Підручники

Горгашич В. О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВЦ «Академія», 2004. - 336 с.

1. Морфологія як розділ граматики
Поняття про граматику ... 9
Граматичне значення ... 13
Граматична форма ... 15
Граматична категорія ... 17
Об'єкт і предмет морфології ... 19
Частини мови і принципи їх класифікації ... 20
Система частин мови за В. Виноградовим ... 26
Проблема поділу слів на частини мови в сучасному мовознавстві ... 27
2. Самостійні частини мови
2.1. Іменник
Загальна характеристика іменника як частини мови ... 33
Лексико-граматичні розряди іменників ... 3 7
Іменники конкретні і абстрактні ... 38
Іменники загальні і власні ... 41
Іменники предметні і речовинні ... 44
Іменники збірні і одиничні ... 45
Морфологічні ознаки іменника ... 47
Категорія істот і неістот ... 48
Категорія роду іменника ... 51
Засоби вираження категорії роду ... 52
Граматичний і семантико-граматичний рід іменників ... 54
Класифікація іменників за родами ... 55
Рід абревіатур ... 62
Категорія числа іменника ... 63
Семантико-граматичне число іменника ... 65
Граматичне число іменника ... 67
Категорія відмінка іменників ... 69
Система відмінків іменника ... 70
Семантика відмінків іменника ... 71
Поділ іменників на відміни ... 74
Невідмінювані іменники ... 76
Відмінювані і невідмінювані абревіатури ... 76
Тверда, м'яка і мішана групи іменників ... 78
Парадигма іменників І відміни ... 79
Парадигма іменників II відміни ... 80
Парадигма іменників III відміни ... 82
Парадигма іменників IV відміни ... 83
Особливості відмінювання топонімів ... 84
Особливості відмінювання іменників тільки множинної форми відмінювання загальних множинних іменників ... 85
Відмінювання множинних топонімів ... 86
2.2. Прикметник
Загальна характеристика прикметника як частини мови ... 89
Морфологічні ознаки прикметника ... 95
Синтаксичні властивості прикметника ... 95
Суфікси прикметників ... 96
Лексико-граматичні розряди прикметників ... 98
Якісні прикметники ... 100
Відносні прикметники ... 101
Категорія ступеня вияву ознаки прикметників ... 104
Вищий ступінь порівняння прикметників ... 106
Найвищий ступінь порівняння прикметників ... 109
Присвійні прикметники ... 111
Система словозміни прикметника ... 114
2.3. Числівник
Семантична основа числівника ... 118
Морфологічні ознаки і синтаксичні властивості числівника ... 121
Розряди числівників ... 125
Словозміна числівників ... 130
Історія формування числівника ... 132
2.4. Займенник
Загальна характеристика займенника як частини мови ... 135
Морфологічні категорії займенника ... 137
Синтаксичні властивості займенників ... 141
Розряди займенників за значенням ... 143
Класифікація займенників за функцією ... 145
Класифікація займенників за співвідношенням з іншими частинами мови ... 147
Відмінювання займенників ... 151
Історія формування займенників ... 153
2.5. Дієслово
Загальна характеристика дієслова як частини мови ... 156
Морфологічні категорії дієслова ... 159
Синтаксичні властивості дієслова ... 161
Дієслівні суфікси ... 162
Інфінітив ... 162
Дві основи дієслова ... 164
Морфологічні класи дієслова ... 166
Категорія виду ... 169
Способи дієслівної дії ... 179
Категорія перехідності/неперехідності ... 182
Категорія стану ... 186
Категорія стану за теорією В. Виноградова ... 187
Сучасна теорія категорії стану ... 189
Категорія способу ... 191
Категорія часу ... 197
Категорія особи ... 206
Дієприкметник як дієслівна форма ... 213
Активні і пасивні дієприкметники ... 216
Дієприслівник як дієслівна форма ... 220
Дієслівні форми на -но, -то ... 225
2.6. Прислівник
Загальна характеристика прислівника як частини мови ... 227
Лексико-граматичні розряди прислівника ... 231
Категорія ступенів порівняння прислівника ... 233
Походження та історія вивчення прислівника ... 234
2.7. Слова категорії стану (станівник) Загальна характеристика станівника ... 236
Лексико-семантичні групи станівника ... 238
Частиномовна база станівника ... 239
Історія дослідження станівника ... 240
2.8. Модальні слова (модальник)
Поняття про модальність ... 241
Загальна характеристика модальника ... 243
Семантичні розряди модальних слів ... 243
Морфологічні властивості модальника ... 244
Синтаксичні властивості модальника ... 245
Формування модальника ... 246
Частиномовний статус модальника ... 246
3. Службові частини мови
Загальна характеристика службових частин мови ... 251
Особливості лексичного і граматичного значення службових частин мови ... 252
Спільні ознаки службових частин мови ... 254
Частиномовний статус службових частин мови ... 256
Історія дослідження службових частин мови ... 259
3.1. Прийменник
Загальна характеристика прийменника як частини мови ... 260
Класифікація прийменників за походженням ... 262
Класифікація прийменників за значенням ... 264
Морфологічні властивості прийменника ... 267
Синтаксичні властивості прийменника ... 269
Історія формування прийменників ... 270
3.2. Сполучник
Загальна характеристика сполучника як частини мови ... 274
Класифікація сполучників за структурою ... 277
Класифікація сполучників зазначенням ... 279
Походження та історія формування сполучників ... 282
3.3. Частка ... 286
Загальна характеристика частки як частини мови ... 287
Класифікація часток за твірною базою ... 289
Класифікація часток за структурою ... 291
Класифікація часток за функцією ... 292
Історія формування часток ... 297
3.4. Вигуки і звуконаслідування
Загальна характеристика вигуку як частини мови ... 300
Граматичні особливості вигуків ... 303
Класифікація вигуків за семантикою ... 304
Класифікація вигуків за будовою ... 305
Класифікація вигуків за походженням ... 306
Звуконаслідувальні слова ... 307
Історія формування вигуків ... 308
3.5. Перехідні явища
в системі частин мови (конверсія ) ... 311
Короткий термінологічний словник ... 319
Література ... 334

