Ледебур, Георг - (Ledebour, Georg) (1850-1947) - один из старейших членов германской социал-демократии, стоял на ее левом фланге. В 1917 году Ледебур ста...
ПЯТАЯ КОЛОННА - в Испанской республике во время Национально-революционной войны 1936 - 1939 гг. название агентуры генерала Франко. Действовала в тылу, в...
Акелдама - (Деян 1.19)-"земля горшечника", небольшой участок земли на юг от Иерусалима с особо мягкой глиной, купленный первосвященниками на деньги...
1939, 12-22.8. - Советско-англо-французские переговоры в Москве о заключении военного соглашения перед угрозой германской агрессии (закончилась безрезуль...
Корсаков - (1850 - 1912) - видный кадет; по профессии присяжный поверенный. Был членом "Союза Освобождения" и активным участником земского либераль...
Конфискация - (лат. - отобрать в казну) - изъятие принудительным способом, без компенсации государством имущества частного лица. В России в результате...
УЗИЙАХУ (ОЗИЯ) - Царь Иудеи, правивший в 790-739 гг. до Р.Х. Сын царя Амацйаху. По словам Иосифа Флавия, Узийаху был человеком прекрасного, склонного к...
ТИМУРОВЦЫ - участники пионерского детского движения в СССР, развернувшегося в начале 1940-х под влиянием повести А. Гайдара "Тимур и его команда"...
ГАНДХАРЫ ЦАРИ - Династии, правившие в I в. до Р. Х. - I в. в Гандхаре (Северо-Западный Пакистан) и Арахосии (Афганистан). Основным населением Северо-З...
Джандиеровы - Джандиеровы - кахетинский княжеский род, происходящий от моурава велисцихского Джандиери, жившего в середине XVIII в., и признан в княжес...
ЭКСПАТРИАЦИЯ - добровольное или принудительное переселение за пределы родины, обычно сопряженное с лишением гражданства. Широко использовалась больше...
Ахмат (Ахмед) - (? - 1481 г.) - с 1465 г. хан Большой Орды. Его неудачный поход в 1480 г. на Русь привел к окончательному освобождению русских земель от...
Меланезийцы - Меланезийцы (Melanesians), группа народов, населяющих Новую Гвинею, Новую Каледонию и близлежащие о-ва. Из-за черных курчавых волос их по...
Богаевские - Богаевские - старинный дворянский род, ведущий начало от бунчукового товарища Семена Леонтьевича Богаевского и записанный в VI части родо...

© 2009-2021  librarium.inf.ua