Одержати книгу
"Горгашич В. О. Морфологія української мови"

Словарь различных терминов:

Акрон, Гелений - II в. н.э., римский грамматик. Написал комментарии к комедии Теренция Братья и евнух, а также к произведениям Горация и, вероятно, к Пер...
Диас Порфирио - Диас Порфирио (Diaz, Porfirio) (1830-1915), мексик. диктатор, по происх. наполовину индеец. В кач-ве президента Мексики правил почти 35 л...
Антонеску Ион - Антонеску Ион (Antonescu, Ion) (1882-1946), рум. диктатор. В 1940 г. А., получив диктаторские полномочия, вынудил отречься от престола ко...
ВЕРТОЛЕТОНОСЕЦ - военный надводный корабль - носитель вертолетов. Предназначен для высадки морских десантов и борьбы с подводными лодками. Противолодоч...
НАРОДНЫЙ СУДЬЯ - в СССР член народного суда. Н. С. районных, городских, краевых, областных судов избирались вышестоящими Советами народных депутатов ср...
Межрегиональная депутатская группа - первая в послеоктябрьской истории парламентская оппозиция КПСС. Существовала в 1989 - 1991 гг...
Неру Мотилал - Неру Мотилал (Nehru, Motilal) (1861-1931), инд. полит, лидер. Вместе с Ч.Р. Дасом (1870-1925) основал партию свараджистов, отстаивавших н...
ЦАРЬ-КОЛОКОЛ - иллюстрированный журнал для семейного чтения патриотического направления, выходил в Москве в 1891-93. В журнале участвовали кн. М.Н. Вол...
Вельтаншаулихе шулунг - (Weltanschauliche Schulung), курс идеологического обучения и воспитания молодого поколения немцев с целью насаждения н...
ДОБРЫНЯ (X в.) - русский боярин и воевода. Сын Малка Любечанина, родной брат Малуши, матери вел. русского кн. Владимира Святого. В "Повести времен...
Братья Гракхи - два брата, вожди демократической партии в Риме конца II века до нашей эры. Тиберий Гракх (163 - 133) провел аграрную реформу, в резуль...
Азербайджан - Азербайджан (Azerbaijan), гос-во на Кавказе к 3. и Ю, от Каспийского моря, центр мн. древн. цивилизаций. Часть терр. А. принадлежала Иран...
РУССКИЙ ВОИН - иллюстрированный журнал патриотического направления для русских солдат, выходил в Одессе в 1906-14. Стоял на твердых православно-монархи...
Стремоуховы - Стремоуховы - дворянский род, происходящий, по сказаниям старинных родословцев, от гречанина Александра Афанасья Строматороса-Стромаухова...
ДАНИШМЕНДИДЫ - Династия эмиров, правившая в 1142-1178 гг. в Малатье (Турция). Ветвь сивасских Данишмендидов. Малатья входила в состав эмирата сивасск...

© 2009-2021  librarium.inf.ua